Accessories

Conference Phone (ระบบประชุมทางไกล)

ระบบประชุมทางไกล เป็นการรวมเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองเรื่องความสะดวกรวดเร็ว ถึงแม้ผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่คนละสถานที่ และสามารถประชุมร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบกันได้ รวมถึงยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน และปัจจุบันระบบประชุมทางไกลก็มีบทบาทสำคัญมากขึ้น เพราะสามารถที่จะทำการประชุมเป็นกลุ่มไม่ จำกัดเวลาและสถานที่

Read more...
 
อุปกรณ์ชุดหูฟัง Headset : Plantronics Blackwire 700 Series

ส่วนประกอบในการใช้งานสำหรับ Call Center Agent ที่ต้องคำนึงถึง อีกชิ้นหนึ่ง ก็คือ อุปกรณ์ชุดหูฟัง หรือ Headset น้่นเอง โดย Headset จะเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับ Agent ที่ใช้ในการพูดและฟังประกอบการสนทนาทางโทรศัพท์ ทำการตอบรับการเรียกเข้าจากลูกค้า ซึ่ง Agent สามารถทำการกดปุ่มรับสายซึ่งอยู่ในชุดของ Operator Headset หรือทำการตอบรับการเรียกเข้ามาโดยการกดปุ่มซึ่ง Built-in Function ไว้ที่แป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ และบางแห่งก็ใช้ SoftPhone ซึ่งสามารถคลิกหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อรับสายลูกค้าได้เช่นเดียวกัน .......

Read more...
 
ส่วนประกอบสำหรับการจัดตั้งศูนย์ Call Center ที่ต้องคำนึงถึง

Accessories - ส่วนประกอบสำหรับการจัดตั้งศูนย์ Call Center ที่ต้องคำนึงถึง .......

Read more...