ลำดับหลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน พฤศจิกายน
Professional Contact Center Public Training
วิทยากรสถานที่จัดอบรมวันที่จัดอบรมอัตราอบรมสำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)  article
สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรม
ที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)


นายกสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (2015-2017)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการบริการ Call Center ประเทศไทย

อ.สรวิทย์ บัวศรี
                        

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันศุกร์ที่
2
พฤศจิกายน

2561
9.00-16.30 น 

4,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001
                           

 

2

เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication On Social Media) 
article
การพัฒนาความคิด พัฒนา EQ และการปรับเปลี่ยนคำพูด
•    ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการที่แสดงออก
•    เทคนิคการใช้ข้อความและคำพูดเชิงลบ เป็น บวก (Magic Words)

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media
•    คุณสมบัติของ Admin Page
•    ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
•    ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media
•    เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการ Case

การตอบข้อความผ่านทาง Page Facebook - Social Media
•    การวิเคราะห์คำพูดที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ
•    การใช้ข้อความ Wording และคำพูดใน กรณีต่างๆ
•    เทคนิคและวิธีการเขียนตอบข้อความใน Socia Media
•    การใช้ข้อความ เพื่อความเข้าใจ กระจ่างชัด โน้มน้าวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง
•    เทคนิคการเปลี่ยนข้อความและคำพูด (Magic Words)
•    ตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริง

Workshop & Practice
•    ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ
•    ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

พร้อมรายละเอียดเทคนิคในการจัดการและควบคุมต่างๆ มากมาย
Case Study
Practice & Activity
Workshop

 

อ.ขวัญเรือน กมลกลาง

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันเสาร์ที่
3 พฤศจิกายน
2561
9.00-16.00 น.

5,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

 

3

ทักษะการรับมือ และจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก
(Crisis Complaint Handling with Difficult Situation & People
)

ความคาดหวังเรื่องการบริการของ Call Center ที่มีต่อเรื่องร้องเรียนขั้นวิกฤติ
- การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
- ทัศนคติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย
- เทคนิคการจัดการ เมื่อลูกค้าแสดงความไม่พอใจ ผ่านช่องทางต่างๆ
– แบบเผชิญหน้า (Face to Face)
– ผ่านทางโทรศัพท์ (Telephone)
– ผ่าน Social Media

พฤติกรรมนิสัยตัวตนของลูกค้า 9 แบบ ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน Difficult People
- การบริการ และการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภทในรูปแบบต่างๆ
- เทคนิคการขจัดข้อขัดแย้ง..และการสร้างสัมพันธภาพ

ขั้นตอนการบริการรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน ขั้นรุนแรง
- การรับสาย การรับฟัง การจับประเด็น การถาม การพูดจา การบันทึก Case
- วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การสรุปเรื่องราว
- การครอบครองปัญหา และการสร้างความไว้วางใจ
- การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
- ทักษะเทคนิคการพูด การสื่อสาร และการหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง โต้เถียงจากลูกค้า
- วิธีการประสานงาน การบริหารเวลา และการติดต่อกลับ

การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ - พอใจ และประทับใจ
- การแก้ไขปัญหา..ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก Difficult Situation
- การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Best Practice)
- การแก้ไขปัญหา ให้จบภายในสายแรก First Call Resolution (FCR)
- ข้อควรระวังในขณะรับเรื่องร้องเรียน
- การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ

Brainstorming & Coaching
Case Study

Roleplay & Workshop
VDO Analysis
กิจกรรม & Practice
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันศุกร์ที่
9
พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น 

5,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

 

4

Professional Business English Email Writing Techniques

(ทักษะการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ.อย่างมีประสิทธิผล) article
ฝึกทักษะการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ สอนโดย Teacher รางวัล Customer Service ชาว Philippines
- เรียนรู้หลักการและวิธีการเขียน Email ที่ถูกต้อง
- ฝึกทักษะการเขียน, รูปแบบ และโครงสร้างของ Email และ Report Writing
- เรียนรู้ขอผิดพลาดและการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง
- เพิ่มความมั่นใจ และศักยภาพในการติดต่อกับลูกค้าทาง Email

 

T.Richel Teraza

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันเสาร์ที่
10 พฤศจิกายน

2561
9.00-16.00 น. 

5,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

 

5


เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)
article
หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล

  • การเตรียมตัวในการนำเสนอขายและการบริการทางโทรศัพท์ ที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ
    40 วิธี...สุดยอดนักขาย “สไตล์...ปรมาจารย์”
    กลยุทธ์และวิธีการเพิ่มยอดขาย
  • เทคนิคการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการโน้มน้าว ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
  • เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
  • วิธีการสร้าง Script ในการสนทนาและการปรับ Script การนำเสนอให้น่าสนใจ ในเวลาที่จำกัด

  • วิธีการสังเกตสัญญาณการปิดการขายของลูกค้า ในขณะนำเสนอขาย
Workshop - Roleplay & Practice :
ฝึกการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล ด้วยหลัก 3 ช.
การเปิดการขาย การนำเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง
การโน้มน้าว-กระตุ้นการขาย และปิดการขาย

กิจกรรม “Build up Yourself”
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันจันทร์ที่
12
พฤศจิกายน

2561
9.00-16.30 น 

5,500

Call
02-589-3001

 

6

Call Center Supervisor มืออาชีพ
(Professional Call Center Supervisor)  article
บทบาทภาระหน้าที่ของหัวหน้าทีมงาน, Call Center Supervisor
- เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน
- ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ..กับการดูแล Call Center
- ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และวิธีแก้ไข
- QA กับการควบคุม KPI ให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างราบรื่น

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
- วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ทักษะของทีมงาน และการพัฒนาศักยภาพของลูกทีม
- เทคนิคการกระตุ้นผลงาน (Drive/Motivation Technique)
- เทคนิคการบริหารเวลาปฏิบัติงานของลูกทีม

- วิธีการบริหารความเครียด ปรับอารมณ์ และการสร้างความสุขในที่ทำงาน

กลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
- เปิดมุมมองใหม่ๆ กับการบริหารงานที่สร้างสรรค์ของ The Best Professional Supervisor
- การบริหารกฎ-ระเบียบ-ข้อบังคับ และข้อควรปฎิบัติ
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center
Case Study
Practice & Activity
Workshop
 

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันศุกร์ที่
16
พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น 

7,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001


หลักสูคร In-House ที่จอง


7

หลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการบริหารเพื่อพัฒนาทีมบริการ ให้มีผลงานยอดเยี่ยม article
(Powerful Leadership & Development to Improve Performance)
*** หลักสูตรสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้า..ที่กำลังก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำ และต้องการพัฒนาทีมบริการให้ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยม..Recommended !!

อ.สรวิทย์ บัวศรี  

จองแล้ว
ธุรกิจ
โรงแรม

วันพฤหัสบดีที่
1
พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น 

In-house
Training

 

จองแล้ว
 

8


เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)  article


อ.สรวิทย์ บัวศรี 

จองแล้ว
ธุรกิจ
Isuzu

วันจันทร์ที่
5
พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น 

In-house
Training

 

จองแล้ว

 

9


Call Center Supervisor มืออาชีพ
(Professional Call Center Supervisor)  article

อ.สรวิทย์ บัวศรี  

จองแล้ว
ธุรกิจประกัน

วันอังคารที่
6 พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น  

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 2

 

10


Service Excellence & Personality Developmet
การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับปรุง การบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ
   


อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว
ธุรกิจ
Leasing

วันพุธ-
วันพฤหัสบดีที่

7-8
พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น 

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 1-2

 

11

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)  article

อ.สรวิทย์ บัวศรี  

จองแล้ว
ธุรกิจ
Logistic

วันเสาร์ที่
10
พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น

In-house
Training

 

จองแล้ว
 

12


เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique) article

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว
ธุรกิจประกัน

วันจอังคาร
13
พฤศจิกายน

2561
9.00-16.30 

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 4

 

13


Service Excellence & Personality Developmet
การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับปรุง การบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ
   

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว
ธุรกิจ
Leasing

วันพุธ-
วันพฤหัสบดีที่
14-15 พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 3-4

 

14

เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)
article

อ.สรวิทย์ บัวศรี 

จองแล้ว
ธุรกิจประกัน

วันเสาร์ที่
17
พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น 

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 1

 

15

Service Design Process & Improvement
กระบวนการออกแบบและการปรับปรุง การบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ
  

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว
ธุรกิจ
เครื่องใช้ไฟฟ้า

วันจันทร์-
วัน
อังคาร
19-20
พฤศจิกายน

2561
9.00-16.30 น 

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 9

16


เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique) article

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว
ธุรกิจประกัน

วันพุธที่
21 พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น  

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 5

 

17

Call Center Supervisor มืออาชีพ
(Professional Call Center Supervisor)  article

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี 

จองแล้ว
ธุรกิจประกัน

วันพฤหัสบดีที่
22 พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น 

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 2

 

18

Service Mind to Service Excellence 
การบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ
    

อ.สรวิทย์ บัวศรี 

จองแล้ว
 

วันศุกร์ที่
23
พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น 

In-house
Training

 

จองแล้ว

 19

เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)
articleนายกสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (2015-2017)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการบริการ Call Center ประเทศไทย

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว
ธุรกิจประกัน

วันเสาร์ที่
24
พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 2

20

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)  article

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี  

จองแล้ว
Central Group

วันอาทิตย์ที่
25 พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น   

In-house
Training

 

จองแล้ว

21


หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร..อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Internal Coordination Technique)
หลักสูตรเน้นการสื่อสาร กับเพื่อนพนักงานภายในองค์กร เพื่อการส่งต่อ ประสานงาน ติดตามงานที่ราบรื่น สร้างความเข้าใจ ขจัดความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล..

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี 

จองแล้ว
Easy Buy

วันจันทร์ที่
26
พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 2

 

22

Service Design Process & Improvement
กระบวนการออกแบบและการปรับปรุง การบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ
  

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี  

จองแล้ว
ธุรกิจ
เครื่องใช้ไฟฟ้า

วันอังคาร-
วันพุธที่
27-28
พฤศจิกายน

2561
9.00-16.30 น 

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 10

23

เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique) article

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี  

จองแล้ว
ธุรกิจประกัน

วันพฤหัสบดีที่
29 พฤศจิกายน
2561
9.00-16.30 น 

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 6

 

 ปฏิทินการอบรม In-House รายชื่อหลักสูตร Consulting Facilities สถานที่อบรม