หมายเลขพิเศษ 4 หลัก

 
ติดต่อขอเลขหมาย 4 หลัก ได้ที่  ส่วนงานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น   
    โทร.
02 670 8888     ต่อ  7741, 7721-24 
คลิก

เลขหมาย ลักษณะงานที่ใช้ หน่วยงานหรือบริษัท
1100 ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล  TOT Contact Center บมจ. ทีโอที
1102 ศูนย์บริการข้อมูล Call Center วุฒิสภา TRUE
1103 ศูนย์บริการข้อมูล TT&T Call Center บมจ. TT&T

1105

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

1110

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

1111 ศูนย์บริการข้อมูลข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน กระทรวง ICT
1112 ศูนย์บริการสั่งอาหาร  The Pizza Company Call Center บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู๊ดกรุ๊ป
1113 ศูนย์บริการข้อมูล BUG บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด
1115 ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล ธนาคารออมสิน  (GSB Call Center)  ธนาคาร ออมสิน
1117 ศูนย์บริการข้อมูล เจ มาร์ท Call Center บริษัท เจ มาร์ท จำกัด
1123 สายตรงกระทรวงคมนาคม  กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1124 ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
1125 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้น้ำ การประปานครหลวง  การประปานครหลวง
1126 สายการบินวันทูโก บริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จำกัด
1128 ศูนย์บริการลูกค้า Contact Hutch  บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
1129 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค( PEA Call Center )   การไฟฟ้าภูมิภาค
1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ( MEA Call Center )   การไฟฟ้านครหลวง
1131 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อบจ. และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1132

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

1133 ศูนย์บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  บมจ. ทีโอที
1134 ศูนย์รับแจ้งเบาะแสและให้ความช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิปวีณา หงสกุล  มูลนิธิ ปวีณา หงสกุล
1135 แจ้งเหตุด่วนหรือร้องทุกข์ บริการให้ข้อมูลในเรื่องคดีเศรษฐกิจ  กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ
1136 ศูนย์รับแจ้งเหตุการทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กรมตำรวจป่าไม้  กองตำรวจสื่อสาร
1137 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลการจราจร สถานีวิทยุ จส. 100  บริษัทแปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1138 ศูนย์รับแจ้งข่าวสารปราบปรามยาเสพติด กรมสื่อสารทหาร
1139 ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว หน่วยข่าวกรองทหาร

1140

 สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

1141 TOT Smart call บมจ. ทีโอที
1142 ศูนย์บริการให้ข้อมูลสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์ บริษัท ไซเบอร์คอล จำกัด

1143

ศูนย์บริการให้ข้อมูลสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์

บริษัท เลนโซ่ ไดเร็ค จำกัด

1144 ศูนย์บริการขายสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์ บริษัท แพ็คลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
1145 ศูนย์บริการสั่งอาหาร เชสเตอร์ กริลล์ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
1146 สายด่วนทางหลวงชนบท รับแจ้งถนนชำรุด กรมทางหลวงชนบท
1148 ศูนย์บริการ AIS Serenade สำหรับบริการลูกค้าระบบ GSM บจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1149 ศูนย์บริการ AIS Call Center สำหรับบริการลูกค้าระบบ One-2-call บจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1150 ศูนย์บริการสั่งอาหาร KFC และ Pizza Hut  บริษัท ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1155 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (Tourist Service Centre) ศูนย์อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยว

1156

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1157 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

1161

กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง

1164 ศูนย์บริการข้อมูลกรมศุลกากร  กรมศุลกากร
1165 สายด่วนยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์
1166 สายด่วน ร้องทุกข์เกี่ยวกับสินค้าบริโภค  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
1167 ศูนย์ให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับกฏหมาย การร่างนิติกรรมสัญญา สภาทนายความ
1169 ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ  กรมส่งเสริมการส่งออก
1170 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1171 สายด่วนเลือกตั้ง 1171 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
1174 ศูนย์บริการข้อมูลยางพารา สำนักงานตลาดกลางยางพารา   กรมวิชาการเกษตร 
1175 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท AIS บจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1177 ศูนย์บริการรับแจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง  บมจ. ทีโอที
1178 สำนักตรวจคนเข้าเมือง รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว สำนักตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
1179 ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (กบข.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)
1182 ศูนย์บริการข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา  กรมอุตุนิยมวิทยา

1184

ศูนย์ร้องเรียนบริการ ขสมก

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

1185 บริการ WOW Station  ของ AIS บจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1186 ศูนย์บริการข้อมูล สายด่วนประกันภัย  (คปภ.)  กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
1188 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์หน้าเหลือง บริษัท เทเลอินโฟ มิเดีย จำกัด
1190 ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
1191 ปดส. แจ้งเหตุข้อมูลข่าวสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรม กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
1192 ศูนย์บริการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ ตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1193 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำรวจทางหลวง ตำรวจทางหลวง
1194 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการตำรวจ สำนัสำนักงานจเรตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
1195 ศูนย์รับแจ้งเหตุร้าย ผู้มีอิทธิพล เบาะแสอาชญากรรม  ตำรวจกองปราบ
1196 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ กองบังคับการตำรวจน้ำ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
1197 ศูนย์บริการข้อมูลจราจร ควบคุมจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร (สนง.ตำรวจแห่งชาติ)
1198 ศูนย์บริการข้อมูล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
1199 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ (รับแจ้งอุบัติเหตุ เหตุด่วนทางน้ำ)  กรมเจ้าท่า (กระทรวงคมนาคม)
1200 ศูนย์ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน กสทช.   สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

1201

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1202

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

1203

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

1204

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

1205

สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

1206

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ท.

1212

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

1213

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1222 Internet Access (TOTonline) เพื่อให้บริการ Internet ผ่าน เครือข่าย IP บมจ. ทีโอที

1228

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศ)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1234 บริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด  บมจ. ทีโอที
1238 บริการ Prepaid Voice โดยใช้บัตร TIP Card บมจ. ทีโอที
1242 ทรูคอลเซ็นเตอร์ (True Call Center) True Corporation Public Company Limited

1250

สำนักงาน กปร

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1255

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

1275 สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1278 Voice Mail ใช้ฝากข้อความ (I-Box) บมจ. ทีโอที
1279 Voice Mail ใช้ฟังข้อความ (I-Box) บมจ. ทีโอที

1288

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1289

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

1299

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1300 สายด่วนเพื่อสังคม ศูนย์ประชาบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1301

สสว. Call Center 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

1302

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

1310 Green Call รับแจ้งเหตุสิ่งแวดล้อม และศูนย์ประสานงานช่วยผู้ประสบภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1313 ศูนย์บริการร่วม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
1315 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร กรณีพบเห็นข้อมูลไม่เหมาะสมในอินเตอร์เน็ต   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
1318 ศูนย์สอบถามการจองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ Call Center  บริษัท สกาย เอเชีย จำกัด
1321 Call Center สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
1322 ศูนย์บริการ CAT Contact Center  การสื่อสารแห่งประเทศ
1323 สายด่วนสุขภาพจิตและบริการเลิกยาเสพติด (โครงการ To be number one) กรมสุขภาพจิต
1330 ศูนย์บริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 30 บาท รักษาทุกโรค กระทรวงสาธารณสุข
1331 ศูนย์บริการลูกค้า True Move บริษัท ทรูมูฟ 
1332 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมศุลกากร    กรมศุลกากร
1333 ศูนย์บริการบัวหลวงโฟน       ธนาคารกรุงเทพ

1333

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด (เดิม บจ. สามารถ อินโฟมีเดีย)

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

1337 ศูนย์บริการข้อมูลเมืองพัทยา  (พัทยา Call Center) ศาลาว่าการเมืองพัทยา

1340

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธร 9)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1341 ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ปัตตานี  
1342 ศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานราชการ สำนักงานปลัด ศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ (กระทรวงมหาดไทย)
1344 ศูนย์บริการ สั่งอาหาร S&P Delivery  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จก.
1346 ศูนย์ข่าวกรองทางทหาร      หน่วยข่าวกรองทางทหาร กอบทัพบก

1348

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

1352 ไทยเศรษฐกิจประกันภัย      บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด
1355 สายด่วน ศาลปกครอง 1355  สำนักงานศาลปกครอง
1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  (สายด่วนปัญหาด้านการจราจร) ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
1357 SME Call Center เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ กลุ่มอุตสาหกรรม SME ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1358 ศูนย์บริการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Call Center กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1359 ศูนย์รับแจ้ง การเงินนอกระบบ  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1360 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
1361 Heng Leasing Heng Leasing and Capital Public Company Limited
1362 ศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช
1363 กรมสื่อสารทหารอากาศ    กรมสื่อสารทหารอากาศ
1364 ศูนย์บริการลูกค้า DKSH Health Care บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1365 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท จำกัด
1367 ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1368 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1369 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ IEC Contact Center  บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนิลเอนจีเนียริ่ง จำกัด
1373 ศูนย์บริการ อยุธยา อลิอันช์ ซีพี บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1374 สายด่วน กอ.รมน. รับร้องเรื่องราวภัยความมั่นคง สำนักเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
1375 Property Perfect       บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด
1376 บริการจัดส่งอาหารให้กับร้านชั้นนำในเครือ เซ็น กรุ๊ป บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1377 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    เพื่อรับคำร้องทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1380 ศูนย์สอบถามเกี่ยวกับโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สำนักปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
1381 ศูนย์แจ้งเบาะแสการลักลอบเจาะและใช้น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1384 บริษัท ลินเด้ จำกัด (มหาชน) Call Center บริษัท ลินเด้ จำกัด (มหาชน)
1385 ศูนย์ปฏิบัติการ AFTA Hotline 1385 ของกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
1386 ศูนย์รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส
1387 โครงการสายเด็ก (ดูแลเด็กโดนทำร้าย) เพื่อนแก้วสมาคม เพื่อนแก้วสมาคม
1388 โครงการบ้านและอาคารที่อยู่ของ ควอลิตี้ เฮ้าส์  บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1399

E-learning ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาและค้นคว้าผ่าน Internet

 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

1410

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

1411

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1412

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

1413

มูลนิธิวิถีสุข

มูลนิธิวิถีสุข

1414

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

1415

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

1416

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1417

บริษัท อสังหาริมทรัพย์

บริษัท Life in City Garden 163 Co., Ltd.

 1422

 กรมควบคุมโรค

 กรมควบคุมโรค
1460 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานะการณ์น้ำ กรมชลประทาน
1466 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนง.สลากกินแบ่งฯ

1474

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช

1477 ศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้องวงจรสื่อสารข้อมูล (Lease Line ขัดข้อง) บมจ. ทีโอที

1479

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

1490 TOT Smart call บมจ. ทีโอที

1504

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

1505 International Calling Card บมจ. ทีโอที
1506 สำนักงานประกันสังคม สายด่วนกระทรวงแรงงาน   กระทรวงแรงงาน 

1507

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

1530

 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

1540 ปตท. Call Center เพื่อรับแจ้งอุบัติภัยเกี่ยวกับก๊าซ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
1541 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติด มูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทย
1543 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ การทางพิเศษฯ
1544 "บริการบัตรโทรศัพท์ กสท." THAICARD การสื่อสารแห่งประเทศไทย
1545 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และ บริการ “อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์”  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1546 สายด่วนแรงงานเด็ก  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1548 ศูนย์บริการงานข้อมูลทะเบียนและบัตร  : กรมการปกครอง สำนักงานกลาง ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
1551 ศูนย์บริการ กรุงไทย Phone ธนาคารกรุงไทย
1552 ศูนย์จองห้องพักโรงแรมในสมาคมโรงแรมไทย สมาคมโรงแรมไทย
1553 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย Customer Service Group ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด 
1554 ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ หน่วยกู้ชีวิต วชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ กทม.
1555 ศูนย์ กทม.  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
1556 สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1557 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทวิริยะประกันภัย  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

1558

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

1559 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วนกุญชร

เทศบาลนครหาดใหญ่

1563 ศูนย์ให้บริการข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1564 สายด่วนข้อมูลสารเคมี  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1566 ศูนย์บริการสำรองที่นั่งของ บริษัทการบินไทย การบินไทย
1567 ศูนย์ดำรงธรรม ให้บริการข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย    กระทรวงมหาดไทย
1569 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์
1570 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ  รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานของกรมทะเบียนการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
1572 กรุงศรี Phone / บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1573 ศูนย์ส่งเสริมผู้ส่งออกรายย่อย ( SME) เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย
1577 ศูนย์สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี จำกัด
1578 รับแจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อดูแลเด็ก  กรมประชาสงเคราะห์  ศูนย์บริการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กฯ
1579 สายด่วนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศูนย์ช่วยเหลือเด็กทางการศึกษา)
1581 ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล AIA  Call Center  บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชันแนล แอลชัวรันส์ จำกัด (AIA)
1584 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก (กระทรวงคมนาคม)
1586 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
1588 ศูนย์บริการ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง  ธนาคารซิตี้ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
1589 ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนชาตจำกัด  บริษัท ธนชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1590 HSBC Phone Banking ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ
1592 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุนชนเมืองแห่งชาติ
1593 ศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ธกส. (Call Center 0-2555-0555) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1595 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารแสตนดาร์ด ชาร์เตอร์  ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ นครธน จำกัด (มหาชน) 
1596 ศูนย์บริการข้อมูลประกันภัย - บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด
1597 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (ย้ายเบอร์ติดต่อไปที่ 0-2610-4888) สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1599 ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1600 Quitline ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

1601

บริษัท ยูอิน โฟ จำกัด

บริษัท ยูอิน โฟ จำกัด

1602

บริษัท ไทยร่วมค้าเดอะซิสเต็ม

บริษัท ไทยร่วมค้าเดอะซิสเต็ม

1603

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

1605

บริษัท วันทูออล จำกัด

บริษัท วันทูออล จำกัด

1606

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

1607

ศูนย์สั่งสินค้าทางโทรศัพท์ Verena

บริษัท เวอรีน่่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1608

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1609

บริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

1610

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด

1611

บริษัท เนเร่ จำกัด

บริษัท เนเร่ จำกัด

1612

บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1613

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

1614

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

1615 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติ  การเคหะแห่งชาติ

1616

บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

1617

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

1618

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

1619

ศูนย์บริการข้อมูล และติดตั้ง Cable TV CTH

บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1620 ศูนย์บริการ Call Center บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด ( มหาชน)  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

1621

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1622

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

1623

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) จำกัด

บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

1626

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

1644 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการจราจร (สวพ 91) สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)
1645 สายด่วนชวนรู้เอดส์   สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์
1646 ศูนย์เอราวัณ    สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
1647 Calling Card ประเภท Prepaid และผู้ต้องขังในเรือนจำ บมจ. ทีโอที
1648 สายด่วนองค์การเภสัชกรรม 1648 องค์การเภสัชกรรม
1650 ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยจากสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ

1657

สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1660 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กศน. การศึกษานอกระบบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1661 ศูนย์บริการรถแท็กซี่ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด  สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด

1662

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

1663 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
1664 ศูนย์ตอบรับข้อมูลทางโทรศัพท์ สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
1666 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
1667 สายด่วน สุขภาพจิต ใช้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE กระทรวงสาธารณสุข

1668

สถาบันโรคทรวงอก และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กรมการแพทย์

1669 ศูนย์นเรนทร  กระทรวงสาธารณสุข
1671 บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด  บจก. ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
1672 ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1675 สายด่วนโภชนาการ กินดีอยู่ดี อนามัยใกล้ตัว กรมอนามัย
1676 ศูนย์บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
1677 ศูนย์บริการ "ร่วมด้วยช่วยกัน"  บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิโอ จำกัด และ บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น
1678 ศูนย์บริการข้อมูล DTAC Call Center บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1681 ศูนย์บริการรถแท็กซี่  TAXI RADIO  บริษัท ไทเอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1685 ศูนย์บริการข้อมูล บมจ.แสนสิริ  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

1686

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน

1688 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลการผลิตและจำหน่ายยาเสพติด  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
1689 ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง
1690 ศูนย์บริการสอบถามข้อมูลการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย  การรถไฟแห่งประเทศไทย
1691 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานส่งกำลังบำรุง
1693 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
1694 สายด่วนกรมการจัดหางาน  กรมการจัดหางาน
1695 สายด่วนกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
1696 ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุบัติภัยทางน้ำ กรมสื่อสารทหารเรือ
1699 ศูนย์ให้ข้อมูลบริการของโรงแรมดุสิตธานี  โรงแรมดุสิตธานี
1711 ศูนย์บริการโทรสั่งความอร่อยกับ McDelivery   บริษัท แมคไทย จำกัด

1712

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

1713 ศูนย์ปราบปรามบุหรี่เถื่อนและสุราเถื่อน  กรมสรรพสามิต

1714

บริษัท โชว์รูมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท โชว์รูมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

1715

โรงพยาบาลเอกชัย

โรงพยาบาลเอกชัย

1716

บริษัท เอ็ม เอส แฟคทอรี่ จำกัด

บริษัท เอ็ม เอส แฟคทอรี่ จำกัด

1717 ศูนย์บริการ  สายด่วนเมาไม่ขับ  มูลนิธิเมาไม่ขับ
1718 มูลนิธิคุณพุ่ม มูลนิธิคุณพุ่ม
1719 ศูนย์บริการ Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพ  วัฒโนสถ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

1720

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

1721

TNT Express Worldwide 

บจก. ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 

1722

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

1723

โรงพยาบาลยันฮี

โรงพยาบาลยันฮี

1724

บริษัท ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

1725 ศูนย์บริการข้อมูล บลจ.ทหารไทย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1726

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1727

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

1728 สายด่วนสุขภาพ รพ.ศิครินทร์   โรงพยาบาลศิครินทร์
1729 ศูนย์บริการ สินทรัพย์ประกันภัย  บจก. สินทรัพย์ประกันภัย

 1730

บริษัท อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม จำกัด

บริษัท อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม จำกัด

1731 บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด

1732

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

1733

บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1734 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เซฟโรเลต เซลส์ จำกัด

1735

บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด

บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด

1736

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

1737 ศูนย์ข้อมูล ประกันภัย TQM Insurance Broker TQM Insurance Broker

1738

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด

1739

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

1740

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

1741

ศูนย์บริการลูกค้า   Contact Center บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด 

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด

1742

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

1743 ศูนย์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1744 

บริษัท ไทย เจ. เพรส จำกัด

บริษัท ไทย เจ. เพรส จำกัด

1745

บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

1746 บริษํท อุบลวัสดุ จำกัด บริษํท อุบลวัสดุ จำกัด
1747 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

1748

นวกิจประกันภัย ใช้งานร่วมกับ ฟอลคอนประกันภัย 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1749

บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1750

บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1751

บริษัท พรอมมิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พรอมมิส (ประเทศไทย) จำกัด

1752 ศูนย์สัญญาณวิกฤติ Critical Alarm Center (CAC) บริษัท เวลเนสแคร์ จำกัด

1753

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

1754

 บริษัท เมโกะบิวตี้ จำกัด

บริษัท เมโกะบิวตี้ จำกัด

1755 สายตรงวิศวกร ซีแพค  บริษัท CPAC

1756

Big C

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

1757

บริษัท ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

1758

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1759 ศูนย์บริการ สายด่วน Double A  บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด
1761 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1762

Singha

บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1763 Hello Bangkok บริษัท บางกอกไตรวิชั่น จำกัด
1764 ศูนย์บริการ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
1765 ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
1766 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เมืองไทยประกันชีวิต  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

1767

บริษัท เชฟส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท เชฟส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

1770 ศูนย์บริการ ธนาคารธนชาต Contact Center บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด
1771 Bangkok Airways Asia Boutique Airline บริษัท การบินกรุงเทพฯ
1772 ศูนย์บริการ Call Center โรงพยาบาลพญาไท 2 / 3 โรงพยาบาลพญาไท

1773

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด

1774

บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด

บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด

1775

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1776

โรงพยาบาลมหาชัย ใช้งานร่วมกับ โรงพยาบาล เจ้าพระยา

โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

1777 ศูนย์บริการ Call Center TOT 3 G บมจ. ทีโอที

1778

Call Center ลลิล พร็อบเพอร์ตี้

 บริษัท ลลิล พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

1779

บริษัท อินเตอร์ไดเร็คท์ เอ็กคลูซีพ จำกัด

บริษัท อินเตอร์ไดเร็คท์ เอ็กคลูซีพ จำกัด

1781

RS Call Center

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

1782 FEDEX  รับส่งพัสดุ บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น

1783

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด

1784 สายด่วนนิรภัย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1785 สายด่วน ก.พ.ร. (ตอบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
1786 บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1787

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1788

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

1789

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายส์แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายส์แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1790 แอลเอ็มจี ประกันภัย รับแจ้งประกันภัยทางรถยนต์ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จก.

1791

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (คปภ.)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (คปภ.)

1800 บริการ Toll Free บมจ. ทีโอที
1860 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1880 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1888 บริการ Calling Card บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บมจ. ทีโอที
1899 ศูนย์รับแจ้งเหตุ มิสกวัน  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1
1900 บริการ Audiotex บริษัท ทริปเปิ้ล เอ แอสเซ็ท แมนเนทเม้นท์ จำกัด

 

 Update ข้อมูลเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2665

 

 

 
ติดต่อขอเลขหมาย 4 หลัก ได้ที่  ส่วนงานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น   
    โทร.
02 670 8888     ต่อ  7741, 7721-24 
คลิก

เลขหมาย ลักษณะงานที่ใช้ หน่วยงานหรือบริษัท
1100 ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล  TOT Contact Center บมจ. ทีโอที
1102 ศูนย์บริการข้อมูล Call Center วุฒิสภา TRUE
1103 ศูนย์บริการข้อมูล TT&T Call Center บมจ. TT&T

1105

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

1110

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

1111 ศูนย์บริการข้อมูลข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน กระทรวง ICT
1112 ศูนย์บริการสั่งอาหาร  The Pizza Company Call Center บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู๊ดกรุ๊ป
1113 ศูนย์บริการข้อมูล BUG บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด
1115 ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล ธนาคารออมสิน  (GSB Call Center)  ธนาคาร ออมสิน
1117 ศูนย์บริการข้อมูล เจ มาร์ท Call Center บริษัท เจ มาร์ท จำกัด
1123 สายตรงกระทรวงคมนาคม  กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1124 ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
1125 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้น้ำ การประปานครหลวง  การประปานครหลวง
1126 สายการบินวันทูโก บริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จำกัด
1128 ศูนย์บริการลูกค้า Contact Hutch  บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
1129 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค( PEA Call Center )   การไฟฟ้าภูมิภาค
1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ( MEA Call Center )   การไฟฟ้านครหลวง
1131 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อบจ. และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1132

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร

1133 ศูนย์บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  บมจ. ทีโอที
1134 ศูนย์รับแจ้งเบาะแสและให้ความช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิปวีณา หงสกุล  มูลนิธิ ปวีณา หงสกุล
1135 แจ้งเหตุด่วนหรือร้องทุกข์ บริการให้ข้อมูลในเรื่องคดีเศรษฐกิจ  กองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจ
1136 ศูนย์รับแจ้งเหตุการทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กรมตำรวจป่าไม้  กองตำรวจสื่อสาร
1137 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลการจราจร สถานีวิทยุ จส. 100  บริษัทแปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1138 ศูนย์รับแจ้งข่าวสารปราบปรามยาเสพติด กรมสื่อสารทหาร
1139 ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว หน่วยข่าวกรองทหาร

1140

 สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

1141 TOT Smart call บมจ. ทีโอที
1142 ศูนย์บริการให้ข้อมูลสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์ บริษัท ไซเบอร์คอล จำกัด

1143

ศูนย์บริการให้ข้อมูลสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์

บริษัท เลนโซ่ ไดเร็ค จำกัด

1144 ศูนย์บริการขายสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์ บริษัท แพ็คลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
1145 ศูนย์บริการสั่งอาหาร เชสเตอร์ กริลล์ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
1146 สายด่วนทางหลวงชนบท รับแจ้งถนนชำรุด กรมทางหลวงชนบท
1148 ศูนย์บริการ AIS Serenade สำหรับบริการลูกค้าระบบ GSM บจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1149 ศูนย์บริการ AIS Call Center สำหรับบริการลูกค้าระบบ One-2-call บจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1150 ศูนย์บริการสั่งอาหาร KFC และ Pizza Hut  บริษัท ยัมเรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1155 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (Tourist Service Centre) ศูนย์อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและตำรวจท่องเที่ยว

1156

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1157 สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

1161

กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง

1164 ศูนย์บริการข้อมูลกรมศุลกากร  กรมศุลกากร
1165 สายด่วนยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์
1166 สายด่วน ร้องทุกข์เกี่ยวกับสินค้าบริโภค  คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
1167 ศูนย์ให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับกฏหมาย การร่างนิติกรรมสัญญา สภาทนายความ
1169 ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ  กรมส่งเสริมการส่งออก
1170 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1171 สายด่วนเลือกตั้ง 1171 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
1174 ศูนย์บริการข้อมูลยางพารา สำนักงานตลาดกลางยางพารา   กรมวิชาการเกษตร 
1175 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท AIS บจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1177 ศูนย์บริการรับแจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง  บมจ. ทีโอที
1178 สำนักตรวจคนเข้าเมือง รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว สำนักตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
1179 ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (กบข.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)
1182 ศูนย์บริการข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา  กรมอุตุนิยมวิทยา

1184

ศูนย์ร้องเรียนบริการ ขสมก

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

1185 บริการ WOW Station  ของ AIS บจม. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
1186 ศูนย์บริการข้อมูล สายด่วนประกันภัย  (คปภ.)  กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
1188 ค้นหาเบอร์โทรศัพท์หน้าเหลือง บริษัท เทเลอินโฟ มิเดีย จำกัด
1190 ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
1191 ปดส. แจ้งเหตุข้อมูลข่าวสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรม กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
1192 ศูนย์บริการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ ตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1193 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำรวจทางหลวง ตำรวจทางหลวง
1194 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการตำรวจ สำนัสำนักงานจเรตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
1195 ศูนย์รับแจ้งเหตุร้าย ผู้มีอิทธิพล เบาะแสอาชญากรรม  ตำรวจกองปราบ
1196 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ กองบังคับการตำรวจน้ำ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
1197 ศูนย์บริการข้อมูลจราจร ควบคุมจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร (สนง.ตำรวจแห่งชาติ)
1198 ศูนย์บริการข้อมูล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
1199 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ (รับแจ้งอุบัติเหตุ เหตุด่วนทางน้ำ)  กรมเจ้าท่า (กระทรวงคมนาคม)
1200 ศูนย์ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน กสทช.   สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

1201

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1202

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

1203

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

1204

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

1205

สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

1206

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ท.

1212

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

1213

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1222 Internet Access (TOTonline) เพื่อให้บริการ Internet ผ่าน เครือข่าย IP บมจ. ทีโอที

1228

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศ)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1234 บริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด  บมจ. ทีโอที
1238 บริการ Prepaid Voice โดยใช้บัตร TIP Card บมจ. ทีโอที
1242 ทรูคอลเซ็นเตอร์ (True Call Center) True Corporation Public Company Limited

1250

สำนักงาน กปร

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1255

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

1275 สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1278 Voice Mail ใช้ฝากข้อความ (I-Box) บมจ. ทีโอที
1279 Voice Mail ใช้ฟังข้อความ (I-Box) บมจ. ทีโอที

1288

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1289

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

1299

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1300 สายด่วนเพื่อสังคม ศูนย์ประชาบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1301

สสว. Call Center 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

1302

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

1310 Green Call รับแจ้งเหตุสิ่งแวดล้อม และศูนย์ประสานงานช่วยผู้ประสบภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1313 ศูนย์บริการร่วม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่
1315 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร กรณีพบเห็นข้อมูลไม่เหมาะสมในอินเตอร์เน็ต   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
1318 ศูนย์สอบถามการจองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ Call Center  บริษัท สกาย เอเชีย จำกัด
1321 Call Center สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
1322 ศูนย์บริการ CAT Contact Center  การสื่อสารแห่งประเทศ
1323 สายด่วนสุขภาพจิตและบริการเลิกยาเสพติด (โครงการ To be number one) กรมสุขภาพจิต
1330 ศูนย์บริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 30 บาท รักษาทุกโรค กระทรวงสาธารณสุข
1331 ศูนย์บริการลูกค้า True Move บริษัท ทรูมูฟ 
1332 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมศุลกากร    กรมศุลกากร
1333 ศูนย์บริการบัวหลวงโฟน       ธนาคารกรุงเทพ

1333

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด (เดิม บจ. สามารถ อินโฟมีเดีย)

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

1337 ศูนย์บริการข้อมูลเมืองพัทยา  (พัทยา Call Center) ศาลาว่าการเมืองพัทยา

1340

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธร 9)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1341 ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ปัตตานี  
1342 ศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานราชการ สำนักงานปลัด ศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ (กระทรวงมหาดไทย)
1344 ศูนย์บริการ สั่งอาหาร S&P Delivery  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จก.
1346 ศูนย์ข่าวกรองทางทหาร      หน่วยข่าวกรองทางทหาร กอบทัพบก

1348

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

1352 ไทยเศรษฐกิจประกันภัย      บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด
1355 สายด่วน ศาลปกครอง 1355  สำนักงานศาลปกครอง
1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  (สายด่วนปัญหาด้านการจราจร) ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
1357 SME Call Center เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ กลุ่มอุตสาหกรรม SME ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1358 ศูนย์บริการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Call Center กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
1359 ศูนย์รับแจ้ง การเงินนอกระบบ  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1360 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
1362 ศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช
1363 กรมสื่อสารทหารอากาศ    กรมสื่อสารทหารอากาศ
1364 ศูนย์บริการลูกค้า DKSH Health Care บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1365 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท จำกัด
1367 ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
1368 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1369 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ IEC Contact Center  บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนิลเอนจีเนียริ่ง จำกัด
1373 ศูนย์บริการ อยุธยา อลิอันช์ ซีพี บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1374 สายด่วน กอ.รมน. รับร้องเรื่องราวภัยความมั่นคง สำนักเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
1375 Property Perfect       บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด
1376 บริการจัดส่งอาหารให้กับร้านชั้นนำในเครือ เซ็น กรุ๊ป บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1377 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    เพื่อรับคำร้องทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1380 ศูนย์สอบถามเกี่ยวกับโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สำนักปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี
1381 ศูนย์แจ้งเบาะแสการลักลอบเจาะและใช้น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1384 บริษัท ลินเด้ จำกัด (มหาชน) Call Center บริษัท ลินเด้ จำกัด (มหาชน)
1385 ศูนย์ปฏิบัติการ AFTA Hotline 1385 ของกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
1386 ศูนย์รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส
1387 โครงการสายเด็ก (ดูแลเด็กโดนทำร้าย) เพื่อนแก้วสมาคม เพื่อนแก้วสมาคม
1388 โครงการบ้านและอาคารที่อยู่ของ ควอลิตี้ เฮ้าส์  บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด

1399

E-learning ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาและค้นคว้าผ่าน Internet

 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

1410

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

1411

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1412

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

1413

มูลนิธิวิถีสุข

มูลนิธิวิถีสุข

1414

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

1415

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

1416

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1417

บริษัท อสังหาริมทรัพย์

บริษัท Life in City Garden 163 Co., Ltd.

 1422

 กรมควบคุมโรค

 กรมควบคุมโรค
1460 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานะการณ์น้ำ กรมชลประทาน
1466 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนง.สลากกินแบ่งฯ

1474

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช

1477 ศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้องวงจรสื่อสารข้อมูล (Lease Line ขัดข้อง) บมจ. ทีโอที

1479

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

1490 TOT Smart call บมจ. ทีโอที

1504

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

1505 International Calling Card บมจ. ทีโอที
1506 สำนักงานประกันสังคม สายด่วนกระทรวงแรงงาน   กระทรวงแรงงาน 

1507

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

1530

 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

1540 ปตท. Call Center เพื่อรับแจ้งอุบัติภัยเกี่ยวกับก๊าซ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
1541 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติด มูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทย
1543 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ การทางพิเศษฯ
1544 "บริการบัตรโทรศัพท์ กสท." THAICARD การสื่อสารแห่งประเทศไทย
1545 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และ บริการ “อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์”  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1546 สายด่วนแรงงานเด็ก  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1548 ศูนย์บริการงานข้อมูลทะเบียนและบัตร  : กรมการปกครอง สำนักงานกลาง ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
1551 ศูนย์บริการ กรุงไทย Phone ธนาคารกรุงไทย
1552 ศูนย์จองห้องพักโรงแรมในสมาคมโรงแรมไทย สมาคมโรงแรมไทย
1553 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย Customer Service Group ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด 
1554 ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ หน่วยกู้ชีวิต วชิรพยาบาล สำนักการแพทย์ กทม.
1555 ศูนย์ กทม.  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
1556 สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1557 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทวิริยะประกันภัย  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

1558

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

1559 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วนกุญชร

เทศบาลนครหาดใหญ่

1563 ศูนย์ให้บริการข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1564 สายด่วนข้อมูลสารเคมี  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1566 ศูนย์บริการสำรองที่นั่งของ บริษัทการบินไทย การบินไทย
1567 ศูนย์ดำรงธรรม ให้บริการข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย    กระทรวงมหาดไทย
1569 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์
1570 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ  รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานของกรมทะเบียนการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
1572 กรุงศรี Phone / บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1573 ศูนย์ส่งเสริมผู้ส่งออกรายย่อย ( SME) เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย
1577 ศูนย์สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี จำกัด
1578 รับแจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อดูแลเด็ก  กรมประชาสงเคราะห์  ศูนย์บริการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กฯ
1579 สายด่วนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศูนย์ช่วยเหลือเด็กทางการศึกษา)
1581 ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล AIA  Call Center  บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชันแนล แอลชัวรันส์ จำกัด (AIA)
1584 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก (กระทรวงคมนาคม)
1586 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
1588 ศูนย์บริการ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง  ธนาคารซิตี้ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
1589 ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนชาตจำกัด  บริษัท ธนชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1590 HSBC Phone Banking ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ
1592 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุนชนเมืองแห่งชาติ
1593 ศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ธกส. (Call Center 0-2555-0555) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1595 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารแสตนดาร์ด ชาร์เตอร์  ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ นครธน จำกัด (มหาชน) 
1596 ศูนย์บริการข้อมูลประกันภัย - บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด
1597 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (ย้ายเบอร์ติดต่อไปที่ 0-2610-4888) สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1599 ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1600 Quitline ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

1601

บริษัท ยูอิน โฟ จำกัด

บริษัท ยูอิน โฟ จำกัด

1602

บริษัท ไทยร่วมค้าเดอะซิสเต็ม

บริษัท ไทยร่วมค้าเดอะซิสเต็ม

1603

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

1605

บริษัท วันทูออล จำกัด

บริษัท วันทูออล จำกัด

1606

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

1607

ศูนย์สั่งสินค้าทางโทรศัพท์ Verena

บริษัท เวอรีน่่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1608

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

1609

บริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาล จุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

1610

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด

1611

บริษัท เนเร่ จำกัด

บริษัท เนเร่ จำกัด

1612

บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1613

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

1614

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

1615 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติ  การเคหะแห่งชาติ

1616

บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

1617

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

1618

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

1619

ศูนย์บริการข้อมูล และติดตั้ง Cable TV CTH

บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1620 ศูนย์บริการ Call Center บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด ( มหาชน)  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

1621

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1622

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

1623

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) จำกัด

บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

1626

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีที แอนด์ที จำกัด (มหาชน)

1644 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการจราจร (สวพ 91) สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)
1645 สายด่วนชวนรู้เอดส์   สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์
1646 ศูนย์เอราวัณ    สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
1647 Calling Card ประเภท Prepaid และผู้ต้องขังในเรือนจำ บมจ. ทีโอที
1648 สายด่วนองค์การเภสัชกรรม 1648 องค์การเภสัชกรรม
1650 ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยจากสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ

1657

สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1660 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กศน. การศึกษานอกระบบ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1661 ศูนย์บริการรถแท็กซี่ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด  สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด

1662

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

1663 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
1664 ศูนย์ตอบรับข้อมูลทางโทรศัพท์ สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย
1666 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
1667 สายด่วน สุขภาพจิต ใช้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE กระทรวงสาธารณสุข

1668

สถาบันโรคทรวงอก และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กรมการแพทย์

1669 ศูนย์นเรนทร  กระทรวงสาธารณสุข
1671 บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด  บจก. ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด
1672 ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1675 สายด่วนโภชนาการ กินดีอยู่ดี อนามัยใกล้ตัว กรมอนามัย
1676 ศูนย์บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
1677 ศูนย์บริการ "ร่วมด้วยช่วยกัน"  บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น เรดิโอ จำกัด และ บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น
1678 ศูนย์บริการข้อมูล DTAC Call Center บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1681 ศูนย์บริการรถแท็กซี่  TAXI RADIO  บริษัท ไทเอส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1685 ศูนย์บริการข้อมูล บมจ.แสนสิริ  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

1686

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน

1688 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลการผลิตและจำหน่ายยาเสพติด  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
1689 ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง
1690 ศูนย์บริการสอบถามข้อมูลการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย  การรถไฟแห่งประเทศไทย
1691 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานส่งกำลังบำรุง
1693 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
1694 สายด่วนกรมการจัดหางาน  กรมการจัดหางาน
1695 สายด่วนกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
1696 ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุบัติภัยทางน้ำ กรมสื่อสารทหารเรือ
1699 ศูนย์ให้ข้อมูลบริการของโรงแรมดุสิตธานี  โรงแรมดุสิตธานี
1711 ศูนย์บริการโทรสั่งความอร่อยกับ McDelivery   บริษัท แมคไทย จำกัด

1712

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

1713 ศูนย์ปราบปรามบุหรี่เถื่อนและสุราเถื่อน  กรมสรรพสามิต

1714

บริษัท โชว์รูมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท โชว์รูมคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

1715

โรงพยาบาลเอกชัย

โรงพยาบาลเอกชัย

1716

บริษัท เอ็ม เอส แฟคทอรี่ จำกัด

บริษัท เอ็ม เอส แฟคทอรี่ จำกัด

1717 ศูนย์บริการ  สายด่วนเมาไม่ขับ  มูลนิธิเมาไม่ขับ
1718 มูลนิธิคุณพุ่ม มูลนิธิคุณพุ่ม
1719 ศูนย์บริการ Call Center โรงพยาบาลกรุงเทพ  วัฒโนสถ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

1720

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

1721

TNT Express Worldwide 

บจก. ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 

1722

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

1723

โรงพยาบาลยันฮี

โรงพยาบาลยันฮี

1724

บริษัท ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

1725 ศูนย์บริการข้อมูล บลจ.ทหารไทย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

1726

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1727

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

1728 สายด่วนสุขภาพ รพ.ศิครินทร์   โรงพยาบาลศิครินทร์
1729 ศูนย์บริการ สินทรัพย์ประกันภัย  บจก. สินทรัพย์ประกันภัย

 1730

บริษัท อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม จำกัด

บริษัท อีซี่ ซิสเต็ม เทเลคอม จำกัด

1731 บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด

1732

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

1733

บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1734 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เซฟโรเลต เซลส์ จำกัด

1735

บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด

บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด

1736

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

1737 ศูนย์ข้อมูล ประกันภัย TQM Insurance Broker TQM Insurance Broker

1738

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด

1739

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

1740

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

1741

ศูนย์บริการลูกค้า   Contact Center บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด 

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด

1742

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

1743 ศูนย์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1744 

บริษัท ไทย เจ. เพรส จำกัด

บริษัท ไทย เจ. เพรส จำกัด

1745

บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

1746 บริษํท อุบลวัสดุ จำกัด บริษํท อุบลวัสดุ จำกัด
1747 บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

1748

นวกิจประกันภัย ใช้งานร่วมกับ ฟอลคอนประกันภัย 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1749

บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1750

บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1751

บริษัท พรอมมิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พรอมมิส (ประเทศไทย) จำกัด

1752 ศูนย์สัญญาณวิกฤติ Critical Alarm Center (CAC) บริษัท เวลเนสแคร์ จำกัด

1753

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

1754

 บริษัท เมโกะบิวตี้ จำกัด

บริษัท เมโกะบิวตี้ จำกัด

1755 สายตรงวิศวกร ซีแพค  บริษัท CPAC

1756

Big C

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

1757

บริษัท ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

1758

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1759 ศูนย์บริการ สายด่วน Double A  บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด
1761 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1762

Singha

บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1763 Hello Bangkok บริษัท บางกอกไตรวิชั่น จำกัด
1764 ศูนย์บริการ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
1765 ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
1766 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เมืองไทยประกันชีวิต  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

1767

บริษัท เชฟส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท เชฟส์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

1770 ศูนย์บริการ ธนาคารธนชาต Contact Center บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด
1771 Bangkok Airways Asia Boutique Airline บริษัท การบินกรุงเทพฯ
1772 ศูนย์บริการ Call Center โรงพยาบาลพญาไท 2 / 3 โรงพยาบาลพญาไท

1773

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด

1774

บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด

บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด

1775

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

1776

โรงพยาบาลมหาชัย ใช้งานร่วมกับ โรงพยาบาล เจ้าพระยา

โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

1777 ศูนย์บริการ Call Center TOT 3 G บมจ. ทีโอที

1778

Call Center ลลิล พร็อบเพอร์ตี้

 บริษัท ลลิล พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

1779

บริษัท อินเตอร์ไดเร็คท์ เอ็กคลูซีพ จำกัด

บริษัท อินเตอร์ไดเร็คท์ เอ็กคลูซีพ จำกัด

1781

RS Call Center

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

1782 FEDEX  รับส่งพัสดุ บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น

1783

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด

1784 สายด่วนนิรภัย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1785 สายด่วน ก.พ.ร. (ตอบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
1786 บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1787

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1788

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

1789

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายส์แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายส์แอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1790 แอลเอ็มจี ประกันภัย รับแจ้งประกันภัยทางรถยนต์ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จก.

1791

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (คปภ.)

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (คปภ.)

1800 บริการ Toll Free บมจ. ทีโอที
1860 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1880 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1888 บริการ Calling Card บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บมจ. ทีโอที
1899 ศูนย์รับแจ้งเหตุ มิสกวัน  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1
1900 บริการ Audiotex บริษัท ทริปเปิ้ล เอ แอสเซ็ท แมนเนทเม้นท์ จำกัด

 

 Update ข้อมูลเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2665