Thailand Call Center Academy สถาบันฝึกอบรมพนักงาน Call Center ที่เน้นประสิทธิผล ทั้ง In-House & Public Training
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ...Professional Call Center Training : Please Call : 02-589-3001
E-mail : info@callcenterthailand.net         

training-course-63-b
ads_web__67s
thank-you-board63

Call Center Thailand

สถาบันฝึกอบรม Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Call Center การสื่อสารทางโทรศัพท์ - Social Media, การรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ, Telesales การขาย การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่สร้างความประทับใจด้วย Service Mind

TCCTA-1
Thailand Call Center Academy
(
TCCA)  สถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดฝึกอบรมหลักสูตร Call Center 4.0 (Professional Contact Center & Social Media Management)   ด้วยหลักสูตรดีๆ เน้นคุณภาพ Style การสอนเน้นภาคปฏิบัติ ที่เป็น Signature ด้วยการถ่ายทอดที่โดดเด่น ประสบการณ์ด้านงาน Call Center  ที่แท้จริงของวิทยากร เข้มข้น ด้วยความรู้ใหม่ๆ เจาะลึกทางด้านงานบริการทางโทรศัพท์ / Call Center / Contact Center ระดับสูงโดยเฉพาะ
เราเน้นการอบรมที่เห็นผลอย่างชัดเจนที่สุด ด้วยการสอนที่เน้นคุณภาพ มาตรฐาน
เนื้อหาที่ทันสมัย เกี่ยวกับงานบริการทั้ง Call Center - ทางโทรศัพท์ และด้านหน้า Counter Service โดยเฉพาะ และให้ประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด เพื่อยกระดับการบริการสู่ระดับมืออาชีพ โดย TCCA มีหลักสูตรที่โดดเด่น ความรู้ใหม่ๆ ครบถ้วน สำหรับ พนักงานรับสายโทรศัพท์ Call Agent, Operator, Customer Service, Telesales, Manager, Supervisor,Team Leader, Quality Assurance, Admin Page, Trainer ดำเนินการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center, นายกสมาคม Contact Center คนแรกของประเทศไทย (2015-2017), คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลการบริการ Thailand Contact Center Award 2023, อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทั้งด้านการบริหารและการบริการ Call Center และ Customer Service มากกว่า 600 Seats และสอนงาน Call Center มากกว่า 29 ปี เน้นประสิทธิผลของผู้เข้าอบรมให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพลูกศิษย์ให้มีคุณภาพระดับมืออาชีพ มากขึ้นกว่า 50,000 คน  เนื้อหาแต่ละวิชา สามารถจบได้ภายใน 1 วัน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ตรงประเด็น โดยใช้ Tools เครื่องมือสื่อการสอนที่เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเอง สามารถเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนภายหลังการอบรมได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงได้ทันที***
  

Read more...
 
AG-02 : หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) หลักสูตร การรับโทรศัพท์ : มารยาทในการรับโทรศัพท์ SMART Communication

หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) เป็นหลักสูตร Signature ที่เข้มข้น และสนุกสนานของ Thailand Call Center Academy ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีการสื่อสารของพนักงาน และ Agent ได้อย่างชัดเจน (Growth Mindset) มุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า โดยให้ผู้เรีนนเห็นถึงคุณค่าในงานที่ทำ (Ikigai (อิคิไก)) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดมารยาทในการรับโทรศัพท์ เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พร้อมฝึกปฏิบัติ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด น้ำเสียง รอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทัศนคติ ทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด  การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า ด้วยคุณภาพ มาตรฐานงานบริการ Call Center โดยเน้นคุณภาพ และเนื้อหา Hit to the Point ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ เปลี่ยนแปลงเห็นผลได้อย่างชัดเจนภายหลังจากการอบรม 

Read more...
 
AG-03 : หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling & Communication Technique)

 

02-Co-Complaint5หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Complaint Handling & Communication Technique) หลักสูตรการบริการและการสื่อสารสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่โดดเด่นอีกหนึ่งหลักสูตรของ Thailand Call Center Academy เน้นการบริการ และการรับมือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ปรับปรุงทักษะการพูด การสื่อสาร การประสานงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การระบายความเครียด พัฒนาศักยภาพเชิงจิตวิทยาการบริการด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming) และเน้น Case การปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการบริการได้ดียิ่งขึ้น โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร-นายกสมาคม Thai Contact Center Trade Association ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ พร้อมนำกลับไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ เน้นผลการอบรมที่เพิ่มศักยภาพ สามารถนำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ เห็นผลได้อย่างชัดเจน 

Read more...
 
AG-04 : หลักสูตร เพิ่มทักษะการรับเรื่อง ส่งต่อประสานงาน ลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Crisis Management with Difficult Situation & People) หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

หลักสูตร : เพิ่มทักษะการรับเรื่อง ส่งต่อประสานงาน ลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Crisis Management with Difficult Situation & People) เป็นหลักสูตร Customer Complaint Handling ขั้น Advance ที่เน้นการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและการรับมือกับลูกค้าที่มีความต้องการให้เร่งช่วยเหลือ ประสานงานในสภาวะวิกฤติ อันมีผลเสียต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร  ความมั่นคง หรือเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นความตาย ซึ่งไม่สามารถรอเวลาได้ หลักสูตรนี้จะเน้นวิธีการควบคุมอารมณ์ ความตื่นตระหนก หรือโกรธขั้นรุนแรง การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation) ได้อย่างถูกต้อง วิธีการปฏิบัติในขณะรับเรื่อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น เทคนิคการบริการผู้ใช้บริการ การรับฟัง เข้าใจ จับประเด็น วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การรับมือกับลูกค้าที่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกัน หลากหลายประเภท (Difficult Customer) แบบมืออาชีพ วิธีการชดเชย เพิ่มทักษะการพูด ครอบครองปัญหา หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง การบริหารเวลา ปรับเปลี่ยนเรื่องราวให้มีความประทับใจ พร้อมสาระความรู้ใหม่ๆ กิจกรรม Case Study ดีๆ มากมาย ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้เองเมื่อปฏิบัติงานจริง  

Read more...
 
AG-05 : หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales & Tele-Marketing Upsales Skill)

หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales & Tele-Marketing Upsales Skill)หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales & Tele-Marketing Upsales Skill)  เป็นหลักสูตรเทคนิคการขายสินค้า ที่สร้างความมั่นใจในการขาย เพื่อสร้างยอดขายให้สูงขึ้น ดึงศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม Telesales - Tele-Marketing เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร การขายและการบริการในทุกๆครั้ง ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ พัฒนาทักษะและเทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่ไม่สร้างความรำคาญใจให้แก่ลูกค้า พร้อมเคล็ดลับนักขาย รางวัล "The Best Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales" โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เสริมเทคนิคและกลยุทธ์การขายให้ประสบความสำเร็จ วิธีการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ ที่โดนใจ วิธีการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การโน้มน้าวด้วย NLP การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ Script การตอบข้อโต้แย้ง ฝึกฝนทักษะต่างๆ ฝึกปฏิบัติ Workshop & Role Play โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเพิ่มยอดขายได้อย่างชัดเจน        

Read more...
 
AG-06 : หลักสูตร เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Advance Professional Call Center Skills) - หลักสูตรเพิ่มทักษะการบริการ Call Center อย่างเหนือระดับ

 หลักสูตร : เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Advance Professional Call Center Skills) อบรมโดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร  - คณะกรรมการตัดสินรางวัลการบริการ Call Center ยอดเยี่ยมในทุกๆ ปี ของสมาคม Thai Contact Center Trade Association ประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ในยุค Digital Disruption อย่างมืออาชีพ พร้อมปรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ฝึกปฏิบัติกับ Case Study ในขณะอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในขณะบริการ โ ดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที โดยเน้นคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจนภายหลังจากการอบรม

Read more...
 
AG-07 : หลักสูตร จุดพลัง "การบริการด้วยใจ"..สู่การบริการอย่างเหนือความคาดหมาย (Build up Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation)

หลักสูตร : จุดพลัง "การบริการด้วยใจ"..สู่การบริการที่เหนือความคาดหมาย (Build up Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation) เป็นหลักสูตรเพื่อจุดพลัง กระตุ้น เสริมสร้าง "Service Mind" เติมเต็มการบริการด้วยหัวใจ ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ด้วยความเข้าใจ พร้อมเรื่องราวดีๆ วิธีการบริการดีๆ อย่างเหนือความคาดหมายและมีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้เทคนิคในการบริการใหม่ๆ เน้นการระดมสมอง ฝึกคิด วิเคราะห์ ทำกิจกรรมประยุกต์การให้บริการอย่างเป็นระบบ ที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างเป็นเลิศ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
AG-08 : หลักสูตร เคล็ดลับ..การบริการลูกค้าผ่าน Call Center อย่างเป็นเลิศ "Service Excellence" (The Secret of Professional Call Center & Best Practice) ซึ่งเป็น หลักสูตรการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร : เคล็ดลับ..การบริการลูกค้าผ่าน Call Center อย่างเป็นเลิศ "Service Excellence" (The Secret of Professional Call Center & Best Practice) เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านการบริการ Call Center & Contact Center ในการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ และเทคนิคการบริการแบบต่างๆ ที่สร้างสรรค์ พร้อมตัวอย่างการบริการที่เป็นเลิศ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ Call Center แบบมืออาชีพ รวมทั้งแชร์ประสบการณ์ Case Study ดีๆ...เคล็ดลับดีๆในการบริการ..ของผู้ชนะเลิศการประกวดรางวัล The Best Thailand Call Center ด้วยสื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นหลักสูตร Signature อีก 1 หลักสูตร..ที่พิเศษสุด..เพื่อก้าวสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการบริการ Call Center ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
AG-09 : หลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call)

หลักสูตร : ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) หลักสูตรที่เน้นการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์ ทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกหนี้แต่ละประเภท เพื่อการบริการและติดตามทวงหนี้ ในอัตราสำเร็จที่มากขึ้น วิธีการโน้มน้าว การให้คำปรึกษา เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงทัศนคติ บุคลิกภาพการสื่อสาร เทคนิคการพูดจา การเจรจาต่อรอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการใช้ภาษา การใช้คำพูดเชิงบวก การระงับอารมณ์  ปรับพฤติกรรม-ลดระดับความก้าวร้าว..แต่ได้ผลการติดตามหนี้อย่างเหนือความคาดหมาย  รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยความอบอุ่นใจ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบริการ การติดตาม ทวงถามหนี้ ที่ประสบผลสำเร็จมากขึ้น และรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทในการทวงหนี้ได้อย่างดีเยี่ยม


Read more...
 
AG-11 : หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-Survey)

 หลักสูตร : เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-Survey) เป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการเปิดและปิดการสัมภาษณ์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคแบบใหม่ๆ ที่ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยินดีให้ข้อมูล มารยาทในการพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการสื่อสาร  ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การถามคำถาม เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม Survey Outbound Call โดยเฉพาะ  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

Read more...
 
AG-12 : หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล (Effective Internal Coordination Technique) เน้นการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร..อย่างมีประสิทธิผล (Effective Internal Coordination Technique) เน้นการสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ..เนื่องจากมีเหตุผลหลายๆอย่าง ในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ที่มักเกิดความขัดแย้ง ทำงานร่วมกันลำบาก ติดขัดไปหมด ซึ่งมีเหตุผลอันเกิดจากพฤติกรรมและวิธีการสื่อสารที่ไม่ดี...ดังนั้นพนักงานทุกๆคนภายในองค์กร จะต้องมีวิธีการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี..หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ทำงานได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถนำไปปรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าภายนอกองค์กรได้อย่างดีอีกด้วย

Read more...
 
AG-13 : หลักสูตร เสริมสร้างคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน Call Center (อบรม ต่อเนื่อง ระยะยาว 30 ชั่วโมง) เพื่อการพัฒนา Call Centerสู่การบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตร : เสริมสร้างคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน Call Center (Call Center Roadmap : Build up Call Center Agent Quality & Competency Development Program) เป็นหลักสูตรต่อเนื่องระยะยาว โดยการเข้าโปรแกรมTraining Development Program เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริการแบบ 360  ํ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร การบริการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่ และบทบาทการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการ ได้ตามมาตรฐาน แก่พนักงานในตำแหน่ง Agent, CSR, TSR, Operator ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีเวลาในการฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพิ่ม Customer Satisfaction Rate การบริการ..ในอัตราที่สูงขึ้น

Read more...
 
SM-01-04 : หลักสูตร Social Media Marketing : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line) รวมถึงวิธีการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าไม่ให้แพร่กระจาย เทคนิคการตอบเพื่องานขาย และกลยุทธ์การบริหารงาน Social Media Management

หลักสูตร Non-Voice : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line) (Professional Communication on Line & Social Media) เพราะศาสตร์การพูดกับการเขียน มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น หลักสูตร Social Media Marketing จึงได้ออกแบบมาเพื่อเน้นการสื่อสารผ่านตัวอักษร ด้วยการเขียน-การพิมพ์ตอบบน Social Media และวิธีการตอบข้อ Comment ของลูกค้าทุกรูปแบบ ทุก Page Character การรับเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียน ด้วยภาษาที่สวยงาม รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆที่ไม่มีในหนังสือและในเว็บไซต์ ได้ฝึกแต่งปรับแก้-โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ไปฏิบัติงานได้ทันที (อบรมและสอนโดยวิทยากร รางวัล The Best Contact Center Awards 2016 สาขา Social Media Marketing รับรองโดยสมาคม Call Center ประเทศไทย (Thai Contact Center Trade Association))

 
Read more...
 
SM-05-Line Chat Sales & Service Technique (เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line)

Line-Chat-Sale-bหลักสูตร : Line Chat Sales & Service Technique (เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line) เพราะศาสตร์การพูดกับการเขียน จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น หลักสูตร Social Media Marketing จึงได้ออกแบบมาเพื่อเน้นการสื่อสาร ด้านการขาย ผ่านตัวอักษรด้วยการเขียน-พิมพ์ตอบ บน Social Media ด้วยภาษาที่สวยงาม กระชับ ชัดเจน และโดนใจลูกค้า รวมถึง Workshop ด้วยเทคนิค-เคล็ดลับดีๆที่ไม่มีในหนังสือและในเว็บไซต์ โดยเน้นฝึกเขียนตอบจริงจากตัวอย่างจริง เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที (อบรมและสอนโดยวิทยากร รางวัล The Best Contact Center Awards 2016 สาขา Social Media Marketing รับรองโดยสมาคม Call Center ประเทศไทย (Thai Contact Center Trade Association))

Read more...
 
SV-01 : หลักสูตร ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor & Leadership & Growth Mindset) (หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ)

หลักสูตร : ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor & Leadership & Growth Mindset)  เป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor หัวหน้าทีมบริการ  ผู้นำทีม Team Leader และผู้ดูแลทีม Call Center หรือ Agent ที่กำลังจะได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่ง Supervisor มือใหม่ ได้เรียนรู้วิธีการบริหารงานและการจัดการอย่างละเอียด เพิ่มภาวะผู้นำ พัฒนา Mindset ทักษะในการเป็นหัวหน้างาน Call Center อย่างมืออาชีพ ทั้งการสอนงาน การควบคุมดูแล การแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ วิธีการปฏิบัติตนให้ได้ใจลูกน้อง รวมทั้งกลยุทธ์ทางด้าน Operations อื่นๆ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ เข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และดูแลพนักงาน Call Center ภายในทีมได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ

Read more...
 
SV-02 : หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor (Effective Coaching for Call Center Supervisor)

 หลักสูตร : เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor (Effective Coaching for Call Center Supervisor) เพราะลูกน้องแต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกัน บางคนก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทำไมบางคนทำงานได้ผลงานไม่ดีเลย...หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้าทีมบริการ Supervisor, Team Leader เน้นหนักทางด้านวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานของ Agent เทคนิคในการสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยการใช้จิตวิทยา วิธีการพูดกับลูกน้องแต่ละประเภท พร้อมเสริมความรู้ทางด้านการดูแล และบริหารจัดการ Call Center ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่นำไปปรับใช้ได้ทันที  

Read more...
 
SV-04 : หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Telesales Strategy & Management)

หลักสูตร : กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Tele-Sales Strategy & Management) *** หลักสูตรสำหรับ Supervisor หัวหน้าทีมขาย ที่เน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย วิธีการจัดการ การ Coach และสร้างทีมขาย การกระตุ้นยอดขายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา สนุกกับการฝึกปฏิบัติ เสริมกลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว ความมุ่งมั่น เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เพิ่มพลังแบบเติมเต็มความมั่นใจในการดูแลทีมขายให้สำเร็จตามเป้า   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

 

Read more...
 
SV-05 : หลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement) หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ

หลักสูตร : จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Development to Improve Performance) หลักสูตรจุดประกาย เสริมสร้างพลังการบริหารงาน เพิ่มความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพแบบ 360 ํ  และการจัดการ ควบคุมงาน  กระตุ้นผลงานทีม Call Center ให้มีประสิทธิภาพ เติมเต็มการคิดวิเคราะห์ พัฒนาเรียนรู้ ปรับปรุงภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ รวมทั้งการสร้างพลังเป้าหมายให้แข็งแกร่ง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน Call Center ต่อไป รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับทีมงานบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพ

Read more...
 
MG-02 : หลักสูตร การบริหารงาน Call Center “ยุคใหม่” อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Operation & Call Center Management) (การบริหารงาน Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ)

หลักสูตร : การบริหารงาน Call Center “ยุคใหม่” อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Operation Performance & Call Center Management for New Era) งาน Call Center / Contact Center เป็นงานที่ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมจะต้องเข้าใจหัวใจสำคัญของระบบ Call Center ในทุกๆด้าน หากผู้บริหารไม่ทราบอย่างลึกซึ้งว่าในศูนย์บริการ Call Center ทำงานอย่างไร จะทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จได้ยากมาก ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรด้านการบริหารงาน Customer Operations Performance Contact Center ตามมาตรฐานสมาคม Call Center ประเทศไทย   (TCCTA) โดยใช้ Case Study และเทคนิคการบริหารงาน จากผู้ที่ได้รับรางวัล  "Thailand The Best Contact Center Award" ดังนั้นผู้ที่เข้ารับการอบรม จะได้เห็นมุมมองการบริหารงานแบบใหม่ๆ  ด้วยเนื้อหาใหม่ๆ ที่ทันสมัย เปิดมุมมองใหม่ๆ สามารถนำกลับไปพัฒนา ยกระดับคุณภาพการบริการ Call Center ได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
SC-03 : หลักสูตร Growth Mindset จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ…สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Build Up..Inspiration for Life Success)

หลักสูตร Growth Mindset : จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Build Up..Inspiration for Life Success) หลักสูตรที่สามารถสร้างจิตสำนึก แรงบันดาลใจ ความรัก ความอบอุ่น Teamwork ความผูกพันและการทำงานร่วมกันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีพลังในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ความสุขในขณะการทำงาน ปรับเปลี่ยนความท้อแท้ให้กลายเป็นพลัง สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ อย่างเป็นรูปธรรม..นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

Read more...
 
SC-04 : หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance (หลักสูตรอบรมการสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน และการทำงานให้มีความสุข) เพื่อสร้าง EQ ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ

หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance : Stress Relief เป็นหลักสูตรที่เน้นกิจกรรม ที่สร้างความสุข สร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้เรียน สร้างจิตสำนึก สร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจ ความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในขณะทำงาน เพิ่มพลังในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนความคิด ขจัดความเครียด ขจัดความขัดแย้ง ปรับความทุกข์ให้กลายเป็นความสุข พร้อมนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานทั้งองค์กรได้อย่างมีเป้าหมาย โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : เป็นวิทยากรส่งมอบความสุข รอยยิ้ม ความรู้ ซึ่งทุกกิจกรรม..สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในขณะทำงาน และ Workshop ที่สนุกสนานตลอดทั้ง Class สามารถสร้างคุณค่าให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม..เห็นผลทันทีหลังจบ Class

Read more...
 
QA-01 : หลักสูตร หลักการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการวัดมาตรฐานการบริการของ Call Center (Call Center Quality Control & Quality Assurance & Quality Measurement) (หลักสูตรการควบคุมคุณภาพ Call Centerให้ได้มาตรฐาน)

หลักสูตร : หลักการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการวัดมาตรฐานการบริการของ Call Center (Call Center Quality Control & Quality Assurance & Quality Measurement) เป็นหลักสูตรการบริหารงานที่เน้น การออกแบบ "แบบฟอร์ม" การกำหนดมาตรฐาน และ Criteria ต่างๆ ในการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center หลักการวัดประสิทธิภาพงานบริการ วิธีการตรวจสอบ และประเมินผลงานการบริการของทีม Call Center Agent ที่ง่ายต่อการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน Call Center ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล  พร้อมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ จากเรื่องที่ประเมินยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ปิดมุมมองใหม่ๆ จากตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ โดยสามารถนำไปปรับใช้กับการประเมินได้ทันที  

Read more...
 
QA 02 : หลักสูตร Quality Assurance Call Center มืออาชีพ (Professional Call Center Quality Assurance) เน้นพัฒนาทักษะในการเป็น QA ที่มีคุณภาพ

 หลักสูตร :   Quality Assurance Call Center มืออาชีพ (Professional Call Center Quality Assurance) หลักสูตรที่เน้นทักษะ Skill การปฏิบัติงานสำหรับ QA Call Center (ผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ วัดผล ประเมินผล และควบคุมคุณภาพ Call Center) เน้นการฝึกการเป็น QA อย่างมืออาชีพ ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในการตัดสินใจ เพื่อวัดผลและประเมินผลการให้บริการของทีม Call Center ให้ถูกต้อง ยุติธรรม ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ลดข้อผิดพลาด อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงทักษะการสื่อสาร การให้ Feedback การเขียน Comment ซึ่งหาก Quality Assurance ขาดทักษะ และความสามารถในเรื่องการประเมินผลอย่างเป็นธรรม ก็จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นภายใน Call Center ได้

   

Read more...
 
EG-01 : หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Phone/Call Center

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Telephone/Call Center  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน Call Center, พนักงาน Operator และพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์..เป็นหลักสูตรที่เน้นการพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างสุภาพ ถูกต้อง ถูกวิธี แก้ไขปรับปรุงทักษะการพูด การออกเสียง สำเนียง การใช้ภาษา-คำพูด ความรู้เรื่องการบริการกับชาวต่างชาติ ด้วย Workshop Practice Role-play สร้างความกล้า ความเชื่อมั่น และเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยบรรยากาศ อบอุ่นสบายๆ เป็นกันเองตลอดทั้ง Class สอนโดย Teacher Richel วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center โดยตรง  ซึ่งเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ..สู่การพัฒนาการบริการที่ดียิ่งขึ้น

Read more...
 
EG-02 : หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Telesales

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Telesales ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ที่เน้นเทคนิคการพูดเพื่อการบริการ การนำเสนอที่หลากหลาย เสริมด้วยการตอบข้อโต้แย้ง เทคนิคการโน้มน้าว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ทั้ง Up-selling and Cross-selling ให้ประสบผลสำเร็จ โดยมี Teacher Richel Teraza เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์พร้อมเสริมเทคนิคการในรูปแบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ฝึกปฎิบัติ  ฝึกพูด ฝึกการนำเสนอ & Case Study & Wokshop & Role Play แบบ Functional   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
EG-03 : หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Customer Complaints Handling & Management

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Customer Complaints Handling & Management เป็นการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ การตอบปัญหา และแก้ไขเฉพาะหน้า พร้อมบทสนทนาภาษาอังกฤษ   สอนโดย Teacher Richel วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center อบรมแบบ tailor-made ด้วยสำเนียงการพูด และ การใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง สุภาพยิ่งขึ้นกับชาวต่างชาติ รวมถึงทำ Workshop แบบ Case ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน ฝึกทำ Case ต่างๆ โดยเฉพาะ สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเห็นผล

Read more...
 
EG-04 : หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business English Email & Report Writing Workshop

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business English Email & Report Writing Workshop เป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail โดย Teacher Richel Tagawa Teraza วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาถ่ายทอด การเขียนและตอบ E-mail แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งฝึกการเขียน Report and Note (work shop) ที่ถูกต้องโดย Teacher จะกำกับดูแล แนะนำ จึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น 

Read more...
 
IT-02 : หลักสูตร Workshop เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบบันทึกเสียง IVR Call Center

หลักสูตร : Workshop เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบบันทึกเสียง IVR Call Center (Content Management & IVR Design Workshop) หลักสูตรที่เป็นหลักสูตร Signature ของสถาบัน Thailand Call Center Academy โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็น Coach ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการออกแบบ-จัดทำ IVR Voice File, วิธีการ Set-up Studio, ฝึกทักษะการบันทึกเสียง การ Edit ตัดต่อเสียง Compress ผสมเสียงขั้นสูง และเทคนิค การใช้ Plug-in เคล็ดลับในการบันทึกเสียง IVR ให้ได้คุณภาพที่สมบูรณ์ที่สุด พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี เป็นหลักสูตร Workshop ที่เปิดสอนที่เดียวในประเทศไทย

Read more...
 
งานประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019"
108_Awards_-2019_400_ssThailand Call Center Academy ขอแสงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัล "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019"
สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย
(TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)
จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019" เมื่อวันพุธที่  7 สิงหาคม 2562   ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ  เพื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Contact Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2019" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Centeเป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล
Read more...
 
งานประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2018"

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2018" เมื่อวันอังคารที่  2 ตุลาคม 2561   ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ  เพื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2018" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก .. เน้นเทคนิคการจัดการรับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ ( Lao Telecom ) รุ่นที่ 1-2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก Lao Telecommunications Company (LTC) ให้ดำเนินการ อบรมหลักสูตร Professional Complaint Handling with Difficult Situations Technique  เน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาในสภาวการณ์ที่ยุ่งยากอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น รุ่นที่ 1-2  แก่เจ้าหน้าที่ Call Center หลวงพระบาง เมื่อวันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคขั้นตอนการบริการ การรับฟัง การจับประเด็น วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทัศนคติและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย (Difficult People) การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation) การควบคุมอารมณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง ครอบครองปัญหา การประสานงาน การบริหารเวลา ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ กิจกรรม Case Study ดีๆ มากมาย โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล ( Loa Telecom) รุ่นที่ 1-2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากผู้บริหาร Lao Telecommunications Company (LTC) ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) รุ่นที่ 1-2  แก่เจ้าหน้าที่ Call Center  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล หลวงพระบาง เมื่อวันที่ 27 และ 29 พฤษภาคม 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ เทคนิคการเปิด-ปิดการขาย ปรับเปลี่ยน Script เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิผล เทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า พร้อมปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ก้าวสู่อีกระดับของ Call Center Service Training Center & Academy..สู่ 5 ประเทศในแถบ Asia Pacific

Thailand Call Center Academy (TCCA) ก้าวไปอีกหนึ่งขั้น..สู่อีกระดับของ Service Training Center แห่งแรกที่ก้าวสู่ 5 ประเทศ ในแถบ Asia Pacific โดยเปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตรทักษะการบริการแบบมืออาชีพ ทั้งแบบ Call Center และ Customer Service (Face-to-Face) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และสิงคโปร์ ซึ่งใช้เนื้อหาหลักสูตรที่เป็นลิขสิทธิ์จากสถาบัน Thailand Call Center Academy ทั้งนี้ไม่เพียงเฉพาะหลักสูตรทางด้านงานบริการ Call Center ที่มีคุณภาพอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดสัมมนา และเปิดสอนหลักสูตรการบริการลูกค้า ให้แก่พนักงาน Customer Service อีกด้วย

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) by อ.ต้น อบรมหลักสูตร การสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Chevrolet และ MOCAP Outsourcing Contact Center)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร Chevrolet และ MOCAP Outsourcing Contact Center ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร การสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์และ Social Media อย่างมืออาชีพ แก่เจ้าหน้าที่กลุ่ม Call Center และ Social Media ณ ห้องอบรม ชั้น 22 โรงแรม S31 สุขุมวิท  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำราและเป็น Coach ในการปรับแก้ไขจุดบกพร่อง ถ่ายทอดเทคนิคการบริการ การพูดจา วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ แก้ปัญหาได้อย่างอยู่หมัด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด มารยาทการบริการ วิธีการครอบครองปัญหา เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้า พร้อมสาระ Case Study & Workshop และเสริมด้วยวิธีการตอบผ่านทาง Social Media โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Training by Thailand Call Center Academy

ads-cme-02