สถาบันพัฒนาทักษะการบริการ Call Center หรือ Thailand Call Center Academy หรือชื่อย่อ TCCA เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นผู้นำทางด้านการเปิดสอน และจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทางด้านงานบริการ Call Center / Contact Center ที่โดดเด่น ครบถ้วน ทุกจุดโดยเฉพาะ  ก่อตั้งโดย อ.สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center และนายกสมาคม Contact Center คนแรกของประเทศไทย Guru อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงาน การบริหาร Contact Center มากกว่า 600 Seats และการฝึกอบรม Call Center โดยตรงมากกว่า 28 ปี (2535-2565) ปัจจุบันยังคงเป็นที่ปรึกษาด้านการบริการ Call Center ให้แก่บริษัทที่ทำธุรกิจ Call Center และ Contact Center อย่างต่อเนื่อง

โดยมีวัตถุประสงค์การเปิดสอน Training Call Center เพื่อพัฒนาพนักงาน Call Center ให้มีคุณภาพ รักการบริการ และมีทักษะ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA) มีหลักสูตรเกี่ยวกับ Call Center โดยเฉพาะ และมีหลักสูตรต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของ Call Center / Contact Center แต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกัน ดำเนินการสอนโดยทีมอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงาน Call Center ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ และเป็นมืออาชีพด้าน Call Center โดยตรง นอกจากนี้ สถาบันยังได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องไปถึงงานบริการในส่วนของ Counter Service อีกด้วย

Thailand Call Center Academy มีวัตถุประสงค์ในการเปิดสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ปลูกฝังพนักงาน Call Center & Contact Center ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ รักการบริการ เพิ่มทักษะ-ประสิทธิภาพการบริการ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เราเน้นการยกระดับและคุณภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA) มีหลักสูตรเกี่ยวกับ Call Center โดยเฉพาะ และมีหลักสูตรต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของ Call Center แต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกัน โดยใช้ Tools เครื่องมือสื่อการสอนที่ออกแบบเองในแต่ละวิชา ดำเนินการสอนโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงาน Call Center และเป็นมืออาชีพด้าน Call Center โดยตรง ซึ่งต้องผ่านหลักสูตร Teacher Training Course และการสอบสอน เพื่อรับรองให้ได้วิทยากรที่มีคุณภาพ จากสถาบัน Thailand Call Center Academy นอกจากนี้ สถาบันยังได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องไปถึงงานบริการในส่วนของจุดบริการ ที่ต้องสัมผัส-เผชิญหน้ากับลูกค้าแบบ Counter Service / Customer Service (Face to Face) และ Social Media อีกด้วยจุดเด่นของ Thailand Call Center Academy (TCCA) คือ ความใส่ใจในผู้เรียน-ตลอดจนเนื้อหาที่พิเศษตลอดการอบรม การให้ Solution ที่เข้าใจง่าย / เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น / ปรับปรุงพัฒนาด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming เพิ่มทักษะ และเน้นวิธีการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี พร้อม Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย-น่าสนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอย่างสนุกสนาน เป็นกันเองในขณะอบรม จนมีการเปลี่ยนแปลงเห็นผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งทุกหลักสูตรที่อบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

เกี่ยวกับหลักสูตร
Thailand Call Center Academy (TCCA) มีหลักสูตร Call Center / Contact Center มากกว่า 40 หลักสูตร เข้มข้น เจาะลึก อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ ความรู้ใหม่ๆ เทคนิค กลยุทธ์ดีๆ Case Study ดีๆ เคล็ดลับการบริการ จากประสบการณ์จริง ที่ไม่มีในหนังสือทั่วๆไป และเคล็ดลับที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่เคยรู้มาก่อน หรือมองข้ามไป ซึ่งแบ่งหลักสูตรการอบรม ตามคุณสมบัติและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ ได้แก่
      1. Agent
      2. Supervisor
      3. Manager
      4. Quality Assurance
      5. Admin Page
      6. Trainer
      7. IT
      8. Content Developer
      9. HR
    10. CEO

ทั้งนี้...เพื่อมุ่งเน้นการบริการ ส่งเสริมอาชีพ Call Center และยกระดับเรื่องการบริการผ่าน Call Center...สู่ความเป็นเลิศ
 ปฏิทินการอบรม  In-House  รายชื่อหลักสูตร  Consulting  Facilities  สถานที่อบรม

Thailand Call Center Directory 2019

  • เลขหมาย 4 หลัก
  • Government
  • ธุรกิจ Outsourcing Contact Center
  • Telecommunication
  • Banking & Financial
  • Call Center Vendor (ผู้จำหน่ายระบบ Call Center & อุปกรณ์ต่อร่วม)