Software for Call Center

Predictive Dialing

Predictive Dialing ระบบนี้จะเป็นการโทรออกโดยอัตโนมัติ ใช้ในการโทรออกตามช่วงเวลาที่ระบบได้มีการวิเคราะห์ หรือตั้งเวลาไว้ ตัวอย่างเช่น กรณีที่ Call Center ใช้ระบบโทรออกอัตโนมัติ เพื่อให้ Agent แจ้งยอดค้างชำระแก่ลูกค้าเมื่อใกล้ครบกำหนดเวลาชำระเงิน หรือคำนวณเวลาอันเหมาะสมให้แก่ Agent เมื่อต้องการทำ Telesales .....

Read more...