ลำดับหลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน กรกฎาคม
Professional Contact Center Public Training
วิทยากรสถานที่จัดอบรมวันที่จัดอบรมอัตราอบรมสำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)

สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- SMART Communication ทักษะการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการ โดยใช้ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรม
ที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Role Playing & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี
                        

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันอังคารที่
6
กรกฎาคม
2564
9.00-16.30 น

4,500

Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training
 ติดต่อ
ราคาพิเศษ
                          

2

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)
หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดหลักสูตร :
        1.    ความสำเร็จของพนักงานขาย (Telesales & Social Media)
        2.    เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
        3.    บทบาทของ Telesales
        4.    เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
        5.    เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales" ที่ประสบความสำเร็จ
        6.    การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย
        7.    กลยุทธ์และเทคนิคการขายทางโทรศัพท์..ให้ได้ยอด
        8.    เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
        9.    เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
                     • การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
                     • โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
                     • การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
                     • วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
       10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
                     • Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
                     • เทคนิคการถามเพื่อค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
                     • วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
                     • การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
                     • Script มัดใจและปิดการขาย
       11.    ฝึกปฏิบัติ "การเพิ่มยอดขายแบบมืออาชีพ"
                    • ลูกค้าบน Social Media กับเทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยโทรศัพท์
                     • การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย
                     • การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
                     • การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
                     • การเพิ่มฐานลูกค้า

Workshop - Role Playing & Practice : ฝึกการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้เทคนิคในการเปิดการขาย การนำเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง
การโน้มน้าว-กระตุ้นการขาย และปิดการขาย

กิจกรรม “Build up Yourself”
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ


อ.สรวิทย์ บัวศรี 

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันพุธที่
14
กรกฎาคม
2564
9.00-16.30 น

5,500

Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training
 ติดต่อ
ราคาพิเศษ

3

เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
( Effective Sales Communication & Writing Social Technique) 
article

พลังความคิด สู่ความสำเร็จในการขาย และการปรับเปลี่ยนคำพูด
•    เพิ่มพลัง-สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อมุ่งสู่ยอดขายให้ทะลุเป้า
•    เทคนิคการใช้ข้อความและคำพูดเชิงบวก (Magic Words)

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media
•    คุณสมบัติของ Admin Page
•    ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
•    ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media
•    เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการ Case

การตอบข้อความ เพื่องานขายผ่านทาง Line - Facebook (Social Media)

•    Page Character & Format ในการตอบ
•   การใช้ข้อความ การตอบคำถาม Wording ในกรณีต่างๆ
•   การใช้ข้อความ เพื่อเพิ่มยอดการขาย การสร้างความเข้าใจ การนำเสนออย่างที่
•   ปรึกษา เทคนิคการแนะนำ และประชาสัมพันธ์สินค้า
•   เทคนิคการเปลี่ยนภาษาพูด ให้เป็นภาษาเขียน ได้อย่างสวยงาม กระชับ ชัดเจน
•   การใช้ข้อความ การปิดการขายและการนำเสนอ ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
•   ข้อควรระวังในการใช้ Wording Mood & Tone
•   การประชาสัมพันธ์สินค้า และการ Upsale เพื่อเพิ่มยอดขาย
•   Case Study : ตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริง

Workshop & Practice
•    ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ
•    ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

พร้อมรายละเอียดเทคนิคในการจัดการและควบคุมต่างๆ มากมาย
Case Study
Practice & Activity
Workshop

(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)


วิทยากร และ Mentor ดูแลการตอบคำถามลูกค้า Team Social Media
มากกว่า 25 page อาทิ KFC, Nestle' etc.

Certified by Thailand Call Center Academy และ  สมาคม Call Center ประเทศไทย

อ.ขวัญเรือน กมลกลาง

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันเสาร์ที่
17
กรกฎาคม
2564
9.00-16.30 น

5,500

Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training
 ติดต่อ
ราคาพิเศษ

 

4


ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล  article
(Effective Collection Calls)

หลักสูตรที่ปรับทัศนคติและวิธีการพูด วิธีโน้มน้าว ที่พนักงานทวงหนี้ต้องเรียน..เพื่อทำให้ภาพลักษณ์การทวงหนี้ของบริษัทดีขึ้น
ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริการ..ของพนักงานติดตามเร่งรัดหนี้
-  วัตถุประสงค์ในการทวงถาม..ติดตามหนี้
-  ข้ออ้างของลูกหนี้ และวิธีการตอบข้อโต้แย้ง
-  ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ที่มีต่อพนักงานทวงหนี้
-  ปัญหาของการสื่อสารที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไข
-  เทคนิคการใช้น้ำเสียง (Tone & Voice) พร้อมปรับแก้รายบุคคล
-  กฎหมาย และข้อควรระวัง ในการเจรจาทวงหนี้
-  ปรับเปลี่ยน แก้ไข พฤติกรรมการบริการให้เหมาะสม ทั้งแบบเผชิญหน้า และทางโทรศัพท์
-  เทคนิคการผ่อนคลาย ระบายความเครียด และวิธีรองรับความกดดัน และอารมณ์ของลูกค้า
- Brainstorming & Practice : ปรับน้ำเสียง กับวิธีการสื่อสารที่สร้างความสบายใจ ให้แก่ลูกค้า


เทคนิคการทวงหนี้ให้สำเร็จ..ตามลักษณะนิสัยของลูกหนี้
-  คุณสมบัติของพนักงานทวงหนี้
-  วิธีการรับมือกับนิสัย และพฤติกรรมของลูกหนี้
-  13 กลยุทธ์ในการทวงหนี้ให้สำเร็จ
-  การสร้างความสัมพันธ์..ในการทวงหนี้
- Activity & Workshop : ฝึกการใช้คำพูด

เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทวงหนี้  (Effective Communication)
-  การสังเกตอารมณ์ลูกค้า
-  พลังแห่งคำพูด และการใช้คำพูด Magic Words
-  คำพูดที่ทำลายลูกค้า และวิธีการปรับเปลี่ยน
-  ข้อควรระวังในการพูด - ฟัง - ถาม - จับประเด็น
- Activity & Workshop & Role Playing


ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบริการ Call Center ประเทศไทย 2021

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี   

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม
2564
9.00-16.30 น 

5,500

Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training
 ติดต่อ
ราคาพิเศษ

 

5


ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ 
(Professional Call Center Supervisor & Leadership)   article
 

หลักสูตรเข้มข้น รวมทุกเรื่องที่ Supervisor และหัวหน้าทีมบริการลูกค้าต้องรู้และต้องทำ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center
บทบาทภาระหน้าที่ของหัวหน้าทีมงาน, Call Center Supervisor

- เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน
- ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ..ในการดูแล Call Center
- ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และวิธีแก้ไข
- Supervisor กับการควบคุมดูแล Agent ให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายอย่างราบรื่น

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
- วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ทักษะของทีมงาน และการพัฒนาศักยภาพของลูกทีม
- เทคนิคการกระตุ้นผลงาน (Drive/Motivation Technique)
- เทคนิคการบริหารเวลาปฏิบัติงานของลูกทีม

- วิธีการบริหารความเครียด ปรับอารมณ์ และการสร้างความสุขในที่ทำงาน

กลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
- เปิดมุมมองใหม่ๆ กับการบริหารงานที่สร้างสรรค์ของ The Best Professional Supervisor
- การบริหารกฎ-ระเบียบ-ข้อบังคับ และข้อควรปฎิบัติ
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center
Case Study
Practice & Activity
Workshop
 
 


ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบริการ Call Center ประเทศไทย 2021

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี   

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วัน
พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม
2564
9.00-16.30 น

7,500

Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training
 ติดต่อ
ราคาพิเศษ

 


หลักสูคร In-House ที่จอง


 6

หลักสูตร Happy Workplace & Wok life Balance
(การสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน และการสร้างสมดุลยภาพในชีวิตการทำงาน)
article
หลักสูตรที่สามารถสร้างความสุข สนุกในที่ทำงาน สร้างจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีในขณะทำงาน
แรงบันดาลใจ ความคิดเชิงบวก การทำงานเป็น Teamwork ด้วยความรัก ความอบอุ่น
การระบายความเครียด ละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ และความผูกพันของพนักงาน
ให้เกิดขึ้นในองค์กร การมีมนุษย์สัมพันธ์ จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน


ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบริการ Call Center ประเทศไทย 2021

อ.สรวิทย์ บัวศรี
 

จองแล้ว

- 

In-house
Training

จองแล้ว

 

ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ  วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 25
63 อบรม เทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร ศิลปะ การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง สร้างสรรค์ workshop การสื่อสาร อบรม จิตวิทยาการสื่อสาร การ สื่อสาร อย่าง มือ อาชีพ เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร ทัศนคติ เชิง บวก หลักสูตรการคิดเชิงบวก หลักสูตร positive thinking หลักสูตร service mind หลักสูตร service excellence service mind training อบรมโครงการการบริการลูกค้า attitude service mind เทคนิค service mind จิตสำนึก และ ทัศนคติ ต่อ งาน บริการ บริษัท จัด อบรม service mind service mind to service excellence หลักสูตร การรับสายโทรศัพท์ทักษะ Call Center หลักสูตรการบริการอย่างมืออาชีพ เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เทคนิคการขาย หลักสูตรการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลักสูตรการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique) article
เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และบริการด้วย Service Mind
ทักษะการบริการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ..ด้วยความเข้าใจ
       พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
       ปรับทัศนคติในการบริการรับเรื่องร้องเรียน & Service Mind
       ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานรับเรื่องร้องเรียน
       คุณสมบัติและทักษะของผู้ให้บริการ
       วิธีการวิเคราะห์ปัญหา และประเมินเรื่องร้องเรียน ด้วยความเข้าใจลูกค้า
       การวิเคราะห์ลูกค้า และระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
       ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรปฏิบัติในระหว่างการบริการรับเรื่องร้องเรียน

เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
       สาเหตุของข้อร้องเรียน
       ขั้นตอนและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียน
       วิธีการรับมือกับลูกค้าที่กำลังโกรธ อารมณ์ร้อน
       วิธีการฟังและจับประเด็น
       การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล
       การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ
       Case Analysis : วิเคราะห์ Case ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ วิธีการป้องกัน

40 เทคนิค..วิธีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
       วิธีการแก้ไขปัญหา..อย่างมีประสิทธิผล
       เทคนิคการระงับอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ของตนเอง
       เทคนิคการระบายความเครียด  

เทคนิคการ
สื่อสารประสานงาน และการใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ (Magic Words)
       เทคนิค-วิธีการพูด การรับฟัง การถาม จับประเด็น การควบคุมการสนทนา
       การใช้คำพูดที่ช่วยลดความขัดแย้ง / และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
       การเจรจาต่อรอง..และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
       การจัดการและพูดกับลูกค้าที่ไม่ยอมวางสาย /พูดแรง ให้เย็นลง
       การพูดเพื่อติดต่อประสานงาน และการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Collaboration)
       การบริการ เพื่อเปลี่ยนคำร้องเรียนเป็นความพอใจ
       การนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
 
       วิธีการรับเรื่อง การครอบครองปัญหา
       การปิดการสนทนา etc.
 
 การตอบข้อร้องเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
       Case Study & Practice : วิธีการพูดเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น..ให้ลูกค้าประทับใจ 

Brainstorming & Coaching & Practice
VDO Analysis
Role Playing & Workshop
: Case Study
(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)
   

 ปฏิทินการอบรม In-House รายชื่อหลักสูตร Consulting Facilities สถานที่อบรม