ลำดับหลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน ตุลาคม
Professional Contact Center Public Training
วิทยากรสถานที่จัดอบรมวันที่จัดอบรมอัตราอบรมสำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking) article
สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

                          

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันพุธที่
3 ตุลาคม
2562
9.00-16.30 น.

                              

4,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001
                             

                        

2

เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique) article
 พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย Service Mind ด้วยความเข้าใจปัญหาของลูกค้า
- พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
- ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
- เทคนิคและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

วิธีการการรับเรื่อง การครอบครองปัญหา และการติดต่อประสานงาน
- วิธี Wrap-up การดำเนินงาน การควบคุมเวลา
-  เทคนิคการควบคุมอารมณ์ - การระบายอารมณ์
-  ทักษะการบริการ..ที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ

40 วิธี...กับเทคนิคการแก้ไขปัญหา
- วิธีการจับประเด็น
- การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Case Study)
- การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ - พอใจ และประทับใจ
- ข้อควรระวังในขณะรับเรื่องร้องเรียน
- การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ

Workshop
-
ฝึกเพื่อการประสานงานและจัดการรับเรื่องร้องเรียนอย่างได้ผล

Brainstorming & Coaching & Practice
Case Study

 
VDO Analysis
Roleplay & Workshop

(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)
   

นายกสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (2015-2017)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการบริการ Call Center ประเทศไทย

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันอังคารที่
  8
ตุลาคม
2562
9.00-16.30 น.

4,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ
(Advance Professional Call Center 4.0 Skills)

มาตรฐานและคุณภาพการบริการของ Call Center ระดับมืออาชีพ
-    ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพการบริการ..ระดับมืออาชีพ
-    SLA กับมาตรฐานชี้วัดคุณภาพการบริการ (KPI) ที่ท้าทาย
-    สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริการ Call Center
-   Case Analysis

ก้าวสู่การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ
-    ทัศนคติ กับความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม Job Description
-    ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อ Call Center ในยุค 4.0
-    Senior Agent กับทักษะที่เหนือระดับ
-    การเตรียมตัวเป็น Senior Agent อย่างมืออาชีพ
-    ความรับผิดชอบขั้นสูง กับจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
-   Case Analysis

Competency Based : เพิ่มขีดความสามารถในการบริการ Call Center
-    เทคนิคการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท..ให้อยู่หมัด (Handling Call)
-    การวิเคราะห์ Case และระดับความรุนแรง
-    การให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า การตัดสินใจ
-    การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
-    การควบคุมสถานการณ์ และลดความกดดัน
-    การปรับเปลี่ยนอารมณ์ของลูกค้า..ให้เย็นลง
-    การควบคุมเวลาที่ใช้ในการสนทนา
-    การสร้างสัมพันธ์ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
-   Workshop & Practice

Competency Based : เพิ่มขีดความสามารถในการบริการด้าน Social Media
-    พฤติกรรมของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทาง Page
-    SLA กับมาตรฐานชี้วัดคุณภาพการบริการ (KPI) ในงาน Social Media
-    คุณสมบัติของ Admin Page
-    เคล็ดลับการใช้ภาษา และการตอบข้อความ..อย่างมืออาชีพ
-    การเตรียมความพร้อมสู่การบริการ ด้าน Social Media
-   Case Study & Best Practice

อ.สรวิทย์ บัวศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gold Orchid
Bangkok Hotel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันพุธที่
16 ตุลาคม
2562
9.00-16.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)

(Professional Communication on Social Media)article
พัฒนาความคิด พัฒนา EQ และการปรับเปลี่ยนคำพูด
•  ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าที่แสดงออกผ่านทางโซเชี่ยล
•  เทคนิคการใช้ภาษา-ข้อความในการสื่อสารเพื่อการบริการ และคำพูดเชิงบวก (Magic Words)
- การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า (Complaint) เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
- งานขาย (Sales) เพื่ออธิบายให้ตรงจุด โดนใจ ตอบข้อโต้แย้ง และเพิ่มยอดขาย
- งานบริการข้อมูล (Service) เพื่ออธิบายอย่างชัดเจน
- การประสานงาน ติดตามงาน ด้วยความใส่ใจ etc.

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media
• คุณสมบัติของ Admin Page
• ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
• ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media
• เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการ Case ในรูปแบบต่างๆ

การตอบข้อความผ่านทาง Page Facebook - Social Media
•  การวิเคราะห์คำพูดที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ, Comment เชิงลบต่างๆ
•  การจับใจความ..การอ่านอารมณ์ จากตัวอักษร (Reading)
•  การใช้ข้อความ Wording และคำพูดใน กรณีต่างๆ (Writing)
•  เทคนิคและวิธีการเขียนตอบ Comment แบบต่างๆ ใน Social Media
•  การใช้ภาษา เพื่อความเข้าใจ กระจ่างชัด โน้มน้าวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง
•  เทคนิคการปรับเปลี่ยนข้อความ ภาษาและคำพูด (Magic Words)
•  ตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริง
ข้อควรระวัง ในการตอบ Online การใช้คำพูด และภาษาที่ไม่เหมาะสม

Workshop & Practice
• ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ (Line & Facebook)
• ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

พร้อมรายละเอียดเทคนิคในการจัดการและควบคุมต่างๆ มากมาย
Case Study
Practice & Activity
Workshop

อ.ขวัญเรือน กมลกลางGold Orchid
Bangkok Hotel
วันเสาร์ที่
19
ตุลาคม
2562
9.00-16.30 น
5,500รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Call Center Supervisor มืออาชีพ
(Professional Call Center Supervisor)

บทบาทภาระหน้าที่ของหัวหน้าทีมงาน, Call Center Supervisor
- เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน
- ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ..กับการดูแล Call Center
- ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และวิธีแก้ไข
- QA กับการควบคุม KPI ให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างราบรื่น

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
- วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ทักษะของทีมงาน และการพัฒนาศักยภาพของลูกทีม
- เทคนิคการกระตุ้นผลงาน (Drive/Motivation Technique)
- เทคนิคการบริหารเวลาปฏิบัติงานของลูกทีม
- วิธีการบริหารความเครียด ปรับอารมณ์ และการสร้างความสุขในที่ทำงาน

กลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
- เปิดมุมมองใหม่ๆ กับการบริหารงานที่สร้างสรรค์ของ The Best Professional Supervisor
- การบริหารกฎ-ระเบียบ-ข้อบังคับ และข้อควรปฎิบัติ
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center
Case Study
Practice & Activity
Workshop


อ.สรวิทย์ บัวศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gold Orchid
Bangkok Hotel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันจันทร์ที่
21 ตุลาคม
2562
9.00-16.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call
02-589-3001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารงาน Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ
(Professional Call Center Operation & Management)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารงาน Call Center โดยเฉพาะ
เนื้อหาครอบคลุมการบริหารการปฎิบัติงาน Call Center ทั้ง 7 Metrics *****
Call Center Management

- 7 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงาน Call Center/Contact Center
- ปัญหาและความล้มเหลวของ Call Center
- การแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพ Call Center
- การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Base)
- การตั้งเป้า Target  และการพัฒนา Call Center จากประสบการณ์ลูกค้า (CEM)
- Employee Engagement กับการลด Turn Over

Call Center Operation
- การวางโครงสร้างการบริหารงาน Call Center (Inbound/Outbound/Email/Social Media)
- การจัดสถานที่สำหรับการปฏิบัติงาน Call Center
- การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ Call Center (Standard Operating Procedure)
- การบริหารงานด้านบุคลากร และการอบรมพัฒนาทีมงาน
- เทคนิคการคัดเลือกบุคลิกภาพพนักงาน ให้เหมาะสมกับงานแต่ละตำแหน่ง
- การบริหารจำนวน Agent ให้เหมาะสมกับปริมาณ Call (Workforce Management)
- การกระตุ้นผลงาน Call Center  (Drive/Motivation)
- การบริหารกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของ Call Center

Call Center Monitoring & Evaluate Performance
- การควบคุมคุณภาพของ Call Center ดูอะไรบ้าง..ทำได้อย่างไร
- การกำหนดดัชนีตัวชี้วัด KPI และวิธีการวัดประสิทธิภาพของ Call Center
- วิธีการตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ Call Center
- การวิเคราะห์ผล Report
- การบริหาร Multi Site Call Center จะควบคุมได้อย่างไร
- หากใช้บริการ Outsourcing Call Center อยู่จะสามารถ Monitor การทำงานของเขาได้อย่างไร

Call Center Service Innovation
- วิธีการสร้างสรรค์งานบริการใหม่ๆ ใน Call Center จะทำอย่างไร
- วิธีการควบคุมต้นทุนและการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

VDO Analysis & Case Study
Best Practice ผู้ได้รับรางวัลการประกวด Call Center ในประเทศไทย
- ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารการทำงานของ Call Center

อ.สรวิทย์ บัวศรี

 

 

Gold Orchid
Bangkok Hotel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันอังคารที่
22 ตุลาคม
2562
9.00-16.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call
02-589-3001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6

การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการวัดมาตรฐานการบริการของ Call Center
(Call Center Quality Control : Measurement & Assurance)
หลักสูตรสำหรับพนักงานควบคุมคุณภาพ QA & Supervisor
เนื้อหาครอบคลุมถึง Quality Control & Measurement
• ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center
• ปัญหา-ความล้มเหลวของการตรวจประเมินที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไข
• การวางแผนและควบคุมคุณภาพของ Call Center จะต้องดูอะไรบ้าง??
• การกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของ Call Center & Agent
• การกำหนด KPI สำหรับ Call Center แต่ละประเภทธุรกิจที่ไม่เหมือนกัน
• วิธีการ Monitor และเทคนิคในการวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
• การควบคุมคุณภาพ - ความถี่ และช่วงเวลาในการตรวจสอบที่ดีที่สุด
• การกำหนดแบบฟอร์มรายงาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ-ประสิทธิภาพของ Call Center
• หลักเกณฑ์ในการวัดคุณภาพและประเมินผล (Measurement & Evaluation)
- เกณฑ์ในการให้คะแนน และสรุปประเมินคุณภาพการบริการ
- วิธีวิเคราะห์ และการวัดผล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
- วิธีการบันทึก และรายงานผล เพื่อวางแผนพัฒนา Call Center และทีมงาน
- เทคนิคในการทำ Call Calibration และการให้ Feedback อย่างถูกวิธี
• วิธีการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Outsourcing Call Center (SLA)
• คุณสมบัติของ QA - ผู้ทำการตรวจประเมิน


*** Workshop การกำหนดหลักเกณฑ์ และ Design แบบฟอร์ม
สำหรับการ Monitor Call Center อย่างละเอียด
*** Case Study Analysis ตัวอย่างในการวัดคุณภาพการบริการ
ทั้งในประเทศไทย และ World Class Quality Assurance

Best Practice จากผู้ได้รับรางวัลการประกวด Call Center ในประเทศไทย

นายกสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (2015-2017)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการบริการ Call Center ประเทศไทย
 

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันพุธที่
24
ตุลาคม
2562
9.00-16.30 น.

7,500

รีบสมัครด่วน
Call

02-589-3001

 


หลักสูคร In-House ที่จอง


7


เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking
)
article

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว

วันพุธที่
9 ตุลาคม
2562
9.00-16.30 น.

 In-house
Training

 จองแล้ว

8นักขายมืออาชีพยุคใหม่ และการบริการด้วยใจ..สู่การบริการที่เป็นเลิศ
Professional Sales & Service Mind to Service Excellence
อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว
ISUZU

วันศุกร์-เสาร์ที่
11-12
ตุลาคม
2562
9.00-16.30 น

In-house
Training
จองแล้ว
2 รุ่น

9


เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique
) article

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว
ธุรกิจรถยนต์

วันศุกร์ที่
18
ตุลาคม
2562
9.00-16.30 น

In-house
Training

จองแล้ว

10

เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique
) article

อ.สรวิทย์ บัวศรีจองแล้ว
ธุรกิจ IT

วันเสาร์ที่
26
ตุลาคม
2562
9.00-16.30 น
In-house
Training
จองแล้ว

11

เคล็ดลับการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ article
(The Secret Service of Advance Call Center)
หลักสูตรเน้นการสื่อสาร กับเพื่อนพนักงานภายในองค์กร เพื่อการส่งต่อ ประสานงาน
ติดตามงานที่ราบรื่น สร้างความเข้าใจ ขจัดความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
..

อ.สรวิทย์ บัวศรี 

จองแล้ว
Lao Telecom

วันอังคาร-พุธที่
29-30 ตุลาคม
2562
9.00-16.30 น.

In-house
Training

จองแล้ว

 

ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 25
63 อบรม เทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร ศิลปะ การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง สร้างสรรค์ workshop การสื่อสาร อบรม จิตวิทยาการสื่อสาร การ สื่อสาร อย่าง มือ อาชีพ เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 ปฏิทินการอบรม In-House รายชื่อหลักสูตร Consulting Facilities สถานที่อบรม