ลำดับตารางหลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน เมษายน
ตาราง Professional Contact Center Public Training
วิทยากรสถานที่จัดอบรมวันที่จัดอบรมอัตราอบรม สำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)

สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- SMART Communication ทักษะการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการ โดยใช้ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรม
ที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Role Playing & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันพุธที่
7 เมษายน
2564
9.00-16.30 น.
                         
                      

 4,500

Call
02-589-3001

 

                          

2

เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique) article
เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และบริการด้วย Service Mind
ทักษะการบริการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ..ด้วยความเข้าใจ
       พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
       ปรับทัศนคติในการบริการรับเรื่องร้องเรียน & Service Mind
       ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานรับเรื่องร้องเรียน
       คุณสมบัติและทักษะของผู้ให้บริการ
       วิธีการวิเคราะห์ปัญหา และประเมินเรื่องร้องเรียน ด้วยความเข้าใจลูกค้า
       การวิเคราะห์ลูกค้า และระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
       ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรปฏิบัติในระหว่างการบริการรับเรื่องร้องเรียน

เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
       สาเหตุของข้อร้องเรียน
       ขั้นตอนและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียน
       วิธีการรับมือกับลูกค้าที่กำลังโกรธ อารมณ์ร้อน
       วิธีการฟังและจับประเด็น
       การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล
       การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ
       Case Analysis : วิเคราะห์ Case ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ วิธีการป้องกัน

40 เทคนิค..วิธีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
       วิธีการแก้ไขปัญหา..อย่างมีประสิทธิผล
       เทคนิคการระงับอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ของตนเอง
       เทคนิคการระบายความเครียด  

เทคนิคการ
สื่อสารประสานงาน และการใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ (Magic Words)
       เทคนิค-วิธีการพูด การรับฟัง การถาม จับประเด็น การควบคุมการสนทนา
       การใช้คำพูดที่ช่วยลดความขัดแย้ง / และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
       การเจรจาต่อรอง..และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
       การจัดการและพูดกับลูกค้าที่ไม่ยอมวางสาย /พูดแรง ให้เย็นลง
       การพูดเพื่อติดต่อประสานงาน และการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Collaboration)
       การบริการ เพื่อเปลี่ยนคำร้องเรียนเป็นความพอใจ
       การนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
 
       วิธีการรับเรื่อง การครอบครองปัญหา
       การปิดการสนทนา etc.
 
 การตอบข้อร้องเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
       Case Study & Practice : วิธีการพูดเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น..ให้ลูกค้าประทับใจ 

Brainstorming & Coaching & Practice
VDO Analysis
Role Playing & Workshop
: Case Study
(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)
   

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันอังคารที่
20
เมษายน
2564
9.00-16.30 น.

 4,500

Call
02-589-3001

 

 

3

หลักการวัดประสิทธิภาพ และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน Call Center
(Principle and Technique to Evaluate Call Center's Performance
)
article
เน้นทฤษฎีหลักการและวิธีการประเมินผลงานอย่างถูกต้อง
1. วัตถุประสงค์การประเมิน
2. การกำหนดนโยบายการประเมิน และ KPI
3. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่างๆ
4. ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. หัวข้อที่ใช้ในการสื่อสาร..เรื่องผลการทำงาน
6. ปัญหายุ่งยากในการสื่อสารเรื่องผลการปฏิบัติงาน
7. ข้อผิดพลาดทั่วไปในการประเมิน
8. การประเมินศักยภาพผู้ให้บริการ
9. ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลแบบต่างๆ
10. การวางแผนพัฒนาทีมงาน และการจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

Call Center Training Roadmap
** Workshop
** Case Study & Practice

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันพุธที่
28
เมษายน
2564
9.00-16.30 น.

7,500

Call
02-589-3001

4

ทักษะการเป็น Quality Assurance มืออาชีพ article
(Professional Call Center Quality Assurance)

หลักสูตรสำหรับ พนักงานควบคุมคุณภาพ QA & Supervisor
ฝึกทักษะการเป็น QA มืออาชีพ เน้นการสื่อสาร และการประเมินผล
ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center
•    บทบาท - คุณสมบัติ และความสามารถของ QA
•    ปัญหาและข้อผิดพลาดของ QA ที่เกิดขึ้นใน Call Center
•    KUSHA กับความพร้อมในการทำหน้าที่ QA

ทักษะการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการบริการ
•    วัตถุประสงค์ในการวัดและตรวจสอบคุณภาพ
•    ฝึกทักษะการตรวจสอบ และประเมินผลผู้ให้บริการ Telesales
•    การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม Telesales
•    วิธีการลดข้อผิดพลาดในการประเมิน
•    สิ่งที่ QA ต้องทำหลังประเมิน

เทคนิคการสื่อสาร และการ Motivate
•    วิธีการสื่อสาร เพื่อแจ้งผลการประเมิน
•    การรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหาร
•    การให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการ Call Center
•    การปรับปรุงหัวข้อในการประเมิน ทีม Service และทีม Telesales
•    การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
•    KPI ดัชนีชี้วัดการให้บริการของทีมงาน Call Center ที่ท้าทาย
•    เครื่องมือในการกระตุ้นผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ (Drive & Motivate)

Case Study & Best Practice
Workshop

Practice
ฝึกทักษะเพื่อเพิ่มความสามารถในการเป็น QA ระดับมืออาชีพ


อบรมโดย : ที่ปรึกษาสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบริการ Call Center ในประเทศไทย
อ.สรวิทย์ บัวศรีGold Orchid
Bangkok Hotel
วันพฤหัสบดีที่
29 เมษายน
2564
9.00-16.30 น
7,500Call
02-589-3001

หลักสูคร In-House ที่จองแล้ว


5


เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique) article

อ.สรวิทย์ บัวศรี   

จองแล้ว


วันพฤหัสบดีที่
 1 เมษายน
2564
9.00-16.30 น

In-house
Training

 

จองแล้ว
รุ่นที่ 1

6

หลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Collection Calls)

อ.สรวิทย์ บัวศรีจองแล้ววันเสาร์ที่
 3 เมษายน
2564
9.00-16.30 น

In-house
Training

จองแล้ว
สุราษฎร์ธานี
7
เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique) article
อ.สรวิทย์ บัวศรีจองแล้ววันศุกร์ที่
 9 เมษายน
2564
9.00-16.30 น

In-house
Training

จองแล้ว
รุ่นที่ 2
8
เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique) article
อ.สรวิทย์ บัวศรีจองแล้ววันพุธที่
21 เมษายน
2564
9.00-16.30 น

In-house
Training

จองแล้ว
รุ่นที่ 3
9
นักขายมืออาชีพยุคใหม่ และการบริการด้วยใจ..สู่การบริการที่เป็นเลิศ
Professional Sales & Service Mind to Service Excellence
 
อ.สรวิทย์ บัวศรีจองแล้ววันศุกร์ที่
 23 เมษายน
2564
9.00-16.30 น

In-house
Training

จองแล้ว
รุ่นที่ 2/2
10
เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique) article
อ.สรวิทย์ บัวศรีจองแล้ววันอังคารที่
27 เมษายน
2564
9.00-16.30 น

In-house
Training

จองแล้ว
รุ่นที่ 4

 

ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2562 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2563
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2563
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 25
63 อบรม เทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร ศิลปะ การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง สร้างสรรค์ workshop การสื่อสาร อบรม จิตวิทยาการสื่อสาร การ สื่อสาร อย่าง มือ อาชีพ เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร ทัศนคติ เชิง บวก หลักสูตรการคิดเชิงบวก หลักสูตร positive thinking หลักสูตร service mind หลักสูตร service excellence service mind training อบรมโครงการการบริการลูกค้า attitude service mind คือ เทคนิค service mind จิตสำนึก และ ทัศนคติ ต่อ งาน บริการ บริษัท จัด อบรม service mind service mind to service excellence หลักสูตร การรับสายโทรศัพท์

 

 

 

 

 

 ปฏิทินการอบรม In-House รายชื่อหลักสูตร Consulting Facilities สถานที่อบรม