ลำดับหลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน ตุลาคม
Professional Contact Center Public Training
วิทยากรสถานที่จัดอบรมวันที่จัดอบรมอัตราอบรมสำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking) article
สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

                          

Zoom
Application

(
Online
Virtual Training)

วันพุธที่
6 ตุลาคม
2564
9.00-16.30 น.

                              

4,500

 Call
02-589-3001
 

สนใจเรียน
Online
ติดต่อ
ราคาพิเศษ


 
                             

                        

2

 ทักษะการรับมือ และจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก
(Crisis Complaint Handling with Difficult Situation & People)
ทักษะขั้น Advance โดยใช้หลักจิตวิทยา และการสังเกตพฤติกรรมเชิงลึก

พัฒนาทักษะการบริการลูกค้าร้องเรียนขั้นวิกฤติ..แบบมืออาชีพ
• ความคาดหวังของลูกค้า ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
• ปรับทัศนคติในการบริการและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
• การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และระดับความรุนแรง
• การรับมือกับลูกค้าที่มาจากทุกช่องทาง Face to face, Voice & Non Voice
• เทคนิคการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ (Social Media, Facebook, Line Chat)

พฤติกรรมนิสัยตัวตนของลูกค้า 9 แบบ ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน (Difficult Customer)
• เทคนิคการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท, 9 ลักษณะอย่างลึกซึ้ง
• วิธีการขจัดข้อขัดแย้ง..ไกล่เกลี่ย และการสร้างความสัมพันธ์
Workshop : เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละประเภท

เทคนิคการแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation)
• ขั้นตอนการบริการรับแจ้งปัญหาในระดับรุนแรง (Crisis)
• การรับฟัง การจับประเด็น การพูดจา สรุปเรื่องราว และการบันทึก Case
• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการครอบครองปัญหา
• การประสานงาน การควบคุมเวลาสนทนา และการติดต่อกลับ
• ข้อควรระวัง ข้อควรหลีกเลี่ยง ในขณะรับเรื่องร้องเรียน
• การควบคุมอารมณ์ และวิธีการระบายความเครียด
• วิธีการลดอารมณ์โกรธของลูกค้า...ให้เย็นลง
• การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ
• ฺBest Practice : First Call Resolution กับการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Voice & Non Voice)

วิธีการสื่อสารและรับมือกับลูกค้า..ในสถานการณ์ที่ลำบากใจ

• เทคนิคการสื่อสาร และการใช้คำพูดในการถาม การเจรจา การชดเชยความรู้สึก แต่ละระดับ
• วิธีการจัดการและพูดกับลูกค้าที่ไม่ยอมวางสาย /พูดแรง /หยาบคาย/ต้องการคุยกับผู้บริหาร
• การจัดการและพูดกับลูกค้าอารมณ์รุนแรง จะฟ้องร้อง สคบ. เรียกร้องค่าชดเชย
Case Study & Role Playing : ฝึกการใช้คำพูดเชิงบวก Magic Words

Brainstorming & Coaching
Case Study

Role Playing & Workshop
VDO Analysis
กิจกรรม & Practice
(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)


นายกสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (2015-2017)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการบริการ Call Center ประเทศไทย

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application

(
Online
Virtual Training)

วันศุกร์ที่
15
ตุลาคม
2564
9.00-16.30 น.

5,500

 Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
ติดต่อ
ราคาพิเศษ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 
(Effective Coaching for Supervisor)
บทบาทและพฤติกรรมของผู้จัดการสำนักงาน ที่เป็นเลิศ
- การสร้างพลังสำหรับผู้บริหาร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของแต่ละสาขา
- คุณสมบัติและลักษณะที่ดีของ ผู้จัดการสำนักงาน
- การสอนงานให้เหมาะกับลูกน้อง แต่ละ Generation
- ปัญหาของการสอนงาน และวิธีการแก้ไข
- ประเภทและเครื่องมือในการสอนงานที่เหมาะสม
- การพัฒนากระบวนการการสอนงาน และบุคลิกภาพ ของผู้จัดการ
- Brainstorming / Practice

เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ให้บรรลุเป้าหมาย
- การสอนงานลูกน้องทั้ง 9 ประเภท ให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
- วิธีการสั่งการ และวิธีการสื่อสารกับลูกน้อง แต่ละประเภท
- เทคนิคการ Coaching การสอนงาน ในแต่ละสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิผล
- วิธีการมอบหมาย และติดตามงาน
- Workshop : วิธีการสังเกตพฤติกรรมลูกน้อง แต่ละประเภท

วิธีการชนะใจลูกน้อง
- การขจัดความขัดแย้งของทีมงาน
- วิธีการสร้างและประสานความสัมพันธ์ เพื่อความสุขในการทำงาน
- Coaching

จิตวิทยาการสื่อสาร การใช้คำพูด ในแต่ละสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิผล
- การใช้คำพูด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น ให้กำลังใจ
- การใช้คำพูด เพื่อจูงใจ และควบคุมลูกน้อง
- การให้ช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
- การชมเชย/ การกล่าวตักเตือน
- การใช้คำพูดเพื่อการติดตามงาน ให้ได้ผลงาน
- วิธีการตั้งคำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
- วิธีการ Feedback เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- Role Playing / Practice

- การพัฒนาความสามารถของผู้บริหารสำนักงาน ให้ประสบความสำเร็จ
- การสร้างบรรยากาศการสอนงานที่มีประสิทธิผล

อ.สรวิทย์ บัวศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom
Application

(
Online
Virtual Training)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันจันทร์ที่
18
ตุลาคม
2564
9.00-16.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
ติดต่อ
ราคาพิเศษ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication on Social Media)
article
พัฒนาความคิด พัฒนา EQ และการปรับเปลี่ยนคำพูด
•  ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าที่แสดงออกผ่านทางโซเชี่ยล
•  เทคนิคการใช้ภาษา-ข้อความในการสื่อสารเพื่อการบริการ และคำพูดเชิงบวก (Magic Words)
- การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า (Complaint) เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
- งานขาย (Sales) เพื่ออธิบายให้ตรงจุด โดนใจ ตอบข้อโต้แย้ง และเพิ่มยอดขาย
- งานบริการข้อมูล (Service) เพื่ออธิบายอย่างชัดเจน
- การประสานงาน ติดตามงาน ด้วยความใส่ใจ etc.

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media
• คุณสมบัติของ Admin Page
• ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
• ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media
• เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการ Case ในรูปแบบต่างๆ

การตอบข้อความผ่านทาง Page Facebook - Social Media
•  การวิเคราะห์คำพูดที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ, Comment เชิงลบต่างๆ
•  การจับใจความ..การอ่านอารมณ์ จากตัวอักษร (Reading)
•  การใช้ข้อความ Wording และคำพูดใน กรณีต่างๆ (Writing)
•  เทคนิคและวิธีการเขียนตอบ Comment แบบต่างๆ ใน Social Media
•  การใช้ภาษา เพื่อความเข้าใจ กระจ่างชัด โน้มน้าวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง
•  เทคนิคการปรับเปลี่ยนข้อความ ภาษาและคำพูด (Magic Words)
•  ตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริง
ข้อควรระวัง ในการตอบ Online การใช้คำพูด และภาษาที่ไม่เหมาะสม

Workshop & Practice
• ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ (Line & Facebook)
• ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

พร้อมรายละเอียดเทคนิคในการจัดการและควบคุมต่างๆ
Case Study
Practice & Activity
Workshop

อ.ขวัญเรือน กมลกลาง

Zoom
Application

(
Online
Virtual Training)

วันเสาร์ที่
16 ตุลาคม
2564
9.00-16.30 น.

5,500

Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
ติดต่อ
ราคาพิเศษ

5

การบริหารงาน Call Center "ยุคใหม่" อย่างมืออาชีพ
(Professional Call Center Operation & Management New Era)
 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารงาน Call Center โดยเฉพาะ
เนื้อหาใหม่ทันสมัย ครอบคลุมการบริหารการปฎิบัติงาน Call Center
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสมาคม Contact Center ประเทศไทย (TCCTA) ***
Call Center Management
• How to be The Best Call Center
• การตั้งเป้าหมาย Target  และภารกิจในการพัฒนา Call Center
• 7 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงาน Call Center/Contact Center
• มาตรฐานการปฏิบัติงานของ Call Center ที่เป็นเลิศ (Standard Operating Procedure)
• ปัญหาของ Call Center และวิธีการแก้ไข

Call Center Operation
• โครงสร้างการบริหารงาน Call Center (Voice & Non Voice)
  (Inbound/Outbound/Telesales-Teleservice/Online & Social Media)
• การสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน และสร้างผลงานที่เป็นเลิศ (Office & WFH)
• เทคนิคการสรรหา และคัดเลือกพนักงาน Call Center ให้มีคุณภาพ
• การบริหารงานด้านบุคลากร และการอบรมพัฒนาทีมงาน
• การบริหารการทำงานร่วมกันเป็นทีม
• Employee Engagement กับการลด Turn Over
• การบริหารอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ Agent (Workforce Management)
• การบริหารกฎระเบียบ และบทลงโทษในการปฏิบัติงาน

Call Center Monitoring & Evaluate Performance
• การควบคุมคุณภาพของ Call Center เมื่อต้องทำงานแบบ Work From Home
• การกำหนดดัชนีตัวชี้วัด KPI ของ Call Center
• เครื่องมือและหลักเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของ Call Center (Quality Assurance Performance Tools)
• การตรวจสอบคุณภาพ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Call Center (Monitoring & Evaluate Performance)
        - Real-time Monitoring
        - Silent Monitoring
        - Mystery Call
• การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของ Agent และภาพรวม Call Center
• การกระตุ้นผลงานให้แก่ Call Center (Drive/Motivation)

Call Center Service Innovation
• วิธีการสร้างสรรค์งานบริการใหม่ๆ ใน Call Center

Case Study & Best Practice: (WFH)
• เรียนรู้การบริหารงานจาก The Best Contact Center Award 2021
• เคล็ดลับการบริหารงาน Call Center
• VDO Analysis & Case Study
Best Practice ผู้ได้รับรางวัลการประกวด Call Center ในประเทศไทย
• ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารการทำงานของ Call Center

ton-b_150p
อบรมโดย : ที่ปรึกษาสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบริการ Call Center ประเทศไทย 2021

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom Application 

(
Online
  Virtual Training)

วันอังคาร-พุธ ที่
19-20 ตุลาคม
2564
9.00-16.30 น.

13,000

Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
ติดต่อ
ราคาพิเศษ


หลักสูคร In-House ที่จอง


6


เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking
)
article

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว

-

 In-house
Training

 จองแล้ว

7


เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique
) article

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว

- 

In-house
Training

จองแล้ว

 

ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 25
63 อบรม เทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร ศิลปะ การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง สร้างสรรค์ workshop การสื่อสาร อบรม จิตวิทยาการสื่อสาร การ สื่อสาร อย่าง มือ อาชีพ เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 ปฏิทินการอบรม In-House รายชื่อหลักสูตร Consulting Facilities สถานที่อบรม