ลำดับหลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน ตุลาคม
Professional Contact Center Public Training
วิทยากรสถานที่จัดอบรมวันที่จัดอบรมอัตราอบรมสำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking) article
สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

                          

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันพุธที่
7 ตุลาคม
2563
9.00-16.30 น.

                              

4,500

พิเศษ
ลงทะเบียน 2 ท่าน
และชำระค่าอบรม
ภายในวันที่
23 กันยายน 2563

ลดเหลือท่านละ
4,200


Call

02-589-3001

 
                             

                        

2

 ทักษะการรับมือ และจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก
(Crisis Complaint Handling with Difficult Situation & People)ทักษะขั้น Advance โดยใช้หลักจิตวิทยา และการสังเกตพฤติกรรมเชิงลึก
พัฒนาทักษะการบริการลูกค้าร้องเรียนขั้นวิกฤติ..แบบมืออาชีพ
• ความคาดหวังของลูกค้า ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
• ปรับทัศนคติในการบริการและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
• การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และระดับความรุนแรง
• การรับมือกับลูกค้าที่มาจากทุกช่องทาง Face to face, Voice & Non Voice
• เทคนิคการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ (Social Media, Facebook, Line Chat)

พฤติกรรมนิสัยตัวตนของลูกค้า 9 แบบ ที่มีต่อเรื่องร้องเรียน (Difficult Customer)
• เทคนิคการรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท, 9 ลักษณะอย่างลึกซึ้ง
• วิธีการขจัดข้อขัดแย้ง..ไกล่เกลี่ย และการสร้างความสัมพันธ์
Workshop : เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละประเภท

เทคนิคการแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation)
• ขั้นตอนการบริการรับแจ้งปัญหาในระดับรุนแรง (Crisis)
• การรับฟัง การจับประเด็น การพูดจา สรุปเรื่องราว และการบันทึก Case
• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการครอบครองปัญหา
• การประสานงาน การควบคุมเวลาสนทนา และการติดต่อกลับ
• ข้อควรระวัง ข้อควรหลีกเลี่ยง ในขณะรับเรื่องร้องเรียน
• การควบคุมอารมณ์ และวิธีการระบายความเครียด
• วิธีการลดอารมณ์โกรธของลูกค้า...ให้เย็นลง
• การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ ปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ
• ฺBest Practice : First Call Resolution กับการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Voice & Non Voice)

วิธีการสื่อสารและรับมือกับลูกค้า..ในสถานการณ์ที่ลำบากใจ

• เทคนิคการสื่อสาร และการใช้คำพูดในการถาม การเจรจา การชดเชยความรู้สึก แต่ละระดับ
• วิธีการจัดการและพูดกับลูกค้าที่ไม่ยอมวางสาย /พูดแรง /หยาบคาย/ต้องการคุยกับผู้บริหาร
• การจัดการและพูดกับลูกค้าอารมณ์รุนแรง จะฟ้องร้อง สคบ. เรียกร้องค่าชดเชย
Case Study & Role Playing : ฝึกการใช้คำพูดเชิงบวก Magic Words

Brainstorming & Coaching
Case Study

Role Playing & Workshop
VDO Analysis
กิจกรรม & Practice
(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)


นายกสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (2015-2017)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการบริการ Call Center ประเทศไทย

 

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันศุกร์ที่
9
ตุลาคม
2563
9.00-16.30 น.

4,800

พิเศษ
ลงทะเบียน 2 ท่าน
และชำระค่าอบรม
ภายในวันที่
25 กันยายน 2563

ลดเหลือท่านละ
4,500


Call

02-589-3001

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน 
(Effective Coaching for Supervisor)
บทบาทและพฤติกรรมของผู้จัดการสำนักงาน ที่เป็นเลิศ
- การสร้างพลังสำหรับผู้บริหาร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของแต่ละสาขา
- คุณสมบัติและลักษณะที่ดีของ ผู้จัดการสำนักงาน
- การสอนงานให้เหมาะกับลูกน้อง แต่ละ Generation
- ปัญหาของการสอนงาน และวิธีการแก้ไข
- ประเภทและเครื่องมือในการสอนงานที่เหมาะสม
- การพัฒนากระบวนการการสอนงาน และบุคลิกภาพ ของผู้จัดการ
- Brainstorming / Practice

เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ให้บรรลุเป้าหมาย
- การสอนงานลูกน้องทั้ง 9 ประเภท ให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
- วิธีการสั่งการ และวิธีการสื่อสารกับลูกน้อง แต่ละประเภท
- เทคนิคการ Coaching การสอนงาน ในแต่ละสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิผล
- วิธีการมอบหมาย และติดตามงาน
- Workshop : วิธีการสังเกตพฤติกรรมลูกน้อง แต่ละประเภท

วิธีการชนะใจลูกน้อง
- การขจัดความขัดแย้งของทีมงาน
- วิธีการสร้างและประสานความสัมพันธ์ เพื่อความสุขในการทำงาน
- Coaching

จิตวิทยาการสื่อสาร การใช้คำพูด ในแต่ละสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิผล
- การใช้คำพูด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น ให้กำลังใจ
- การใช้คำพูด เพื่อจูงใจ และควบคุมลูกน้อง
- การให้ช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
- การชมเชย/ การกล่าวตักเตือน
- การใช้คำพูดเพื่อการติดตามงาน ให้ได้ผลงาน
- วิธีการตั้งคำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
- วิธีการ Feedback เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- Role Playing / Practice

- การพัฒนาความสามารถของผู้บริหารสำนักงาน ให้ประสบความสำเร็จ
- การสร้างบรรยากาศการสอนงานที่มีประสิทธิผล


อ.สรวิทย์ บัวศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gold Orchid
Bangkok Hotel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันอังคารที่
20
ตุลาคม
2563
9.00-16.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ
ลงทะเบียน 2 ท่าน
และชำระค่าอบรม
ภายในวันที่
6 ตุลาคม 2563

ลดเหลือท่านละ
6,000


Call

02-589-3001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4

ทักษะการเป็น Quality Assurance มืออาชีพ article
Professional Call Center Quality Assurance)

หลักสูตรสำหรับ พนักงานควบคุมคุณภาพ QA & Supervisor
ฝึกทักษะการเป็น QA มืออาชีพ เน้นการสื่อสาร และการประเมินผล
ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center
•    บทบาท - คุณสมบัติ และความสามารถของ QA
•    ปัญหาของ QA ที่เกิดขึ้นใน Call Center
•   KUSHA กับความพร้อมในการทำหน้าที่ QA

ทักษะการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการบริการ
•    วัตถุประสงค์ในการวัดและตรวจสอบคุณภาพ
•    ฝึกทักษะการตรวจสอบ และประเมินผลผู้ให้บริการ
•    การประเมินผลการปฏิบัติงานของ Agent
•    วิธีการลดข้อผิดพลาดในการประเมิน
•    สิ่งที่ QA ต้องทำหลังประเมิน

เทคนิคการสื่อสาร และการ Motivate
•    วิธีการสื่อสาร เพื่อแจ้งผลการประเมิน
•    การรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหาร
•    การให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการ Call Center
•    การปรับปรุงหัวข้อในการประเมิน
•    การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
•   KPI ดัชนีชี้วัดการให้บริการของทีมงาน Call Center ที่ท้าทาย
•    เครื่องมือในการกระตุ้นผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ (Drive & Motivate)

Case Study & Best Practice
Workshop

Practice
ฝึกทักษะเพื่อเพิ่มความสามารถในการเป็น QA ระดับมืออาชีพ


อบรมโดย : ที่ปรึกษาสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบริการ Call Center ในประเทศไทย

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Bangkok Hotel

วันพุธที่
21 ตุลาคม
2563
9.00-16.30 น.

7,500

พิเศษ
ลงทะเบียน 2 ท่าน
และชำระค่าอบรม
ภายในวันที่
7 ตุลาคม 2563

ลดเหลือท่านละ
6,000

Call
02-589-3001


หลักสูคร In-House ที่จอง


5


เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking
)
article

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว

-

 In-house
Training

 จองแล้ว

6


เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique
) article

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว

- 

In-house
Training

จองแล้ว

 

ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 25
63 อบรม เทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร ศิลปะ การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง สร้างสรรค์ workshop การสื่อสาร อบรม จิตวิทยาการสื่อสาร การ สื่อสาร อย่าง มือ อาชีพ เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 ปฏิทินการอบรม In-House รายชื่อหลักสูตร Consulting Facilities สถานที่อบรม