Thailand Call Center Academy หรือชื่อย่อ TCCA  เป็นสถาบันพัฒนาทักษะการบริการ Call Center โดยเฉพาะแห่งแรกในประเทศไทย ที่เป็นผู้นำด้านการฝึกอบรมด้านการบริการ  Call Center / Contact Center ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท คอนแทคส์ มายด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Contacts Mind Education Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรม Training การเป็นที่ปรึกษาด้านงานบริการ การจัดทำหนังสือที่ให้สาระประโยชน์ พร้อมจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้าน Call Center / Contact Center อย่างครบวงจร

โดยได้ผลิตหนังสือด้าน Call Center / Contact Center และ CRM ที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และใช้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยอ้างอิง ตั้งแต่ปี 2546 ได้แก่
คู่มือ Call Center & Voice Processing” ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการให้บริการ Call Center ฉบับภาษาไทยเล่มแรก จนประสบความสำเร็จ และ ในปี 2550 จึงได้ผลิตหนังสือ “Contact Center & Management” ขึ้นมาเผยแพร่ และได้การตอบรับอย่างดี จึงได้ผลิต หนังสือ Thailand Call Center Directory และ Call Center Telephony Journal ที่เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ Call Center โดยตรงอีกด้วย

ด้วยการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหาร ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากร การให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ และต้องการยกระดับการให้บริการผ่าน Call Center จึงได้จัดตั้งสถาบันวิชาการ Thailand Call Center Academy  หรือ สถาบันพัฒนาทักษะการบริการ Call Center เพื่อถ่ายทอดความรู้ สอนงาน พร้อมจัดฝึกอบรม สัมมนา ด้านการจัดการ และการบริการ Call Center ในระดับองค์กร นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องไปถึงงานบริการในส่วนของ Counter Service / Customer Service และ Social Media Marketing อีกด้วย

เกี่ยวกับสถาบัน :
Thailand Call Center Academy หรือชื่อย่อ TCCA เป็นสถาบันที่เปิดสอนและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติทางด้าน Call Center / Contact Center โดยเฉพาะแห่งแรกในประเทศไทย ที่ครบถ้วน โดดเด่นที่สุด ด้วยคุณภาพของวิทยากร และการเป็นผู้นำด้านเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงวิธีการสอนที่เน้นคุณภาพ เน้นประสิทธิผลของผู้เข้ารับการอบรม จึงได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ จากบริษัท หน่วยงานภาครัฐ และ Call Center กว่า 400 องค์กร (มากกว่า 1,000 รุ่น) ให้ดำเนินการฝึกอบรมพนักงาน และเป็นที่ปรึกษาด้าน Call Center ระดับองค์กร ในการพัฒนาระบบการบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ ซึ่งสถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้วางมาตรฐานหลักสูตรเกี่ยวกับ Call Center โดยเฉพาะ และมีหลักสูตรต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของ Call Center แต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกัน ดำเนินการสอนโดยทีมอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงาน Call Center และเป็นมืออาชีพด้าน Call Center โดยตรง (Certified by Thailand Call Center Academy)
      
เกี่ยวกับหลักสูตร
Thailand Call Center Academy (TCCA)
มีหลักสูตรเกี่ยวกับ Call Center มากกว่า 40 หลักสูตร 
เข้มข้น ลงลึก อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ ความรู้ใหม่ๆ เทคนิค กลยุทธ์ดีๆ Case Study ดีๆ
และเคล็ดลับการบริการ จากประสบการณ์จริง ที่ไม่มีในหนังสือทั่วๆไป แบ่งหลักสูตรการอบรม ตามคุณสมบัติ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ ได้แก่

      - การอบรมพนักงานรับสายโทรศัพท์ (Call Center Agent), Operator , Customer Service, อบรมการบริการ และเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์
      - มารยาทการใช้โทรศัพท์, Service Mind, Service Excellence, Positive Thinking
      - อบรมการประสานงาน,  เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Handling & Management)
      - อบรมเทคนิคการขายทางโทรศัพท์  การโน้มน้าวจิตใจ (Tele Sales)
      - อบรมการบริหารจัดการ Call Center (Manager)
      - อบรมการทำงานเป็นทีม, Happy Workplace & Work Life Balance
      - อบรมหัวหน้างาน, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมการทำงานเป็นทีม, (Supervisor, Team Leader)
      - อบรมการควบคุมคุณภาพการบริการ Call Center (Quality Assurance)
      - อบรม Social Media Marketing (Admin Page)
      - อบรม Helpdesk, IT Support การจัดทำVoice File บนระบบ IVR
      - อบรม Call Center Trainer

ซึ่งแต่ละหลักสูตร ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของ Call Center แต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกัน
ดำเนินการสอนโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงาน Call Center และเป็นมืออาชีพด้าน Call Center Operation โดยตรงกว่า 25 ปี 
นอกจากนี้ สถาบันยังได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องไปถึงงานบริการในส่วนของจุดบริการ ที่ต้องสัมผัสและเผชิญหน้ากับลูกค้าแบบ Counter Service / Customer Service อีกด้วย

วัตถุประสงค์ :
      1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน Call Center Agent ในประเทศไทย ให้มีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม ( Premium Quality Excellence)
      2. เพื่อปลูกฝังให้พนักงาน Call Center มีใจรักการบริการ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      3. เพื่อส่งเสริมอาชีพงานบริการ Call Center และยกระดับคุณภาพการบริการผ่าน Call Center...สู่ความเป็นเลิศ


Thailand Call Center Academy (TCCA)
  ยังให้คำปรึกษาและจัดทำ Training Year Plan แผนการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน Call Center Training Road Map สำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องแบบยั่งยืน  และบริหารงานอบรมด้วยการเป็น Training Outsourcing อย่างเต็มรูปแบบ และนำไปสู่การเป็น The Best Contact Center Service

Training Development Program
สำหรับองค์กรขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ หรือขนาดตั้งแต่ 20 Seats ขึ้นไป เป็นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรแบบต่อเนื่อง ระยะเวลาเรียน 5 เดือน รวม 30 ชั่วโมง เป็น Step มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรระยะยาว ในลักษณะที่เป็น Functional Module ซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับเวลางานที่ทำอยู่ ประกอบด้วยหลักสูตรหลาย ๆ หลักสูตร สำหรับ Agent โดยเฉพาะ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ให้บริการ Call Center มืออาชีพได้อย่างแท้จริง

Contact us

บริษัท คอนแทคส์ มายด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Contacts Mind Education Co.,Ltd.)
ที่อยู่ 130/1 ซอย 30 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
E-mail : info@callcenterthailand.net
Telephone : 02-589-3001
Fax : 02-589-5111
Mobile : 08750-08750
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105550081261
http://www.callcenterthailand.net