Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร Build up Service Mind to Service Excellence จุดพลังการบริการด้วยหัวใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Inhouse Training : TTRS ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการล่ามภาษามือ ในหลักสูตร จุดพลังการบริการด้วยหัวใจ..สู่การบริการที่เป็นเลิศ (ฺBuild up Service Mind to Service Excellence) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย TTRS โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร และการบริการลูกค้าที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการ คำพูดดีๆ ด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน


หลักสูตร :
จุดพลังการบริการด้วย Service Mind..สู่การบริการที่เป็นเลิศ "Build up Service Mind to Service Excellence"
เป็นหลักสูตร  เพื่อให้พนักงาน ได้เกิดความกระตือรือร้นและพร้อมทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น โดยใช้ระบบความคิด เทคนิคในการพัฒนาศักยภาพ และวิธีการสร้างความประทับใจอย่างเป็นเลิศ
 เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อให้เกิดคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถปรับปรุง พัฒนา เพิ่มศักยภาพของพนักงาน
พร้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลได้ทันที

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้เทคนิคและวิธีการบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างความประทับใจในการบริการได้อย่างเหนือความคาดหมาย
  2. เพื่อการบริการอย่างเป็นระบบ การจัดลำดับความสำคัญของงาน
  3. เพื่อสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหนือระดับ
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้เพิ่มทักษะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร    ทั้งในด้านการบริการและการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงาน
  5. เพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการให้บริการ และการทำงานร่วมกัน
  6. เพื่อนำเอาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวพนักงาน ออกมาใช้อย่างเต็มที่
  7. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ ไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ น้องโบว์ น้องลูกหว้า น้องบีม น้องแอร์ น้องตาล
น้องเอฟ น้องแนน น้องตาต้า น้องเก๋
น้องเอ น้องแป๋ม น้องหมอก น้องเค้ก น้องสร้อย น้องนิ 

ผู้เข้าอบรมที่ TTRS น่ารักมากๆ เลยครับ ตั้งใจแสดงความคิด กล้าแสดงออก และพัฒนาศักยภาพกันอย่างสนุกสนาน
เยี่ยมจริงๆ ทุกคนแชร์ความคิดด้วยรอยยิ้ม ตลอดทั้งวัน พร้อมสาระดีๆ ตลอดทั้ง Class