Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม อบรมหลักสูตร : Happy WorkPlace การสร้างความสุขในที่ทำงาน (รพ.ทหารเรือกรุงเทพ) ซึ่งเป็นหลักสูตร Happy Work Life Balance

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก รพ.ทหารเรือกรุงเทพ  ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่วิชาการ หลักสูตร Happiness Work Place & Work Life Balanceเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560  ห้องประชุม รพ.ทหารเรือกรุงเทพ บางนา โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีคิดในการสร้างความสุข ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกที่สุด กับบรรยากาศที่เหนือความคาดหมาย ด้วยการอบรมที่เป็น Signature พร้อมด้วยความอบอุ่น สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ประชาชน ผู้ป่วย ผู้ที่ต้องการติดต่อ ขอความช่วยเหลือ และประสานงาน ด้วยการทำงานอย่างมีความสุข

หลักสูตร “Happy Workplace” การสร้างความสุขในที่ทำงาน
เป็นหลักสูตรที่สนุกสนานและดีมากๆ ในการสร้างจิตสำนึก แรงบันดาลใจ ความรัก ความอบอุ่น
และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
มีพลังในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ความสุขในขณะการทำงาน
ปรับเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความสุข ก่อให้เกิดปัญญาที่งดงาม
สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม
ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแนวความคิด ทัศนคติ แรงบันดาลใจ ในการทำงานด้านบวก
2. เพื่อกระตุ้น และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในการบริการและปฏิบัติงานแก่ทุกระดับ
3. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการ และพัฒนาทักษะการให้บริการ
4. เพื่อฝึกปฏิบัติ และร่วมทำกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
5. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่น ภายในองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร:
• การสร้างความสุขในที่ทำงาน ฝึกทักษะการพัฒนาความคิด EQ
• ปรับทัศนคติที่ดีในการทำงาน 360 องศา (Attitude)
• วิธีการสร้างทัศนคติเชิงบวก : ทั้งกับตัวเอง คนรอบข้างในที่ทำงาน งานบริการ ลูกค้า
• วิธีสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสุขในการทำงาน
• ฝึกการระบายความเครียด ขจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
• Activity หัวใจของการบริการ และการส่งมอบความสุข
• Workshop เพิ่มพลังในการบริการ เติมเต็มส่งมอบความรักและความอบอุ่นให้กับทุกๆคน

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• ผู้อบรมได้แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเกิดเป็นพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นผล
• มีความสุขในการทำงาน มากยิ่งขึ้น
• ผู้เข้าอบรมได้รับมุมมองในการพัฒนาตนเอง และก่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข
• เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
• มีศักยภาพและความเชื่อมั่นในการทำงานสูงขึ้น
• มีพลังใจ มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
• กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
• มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
• มีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ
• มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ