SV-05 : หลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement)

หลักสูตร : จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Development to Improve Performance) เป็นหลักสูตรจุดประกาย เสริมสร้างพลังความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพแบบ 360 ํ  และ บริหารจัดการควบคุมงาน  กระตุ้นผลงาน Call Center ให้มีประสิทธิภาพ เติมเต็มการคิดวิเคราะห์ พัฒนาเรียนรู้ ปรับปรุงภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ   รวมทั้งการสร้างพลังเป้าหมายให้แข็งแกร่ง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน Call Center ต่อไป รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับทีมงานบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพ

หลักสูตร : จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม
(Powerful Leadership & Development to Improve Performance)
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.30 น.)

เนื้อหาหลักสูตร
จุดประกายความเป็นผู้นำ
       การกำหนดเป้าหมาย
       คุณสมบัติและลักษณะของผู้นำ
       บุคลิกภาพของผู้นำที่ SMART
       สิ่งที่ผู้นำต้องปฏิบัติ
       ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Call Center

การพัฒนาทีมบริการด้วยการ Coach ที่เหมาะสม
       เข้าถึง Coachee / Agent แต่ละประเภท
       การใช้จิตวิทยากับ Agent เพื่อการจูงใจและการควบคุมลูกน้อง
       การพัฒนาความคิด และการพัฒนา EQ ของทีมงานบริการ
       การสังเกตพฤติกรรม

เทคนิคการสื่อสารกับทีมงานบริการ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
       • ปัญหาของการสื่อสารที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไข
       • ตัวอย่างของการใช้คำพูดเพื่อการจูงใจ
       • วิธีการการโน้มน้าวจิตใจลูกน้องและลดข้อโต้แย้ง
       • วิธีการการให้ช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
       • วิธีสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีม......ฯลฯ
        Workshop - การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีม

กิจกรรม : สร้างแรงบันดาลใจ "Build up Yourself"
       • กำจัดความกลัว... ดึงความกล้า
       • พัฒนาความมุ่งมั่นของตัวเอง
       • ค้นหาจุดหมายของชีวิตและวิสัยทัศน์ของตัวเอง
       • ตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติ
       • พร้อมการทำงานเป็นทีม Team Work

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "
Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 

coco_3-sssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ฟู้ด แอนด์ ดริ๊งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีม Manager ใน