SV-05 : หลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement)

หลักสูตร : จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Development to Improve Performance) เป็นหลักสูตรจุดประกาย เสริมสร้างพลังความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพแบบ 360 ํ  และ บริหารจัดการควบคุมงาน  กระตุ้นผลงาน Call Center ให้มีประสิทธิภาพ เติมเต็มการคิดวิเคราะห์ พัฒนาเรียนรู้ ปรับปรุงภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ   รวมทั้งการสร้างพลังเป้าหมายให้แข็งแกร่ง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน Call Center ต่อไป รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับทีมงานบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพ

หลักสูตร : จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม
(Powerful Leadership & Development to Improve Performance)
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.30 น.)

เนื้อหาหลักสูตร
จุดประกายความเป็นผู้นำ
       การกำหนดเป้าหมาย
       คุณสมบัติและลักษณะของผู้นำ
       บุคลิกภาพของผู้นำที่ SMART
       สิ่งที่ผู้นำต้องปฏิบัติ
       ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Call Center

การพัฒนาทีมบริการด้วยการ Coach ที่เหมาะสม
       เข้าถึง Coachee / Agent แต่ละประเภท
       การใช้จิตวิทยากับ Agent เพื่อการจูงใจและการควบคุมลูกน้อง
       การพัฒนาความคิด และการพัฒนา EQ ของทีมงานบริการ
       การสังเกตพฤติกรรม

เทคนิคการสื่อสารกับทีมงานบริการ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
       ปัญหาของการสื่อสารที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไข
       ตัวอย่างของการใช้คำพูดเพื่อการจูงใจ
       วิธีการการโน้มน้าวจิตใจลูกน้องและลดข้อโต้แย้ง
       วิธีการการให้ช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
       วิธีสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีม......ฯลฯ
        Workshop - การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีม

กิจกรรม : สร้างแรงบันดาลใจ "Build up Yourself"
       กำจัดความกลัว... ดึงความกล้า
       พัฒนาความมุ่งมั่นของตัวเอง
       ค้นหาจุดหมายของชีวิตและวิสัยทัศน์ของตัวเอง
       ตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติ
       พร้อมการทำงานเป็นทีม Team Work

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "
Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001


Thailand Call Center Academy (TCCA)    ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท 3RD จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม QA, Supervisor Call Center ในหลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม ( Powerful Leadership & Development to Improve Performance) บทบาทในการเป็น Manager, Supervisor, Team Leader เป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยบริหารจัดการงาน ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างราบรื่น ซึ่งการบริหารคนให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมงานคุณภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การควบคุมดูแล และการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหลายเหล่านี้นั้น ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ แต่หาก Manager, Supervisor และ Team Leader ขาดภาวะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง ขาดแรงจูงใจ ขาดทักษะในการสร้างคน-สร้างทีม ก็จะส่งผลถึงคุณภาพการบริการอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหากเราได้เรียนรู้ ให้ความสำคัญและจัดประกายเพื่อเพิ่มพลังการเป็นผู้นำและการสอนงานได้อย่างเป็นระบบ อย่างแข็งแกร่งแล้ว การบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ ก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นThailand Call Center Academy (TCCA)    ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Teleinfo Media จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม QA, Supervisor Call Center ในหลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Development to Improve Performance)ซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมสร้างพร้อมเพิ่มพลังความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ และพัฒนาการสอนงานของ Supervisor ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center , ภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองการควบคุมอารมณ์ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Call Center, Customer Service ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการสถานีน้ำมันเพียว และผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการแผนก พนักงานขาย พนักงานบัญชี ในหลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงานให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Development to Improve Performance) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการด้วยใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยการคิด การพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการบริการ ด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า แบบ Premium Service โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

        

 

 

 

 

 

 

 

Update : 8 Febuary 2020 : หลักสูตร หลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center
หลักสูตรสำหรับ Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor)
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2563-2564 : หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารงาน Call Center Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรมหัวหน้างาน Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 - วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2563
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2564

 


Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy