SV-05 : หลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement)

หลักสูตร : จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Development to Improve Performance) เป็นหลักสูตรจุดประกาย เสริมสร้างพลังความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพแบบ 360 ํ  และ บริหารจัดการควบคุมงาน  กระตุ้นผลงาน Call Center ให้มีประสิทธิภาพ เติมเต็มการคิดวิเคราะห์ พัฒนาเรียนรู้ ปรับปรุงภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ   รวมทั้งการสร้างพลังเป้าหมายให้แข็งแกร่ง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน Call Center ต่อไป รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับทีมงานบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพ
หลักสูตร : จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม
(Powerful Leadership & Development to Improve Performance)
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.30 น.)

เนื้อหาหลักสูตร
จุดประกายความเป็นผู้นำ
       การกำหนดเป้าหมาย
       คุณสมบัติและลักษณะของผู้นำ
       บุคลิกภาพของผู้นำที่ SMART
       สิ่งที่ผู้นำต้องปฏิบัติ
       ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Call Center

การพัฒนาทีมบริการด้วยการ Coach ที่เหมาะสม
       เข้าถึง Coachee / Agent แต่ละประเภท
       การใช้จิตวิทยากับ Agent เพื่อการจูงใจและการควบคุมลูกน้อง
       การพัฒนาความคิด และการพัฒนา EQ ของทีมงานบริการ
       การสังเกตพฤติกรรม

เทคนิคการสื่อสารกับทีมงานบริการ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
       • ปัญหาของการสื่อสารที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไข
       • ตัวอย่างของการใช้คำพูดเพื่อการจูงใจ
       • วิธีการการโน้มน้าวจิตใจลูกน้องและลดข้อโต้แย้ง
       • วิธีการการให้ช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
       • วิธีสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีม......ฯลฯ
        Workshop - การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีม

กิจกรรม : สร้างแรงบันดาลใจ "Build up Yourself"
       • กำจัดความกลัว... ดึงความกล้า
       • พัฒนาความมุ่งมั่นของตัวเอง
       • ค้นหาจุดหมายของชีวิตและวิสัยทัศน์ของตัวเอง
       • ตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติ
       • พร้อมการทำงานเป็นทีม Team Work

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "
Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 

coco_3-sssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ฟู้ด แอนด์ ดริ๊งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีม Manager โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึก แรงบันดาลใจ ความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีพลังในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ความสุขในขณะการทำงาน สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม..นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กร