SV-05 : หลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement) หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ

หลักสูตร : จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Development to Improve Performance) หลักสูตรจุดประกาย เสริมสร้างพลังการบริหารงาน เพิ่มความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพแบบ 360 ํ  และการจัดการ ควบคุมงาน  กระตุ้นผลงานทีม Call Center ให้มีประสิทธิภาพ เติมเต็มการคิดวิเคราะห์ พัฒนาเรียนรู้ ปรับปรุงภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ รวมทั้งการสร้างพลังเป้าหมายให้แข็งแกร่ง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน Call Center ต่อไป รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับทีมงานบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพ
หลักสูตร : จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม article
(Powerful Leadership & Development to Improve Performance)
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.30 น.)

เนื้อหาหลักสูตร
จุดประกายความเป็นผู้นำ
       การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
       คุณสมบัติและลักษณะของผู้นำ 9 ประเภท
       • ปรับเสริมบุคลิกภาพของผู้นำที่ SMART แต่ละ Style
       • คุณลักษณะของผู้นำที่มีผลต่อความสำเร็จ
       ปัจจัยแห่งความสำเร็จของทีม Call Center

การพัฒนาทีมบริการด้วยการ Coach ที่เหมาะสม
       • การสังเกตพฤติกรรม และวิธีเข้าถึง Coachee / Agent แต่ละประเภท
       การใช้จิตวิทยากับ Agent เพื่อการจูงใจและการควบคุมลูกน้อง
       • Growth Mindset กับการพัฒนาความคิด และการพัฒนา EQ ของทีมงานบริการ

เทคนิคการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
       • ปัญหาของการสื่อสารที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไข
       • การใช้คำพูดเพื่อการจูงใจ
       • การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
       • การโค้ช เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
       • วิธีการการโน้มน้าวจิตใจลูกน้อง และลดข้อโต้แย้ง
       • วิธีการการให้ช่วยเหลือ และการให้คำแนะนำ
       • วิธีสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับทีม......ฯลฯ
        Workshop - การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรม : สร้างแรงบันดาลใจ "Build up Yourself"
       • กำจัดความกลัว... ดึงความกล้า
       • พัฒนาความมุ่งมั่นของตัวเอง
       • ค้นหาจุดหมายของชีวิตและวิสัยทัศน์ของตัวเอง
       • Change Management กับการตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
       • พร้อมการทำงานเป็นทีม Team Work

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "Powerful Leadership & Development to Improve Performance
" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 

Super_MT-13_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training หลักสูตร Supervisor มืออาชีพกับ การจุดพลังภาวะผู้นำ และพัฒนาทีมงาน  Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม  แก่ทีม Supervisor เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  เพื่อจุดประกาย และเพิ่มพลังภาวะในการเป็นผู้นำ ในการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การควบคุมงาน การสอนงาน รวมทั้งการสร้างพลังทีมงานให้แข็งแกร่ง โดยใช้หลักการ ปรับ-เพิ่ม-เสริม-สร้าง ด้วยการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในออกมา เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา และไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

facebook2

 

 

 

coco_3-sssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ฟู้ด แอนด์ ดริ๊งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีม Manager ผู้จัดการสาขา โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทักษะการบริหารงานหน้า Counter เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างแรงบันดาลใจ ความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีพลังในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสุขในขณะการทำงาน และชีวิตส่วนตัวได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม..นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและความสำเร็จขององค์กร