อบรมภาษาอังกฤษ บริษัท TOA PC หลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท TOA (ประเทศไทย)  จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ทีม TOA ระดับ Manager ในหลักสูตร Professional Business English Email & Report Writing Workshop ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยมี Teacher Ricci  เป็นวิทยากรถ่ายการเขียนและตอบ E-mail  แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งเทคนิควิธี การเขียน Report and Note ที่สร้างความประทับใจ เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ รอยยิ้ม ความเป็นกันเอง ที่สนุกสนาน อบอุ่น พร้อมฝึกการเขียน (work shop) ด้วย Case ที่เกิดขึ้นจริงๆ โดยมี Teacher เจ้าของภาษามา Coach กำกับดูแล จึงมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ Nice to meet you : 

Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy