สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมการบริหารงาน Call Center หลักสูตร Quality Assurance มืออาชีพ (Special Class)

Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดฝึกอบรม Special ClassTraining ให้แก่  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีมควบคุมคุณภาพ Call Center ในหลักสูตร Quality Assurance มืออาชีพ เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการประเมินผลการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center, การเป็น QA ที่ดี การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Centerด้วยการใช้เกณฑ์ที่ง่ายต่อการวัดคุณภาพการบริการ, การทำ Call Calibration, ฝึกการวิเคราะห์คุณภาพของ Agent และมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่ประเมินยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study และตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ที่เป็น Best Practice เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :
  คุณเก๋
Class พิเศษสำหรับลูกศิษย์ที่ตั้งใจเรียน ต้องการเก็บเกี่ยวเทคนิค ความรู้ที่ยอดเยี่ยม ที่ไม่อาจหาได้จากร้านหนังสือทั่วๆไป
เปิดรับความรู้ที่แสนพิเศษจากประสบการณ์จริง ที่ไม่อาจหาได้ พร้อมได้ใช้ความคิด วิเคราะห์ ใช้ความสามารถ ระดมสมอง
ดึงศักยภาพของตนเองออกมา

ขอขอบพระคุณ บางจากปิโตเลียม ที่ไว้วางใจให้ อ.ต้น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ มา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ