Thailand Call Center Academy จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดและการประกันคุณภาพการบริการ Call Center (Perfect Call Center Quality Assurance) หลักสูตรมุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท At Phone จำกัด อย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดและการประกันคุณภาพการบริการ Call Center  เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center, การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Center การออกแบบ Tools และการกำหนดเกณฑ์ที่ง่ายต่อการวัดคุณภาพการบริการ วิธีการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของ Call Centerฝึกปฏิบัติ พร้อมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่ประเมินยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study ที่สนุกสนาน และตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ที่เป็น Best Practice เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :
  พี่เหลย และ น้องปุ๋ย
ขอขอบพระคุณ  พี่เหลย และคุณจิ้ง ที่ไว้วางใจให้ อ.ต้น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ Call Center  โดยตลอดมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพการบริการ Call Center
(Call Center Quality Control & Quality Assurance)

  • ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center
  • ปัญหา และความล้มเหลวของการตรวจประเมินที่เกิดขึ้น 
  • การควบคุมคุณภาพของ Call Center จะต้องดูอะไรบ้าง
  • การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Center
  • การควบคุมคุณภาพและความถี่ในการตรวจสอบ
  • การออกแบบฟอร์ม เพื่อวัดคุณภาพ และประสิทธิภาพของ Call Center
  • วิธีวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ Agent และ Supervisor
  • เกณฑ์ในการให้คะแนนและสรุปประเมินคุณภาพการบริการ
  • Workshop : ออกแบบ Template สำหรับการ Monitor Call Center

  
*** ตัวอย่าง แบบฟอร์มสำหรับการ Monitor Call Center
*** Case Study ดีๆ ตัวอย่างชัดเจน เข้าใจง่ายๆ ในการวัดคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

 
Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy