Thailand Call Center Academy จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดและการประกันคุณภาพการบริการ Call Center (Perfect Call Center Quality Assurance)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีมควบคุมคุณภาพ ในหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพการบริการ Call Center  เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center, การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Center การออกแบบ Tools และการกำหนดเกณฑ์ที่ง่ายต่อการวัดคุณภาพการบริการ วิธีการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของ Call Centerฝึกปฏิบัติ พร้อมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่ประเมินยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study ที่สนุกสนาน และตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ที่เป็น Best Practice เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ :
  น้องฝน น้องเล็ก น้องอ้อ น้องBaby และน้องแหม่ม
ขอขอบพระคุณทุกๆ องค์กร ที่ได้ให้โอกาส Thailand Call Center Academy เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ Call Center มา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพการบริการ Call Center
(Call Center Quality Control & Quality Assurance)

  • ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center
  • ปัญหา และความล้มเหลวของการตรวจประเมินที่เกิดขึ้น 
  • การควบคุมคุณภาพของ Call Center จะต้องดูอะไรบ้าง
  • การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Center
  • การควบคุมคุณภาพและความถี่ในการตรวจสอบ
  • การออกแบบฟอร์ม เพื่อวัดคุณภาพ และประสิทธิภาพของ Call Center
  • วิธีวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ Agent และ Supervisor
  • เกณฑ์ในการให้คะแนนและสรุปประเมินคุณภาพการบริการ
  • Workshop : ออกแบบ Template สำหรับการ Monitor Call Center

  
*** ตัวอย่าง แบบฟอร์มสำหรับการ Monitor Call Center
*** Case Study ดีๆ ตัวอย่างชัดเจน เข้าใจง่ายๆ ในการวัดคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

 

 

Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy