งานประกาศผลรางวัล Call Center Awards 2012

Thailand Call Center Academy และ สมาคมนักการตลาดแบบตรงไทย Thai Direct Marketer Association (TDMA) พร้อมแขกผู้มีเกียรติ รับประทานอาหารร่วมกัน ในงานประกาศผลรางวัล Call Center Awards 2012 เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม เชอร์ราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 12  พร้อมมอบรางวัลสุดยอด Call Center ประจำปี 2012 ทั้งประเภท Corporate และ ประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center จาก สมาคม TDMA, รองคณะบดีจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ สภาหอการค้าไทย และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy เป็นผู้มอบรางวัล Call Center Awards 2012 ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล Call Center Awards 2012
1. คุณศรัณย์ เวชสุภาพร  นายกสมาคมนักการตลาดแบบตรงไทย 
2. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3. อ.สรวิทย์ บัวศรี  Director of Thailand Call Center Academy และ คณะอนุกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
4. ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์  รองคณะบดีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. คุณวิจิตรา เขมลาภ  Immediate Resources Ltd
6. คุณทิพย์วรรณ อังคีรส  ที่ปรึกษาทางด้าน Call Center
7. คุณนิฐนันท์ เชาวน์ศิริ  ที่ปรึกษาทางด้าน Call Center
8. คุณวิบูลย์  วันเกิดผล  AIA ( American International Insurance )
9. คุณกุลชาติ (CISCO)

 

สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Call Center Awards ประจำปี 2012 : มีดังนี้

ประเภท Individual

1.    Call Center Manager of  the Year = เป็นรางวัลที่มอบให้กับ ผู้จัดการ ที่เป็นเลิศที่สุดแห่งปี 
         ผู้มอบรางวัล คุณวิจิตรา เขมลาภ
        
ผู้ที่ด้รับรางวัล Call Center Manager of the Year  ประจำปี 2012 ได้แก่
         Pimprapa  Rawephatsopon
         คุณพิมประภา รวีพัฒโสภณ  DHL Express International (Thailand) Ltd.

          

 

 2.   Call Center Team Leader of the Year = เป็นรางวัลที่มอบให้กับ หัวหน้า ที่เป็นเลิศที่สุดแห่งปี
          ผู้มอบรางวัล คุณทิพย์วรรณ อังคีรส
         
ผู้ที่ได้รับรางวัล Call Center Team Leader of the Year  ประจำปี 2012 ได้แก่
          Visanu Charoenthavorn
          
คุณวิษณุ เจริญถาวร ธนาคารกสิกรไทย (The wisdom Contact Center)

         

 

 3.    Call Center Agent of the Year = เป็นรางวัลที่มอบให้กับ พนักงาน ที่เป็นเลิศที่สุดแห่งปี
          ผู้มอบรางวัล อ.สรวิทย์ บัวศรี
          ผู้ที่ได้รับรางวัล Call Center Agent of the Year  ประจำปี  2012 ได้แก่
          Rungnapa Juabsamai
         
คุณรุ่งนภา จวบสมัย ธนาคารกสิกรไทย (The wisdom Contact Center) 
          
         

 

 4.     Call Center Support Professional of the Year = เป็นรางวัลที่มอบให้กับ ผู้สนับสนุนมืออาชีพ ที่เป็นเลิศที่สุดแห่งปี
          ผู้มอบรางวัล ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์
          ผู้ที่ได้รับรางวัล Call Center Support Professional of the Year  ประจำปี 2012 ได้แก่
          Nonthaya Thong-On
          คุณนนท์ธยา ทองอ่อน ธนาคารกสิกรไทย (K-BIZ Contact Center) 
         

        

 

ประเภท Corporate

1. Most Aspiring Call Center =เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลรวมไปถึงวิสัยทัศน์นั้นก่อ ให้เกิดรายได้และความก้าวหน้าของบริษัทและยังสามารถทำให้เป้าหมายที่วางไว้ ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และเป้าหมายจะต้องสามารถทำให้เป็นจริงได้
          ผู้มอบรางวัล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
         
ผู้ที่ได้รับ
รางวัล Most Aspiring Call Center  ประจำปี 2012 ได้แก่

          
Advanced Contact Center Co.,Ltd. 
          ผู้รับมอบรางวัล คุณใจพร ศรีสกุล

         
  

 

 2. Most Innovative Call Center = เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่มีนวัตกรรม ที่โดดเด่นสร้างสรรค์และมีความแปลกใหม่และสามารถช่วยให้องค์กรก้าวหน้า และสามารถก่อให้เกิดรายได้ รวมไปถึงเพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้งาน         
          ผู้มอบรางวัล คุณวิบูลย์ วันเกิดผล
         
ผู้ที่ได้รับรางวัล Most Innovative Call Center  ประจำปี 2012 ได้แก

          ธนาคารกสิกรไทย (K-BIZ Contact Center)

      
     

 

 3. Most Customer Focused Call Center = เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยลูกค้ามีความพึงพอใจและสามารถกลับมาใช้บริการซ้ำ
          ผู้มอบรางวัล คุณนิฐนันท์ เชาวน์ศิริ
         
ผู้ที่ได้รับรางวัล Most Customer Focused Call Center
  ประจำปี 2012ด้แก่

         
DHL Express International (Thailand) Ltd.

       
    

 

 4. Most Employee Centric Call Center = เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นเลิศ โดยองค์กรนั้นมีระบบการสรรหาและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนานและทำ ให้พนักงานในองค์กรมีความสุขกับการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
          ผู้มอบรางวัล คุณทิพย์วรรณ อังคีรส
          ผู้ที่ได้รับรางวัล Most Employee Centric Call Center  ประจำปี 2012ด้แก่

         
Federal Express Corporation

      
    

 

 5. Overall Best Call Center = เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ มีกลยุทธ์ด้านลูกค้า ด้านบริหารจัดการพนักงาน ด้านความสามารถในการแข่งขัน และมีระบบที่เหมาะสม และมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับ Call Center อื่นๆในตลาดเดียวกัน 
           
ผู้เข้าชิงรางวัล
               
1. AIS
               
2. Federal
               
3. DHL

          ผู้มอบรางวัล คุณศรัณย์ เวชสุภาพร
         
ผู้ที่ได้รับรางวัล Overall Best Call Center ประจำปี 2012 ได้แก่
          DHL Express International (Thailand)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy และ สมาคมนักการตลาดแบบตรงไทย Thai Direct Marketer Association (TDMA) ดำเนินการตัดสินรางวัลพร้อมให้คะแนนแก่ผู้เข้าประกวด Call Center Awards 2012 ซึ่งเป็นการประกวด Call Center ในระดับประเทศ โดยแบ่งทีมกรรมการตระเวนเข้าเยี่ยมชม Site Call Center และสรุปคะแนน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อค้นหาสุดยอด Call Center ประจำปี 2012 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและโดนเด่น ทั้งประเภท Corporate และ ประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center จาก สมาคม TDMA, รองคณะบดีจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ สภาหอการค้าไทย และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน Call Center Awards 2012

ทีมกรรมการ ตระเวนเยี่ยมชม Site พร้อมสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด ประเภท Corporate ตั้งแต่วันที่ 13 - 25 กันยายน 2555
ทีมกรรมการ สัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด Call Center ประจำปี 2012 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและโดนเด่น ประเภท Individual
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ
สรุปคะแนน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
งานประกาศผลรางวัล Call Center Awards 2012 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม เชอร์ราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี และ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เข้าตรวจเยี่ยมให้คะแนน Advanced Contact Center โดยมี คุณใจพร ศรีสกุล  Managing Director  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี และ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เข้าตรวจเยี่ยมให้คะแนน Advanced Contact Center โดยมี คุณใจพร ศรีสกุล  Managing Director , คุณกิติคุณ วัชรมณเฑียร Corporate Culture & Knowledge Management Manager และทีมงาน AIS ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

 

 

 

 

อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี และ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เข้าตรวจเยี่ยมให้คะแนน Samsung Contact Center  โดยมี คุณสาธิต วิบูลย์วัฒนกิจ Customer Support Manager ให้การต้อนรับ  อย่างอบอุ่น

 

 

 

 

 

ด้วยความภาคภูมิใจในธุรกิจ Call Center ที่มุ่งเน้นความเป็นมาตรฐานสากล
     รางวัล Call Center Awards อันทรงเกียรตินี้
จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายยืนยันคุณภาพขององค์กรท่านต่อไป