กระทรวงสาธารณสุข

 

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
Office of the Minister Ministry of Public Health 
ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-1000
Website : www.moph.go.th


 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health
ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-1000
Website : www.moph.go.th


 

กรมการแพทย์
Department of Medical Services
ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-6000
Website : www.dms.moph.go.th


 

กรมควบคุมโรค 
Department of Communicable Disease Control
ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-3000 
Call Center 0-2590-3333
Website : www.ddc.moph.go.th


 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine
ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2591-7804, 0-2591-7805
Call Center 0-2951-0319
Website : www.dtam.moph.go.th


 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Department of Medical Science
88/7 หมู่ 4 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2589-9850-8, 0-2951-0000 
Website : www.dmsc.moph.go.th


 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support
88/20 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-1633 
Website : http://hss.moph.go.th


 

กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health
ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1300-29
Call Center 1667
Website : www.dmh.go.th


 

กรมอนามัย 
Department of Health Ministry of Public Health
88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ .เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-4000
Call Center  สายด่วน 1675
Website : www.anamai.moph.go.th


 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.
The Food and Drug Administration FDA
เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-7000
Call Center สายด่วน อย. 1556
Website : www.fda.moph.go.th


 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พรพ.
The Institute of Hospital Quality Improvement & Accreditation
6 อาคารกรมการแพทย์ ชั้น 2 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-0102-3
Website : www.ha.or.th


 

สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
อาคารด้านทิศเหนือสวนสุขภาพ ชั้น 2 (ถ.สาธารณสุข 6)
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-2304
Website : www.hsro.or.th


 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส. 
Health Systems Research Institute
ตึกกรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1287 ถึง 94 ต่อ 132
Website : www.hsri.or.th


 

องค์การเภสัชกรรม
The Government Pharmaceutical Organization (GPO)
องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2203-8000
Call Centerศูนย์บริการข้อมูลองค์การเภสัชกรรม 1648
Website : www.gpo.or.th


 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
National Heath Security Office (NHSO)
200 หมู่ 4 ชั้น 27 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Call Center สายด่วนบัตรทอง 1330
Website : www.nhso.go.th


 

กองการประกอบโรคศิลปะ 
Department of Health Service Support
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-1329
Website : http://mrd-hss.moph.go.th/history.html