คู่มือ Contact Center & Management

 
 ชื่อหนังสือ คู่มือ Contact Center & Management
 จำนวน :  136 หน้า
 ผู้แต่ง :  อ.สรวิทย์ บัวศรี
 ขนาดรูปเล่ม :  190 x 240 x 10 มม.
 เนื้อในพิมพ์ :  เขียว-ขาว-ดำ
 ชนิดของปก :  ปกอ่อน
 ราคา :  295 บาท
 จำหน่ายที่  ร้านหนังสือในตลาดบองมาเช่
/ บริษัท คอนแทคส์ มายด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 02-589-3001
รายละเอียด
คู่มือ Contact Center & Management หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเล่มที่ 2 ต่อจาก คู่มือ Call Center & Voice Processing ซึ่งเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ในการทำงาน การบริหารงาน และให้คำปรึกษาใน Call Center โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์หลัก การออกแบบ Contact Center กับ VoIP การจัดเตรียม รวมไปถึงการบริหารงานใน Call Center การเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในงานบริการลูกค้า และรายชื่อบริษัทที่รับดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นหนังสือที่มีประโยชน์แก่ผู้บริหารองค์กร ผู้ปฏิบัติงานกับระบบ Call Center พนักงานรับโทรศัพท์ (Agent) Supervisor ผู้ดูแลระบบ ผู้พัฒนาระบบ ตลอดจนผู้ที่จะเริ่มพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ Call Center นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ Contact Center เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและแข่งขันในเชิงธุรกิจต่อไป

สารบัญ

• บทที่ 1 Call Center & Contact Center
• บทที่ 2 Contact Center กับ VoIP์ (Voice over Internet Protocol)
• บทที่ 3 อุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบสำหรับการจัดตั้งศูนย์ Contact Center
• บทที่ 4 Contact Center Application Software
• บทที่ 5 Customer Relationship Management
• บทที่ 6 Content Management System
• บทที่ 7 SMS กับ Contact Center
• บทที่ 8 การบริหารและการจัดการภายใน Call Center
• บทที่ 9 การบริการและการจัดการข้อร้องเรียนสำหรับ Agent
• บทที่ 10 รายชื่อบริษัทที่รับดำเนินการติดตั้งระบบ Call Center