AG-12 : หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล (Effective Internal Coordination Technique) เน้นการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร..อย่างมีประสิทธิผล (Effective Internal Coordination Technique) เน้นการสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ..เนื่องจากมีเหตุผลหลายๆอย่าง ในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ที่มักเกิดความขัดแย้ง ทำงานร่วมกันลำบาก ติดขัดไปหมด ซึ่งมีเหตุผลอันเกิดจากพฤติกรรมและวิธีการสื่อสารที่ไม่ดี...ดังนั้นพนักงานทุกๆคนภายในองค์กร จะต้องมีวิธีการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี..หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ทำงานได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถนำไปปรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าภายนอกองค์กรได้อย่างดีอีกด้วย
 


หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร..อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Internal Coordination Technique)
 
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.30 น.)
หลักสูตรเน้น การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการส่งต่อ ประสานงาน ติดตามงานที่ราบรื่น
สร้างความเข้าใจ ขจัดความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 

 วัตถุประสงค์
       1.    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง วิธีการสื่อสาร การพูดจา การประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
       2.    เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องพฤติกรรม การสื่อสาร การพูดจา และพัฒนาทักษะด้านการประสานงาน
       3.    เพื่อสร้างความเข้าใจต่อมุมมองและความคาดหวังของเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าภายใน / ลูกค้าภายนอก
       4.    เพื่อขจัดความขัดแย้งจากการติดต่อประสานงาน กับเพื่อนพนักงานภายในองค์กร
       5.    เพื่อการส่งต่อ ประสานงาน ติดตามงานที่ราบรื่น

รายละเอียดหลักสูตร :
การประสานงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ
        พฤติกรรมความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
        การวิเคราะห์ความสำคัญ และความเร่งด่วนของงาน
        วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมคนแต่ละประเภท

ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในการประสานงาน
        พื้นฐานของการสื่อสารที่ดี และมีประสิทธิภาพ
        วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
        อุปสรรคและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะประสานงาน
        เทคนิคการใช้คำพูด อธิบาย โน้มน้าวจิตใจ ขอร้องอย่างมีประสิทธิผล

วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลักษณะคน 9 ประเภท
        เทคนิคสื่อสารเพื่อการประสานงานและติดตามงานกับบุคคลประเภทต่างๆ
        วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน และการระบายความเครียด
        สิ่งที่ควรจะปฏิบัติในขณะประสานงาน / ประเมินอารมณ์ตัวเองและลูกค้า

เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Words และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
        การพูดเพื่อประสานงาน และการทำงานร่วมกัน..กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Collaboration)
        การตั้งคำถาม-การรับฟัง-การจับประเด็น
        การรับปาก การเจรจาต่อรอง ติดตามงาน ติดต่อประสานงาน ควบคุมเวลา
        การใช้คำพูดเพื่อการร้องขอ และปิดการสนทนาตามเป้าหมายที่วางไว้
        การใช้คำพูดที่ช่วยลดความขัดแย้ง / ลดความกังวลใจ สร้างความสบายใจ
        การใช้คำพูดเพื่อการเจรจาต่อรอง
        การใช้คำพูดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงาน
        การใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจ..ให้ทำตาม...etc.

ประโยชน์ที่จะได้รับ
       1.    ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ..ด้านการสื่อสารประสานงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
       2.    ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตน..ในเรื่องการสื่อสาร
       3.    ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจตัวเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ปรับเปลี่ยนตัวเอง และทัศนคติในการทำงาน
       4.    ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ทักษะในการทำงาน..ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
       5.    ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
       6.    มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
       7.    มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น

รูปแบบการอบรม
-  เน้นเนื้อหาสาระและความสนุกสนานให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด
- ทำกิจกรรมร่วมกัน
- Brainstorming & Coaching & Practice
- Case Study
- Role Playing & Workshop
- Simulation & Solve Problem
    (เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)      

  สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "เทคนิคการสื่อสารประสานงานภายในองค์กร" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001


Hoya_IT-08Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training หลักสูตร :เทคนิคการสื่อสารประสานงาน และการบริการอย่างมืออาชีพสำหรับงาน Helpdesk & IT Support เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร  เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2apinya-08_ss

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training หลักสูตร :เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม2566     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร  เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

Art-Internal_Co-09ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training หลักสูตร :เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร..อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร  เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

 

honda_lock_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Honda Lock จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training หลักสูตร :เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร..อย่างมีประสิทธิผล มื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร  เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

Primo_22mar64_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด เครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training หลักสูตร :เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร..อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร  เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Easy Buy จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมบริการ    หลักสูตร การสื่อสาร 2 ทางอย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร  เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ  ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking โดยเน้นการสื่อสาร กับเพื่อนพนักงานภายในองค์กร เพื่อการส่งต่อ ประสานงาน ติดตามงานที่ราบรื่น สร้างความเข้าใจ ขจัดความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล จำนวน 2 รุ่น  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์ พร้อมด้วย Case ต่างๆ มากมาย  โดยเน้นคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจนภายหลังจากการอบรม

 

       

Hoya_IT-06

Hoya_IT-10

Art-Internal_Co-08

Scan2023-03-22_125551

LINE_ALBUM_Honda_Lock_15-06-65_220616_110

Scan2022-06-17_164951

Primo_2264_210324_12

Primo_2264_210324_18


 

 

 


 

 

 

 

 


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : พี่ก้อย พี่เสือ พี่เล็ก พี่สาหร่าย พี่จ๋อม พี่นลิน พี่น้อย
น้องอี๊ด น้องหนุ่ย น้องบี พี่น้อง น้องแอน น้องโอ พี่ทัย พี่เจ
พี่สุขสันต์ พี่ต้น น้องนิว น้องผึ้ง พี่นัน พี่รัตน์
น้องมิ้น น้องทิพย์ น้องเต้ย พี่โอ๋ น้องนนท์ คุณณิฐญา คุณจิรัฐ

ขอชมจากใจจริงเลยว่าผู้เข้าอบรมทุกๆ ท่านน่ารักมากๆเลยครับ เก่งๆ กันทุกคนเลย
เปิดใจ ตั้งใจแสดงความคิด และพัฒนาศักยภาพกันอย่างสนุกสนาน
เฮฮา ด้วยรอยยิ้ม
พร้อมสาระดีๆ ตลอดทั้ง Class น้องๆที่นี่สุดยอดมากๆครับ เก่งๆ ทั้งนั้น ตั้งใจฝึก และปรับแก้จุดอ่อนที่ควรแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
อย่าลืมเอาทรายทุกเม็ดที่เก็บได้ไปใช้ และอย่าลืมฝึกทุกๆวัน ด้วยนะครับ และ อ.ต้น มั่นใจว่าสิ่งดี จะเกิดกับน้องๆทุกๆ คนตามมาแน่นอนครับ
รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ Class หน้านะครับ รักลูกศิษย์ทุกๆคนนะคร้าบ   

 

หลักสูตรทักษะการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ศิลปะ การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง สร้างสรรค์ การ สื่อสาร อย่าง มือ อาชีพ การ สื่อสาร ภายใน องค์กร อย่าง มี ประสิทธิภาพ คอร์ส การ สื่อสาร อย่าง มี ประสิทธิภาพ workshop การสื่อสาร เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอบรม เทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร ศิลปะ การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง สร้างสรรค์  workshop การสื่อสาร อบรม จิตวิทยาการสื่อสาร การ สื่อสาร อย่าง มือ อาชีพ เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม เทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร ศิลปะ การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง สร้างสรรค์ workshop การสื่อสาร อบรม จิตวิทยาการสื่อสาร การ สื่อสาร อย่าง มือ อาชีพ เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2562-2563 : หลักสูตรการสื่อสารและประสานงานให้ราบรื่น
Update : 8 Febuary 2020 : หลักสูตร การประสานงาน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2 Way Communications
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565