หลักสูตร Happy Life @ Workplace : การทำงานอย่างมีความสุขในสถานที่ทำงาน (โรงพยาบาลสมุทรปราการ)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ดำเนินการอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ และพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร Happy Iife @WorkPlace  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และวิธีทำงานกับคนรอบข้างที่สร้างความสุขในที่ทำงาน เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ลูกค้า เติมคุณภาพและความประทับใจ ด้วยการบริการจากใจ ที่คอยดูแลประชาชน และคนรอบข้าง ให้ได้รับความสุขอิ่มเอมกลับไป 


หลักสูตร “Happy Life @ Workplace”
การสร้างความสุขในที่ทำงาน 

วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.00 น.)

เป็นหลักสูตรที่สร้างความสุข สนุกสนาน ในการทำงาน สร้างจิตสำนึก แรงบันดาลใจ ความรัก ความอบอุ่น
และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
มีพลังในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ
สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม
ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแนวความคิด ทัศนคติ แรงบันดาลใจ ในการทำงานด้านบวก
2. เพื่อกระตุ้น และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในการบริการและปฏิบัติงานแก่ทุกระดับ
3. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการ และพัฒนาทักษะการให้บริการ
4. เพื่อฝึกปฏิบัติ และร่วมทำกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
5. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่น ภายในองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร:
• การสร้างความสุขในที่ทำงาน ฝึกทักษะการพัฒนาความคิด EQ
• ปรับทัศนคติที่ดีในการทำงาน 360 องศา (Attitude)
• วิธีการสร้างทัศนคติเชิงบวก : ทั้งกับตัวเอง คนรอบข้างในที่ทำงาน งานบริการ ลูกค้า
• วิธีสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสุขในการทำงาน
• ฝึกการระบายความเครียด ขจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
• Activity หัวใจของการบริการ และการส่งมอบความสุข
• Workshop เพิ่มพลังในการบริการ เติมเต็มส่งมอบความรักและความอบอุ่นให้กับทุกๆคน

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• ผู้อบรมได้แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเกิดเป็นพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นผล
• มีความสุขในการทำงาน มากยิ่งขึ้น
• ผู้เข้าอบรมได้รับมุมมองในการพัฒนาตนเอง และก่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข
• เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
• มีศักยภาพและความเชื่อมั่นในการทำงานสูงขึ้น
• มีพลังใจ  มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
• กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
• มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
• มีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ 
• มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ

 


 

 

 


 


 


 


 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560