AG-02 : หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) หลักสูตร การรับโทรศัพท์ : มารยาทในการรับโทรศัพท์ SMART Communication

หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) เป็นหลักสูตร Signature ที่เข้มข้น และสนุกสนานของ Thailand Call Center Academy ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีการสื่อสารของพนักงาน และ Agent ได้อย่างชัดเจน (Growth Mindset) มุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า โดยให้ผู้เรีนนเห็นถึงคุณค่าในงานที่ทำ (Ikigai (อิคิไก)) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดมารยาทในการรับโทรศัพท์ เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พร้อมฝึกปฏิบัติ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด น้ำเสียง รอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทัศนคติ ทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด  การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า ด้วยคุณภาพ มาตรฐานงานบริการ Call Center โดยเน้นคุณภาพ และเนื้อหา Hit to the Point ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ เปลี่ยนแปลงเห็นผลได้อย่างชัดเจนภายหลังจากการอบรม 


 




หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
article
(Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking)

วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.30 น.)
 


เป็นหลักสูตรการรับโทรศัพท์ Soft Skill Training ที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming)
อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นรายละเอียด และการฝึกปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมี Growth Mindset สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ทำดี ปฏิบัติได้ดีขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

รายละเอียดหลักสูตร :
       1. ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
       2. วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
       3. มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
       4. พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
       5. ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
       6. วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยาก..ให้เป็นความประทับใจ
       7. การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
       8. 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ
       9. วิธีการรับมือลูกค้า การระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
     10. วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
     11. เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
     12. การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
     13. การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเพื่อการบริการ
     14. วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
     15. เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก "Positive Words" และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
     16. การใช้ "Magic Words" ด้วยทัศนคติ-พลังคำพูดที่สร้างสรรค์..และดีที่สุด
                (ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ สามารถนำไปใช้กับการตอบผ่าน Social Media ได้อย่างดี)
     17. ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ (SMART Communication)

รูปแบบการอบรม

  • เน้นเนื้อหาสาระและความสนุกสนานให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด  
  • เรียนรู้เทคนิค การปรับเปลี่ยน พัฒนารูปแบบการบริการ  นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร และทำกิจกรรมร่วมกัน
  • Brainstorming & Coaching & Practice
  • Case Study
  • Role Playing & Workshop
  • Simulation & Solve Problem
    (เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)
 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "Effective Communication" ทั้ง Inhouse และ Public Class เพิ่มเติมได้ที่ : 02-589-3001

 

TSG-08ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัดห้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร ทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรอง และโน้มน้าว เพื่อสร้างความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

 

05_BHP-Day2_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก รพ. กรุงเทพพัทยา ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และรับเรื่องร้องเรียน ลูกค้าทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

 

BHP_Day1-07ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก รพ. กรุงเทพพัทยา ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และรับเรื่องร้องเรียน ลูกค้าทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

 

Muangthai_3-09-ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

 

MuangThai_2-10_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

 

Muangthai-09ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

 

Cartract-07ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Cartrack จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

 

MK_-1-08_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท MK Restaurants  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

MK-2-08ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท MK Restaurants  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

Zuellig_4_11Mar20_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook1

 

 

 


sc_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซุน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

 

Zuellig_13Feb20ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 256 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

 


Zulic_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

 

 

Zuellig_Phama_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562   โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

 


Sunny_World_14Nov19_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 


siam_country_club_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก สยามคันทรี คลับ  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ มาตรฐานการรับโทรศัพท์, และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

 

NTT_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท NTT  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ มาตรฐานการรับโทรศัพท์, และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2 

 

 

Thailand_elit_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก Thailand Elite  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 


ambusman_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่ Smart Supporting Staff  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกและหลักการเป็นพิธีกร” รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารเชิญบวก การใช้คำพูดในการสื่อสาร บุคคลิกและหลักการเป็นพิธีกร เพื่อนำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop ซึ่งเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ facebook2

 

 


Effective_Communication_ss_Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่ Smart Supporting Staff  ในหลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกและหลักการเป็นพิธีกร” รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารเชิญบวก การใช้คำพูดในการสื่อสาร บุคคลิกและหลักการเป็นพิธีกร เพื่อนำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop ซึ่งเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ facebook2

 

 


call_center_training_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ facebook2

 



Call_Center_Training_01sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่ใน หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ทักษะการบริการที่เป็นเลิศ, การฝึกปฏิบัติ Workshop  เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน  อบอุ่น และเป็นกันเอง โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

effective_communiction_09sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่ใน หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ทักษะการบริการที่เป็นเลิศ, การฝึกปฏิบัติ Workshop  เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน  อบอุ่น และเป็นกันเอง โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

Effective_Communication_21sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมเจ้าหน้าที่ใน หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์  มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์, มาตรฐานการรับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมฝึกปฏิบัติ Workshop  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

facebook2

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking)เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ ณ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะการรับโทรศัพท์ด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนานและเป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก, มารยาทการใช้โทรศัพท์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที   และเห็นผลชัดเจนภายหลังจากการอบรม

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท MK Restaurants  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมตรวจสอบ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เทคนิคการรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ การประสานงานทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ, มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ มาตรฐานการรับโทรศัพท์  และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ  ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  SBI Thai Online ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่เจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง Call Center Agent และ Operator ใน หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ ขั้นตอนการรับโทรศัพท์  และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

 

 

 


 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท MK Restaurants  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมตรวจสอบ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิค  การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ
 

 


 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท MK Restaurant ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมตรวจสอบ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง   โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท Sabina Fareast   ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีม Call Center     หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์  และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท  MK Restaurants  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมตรวจสอบ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารอบ่างสร้างสรรค์ การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง   โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

 

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท RIS จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีม IT Helpdesk หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์  วิธีรับโทรศัพท์ที่ทำงาน มารยาทในการรับโทรศัพท์ ตัวอย่าง และทักษะการบริการ Helpdesk ที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการอย่างมืออาชีพ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ





 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์  จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีม Outbound Call Center     หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร  และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการอย่างมืออาชีพ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Easy Buy จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมบริการ    หลักสูตร การสื่อสาร 2 ทางอย่างมีประสิทธิผล (Two Ways Communication)  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ มารยาทในการรับโทรศัพท์  และทักษะการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการให้ข้อมูลลูกค้า การให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ 

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมบริการ Call Center และ Operator    หลักสูตร เทคนิคกการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประสานงานทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ, มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ มาตรฐานการรับโทรศัพท์  สคริป รับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมบริการ    หลักสูตร เทคนิคกการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561     โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร มารยาทการใช้โทรศัพท์ในที่ทํางาน  และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ 


 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก กรมควบคุมโรค ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่พนักงานภายในกระทรวงสาธารณสุข    หลักสูตร เทคนิคกการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ  ห้องอบรม สถาบันบำราศนราดูร  อาคาร 1 ชั้น 2      โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร มารยาทในการรับโทรศัพท์  สคริป รับโทรศัพท์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ พร้อมเทคนิค การฝึกปฏิบัติ Workshop ด้วยบรรยกาศที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมบริการกระทรวงสาธารณสุข    หลักสูตร ทักษะการบริการที่เป็นเลิศ และบุคลิกภาพในการสื่อสารที่มีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา    โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร วิธีการพูดจากับลูกค้า มารยาทในการรับโทรศัพท์   Script การรับโทรศัพท์ของหน่วยงาน และทักษะการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค การฝึกปฏิบัติ Workshop เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดอบรม Public Training    ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ให้แก่ทีม BCEL ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ  ມະຫາຊົນ) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการทาง Call Center เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์  Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะในการสื่อสารกับลูกค้า มาตรฐานการบริการ Call Center ที่เปี่ยมสุขไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง เพิ่มทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที   และเห็นผลชัดเจนภายหลังจากการอบรม  

 


"ขอแสดงความยินดี..กับ Brother ลูกศิษย์ของสถาบัน Thailand Call Center Academy ที่ได้รับรางวัล "The Best Thailand Contact Center Award of The Year 2017" สาขา Customer Satisfaction จากสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ด้วยนะครับ"

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท  Brother Commercial  (Thailand) จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมบริการ  ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ และ Face to Face เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพ แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ โดยเน้นคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ เห็นผลได้อย่างชัดเจนภายหลังจากการอบรม

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดอบรม Public Training    ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการที่เน้นเนื้อหาล้วนๆ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์  Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะการรับโทรศัพท์ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที   และเห็นผลชัดเจนภายหลังจากการอบรม 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมบริการ    ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประสานงานทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ, มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ มาตรฐานการรับโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารออมสิน ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมบริการ Helpdesk ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการ และการสร้างความสุขในการทำงาน จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 11 และ 18 พฤศจิกายน 2560  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประสานงานทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ, มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, Script ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ มาตรฐานการรับโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์  

 


 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท แอสตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมบริการ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การประสานงานทางโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ, มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ มาตรฐานการรับโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่การบริการอย่างมืออาชีพ พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจนภายหลังจากการอบรม

 

 


 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท จี  เอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมบริการ  ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2560  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร ประสานงานทางโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด น้ำเสียง รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์





Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม In-houseTraining ให้แก่ กลุ่มบริษัท CDG ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โกลบเทค จำกัด บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking) เพื่อมุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ได้ปรับปรุงพัฒนา Soft Skill Training ทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด  มารยาทการใช้โทรศัพท์ในที่ทํางาน การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ 





Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีม Call Center Agent - CIS   ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  Effective Communication Technique & Positive Thinking  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร  วิธีการพูดด้วยคำพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง  ฝึกปฏิบัติ ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านการรับโทรศัพท์ การระงับอารมณ์ คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน





Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร 1242 True Call Center ให้ดำเนินการฝึกอบรม Inhouse Training แก่ทีมบริการ ตำแหน่ง Call Center Agent ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  Effective Communication Technique & Positive Thinking จำนวน 12 รุ่น โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  : วิทยากร Call Center และนายกสมาคม Contact Center  เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารทั้ง 4 Charactor มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ด้วยการฝึกปฏิบัติ วิธีการพูด น้ำเสียง รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ เห็นผลอย่างชัดเจน




Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Outsource Contact Center เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ฝึกอบรมน้องๆ ผู้พิการด้านสายตาจำนวน 2 คน และน้องๆหัวใจแกร่งที่น่ารักอีก 29 คน  ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล      โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด-ฝึกสอนทักษะวิชาชีพ Call Center แก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความยาก และซับซ้อนกว่า Call Center ทั่วๆไปอีกระดับ โดยได้ถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ ทั้งสายตา การพูด พร้อมทดสอบความรู้ ความสามารถในการบริการ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านการบริการ Call Center จากสถาบัน Thailand Call Center Academy พร้อมในการก้าวสู่ศูนย์บริการ Call Center ระดับสากล และมั่นใจในคุณภาพการบริการระดับมืออาชีพที่เป็นเลิศของผู้พิการในประเทศไทย คุณภาพระดับมาตรฐาน

 

 

Muangthai_3-06
muangthai_3-10
MuangThai_2-09
LINE_ALBUM_24-06-66_230703_104
Muangthai-08
Scan2023-05-05_0950021
Cartract-06

Scan2023-02-15_145059

Zuellig_4_11Mar20__0083

Zuellig_4_11Mar20__0105

Zuellig_13Feb20__0093

001

__19Dec19__0096

__19Dec19__0091

Zuellig_Phama_13Dec19__0068
Zuellig_Phama_13Dec19__0076

Sunny_World_14Nov19__0094

Sunny_World_14Nov19__0104

662NTT__0084

662NTT__0092

2262Thailand_Elite__0105

2262Thailand_Elite__0114

2462__0084

002

Effective_Communication_20

Effective_Communication_03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 อบรม หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรทักษะการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง สร้างสรรค์ ศิลปะ การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ workshop การสื่อสาร การ สื่อสาร ภายใน องค์กร อย่าง มี ประสิทธิภาพ อบรม จิตวิทยาการสื่อสาร การ สื่อสาร อย่าง มือ อาชีพ หลักสูตร ทัศนคติ เชิง บวก หลักสูตรการคิดเชิงบวก หลักสูตร positive thinking
อบรม เทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร ศิลปะ การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง สร้างสรรค์
workshop การสื่อสาร อบรม จิตวิทยาการสื่อสาร การ สื่อสาร อย่าง มือ อาชีพ เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหลักสูตร Call Center ประจำปี 2564-2565 : หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา : เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การบริการ Call Center Social Media
Update : 23 November 2021 : หลักสูตร Telesales หลักสูตรการขายทางโทรศัพท์ เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียน
การบริหารงาน Call Center การควบคุมคุณภาพ Call Center Happy Work Happy Workplace Service Mind to Service Excellence
SMART Communication , หลักสูตรออนไลน์ call center online Training
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดอบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Communication
หลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตรการสื่อสารและการประสานงาน
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร Communication Skill หลักสูตร Effective Communication Skill
หลักสูตรการรับโทรศัพท์ หลักสูตรการรับสายโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ หลักสูตรการใช้โทรศัพท์

การ อบรม การ สื่อสาร ภายใน องค์กร ตัวอย่างการพูดโทรศัพท์ มารยาทในการคุยโทรศัพท์กับผู้ใหญ่
มารยาทในการใช้โทรศัพท์ที่ดี ขั้นตอนการรับโทรศัพท์ มาตรฐานการรับโทรศัพท์ ตัวอย่าง การ พูด สนทนา ทาง โทรศัพท์ ภาษาไทย
แบบฟอร์มการรับโทรศัพท์ มารยาทในการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตร call center หัวข้อ อบรม call center หลักสูตรอบรม การบริการลูกค้า หลักสูตร พัฒนา call center
การ พัฒนา call center training call center เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ การ พัฒนา call center
ทักษะ call centerปฏิทิน การ อบรมเทคนิคการรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ
call center training อบรม มารยาท ใน การ รับ โทรศัพท์
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ทักษะ call center คู่มือ call center บทพูด call center
ตัวอย่าง script call center วิธี พูด แบบ call center
มาตรฐาน call center คอล เซ็นเตอร์ สวัสดี ค่ะ ขั้นตอนการรับสาย call center
ระบบ call center ที่ดี หลักสูตร อบรมการบริการลูกค้า
หลักสูตร การ บริการ ด้วย ใจ พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
เทคนิค การ ให้ บริการ อย่าง มือ อาชีพ บุคลิกภาพ สำหรับ นัก บริการ มือ อาชีพ
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ training call center
หลักสูตร พัฒนา call center อบรม call center
คู่มือ call center หัวข้อ อบรม call center
ราย ชื่อ บริษัท call center call center thailand
ต้องการ call center ชื่อ หลักสูตรการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ call center thailand
เช่าระบบ call center training call center
อบรม call center หัวข้อ อบรม call center
การ พัฒนา call centerการ บริหาร งาน call center ห้อง call center บทบาท ของ call center