อบรมหลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิผลและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์ (Public Training)

Thailand Call Center Academy  จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท Good Mood จำกัด , บริษัท BASF (THAILAND) จำกัด., บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด ในหลักสูตรการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิผล (หลักสูตร Effective Communication & Positive Thinking) เพื่อมุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า All Season Hotel : ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล  การบริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด  การบริการด้วยความเต็มใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรม ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ และนำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศอย่างเห็นผลหลักสูตร : เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking)

หลักสูตรที่ เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming)
และเน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ทำดี ได้ดีขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะการบริการอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
2. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการและพัฒนาทักษะการให้บริการ
3. เพื่อนำเอาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวพนักงาน Agent ใน Call Center ออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
4. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ ไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. เพื่อพัฒนาและปรับระดับคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• จะได้เห็นตัวอย่างการให้บริการในมุมมองต่างๆ กว้างขึ้น
• มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น
• ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
• มีพลังใจ มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
• มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น
• กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
• มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
• กล้าตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ
• มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน

----------------------------------------------------------------------------------------------


   

 

 

 

 

 

 

ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ : น้องกั้ง น้องโอ๋ น้องอาย พี่ปู  น้องจอย น้องอ้อ น้องยุ้ย