กลยุทธ์การบริหารจัดการ Outsourcing Call Center

สำหรับ การบริหารจัดการ Call Center.
... นอกจากการบริการจัดการ Call Center ภายในบริษัทของตนเองแล้ว บางบริษัทอาจเลือกใช้บริการจาก Outsourcing Call Center ..ซึ่ง Outsourcing Call Center แต่ละแห่ง จะมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ Outsourcing Call Center ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะมีข้อควรระวังต่างๆ มากมายในการพิจารณาเลือกใช้บริการ

ดังนั้นผู้ว่าจ้าง Outsource จะต้องสามารถเข้าไปตรวจสอบการทำงานของ Outsourcing นั้นได้ โดยท่านสามารถขอ Voice File และรายงานผลการปฏิบัติงาน  รวมถึง Monitor ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานให้แก่ลูกค้า  อาทิ บางแห่งผู้ว่าจ้างได้กำหนดตัว Agent จะต้องเข้ามาปฏิบัติงานในช่วงสงกรานต์ 10 คน แต่พอถึงวันดังกล่าว มี Agent เข้ามาทำงานจริงเพียงแค่ 7 คน ส่วนอีก 3 คนขาดหายไป หากผู้ประกอบการ Outsourcing คิดเพียงว่า การสรรหาคนมาแทน 3 คนที่ขาดหายไป เพื่อให้เต็มจำนวนก็เพียงพอแล้ว ถือว่าเป็นการบริหารงานที่ไม่ให้ความจริงใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยมุ่งหวังเพียงเพื่อไม่ต้องถูกปรับเงินตามเงื่อนไขข้อกำหนดการว่าจ้างเท่านั้น  ดังนั้นความซื่อสัตย์และจริงใจในการบริการ รวมถึงการควบคุมคุณภาพการบริการของ Outsourcing Call Center ที่สามารถตรวจสอบได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการบริหารงานด้วย

 


บทความ :
Thailand Call Center Academy
คู่มือ Contact Center & Management
อบรมเพิ่มเติมได้จากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :
หลักสูตร หลักการวัดประสิทธิภาพ และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน Call Center  article
(
Principle and Technique to Evaluate Call Center's Performance)

หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพมาตรฐานการบริการของ Call Center article
(Quality Control : Quality Measurement & Quality Assurance)  

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงาน Call Center อย่างมืออาชีพ
หลักสูตร การบริหารงาน Call Center ระดับสูง

Update : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562