AG-05 : หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales & Tele-Marketing Upsales Skill)

หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales & Tele-Marketing Upsales Skill)หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales & Tele-Marketing Upsales Skill)  เป็นหลักสูตรเทคนิคการขายสินค้า ที่สร้างความมั่นใจในการขาย เพื่อสร้างยอดขายให้สูงขึ้น ดึงศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม Telesales - Tele-Marketing เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร การขายและการบริการในทุกๆครั้ง ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ พัฒนาทักษะและเทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่ไม่สร้างความรำคาญใจให้แก่ลูกค้า พร้อมเคล็ดลับนักขาย รางวัล "The Best Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales" โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เสริมเทคนิคและกลยุทธ์การขายให้ประสบความสำเร็จ วิธีการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ ที่โดนใจ วิธีการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การโน้มน้าวด้วย NLP การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ Script การตอบข้อโต้แย้ง ฝึกฝนทักษะต่างๆ ฝึกปฏิบัติ Workshop & Role Play โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเพิ่มยอดขายได้อย่างชัดเจน        

  


 

หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  article
(Professional Telesales & Tele-Marketing Upsales Skill)  
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.30 น.)

 

 วัตถุประสงค์:
        1.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ แนวคิด และเทคนิคด้านการขาย-การบริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
        2.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งในด้านการเพิ่มยอดขาย และการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
        3.     เพื่อสร้างนักขายมืออาชีพ เพิ่มความมั่นใจและกระตุ้นยอดขายให้มีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร :
        1.    ความสำเร็จของพนักงานขาย และการตั้งเป้าหมาย
        2.    เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
        3.    บทบาทของ และคุณสมบัติ Telesales
        4.    เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
        5.    เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales"
        6.    การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย
        7.    กลยุทธ์และเทคนิคการขาย..ให้ได้ยอด  
        8.    เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
        9.    เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
                     • การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
                     • โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
                     • การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
                     • วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
                     • การขายสินค้า เมื่อถูกคู่แข่งตัดราคา หรือ ถูกลอกเลียนแบบ
       10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
                     • Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
                     • เทคนิคการตั้งคำถาม ค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
                     • วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ กระตุ้น ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
                     • การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
                     • Script มัดใจและปิดการขาย
       11.    ฝึกปฏิบัติ "การขายแบบมืออาชีพ"
                     • การบริหารลูกค้าบน Social Media กับเทคนิคการเพิ่มยอดขาย
                     • การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขายกับลูกค้า
                     • การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
                     • การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
                     • การเพิ่มฐานลูกค้า
       12.    มารยาท จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของพนักงาน Telesales
       13.    กิจกรรม “Build up Yourself” สร้างพลัง..มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

 รูปแบบการอบรม
Coaching เป็นรายบุคคล & Brainstorming
Role Playing & Workshop & Practice ฝึกปรับเปลี่ยนเป็นแก้เป็นรายบุคคล
• Activity สร้างความมั่นใจเป็นรายบุคคล
    (เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)  

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "Telesales เทคนิคการขาย" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 

Club21-10ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Club21 ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขาย เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า  เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2566 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายอย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

kwi_Telesale-07sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร :เทคนิคการนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต & ประกันสุขภาพอย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคการขายสินค้า  วิธีการพูดและฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2
Com7_2-06_ssThailand Call Center Academy (TCCA)
ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Com7  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอการขายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางโทรศัพท์.อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 2  เมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง
facebook2

COM7-1-05_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Com7  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอการขายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางโทรศัพท์.อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 1  เมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง
facebook2


subtawee_Telesale08ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ทรัพย์ทวีโลหะ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร :เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์..อย่างมีประสิทธิผล เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2566 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

Racha-Telesale08_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ราชาสมุนไพร จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในเหลักสูตร :เทคนิคการนำเสนอขายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางโทรศัพท์..อย่างมีประสิทธิผล เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook 100

 

Florenza05ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร Florenza Clinic  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร :เทคนิคการนำเสนอขายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางโทรศัพท์..อย่างมีประสิทธิผล เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

missgrand05_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในเหลักสูตร :เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิผล เมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

truegs_ss2Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ทรู จีเอส จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ใน หลักสูตร :เพิ่มทักษะการบริการและการนำเสนอเพื่อปิดการขาย อย่างมีประสิทธิผล เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2565 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 

origin4_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในเหลักสูตร :เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 4 เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 

 


origin3_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในเหลักสูตร :เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 3 เมื่อ วันที่ 28 มกราคม 2565 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 


origin2_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในเหลักสูตร :เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 2 เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2565 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 


origine_1-ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในเหลักสูตร :เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 1 เมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2565 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 


sssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท  ผลธัญญะ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร :เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอ..เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า  เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง facebook2


na_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท  The Na Costmatic  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตรออนไลน์ Call Center เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Online Virtual Training Course)  มื่ วันที่ 3 กรกฏาคม 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 

03_Roojai_Telesales_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท  Roojai  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตรออนไลน์ Call Center ทักษะการนำเสนอขายกรมธรรม์และการเพิ่มยอดขาย..อย่างมืออาชีพ (OnlineVirtual Training Course)  เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 

Zuellig_Pharma_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคการขายสินค้า การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 

Carsome_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท  Carsum (Thailand) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (รุ่นที่ 2) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skil เทคนิคการขายสินค้า การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 

Carsome_01_Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท  Carsum (Thailand) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคการขายสินค้า การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 

Cartrack_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท  CarTrack ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 

Toyota_IB_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร :เทคนิคการนำเสนอขายกรมธรรม์ให้ทะลุเป้า..อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคการขายสินค้า การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

Hidy_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Hidy Innovation จำกัดให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการขายสินค้า การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 

 

tpt_digital_sssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ราชาสมุนไพร จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2563 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 


V_CoverssThailand Call Center Academy (TCCA)
ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท วี โคลฟเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014 จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2563 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 


girafone-ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ยีราฟวัน จำกัดให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 

telesales_01ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัดให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร :ทักษะการโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

K_Motors_1ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท K-Motor จำกัดให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร :เทคนิคการนำเสนอประกันภัยปีต่ออายุรถยนต์..อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง 
facebook2

 

 

Isuzu12oct19_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Isuzu ตังปัก อุบล ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตรนักขายมืออาชีพยุคใหม่ และการบริการด้วยใจ..สู่การบริการที่เป็นเลิศ (รุ่นที่ 2)  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายรถยนต์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

isuzu_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Isuzu ตังปัก อุบล ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตรนักขายมืออาชีพยุคใหม่ และการบริการด้วยใจ..สู่การบริการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายรถยนต์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

star_calling_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Star Calling Service    ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Call Center  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคการขายสินค้า การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 

Inno-cons__ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Inno-Cons (Thailand) จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Call Center  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล มื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคการขายสินค้า การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

 facebook2

 

 


Telesales_Training_04sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Lyreco (Thailand) จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Call Center  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน

facebook2

 

 

 


Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ทรู จีเอส จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Call Center  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน 

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Call Center  รุ่นที่ 2 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Call Center ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน 


Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Call Center ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายสินเชื่ออย่างมีประสิทธิผ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ห้องอบรม โรงแรม Royal Cliff Hotels Group  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง และฝึกทักษะทางด้านการบริการ การอนุมัติสินเชื่อ ทักษะการขาย และเทคนิคการนำเสนอสินเชื่อเพื่อเพิ่มยอดให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน

 


 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด และบริษัท พระราม 3 กรุ๊ป อินชัวร์รัน โบรคเกอร์ จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ พนักงานขาย รุ่นที่ 2  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง และฝึกทักษะทางด้านการบริการ ทักษะการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน

 


 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด และบริษัท พระราม 3 กรุ๊ป อินชัวร์รัน โบรคเกอร์ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ พนักงานขาย  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผ รุ่นที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง และฝึกทักษะทางด้านการบริการ ทักษะการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ พนักงานขาย  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรม  Amara Hotel  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายบริการท่องเที่ยวทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง สร้าง Script และฝึกทักษะทางด้านการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านทางโทรศัพท์ให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน  


 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ดรีมเมอร์ กรุีป จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ พนักงานขาย  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องอบรม บริษัท โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ต่อยอดจากการขายสินค้า Online อย่างมืออาชีพ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง สร้าง Script และฝึกทักษะการขาย การนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านทางโทรศัพท์ให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training  หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่เน้นเทคนิคการขายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  ณ โรงแรม Gold Orchid  เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการบริการในรูปแบบรับสายเข้า และโทรออก (Inbound & Outbound) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการขายที่เน้นการสื่อสารเพื่อเปิดการขาย และปิดการขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผล โน้มน้าว สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การปรับเปลี่ยน Script ที่มีประสิทธิผล   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (Move Fast บริษัทซื้อขายสินค้าออนไลน์) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ พนักงานขาย Online ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องอบรม บริษัท โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ต่อยอดจากการขายสินค้า Online อย่างมืออาชีพ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง สร้าง Script และฝึกทักษะทางด้านการขาย และการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านทางโทรศัพท์ให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน 

 

  

 "ขอแสดงความยินดี..กับลูกศิษย์ของสถาบัน Thailand Call Center Academy ที่ได้รับรางวัล "The Best Telesales Agent Award of The Year 2017" จากสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์ยริการทางโทรศัพท์ไทย ด้วยนะครับ"

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการอบรมแก่ ทีม Telesales ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales) จำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 25 คน) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะการขายประกันภัย การต่ออายุประกัน เสริมเทคนิคการขายในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ เทคนิคการเปิดและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล เน้น Workshop & Role Play เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลอย่างชัดเจน
  Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ พนักงานธนาคาร ในหลักสูตร :สุดยอดเทคนิคการนำเสนอขายประกันให้ทะลุเป้า..อย่างมีประสิทธิผ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องอบรม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคในการนำเสนอขายประกันภัยทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างและปรับปรุงไหวพริบ บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค การสร้าง Script การตอบข้อโต้แย้ง วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ฝึกทักษะทางด้านการนำเสนอขายประกันเสริมทางโทรศัพท์ให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน 

 

 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Panfood จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีม Telesales และเจ้าหน้าที่ Customer Service     ณ ห้องอบรม  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างและปรับปรุงไหวพริบ บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ฝึกทักษะทางด้านการนำเสนอขายสินค้าและการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน 

  

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร GMM CJ O Shopping ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีม Telesales   ณ ห้องอบรม GMM CJ O Shopping รุ่นที่ 8 (รุ่นละ 25 คน ) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างและปรับปรุงไหวพริบ บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ฝึกทักษะทางด้านการนำเสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจนThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร  1577 Home Shopping ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Telesales)  แก่เจ้าหน้าที่ทีม Telesales Inbound & Outbound Call ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการทำยอดขายให้สูงขึ้น การแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสู่ยอดขายให้ทะลุเป้า  ณ ห้องอบรม 1577 รุ่นละ 25 คน (จำนวน 7 รุ่น) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะด้านการขาย พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร  TV Direct ให้ดำเนินการอบรม  หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ ทีม Telesales Inbound Call  ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  ณ ห้องอบรม TV Direct จำนวน 12 รุ่น ( รุ่นละ 25 คน)  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะการขายสินค้า  โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและติดตามหนี้ เจ้าหน้าที่ขาย หรือ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer)  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล   จำนวน 12 รุ่น ( รุ่นละ 25 คน)    โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words เพื่อกระตุ้นยอดขาย การนัดหมายลูกค้าเพื่อติดตั้ง ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง โดยเน้นประสิทธิผล ฝึกทักษะการขาย ที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก DTAC ให้ดำเนินการอบรม  หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ทีม Telesales จำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 20 คน )      ณ ห้องอบรม ตึกจามจุรีสแควร์  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  เทคนิคการขายแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการเปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมสคริปการขายทางโทรศัพท์ เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง  ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน


 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจาก ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาท์ส จำกัด (มหาชน) LH Bank ให้ดำเนินการอบรม   แก่เจ้าหน้าที่ Call Center และ Branch หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Professional Telesales - Outbound Call)  ธุรกิจประเภทธนาคาร ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า   จำนวน 2 รุ่น ( รุ่นละ 35 คน) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้ในตำรา พร้อมฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างเทคนิคการขายแบบ ในรูปแบบการสื่อสารการใช้ Script ที่โดนใจ ด้วยเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการและผลสำเร็จ  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันทีThailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจาก TISCO Insure ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call  ธุรกิจประเภทประกันภัย ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการขายประกัน พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า จำนวน 4 รุ่น ( รุ่นละ 30 คน) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
Thailand Call Center Academy (TCCA)  ด้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก Toyota Paragon ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและดูแลลูกค้า  ธุรกิจประเภทรถยนต์ ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที


Thailand Call Center Academy (TCCA)    ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก Blue Sky Groups และ Wilson Land & Property Pattaya ให้ดำเนินการอบรม  หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและดูแลลูกค้าอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจประเภท Condominium & Resort ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  จำนวน 2 วัน โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ  พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีThailand Call Center Academy (TCCA)     โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี ได้รับเกียรติและความไว้วางใจ จาก บริษัท Life Support Com ในประเทศญี่ปุ่น ให้ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center อย่างมีประสิทธิผล ให้กับพนักงาน Call Center ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 วัน  เพื่อมุ่งสู่ยอดขาย และการบริการที่เป็นมืออาชีพ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 

 

     

Club21-07
LINE_ALBUM_Club21_Sales18-09-66_230919_108
COM7-1-04
LINE_ALBUM_Com7_CRM2-06-66_230612_52

missgrand04

Scan2022-11-16_2048491

LINE_ALBUM_True_GS_2065_220905_0

LINE_ALBUM_True_GS_2065_220905_7

LINE_ALBUM_Origin_3_2865_220204_105

LINE_ALBUM_Origin_3_2865_220204_120

LINE_ALBUM_Origin_2__2765_220131_120

LINE_ALBUM_Origin_2__2765_220131_130

LINE_ALBUM_Origin_2165_1_220126_155

LINE_ALBUM_Origin_2165_1_220126_164

The_na_-online-n

02_The_na_-online

01_Telesale

03_Telesales

Cartrack20-03-64_210324_3

Cartrack20-03-64_210324_9

Toyota_IB_03-13-64_210315_21

Toyota_IB_03-13-64_210315_1

Hidy_2864_210201_6

Hidy_2864_210201_5

__10Jan20__0099

__10Jan20__0107

_21Dec19__0117

_21Dec19__0128

StarCalling-telsale__0049

001

Inno-cons_Telesale__0114

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Update : 29 January 2020 : หลักสูตร Telesales หลักสูตรการขายทางโทรศัพท์ เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2563-2564 : หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้ได้ผล
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

หลักสูตรเกี่ยวข้องกับ เทคนิคการขายสินค้า เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพเทคนิคการเสนอขายสินค้า ขั้นตอนการขาย ตัวอย่างการพูดขายสินค้าและบริการ เทคนิคการปิดการขายคําพูด เสนอขายสินค้า ตัวอย่างการพูดเสนอขายสินค้า เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ สคริปการขายทางโทรศัพท์สคริปการขายประกันทางโทรศัพท์ บทสนทนาการขายทางโทรศัพท์เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ การขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เทคนิคที่นักขายทางโทรศัพท์ต้องรู้ หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)เจ้าหน้าที่ขาย หรือ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer)พฤติกรรมของลูกค้า พัฒนาทักษะการขาย แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ขาย เทคนิคการขายแบบ Telemarketing หลักสูตรนักขายมืออาชีพ คุณสมบัติ Telesales