AG-06 : หลักสูตร เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Advance Professional Call Center Skills) - หลักสูตรเพิ่มทักษะการบริการ Call Center อย่างเหนือระดับ

 หลักสูตร : เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Advance Professional Call Center Skills) อบรมโดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร  - คณะกรรมการตัดสินรางวัลการบริการ Call Center ยอดเยี่ยมในทุกๆ ปี ของสมาคม Thai Contact Center Trade Association ประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ในยุค Digital Disruption อย่างมืออาชีพ พร้อมปรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ฝึกปฏิบัติกับ Case Study ในขณะอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในขณะบริการ โ ดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที โดยเน้นคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจนภายหลังจากการอบรม

 

หลักสูตร :
เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ article
(Advance Professional Call Center Skills)

วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.30 น.)

หลักสูตรที่เน้นฝึกปฎิบัติพร้อม Case Study ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการลูกค้าอย่างเห็นผลชัดเจน
 
ดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที


วัตถุประสงค์ :
        1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการ ให้สูงขึ้น
        2. เพื่อปรับความคิดเรื่องการบริการ (Mind Set Changing)
        3. เพื่อพัฒนาทัศนคติในการขณะบริการ (Attitude Mind)
        4. เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การรับฟังความต้องการของลูกค้า


รายละเอียดหลักสูตร :
มาตรฐานและคุณภาพการบริการของ Call Center ระดับมืออาชีพ

       ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า ในยุคปัจจุบัน
       การปรับความคิด จิตสำนึก ทัศนคติเรื่องการบริการ (Mind Set & Attitude Mind)
       การกำหนดเป้าหมาย กับมาตรฐานชี้วัดคุณภาพการบริการ (KPI)
       สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริการ Call Center

ก้าวสู่การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ
       Call Center กับการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
       การปฏิบัติงานของ Call Center แบบ Professional
       ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และขั้นตอนการปฏิบัติ
       สิ่งที่ต้องระวังในขณะให้บริการทางโทรศัพท์

เพิ่ม Skill ความสามารถในการบริการ Call Center ระดับ Advance

       พฤติกรรม และความรับผิดชอบในงาน
       การใช้น้ำเสียง และทักษะการสื่อสาร การฟัง การถาม จับประเด็น
       การให้บริการข้อมูลเชิงรุก
       การให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
       การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
       ความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
       การควบคุมสถานการณ์ และลดความกดดัน
       การบริหารความขัดแย้ง
       การควบคุมเวลาที่ใช้ในการสนทนา (Average Handle Time)
       การทำงานร่วมกับทีมงาน
       มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
       จิตสำนึกในรักษาทรัพยากร ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และสร้างผลตอบแทนใน Call Center
       การสร้างความประทับใจ ในการบริการลูกค้า
       Workshop & Practice : *** พัฒนาทักษะเฉพาะทาง..ที่ใช้ในการทำงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ
        1. ผู้เข้ารับการอบรมจะมีทัศนคติ มุมมองใหม่ๆ และจิตสำนึกในการบริการที่ดีขึ้น
        2. ทำให้พนักงานช่วยกันทำงาน แก้ปัญหาของลูกค้า และช่วยประสานงานด้วยความเต็มใจ
        3. สร้างแรงบันดาลใจ พลังสามัคคี พร้อมให้บริการทุกๆ Case ด้วย Teamwork รวมทั้งวิธีการปรับอารมณ์ของตนเอ


รูปแบบการอบรม
เน้นเนื้อหาสาระและความสนุกสนานให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด
เรียนรู้เทคนิค การปรับเปลี่ยน พัฒนารูปแบบการบริการ
   นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร และทำกิจกรรมร่วมกัน
Brainstorming & Coaching
& Practice
Case Study

VDO Analysis
Workshop
Simulation & Solve Problem
    (เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม Advance Call Center Skills เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 

Call_Center_Advance_01sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Lyreco (Thailand) จำกัด ให้จัดฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center หลักสูตร เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Advance Professional Call Center Agent Skills) เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

facebook2

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก รพ.กรุงเทพพัทยา    ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ในหลักสูตร เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Advance Professional Call Center Agent Skills)รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี  

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก รพ.กรุงเทพพัทยา    ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ในหลักสูตร เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Advance Professional Call Center Agent Skills)รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี  

 
 
Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท MSIG ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ในหลักสูตร เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Advance Professional Call Center Agent Skills) โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท กรุงศรี ออโต้ จำกัด     ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center  ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices)     ให้แก่ทีมบริการลูกค้า จำนวน 4 รุ่น  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก   บริษัท  Solvay Asia Pacific Ltd.   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ในหลักสูตร เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Advance Professional Call Center Agent Skills)   โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Advance Professional Call Center Agent Skills) โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการแบบต่างๆ การใช้คำพูดที่นำไปใช้ปฏิบัติเพื่อเน้นคุณภาพ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ Case Study ดีๆ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม  หลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Advance Professional Call Center Skills) โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center และนายกสมาคม Thai Contact Center Trade Association คนแรกของประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการแบบต่างๆ การใช้คำพูดที่นำไปใช้ปฏิบัติเพื่อเน้นคุณภาพ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ Case Study ดีๆ พร้อมสื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการ..เพื่อก้าวสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี
Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดอบรม Public Class ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices)  โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี ป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดฝึกอบรม Public Training ให้กับ ไทยรัฐ (Thairat Online) ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices)  โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดีThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Digital Media Asia Pacific จำกัด ให้กลับมาดำเนินการอบรม In-House Training  ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices)  โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ เทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Thailand Call Center Academy (TCCA)   จัดฝึกอบรม In-house Training ให้กับ 1125 การประปานครหลวง อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในหลักสูตร  การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices) โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Call Center และเจ้าหน้าที่   ในหลักสูตร Professional Contact Center & Telesales   โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร เสริมเรื่องการขาย การรับเรื่อง Complaint ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ฝึกทักษะทางด้านการรับโทรศัพท์ การระงับอารมณ์ คลายเครียด คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ผู้ลงทุน เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ

 


             

862Lyreco__0133_-_Copy

 

 

 

 

หลักสูตร Call Center Training Call Center อบรม Call Center ฟรี แบบฟอร์ม ประเมิน Call Center ฝึก อบรม คอล เซ็นเตอร์ Soft Skill Call Center Call center skill Hard skill for customer service วิธีการ สื่อสาร กับลูกค้า การพูดให้ ข้อมูล กับลูกค้า การปฏิเสธลูกค้า เชิงบวก เทคนิคการพูดกับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ Customer service skills การสื่อสารเพื่อการบริการ วิธีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน การสื่อสารในการบริการ การ สื่อสาร ของนัก ขาย  ตัวอย่าง การสนทนากับลูกค้า เทคนิคการต้อนรับลูกค้า กลยุทธ์ การบริการลูกค้า การสื่อสารในงานบริการ
Update : 29 January 2020 : หลักสูตร ทักษะการบริการ Call Center
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2563-2564 : หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริการ Call Center อย่างเหนือระดับ
หลักสูตร การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ Professional Call Center
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 25654

 

 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้า
หลักสูตร การ บริการ ด้วย ใจ (Service Mind & Service Excellence)
อบรมการบริการที่ดี
อบรม service excellence บริการ ที่ เป็น เลิศ