MG-02 : หลักสูตร การบริหารงาน Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Operation & Management)

หลักสูตร : การบริหารงาน Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Operation & Management) งาน Call Center / Contact Center เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก ผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมจะต้องเข้าใจหัวใจสำคัญของระบบ Call Center ในทุกๆด้าน หากผู้บริหารไม่ทราบอย่างลึกซึ้งว่าใน Call Center ทำงานอย่างไร จะทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จได้ยาก การอบรมใน Class นี้ จะเป็นหลักสูตร Shortcut ที่สามารถนำไป Apply ใช้ ได้ทันที เพราะทุก Criteria ได้มาจากประสบการณ์จริง จาก Call Center ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยใช้ Case Study และเทคนิคการบริหารงาน จากผู้ที่ได้รับรางวัล "Thailand The Best Contact Center Award" ดังนั้นผู้ที่เข้ารับการอบรม จะได้เห็นมุมมองการบริหารงานแบบใหม่ๆ อย่างชัดเจน ด้วยเนื้อหาใหม่ๆ ทันสมัย เปิดมุมมองใหม่ๆ สามารถนำกลับไปพัฒนา ยกระดับคุณภาพการบริการ Call Center ได้เป็นอย่างดี
หลักสูตร : การบริหารงาน Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ article
(Professional Call Center Operation & Management)

วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.30 น.)

เนื้อหาหลักสูตร
Call Center Management
       7 Metrics แห่งความสำเร็จในการบริหารงาน Call Center/Contact Center
       ปัญหาและความล้มเหลวของ Call Center
       การแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพ Call Center
       การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Base)
       การตั้งเป้า Target  และการพัฒนา Call Center จากประสบการณ์ลูกค้า (CEM)
       Employee Engagement กับการลด Turn Over

Call Center Operation
       การวางโครงสร้างการบริหารงาน Call Center (Inbound/Outbound/Email/Social Media)
       การจัดสถานที่สำหรับการปฏิบัติงาน Call Center
       การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ Call Center (Standard Operating Procedure)
       การบริหารงานด้านบุคลากร และการอบรมพัฒนาทีมงาน
       เทคนิคการคัดเลือกบุคลิกภาพพนักงาน ให้เหมาะสมกับงานแต่ละตำแหน่ง
       การบริหารจำนวน Agent ให้เหมาะสมกับปริมาณ Call (Workforce Management)
       การกระตุ้นผลงาน Call Center (Drive & Motivation)
       การบริหารกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของ Call Center

Call Center Monitoring & Evaluate Performance
       การควบคุมคุณภาพของ Call Center ดูอะไรบ้าง..ทำได้อย่างไร
       การกำหนดดัชนีตัวชี้วัด KPI และวิธีการวัดประสิทธิภาพของ Call Center
       วิธีการตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ Call Center
       การวิเคราะห์ผล Report
       การบริหาร Multi Site Call Center จะควบคุมได้อย่างไร
       Outsourcing Call Center และการ Monitor การทำงาน

Call Center Service Innovation
       วิธีการสร้างสรรค์งานบริการใหม่ๆ ใน Call Center จะทำอย่างไร
       วิธีการควบคุมต้นทุนและการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• VDO Analysis & Case Study
• Best Practice ผู้ได้รับรางวัลการประกวด Call Center ในประเทศไทย
• ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารการทำงานของ Call Center


สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "การบริหาร Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท T-Leasing จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริหาร ในหลักสูตร การออกแบบมาตรฐาน และการปรับปรุงการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ สามารถออกแบบสร้างสรรค์งานบริการใหม่ๆ อย่างมีระบบ และยกระดับการบริการสู่ระดับที่เป็นเลิศ อีกทั้งเข้าใจแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว โดยภายหลังจากการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างแตกต่างและเป็นเลิศ

 

 

 

 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ขอยินดีต้อนรับทีมผู้บริหารจาก Lao Telecom และ บางจากปิโตรเลียม ในหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Operation & Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Call Center โดยเฉพาะ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center แบบ 360 ํ ทุกๆ จุดอย่างละเอียด และมุ่งเน้นการบริหารงานที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้ง Trend ใหม่ๆ อาทิ Cloud Call Center พร้อมให้คำปรึกษาที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และเต็มอิ่มกับ Case Study ด้านการบริหารที่มากมาย คุ้มค่ากับการเดินทางมาศึกษา เยี่ยมชมศูนย์บริการที่เป็นเลิศ และเคล็ดลับสุดยอดการบริหาร Contact Center ที่หาไม่ได้จากทั่วๆไป ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความประทับใจ มีความสุขตลอดเวลาที่อบรม และความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่  ศูนย์บริการถ่ายทอดการสือสารแห่งประเทศไทย (TTRS)  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด บริษัทเงินติดล้อ จำกัด , บริษัท TNT Express Worldwide Thailand) ในหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Operation & Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Call Center โดยเฉพาะ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหาร Call Center, การบริหารระบบ Call Center ที่ดี และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center รวมทั้ง Trend ใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และ Case Study ดีๆ

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ TTRS และ บริษัท Global Service Center จำกัด ในหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูง (Professional Call Center Top Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Call Center โดยเฉพาะ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหาร Call Center, การบริหารระบบ Call Center ที่ดี และเกร็ดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center รวมทั้ง Trend ใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และ Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิง Consult...

            

 

  

 

 

 

 


 

หลักสูตร Call Center ประจำปี 2562-2563 : หลักสูตร การบริหารงาน Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ
หลักสูตรสำหรับ Call Center Supervisor Management
จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center
Update :
29 March 2019 : หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารงาน Call Center
Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรมการบริหาร Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2563

 Call Center Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Academy Call Center Contact Center

หลักสูตร call center เรามีหัวข้อ อบรม call center ทุกหลักสูตรอบรม การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ หลักสูตร พัฒนา call center
การ พัฒนา call center training call center ด้วยเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อการ พัฒนา call center
พร้อมทักษะ call center มีปฏิทิน การ อบรม เทคนิคการรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ
call center training อบรม มารยาท ใน การ รับ โทรศัพท์
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ทักษะ call center มีคู่มือ call center บทพูด call center
ตัวอย่าง script call center วิธี พูด แบบ call center
มาตรฐาน call center คอล เซ็นเตอร์ สวัสดี ค่ะ ขั้นตอนการรับสาย call center
ระบบ call center ที่ดี พร้อมหลักสูตร อบรมการบริการลูกค้า
หลักสูตร การ บริการ ด้วย ใจ พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
เทคนิค การ ให้ บริการ อย่าง มือ อาชีพ บุคลิกภาพ สำหรับ นัก บริการ มือ อาชีพ
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ training call center
หลักสูตร พัฒนา call center ด้วยการอบรม call center ที่มีคุณภาพ
คู่มือ call center หัวข้อ อบรม call center
ราย ชื่อ บริษัท call center thailand Academy
ต้องการ call center ชื่อ หลักสูตรการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ call center thailand.net
เช่าระบบ call center training call center
อบรม call center หัวข้อ อบรม call center
การ พัฒนา call center การ บริหาร งาน call center สร้างห้อง call center บทบาท ของ call center