AG-01 : หลักสูตร เตรียมความพร้อม..เพื่อก้าวสู่อาชีพงานบริการ Call Center (Build up for The New Call Center Service) (In-House Training : Nok Air)

Call Center หรือ Contact Center  คือประตูสำคัญด่านแรกที่ลูกค้า จะสามารถติดต่อเข้ามายังองค์กร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ในรูปแบบ Call Center เป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อหน่วยงาน ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างดี ดังนั้น องค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมุ่งให้ความสำคัญกับพื้นฐานในการบริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Call Center อย่างละเอียด...หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาสำหรับหน่วยงาน Call Center ที่กำลังจะเริ่มต้นก้าวสู่งานบริการ Call Center หรือต้องการพัฒนาศูนย์บริการลูกค้า ให้ดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพ ด้วย Training Development Program & Consultant การอบรมหลักสูตรระยะยาวต่อเนื่อง พร้อมการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ Call Center ให้แก่พนักงานใหม่ เพิ่อมุ่งสร้างการปฏิบัติงานอย่างเป็นเลิศ   ซึ่งหลักสูตรนี้ จะอบรมแบบ Functional : โดยวิทยากรที่ปรึกษาจะทำการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมตามประเภทของธุรกิจ

 

หลักสูตร : เตรียมความพร้อม..เพื่อก้าวสู่อาชีพงานบริการ Call Center
(Build up for The New Call Center Service)
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม : 5 วัน (30 ชั่วโมง)

Training Development Program & Consultant เป็นการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ  มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรระยะยาว แบบต่อเนื่อง
ในลักษณะที่เป็น Functional Module ซึ่งจะประกอบด้วยหลักสูตรหลาย ๆ หลักสูตร สำหรับ Supervisor และ Agent โดยเฉพาะ
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ให้บริการ Call Center มืออาชีพ
(The Professional Contact Center Service)
พร้อมการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ Call Center


เนื้อหารายละเอียดการอบรม : ประกอบไปด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

   - AG-02 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique)...หลักสูตรที่ทุกคนต้องเรียน
   - AG-07 จุดพลังสร้างเสริม Service Mind & พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงาน Call Center...
หลักสูตรที่เน้นการบริการ
   - AG-08 ก้าวสู่การบริการแบบมืออาชีพ..ด้วยการบริการเหนือความคาดหมาย
...หลักสูตรขั้น Advance
   - AG-03 เทคนิคการจัดการกับลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ...
หลักสูตรที่เน้นการรับเรื่องร้องเรียน
   - Knowledge Management เทคนิคการให้บริการข้อมูลผ่าน Call Center แบบ Privilege Center...สำหรับการบริการลูกค้าระดับ VIP

โดยทีมวิทยากรจะคอยให้คำปรึกษาและจัดทำ Training Year Plan แผนการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานสู่ศักยภาพ 
สำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องแบบยั่งยืน
(Call Center Training Road Map)

ขอบเขตของ Training Development Program & Consultant
       1. อบรมหลักสูตรพื้นฐานที่เหมาะสมกับ Call Center พร้อมทดสอบความรู้-ความเข้าใจ
       2. วัดประสิทธิภาพโดยรวมของ Call Center
       3. ให้คำปรึกษา-แนะนำ การกำหนดมาตรฐานงานบริการ หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มในการตรวจสอบคุณภาพ Call Center
       4. ตรวจสอบ วัดผลคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ Call Center ภายหลังการอบรม


รูปแบบการอบรมและการบริการที่ปรึกษา
  - บรรยายทฤษฎี พร้อมฝึกปฏิบัติ
  - Brainstroming
  -
Case Study
  - Practice & Activity
  - Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "เตรียมความพร้อม..เพื่อก้าวสู่อาชีพงานบริการ Call Center " เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001หลักสูตรอบรมแบบ Functional  :  ธุรกิจประเภทสายการบิน
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติในการเป็นที่ปรึกษา พร้อมอบรมการสนทนาทางโทรศัพท์ หลักสูตรระยะยาว ให้แก่พนักงานใหม่ของ บริษัท เก้า เฮง เฮง จำกัด เพื่อสร้างการปฏิบัติงานด้านการบริการ Outsource ที่มีคุณภาพ สำหรับศูนย์ Nok Air Call Center กด 4 และ กด 8 ที่คอยให้คำปรึกษาแก่สมาชิก Nok Fan Club, การจองตั๋วเครื่องบินสำหรับ สส. สว., Corporate, Group, Telephone Check-In, การแก้ปัญหาให้แก่ Travel Agent, Flight Irregularity และ Nok Care จากพนักงาน Call Center เริ่มต้น 10 Seats...เติบโตสู่ 120 Seats ในปัจจุบัน

  

  

 

 

 

กลุ่มที่ 1 : นกแนน, นกเกษ, นกแกน, นกปอนด์, นกโซ่, นกนุ่น, นกกิ๊ก, นกนุ้ย, นกกิ๊ก, นกเจต, นกหนู, นกขวัญ, นกเล็ก, นกต่าย

กลุ่มที่ 2 : นกบุ๋ม, นกฝน, นกนุ่น, นกJum, นกหญิง, นกต็อบ, นกแต้ว, นกน้ำหวาน, นกกัน, นกภา, นกต่าย, นกMay, นกตาล, นกกอลฟ์

กลุ่มที่ 3 : นกกุ้ง, นกปุ๊ก, นกเกด, นกพีท, นกแบงค์, นกหนู, นกสุ, นกเมย์, นกมล, นกแอ๊ะ, นกนัท, นกแป้ง, นกฝน, นกเจ

กลุ่มที่ 4 : นกปุ้ย, นกPle, นกต้อม, นกแจ๊ม, นกSu, นกOH, นกAnn