***** สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล Effective Telesales Technique (ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมพนักงานขาย และหลักสูตรการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ)

Thailand Call Center Academy (TCCA) เปิดอบรม  หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและการทำตลาดทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Telesales and TeleMarketing on Inbound & Outbound Phone) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center และนายกสมาคม Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะในการสื่อสาร พร้อมเทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์ การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ปรับปรุงไหวพริบในการเปิดการขาย ให้ข้อมูล รับมือลูกค้า ตอบข้อโต้แย้ง พร้อมเสริมเทคนิคการโน้มน้าวในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า  เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการโทรติดต่อหาลูกค้า การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้การขายและการบริการในทุกครั้ง ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ..มุ่งสู่ยอดขายสูงสุด   พร้อมเคล็ดลับนักขาย รางวัล "The Best Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales"  

 

 

 


หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Professional Telesales & Tele-Marketing Upsales Skill)  
วิทยากร :
อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy

ระยะเวลาอบรม
: 1 วัน (9.00-16.30 น.)

 

 วัตถุประสงค์:
        1.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการ แนวคิด และเทคนิคด้านการขาย-การบริการผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
        2.     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งในด้านการเพิ่มยอดขาย และการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
        3.     เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นยอดขายให้มีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร :
        1.    ความสำเร็จของพนักงานขาย และการตั้งเป้าหมาย
        2.    เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
        3.    บทบาทของ และคุณสมบัติTelesales
        4.    เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
        5.    เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales" ที่ประสบความสำเร็จ
        6.    การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย “สไตล์ปรมาจารย์”
        7.    กลยุทธ์และเทคนิคการขาย..ให้ได้ยอด
        8.    เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
        9.    เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
                     • การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
                     • โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
                     • การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
                     • วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
       10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
                     • Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
                     • เทคนิคการค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
                     • การนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
                     • การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
                     • Script มัดใจและปิดการขาย
       11.    "ฝึกปฏิบัติ ขั้นตอน Outbound & Inbound แบบมืออาชีพ"
                     • การเตรียมตัวเสนอขาย
                     • การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขายกับลูกค้า
                     • การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
                     • การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
                     • การเพิ่มฐานลูกค้า
       12.    มารยาท จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของพนักงาน Telesales
       13.    กิจกรรม “Build up Yourself” สร้างพลัง..มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

 รูปแบบการอบรม
Coaching & Brainstorming
Roleplay & Workshop & Practice
• Activity
    (เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)  
 

  สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "Telesales เทคนิคการขาย" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

"ขอแสดงความยินดี..กับลูกศิษย์ของสถาบัน Thailand Call Center Academy ที่ได้รับรางวัล "The Best Telesales Agent Award of The Year 2017" จากสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ด้วยนะครับ"

 Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการอบรมแก่ ทีม Telesales ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales) รุ่นละ 25 คน (จำนวน 2 รุ่น)    โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะการขาย แนะนำประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์ เสริมเทคนิคการขายในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ เทคนิคการเปิดและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล เน้น Workshop & Role Play เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า  โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลอย่างชัดเจน
 

na_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท  The Na Costmatic  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในลักสูตรออนไลน์ Call Center เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Online Virtual Training)  เมื่อ วันที่ 3 กรกฏาคม 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

  


03_Roojai_Telesales_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท  Roojai  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร Online Call Center ทักษะการนำเสนอขายกรมธรรม์และการเพิ่มยอดขาย..อย่างมืออาชีพ (Online Virtual Training)  เมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

  Zuellig_Pharma_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท  ซิลลิค ฟาร์มา ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

  Carsome_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท  Carsome (Thailand) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (รุ่นที่ 2) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 Carsome_01_Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท  Carsome (Thailand) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

  

 Toyota_IB_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอขายกรมธรรม์ให้ทะลุเป้า..อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2
Cartrack_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท  CarTrack ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายอุปกรณ์นำทาง ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย ต่อยอดจากฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ ให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลอย่างชัดเจน

facebook2


 Hidy_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Hidy Innovation จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales on Outbound Phone) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย ต่อยอดจากฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ ให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลอย่างชัดเจน

facebook2


girafone-ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ยีราฟวัน จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอ ต่อยอดจากฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลอย่างชัดเจน

facebook2


tpt_digital_sssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ราชาสมุนไพร จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales) เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2563 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย ต่อยอดจากฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ ให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลอย่างชัดเจน

facebook2

 

V_CoverssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท วี โคลฟเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014 จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales on Outbound Phone) เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2563 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย ต่อยอดจากฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลอย่างชัดเจน

facebook2


telesales_01ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร :ทักษะการโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลอย่างชัดเจน

facebook2

K_Motors_1ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท K-Motor จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตร :เทคนิคการนำเสนอประกันภัยปีต่ออายุรถยนต์..อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง  โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลอย่างชัดเจน

facebook2
Isuzu12oct19_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Isuzu ตังปัก อุบล ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่  ในหลักสูตรนักขายมืออาชีพยุคใหม่ และการบริการด้วยใจ..สู่การบริการที่เป็นเลิศ (รุ่นที่ 2)  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลอย่างชัดเจน

facebook2


Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด และบริษัท พระราม 3 กรุ๊ป อินชัวร์รัน โบรคเกอร์ จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ พนักงานขาย รุ่นที่ 2  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผ (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอและโน้มน้าวลูกค้าเพื่อให้เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง และฝึกทักษะทางด้านการบริการ และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน   


 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด และบริษัท พระราม 3 กรุ๊ป อินชัวร์รัน โบรคเกอร์ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ พนักงานขาย  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผ (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) รุ่นที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอและโน้มน้าวลูกค้าเพื่อให้เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ อย่างมีประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง และฝึกทักษะทางด้านการบริการ และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน  

 

star_calling_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Star Calling Service    ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Call Center  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

 

 Inno-cons__ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Inno-Cons (Thailand) จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Call Center  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายวัสดุภัณฑ์ อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอด เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน บรรยากาศการอบรม เต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

facebook2

 

Telesales_Training_04sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท Lyreco (Thailand) จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Call Center  หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าอย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน

facebook2

 

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ทรู จีเอส จำกัด  (24 Shopping) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Call Center  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขาย อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน


Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ พนักงานขาย  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผ (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอบรม  Amara Hotel  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างประสิทธิผล ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง สร้าง Script และฝึกทักษะทางด้านการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านทางโทรศัพท์ให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน  
 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท ดรีมเมอร์ กรุีป จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ พนักงานขาย  ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผ (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องอบรม บริษัท โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ต่อยอดจากการขายสินค้า Online อย่างมืออาชีพ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง สร้าง Script และฝึกทักษะทางด้านการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านทางโทรศัพท์ให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training  หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่เน้นเทคนิคการขายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  ณ โรงแรม Gold Orchid  เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการบริการในรูปแบบรับสายเข้า และโทรออก (Inbound & Outbound) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการขายที่เน้นการสื่อสารเพื่อเปิดการขาย และปิดการขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผล โน้มน้าว สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การปรับเปลี่ยน Script ที่มีประสิทธิผล   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (Move Fast บริษัทซื้อขายสินค้าออนไลน์) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ พนักงานขาย Online ในหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องอบรม บริษัท โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ต่อยอดจากการขายสินค้า Online อย่างมืออาชีพ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง สร้าง Script และฝึกทักษะทางด้านการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านทางโทรศัพท์ให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Call Center  รุ่นที่ 2 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด Skill เทคนิคในการนำเสนอขายประกันภัยรถยนต์ทางโทรศัพท์ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง และฝึกทักษะทางด้านการขาย และเทคนิคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจ ตวามมุ่งมั่น โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ พนักงานธนาคาร ในหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการนำเสนอขายประกันให้ทะลุเป้า..อย่างมีประสิทธิผ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องอบรม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคในการนำเสนอขายประกันภัยทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างและปรับปรุงไหวพริบ บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค การสร้าง Script การตอบข้อโต้แย้ง วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ฝึกทักษะทางด้านการนำเสนอขายโทรศัพท์ให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน 

 
 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก Blue Sky Groups และ Wilson Land & Property Pattaya ให้ดำเนินการอบรม  หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและดูแลลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจประเภท Condominium & Resort ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  จำนวน 2 วัน โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ  พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากผู้บริหาร GMM CJ O Shopping ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีม Telesales ณ ห้องอบรม GMM CJ O Shopping  รุ่นละ 25 คน (จำนวน 8 รุ่น) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดหลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงไหวพริบ บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ฝึกทักษะทางด้านการนำเสนอขายโทรศัพท์ให้ทะลุเป้า โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร  1577 Home Shopping ให้ดำเนินการอบรม  หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Telesales)  แก่เจ้าหน้าที่ทีม Telesales Inbound & Outbound Call ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  ณ ห้องอบรม 1577 รุ่นละ 25 คน (จำนวน 7 รุ่น) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร  TV Direct ให้ดำเนินการอบรม  หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales) แก่เจ้าหน้าที่ ทีม Telesales Inbound Call  ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  ณ ห้องอบรม TV Direct รุ่นละ 25 คน (จำนวน 12 รุ่น)  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ  โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร  สถาบันวิชาการทีโอที ให้ดำเนินการอบรม  หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและติดตามหนี้ เจ้าหน้าที่ขาย แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer) ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล  รุ่นละ 25 คน (จำนวน 12 รุ่น)    โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว เพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบเป็นกันเอง โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  DTAC ให้ดำเนินการอบรม  หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ทีม Telesales รุ่นละ 20 คน (จำนวน 2 รุ่น)      ณ ห้องอบรม ตึกจามจุรีสแควร์  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  เทคนิคการขายผ่านโทรศัพท์แบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการเปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมสคริปการขายทางโทรศัพท์ เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง  ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเห็นผลได้อย่างชัดเจน
  Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม Inhouse Training ให้แก่พนักงานขาย ใน หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและการทำตลาดทางโทรศัพท์  (Effective Telesales and TeleMarketing on Inbound & Outbound Phone) ณ บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center และนายกสมาคม Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้า ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการโน้มน้าวในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย เทคนิคการเปิดการนำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการโทรหาลูกค้า การสร้างแรงบันดาลใจให้ก้าวไป..สู่สำเร็จตามเป้าหมาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words


         

Update : 8 September 2019 : หลักสูตร Telesales หลักสูตรการขายทางโทรศัพท์ เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ
  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
 
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

 หลักสูตรเกี่ยวข้องกับ เทคนิคการขายสินค้า
เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
เทคนิคการเสนอขายสินค้า
ขั้นตอนการขาย
ตัวอย่างการพูดขายสินค้าและบริการ
เทคนิคการปิดการขาย
คําพูด เสนอขายสินค้า
ตัวอย่างการพูดเสนอขายสินค้า
เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์
สคริปการขายทางโทรศัพท์
สคริปการขายประกันทางโทรศัพท์
เทคนิคการขายโทรศัพท์มือถือ
บทสนทนาการขายทางโทรศัพท์
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
การขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
เทคนิคที่นักขายทางโทรศัพท์ต้องรู้ (Telesales)
หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)
เจ้าหน้าที่ขาย หรือ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer)
พัฒนาทักษะการขาย  แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ขาย 

สถาบันพัฒนาทักษะการบริการ Call Center Thailand Call Center Academy is The Best Call Center Academy in Thailand Call Center คือ The Best Call Center Training in Thailand สถาบันอบรม Call Center Training ศูนย์ฝึกอบรม Call Center Training ศูนย์อบรม Call Center Training สถาบันอบรม Contact Center Training at Call Center Studio การบริการ call center มืออาชีพ สัมมนา Call Center Training at Call Center 2012 Seminar Call Center Seminar 2012 Call Center Seminar 2013 สัมมนา Contact Center 2013 Seminar Contact Center Seminar 2013 The Best Contact Center Academy in Thailand The Best Contact Center Training in Thailand By Call Center Guru Professional Call Center Professional Contact Center Professional high professional training Center Thailand Call Center Academy is Top training Academy about Call Center Contact Center Call Center best Practices benchmarking Contact Center Call Center Best in Class สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย call center institute contact center institute call center Training Road Map contact center Training Road Map call center Road Map call center RoadMap  call center training RoadMap contact center RoadMap contact center training RoadMap Best Telesales Contact Center Best Telesales Call Center best Practices Training Contact Center สถาบัน Call Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Call Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Thailand Call Center Training professional call center Training Telemarketing Call Center Operation Effectiveness Tele-Sales & Call Center PC Development Coaching Call Center training road map for call center staff by competency Training Road Map for Contact Center staff by competency Call Center Consultants Call Center Consulting Service training Academy about Call Center Training Road Map Call Center Training Roadmap Contact Center Training Road Map Contact Center Training Roadmap Call Center Academy The best training Center Academy in Thailand the best training Academy the best training institute the best training Call Center Institute Call Center Technology Call Center Software Call Center Facilities Call Center Facility The Best Call Center The Best Contact Center The Best Call Center in Town The Best Contact Center in Town Call Center Best in Class Contact Center Best in Class Service Mind Positive Thinking Complaint Handling Call Center Communication บริการเหนือความคาดหมาย อาชีพ Contact Center อาชีพ call center Service Mind อบรมพนักงาน Call Center อบรมพนักงาน Counter Service Training Counter Services Training Contact Center Call Center best Practices benchmarking Contact Center Call Center Best in Class Contact Center Call Center best Practices Training Contact Center Call Center best Practices Report TeleSales Call Center Consulting Service Telemarketing Call Center Foundation The best training Center Academy in Thailand the best training Academy the best training institute the best training Call Center Institute Contact Center Institute วิทยากร Call Center วิทยากร Contact Center วิทยากร Customer Services วิทยากร Counter Service วิทยากร Smart of Service วิทยากร Supervisor Call Center วิทยากร Customer Centric วิทยากร Positive Thinking วิทยากร Service Mind วิทยากร Team Building วิทยากร Service Excellence วิทยากร Complaint Management วิทยากร telesales วิทยากร Communication Skills หลักสูตรอบรม Call Center อบรมหลักสูตร Call Center หลักสูตรอบรม Contact center อบรมหลักสูตร Contact Center หลักสูตรอบรม Counter Services อบรมหลักสูตร Counter Services หลักสูตรอบรม Customer Service อบรมหลักสูตร Customer Service หลักสูตรอบรมการให้บริการ Call Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Call Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Contact Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Contact Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Counter Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Counter Service หลักสูตรอบรมการให้บริการ Customer Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Customer Service หลักสูตรอบรม Communication Skills อบรมหลักสูตร Communication Skills หลักสูตร training หลักสูตร train the trainer หลักสูตร crm หลักสูตร tele-sales หลักสูตรอบรม telesales อบรมหลักสูตร telesales หลักสูตร tele-sales อบรม tele-sales หลักสูตรอบรม telemarketing อบรมหลักสูตร telemarketing หลักสูตรอบรม Complaint Handling Skills อบรมหลักสูตร Complaint Handling Skills หลักสูตรอบรม Complaint Management อบรมหลักสูตร Complaint Management หลักสูตรอบรม Service Excellence อบรมหลักสูตร Service Excellence หลักสูตรอบรม Effective Communication Skills อบรมหลักสูตร Effective Communication Skills หลักสูตรอบรมทักษะการสื่อสาร อบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์ อบรมหลักสูตรการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมคอลล์เซ็นเตอร์  หลักสูตรอบรมคอล์ลเซ็นเตอร์ หลักสูตรอบรมคอลเซ็นเตอร์ อบรมหลักสูตรคอลล์เซ็นเตอร์  อบรมหลักสูตรคอล์ลเซ็นเตอร์ อบรมหลักสูตรคอลเซ็นเตอร์ หลักสูตรอบรมการให้บริการ Call Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Call Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Contact Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Contact Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Counter Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Counter Service หลักสูตรอบรม Customer Services อบรมหลักสูตร Customer Services หลักสูตรอบรมการให้บริการ Customer Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Customer Service หลักสูตรอบรม Service Mind Training อบรมหลักสูตร Service Mind Training หลักสูตรอบรม Positive Thinking อบรมหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตรอบรม Smart of Service อบรมหลักสูตร Smart of Service หลักสูตรอบรม Supervisor Call Center ชั้นสูง อบรมหลักสูตร Supervisor Call Center ชั้นสูง หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor Skill ชั้นสูง อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor ชั้นสูง หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor Skill อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor ขั้นเทพ อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor ขั้นเทพ หลักสูตรอบรม Supervisor Contact Center อบรมหลักสูตร Supervisor Contact Center หลักสูตรอบรมการบริการที่เป็นเลิศ Customer Centric อบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Customer Centric หลักสูตรอบรมการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence การบริการ Call Center อย่างเหนือชั้น อบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence การบริการ Call Center อย่างเหนือชั้น หลักสูตรอบรม Teamwork หลักสูตรอบรม Team Building อบรมหลักสูตร Teamwork อบรมหลักสูตร Team Building หลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketing  หลักสูตร การ อบรม พนักงาน ขาย หลักสูตร สำหรับ พนักงาน ขาย หัวข้อ อบรม พนักงาน ใหม่ โครงการ อบรม พนักงาน ขาย
บทความ อบรม พนักงาน ใหม่หลักสูตรเกี่ยวข้องกับ เทคนิคการขายสินค้าเทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพเทคนิคการเสนอขายสินค้าขั้นตอนการขายตัวอย่างการพูดขายสินค้าและบริการเทคนิคการปิดการขายคําพูด เสนอขายสินค้าตัวอย่างการพูดเสนอขายสินค้าเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์สคริปการขายทางโทรศัพท์สคริปการขายประกันทางโทรศัพท์เทคนิคการขายโทรศัพท์มือถือบทสนทนาการขายทางโทรศัพท์เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เทคนิคที่นักขายทางโทรศัพท์ต้องรู้ (Telesales)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)เจ้าหน้าที่ขาย หรือ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer)เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าที่จะติดต่อ; พัฒนาทักษะการขาย  แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ขายหลักสูตรเกี่ยวข้องกับ เทคนิคการขายสินค้าเทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพเทคนิคการเสนอขายสินค้าขั้นตอนการขายตัวอย่างการพูดขายสินค้าและบริการเทคนิคการปิดการขายคําพูด เสนอขายสินค้าตัวอย่างการพูดเสนอขายสินค้าเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์สคริปการขายทางโทรศัพท์สคริปการขายประกันทางโทรศัพท์เทคนิคการขายโทรศัพท์มือถือบทสนทนาการขายทางโทรศัพท์เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ เทคนิคที่นักขายทางโทรศัพท์ต้องรู้ (Telesales)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)เจ้าหน้าที่ขาย หรือ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer)เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าที่จะติดต่อ; พัฒนาทักษะการขาย  แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ขาย การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์สคริปการขายทางโทรศัพท์เทคนิคการขายโทรศัพท์มือถือสคริปการขายประกันทางโทรศัพท์ตัวอย่าง การพูดเพื่อขายสินค้าการเสนอขายโทรศัพท์เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ ปิดการขายทางโทรศัพท์บทสนทนาการขายทางโทรศัพท์ คุณสมบัติ Telesales