สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร Build up Service Mind & Service Beyond Expectation (หลักสูตร การสร้างเสริม Service Mind และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย) (อบรม เมืองไทยประกันชีวิต) เพื่อยกระดับพนักงาน..สู่การบริการที่เป็นเลิศ

Thailand Call Center Academy เปิดอบรม หลักสูตร “Build up Service Mind” จุดพลังการบริการด้วยใจ และการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย (Build up Service Mind & Service Beyond Expectation) เป็นหลักสูตรจุดพลังการบริการด้วยใจและการสื่อสารสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า พร้อมเรื่องราวดีๆ วิธีการบริการดีๆ การให้ความสาคัญกับเรื่องการวิเคราะห์ และใส่ใจในรายละเอียด เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างเหนือความคาดหมายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคในการบริการ โดยเน้นการระดมสมอง ฝึกคิด วิเคราะห์ทำกิจกรรมประยุกต์การให้บริการอย่างเป็นระบบ และ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะเข้าใจวิธีการ สร้างนิสัยอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการบริการได้ด้วยตนเอง โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฎิบัติต่อลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย


หลักสูตร "Build up Service Mind" จุดพลังการบริการด้วยใจและการบริการอย่างเหนือความคาดหมาย
(Build up..Service Mind & Service Beyond Expectation)
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.00 น.)

เนื้อหาการอบรม
:

เน้นการแก้ไขปัญหา และ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน Problem Solving
• เน้นการทำงานเป็นทีม Team Building
• เน้นการคิดสร้างสรรค์งานบริการแบบใหม่ๆ เฉพาะตัว  Cresitive Thinking*
• เน้นรูปแบบการบริการอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที Service Design
• พัฒนาทักษะการให้บริการ ทักษะทางด้านการพูด การสนทนา มารยาทการใช้โทรศัพท์
• นำเอาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัว Agent  ออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
• ปลูกฝังศักยภาพการบริการด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming)
• เน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ อย่างเห็นผลชัดเจน
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คิดดี พูดดี ทำดี ได้ดียิ่งขึ้น
   และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

- Cresitive Thinking = Creative + Positive Thinking
- Workshop & Practice

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001Thailand Call Center Academy ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดฝึกอบรมน้องๆ เมืองไทย Smile 1766 จำนวน 2 รุ่น ในการอบรมหลักสูตร Service Mind & การบริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย (Service Mind & Beyond Expectation) รุ่นที่ 2 ซึ่งมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฎิบัติต่อลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย ปรับแก้การใช้น้ำเสียงให้อยู่ในระดับ Excellence พร้อมเรื่องราวดีๆ วิธีการบริการดีๆ ที่คาดไม่ถึง ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ สาระ ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น พร้อมความสุขใจ และรอยยิ้มที่ออกมาจากใจตลอดเวลา

     

 

 

 

 


 

 

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555
รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ห้องอึ้งยุกหลง ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : น้องจุ้ย น้องปลา น้องเจี๊ยบ น้องโบนัส น้องมี่ น้องแต น้องแจม น้องรุ่ง น้องริน
น้องทราย น้องฝ้าย น้องนิล น้องกุ้ง น้องบี น้องโอ๋ น้องปอย น้องหญิง น้องแหม่ม น้องอ้อ น้องมิ้งค์ น้องโบว์ น้องเจี๊ยบ : ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
น้องๆ ที่ เมืองไทย Smile ที่ผ่านการอบรมเสียงเพราะมากๆ กันทุกคนเลยอ่ะ