บทพูด Call Center..การใช้ Script กับปัญหาการขายสินค้าทางโทรศัพท์ของพนักงาน Telesales

"ความเข้าใจในการใช้ Script กับปัญหาการขายสินค้าทางโทรศัพท์ของพนักงาน Telesales" 

สำหรับการขายสินค้าทางโทรศัพท์ โดยทั่วๆ ไปแล้ว การขายสินค้าแบบ Inbound จะง่ายกว่า แบบ Outbound  มาก ทั้งนี้เนื่อง จากการรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาแบบ Inbound นั้น เราจะทราบว่าลูกค้ามีความต้องการใช้สินค้าของเราอยู่แล้ว หาก Agent มีทักษะในการทำ Telesales ก็จะทำให้การปิดการขายนั้นทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ส่วนการโทรออกไปหาลูกค้าแบบ Outbound Telesales และแบบ Cold Call นั้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบกันบ่อยๆ ก็คือ ลูกค้าปฏิเสธการรับฟัง ปิดกั้นโอกาสของพนักงานขายตั้งแต่เริ่มรับสาย ทำให้ Agent ไม่สามารถเปิดการขายได้ บางครั้ง Agent ขาดทักษะด้านการนำเสนอ การใช้น้ำเสียงที่ผิดหลัก การใช้คำพูดแบบเดิมๆ Style เดิมๆ การใช้ Script บทพูดที่ซ้ำซากจำเจ ไม่เป็นธรรมชาติ จนทำให้ลูกค้าเบื่อ ไม่สามารถกระตุ้น ไม่สามารถดึงดูดความสนใจ ขาดการซักซ้อมในการนำเสนอขาย ทำให้ไม่สามารถสร้างบรรยากาศ ความปรารถนาและความต้องการให้แก่ลูกค้าได้  นอกจากนั้นการติดต่อเข้าไปผิดเวลา สร้างความรบกวน จึงทำให้การขายไม่มีประสิทธิผลเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่ Telesales ต้องเตรียมตัวก่อน Outbound นั่นก็คือ การรู้จักลูกค้า โดยการแบ่งประเภทกลุ่มลูกค้าให้ดี จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ความสนใจ

นอกจากนั้นทักษะการนำเสนอ ความสามารถด้านการพูด ความเข้าใจในนิสัยลูกค้าแต่ละประเภท ชื่อของลูกค้าหรือผู้ที่เรากำลังคุยด้วยต้องเรียกให้ถูกต้อง ชัดเจน การนำเสนอข้อมูลสินค้า ความจำเป็นที่ต้องใช้สินค้า ความจำเป็นที่ต้องซื้อ ข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์-สินค้าของคู่แข่ง มารยาทการใช้โทรศัพท์ การตอบข้อโต้แย้งต่างๆ และการใช้กลยุทธ์การขาย เพื่อเริ่มต้นเปิดการขายอย่างมีประสิทธิผล การให้ข้อมูลที่โดดเด่น การสร้างจุดเด่นที่ดึงดูดความน่าสนใจ ความรู้สึกให้โดนใจแก่ลูกค้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขายสินค้าแบบ Telesales ซึ่ง Agent จะต้องอาศัยเทคนิคการสื่อสาร การสังเกตลูกค้า และใช้ศิลปะการพูดในการโน้มน้าวจิตใจลูกค้าเป็นอย่างสูง หาก Agent มีทักษะในส่วนนี้ จะช่วยให้การปิดการขายนั้นทำได้อย่างง่ายดายขึ้น
บทความ :
Thailand Call Center Academy
คู่มือ Contact Center & Management
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :
- หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)

- หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Professional Telesales & Upsales Skill)
*** หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์มากมายหลากหลายวิธี เทคนิคการเปิดและปิดการขาย การสื่อสาร ต่อรอง โน้มน้าว สร้างแรงบรรดาลใจ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า
Update : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 

Update : Monday 1 April 2019
สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "เทคนิคการขาย Telesales"เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์
เทคนิคการขายโทรศัพท์ ตัวอย่าง การ พูด เพื่อ ขาย สินค้า
การปิดการขายทางโทรศัพท์ บทสนทนาการขายทางโทรศัพท์
สคริป การขายสินเชื่อตัวอย่างการพูดเพื่อขายสินค้า
Script การขายสินเชื่อตัวอย่างการพูดเพื่อขายสินค้า
ตัวอย่างการพูดโน้มน้าวใจ ขายสินค้า สคริปการพูด ขายสินค้า
การพรีเซ้นสินค้า การแนะนำสินค้า ตัวอย่างการพูดเชิญชวน รูปแบบการเสนอขาย
เทคนิค การ ขาย สินค้า และ บริการ ตัวอย่าง พูด โฆษณา สินค้า อะไร