การกำหนดมาตรฐานการบริการของ Call Center และตัวอย่าง KPI Call Center

การกำหนดมาตรฐานการบริการของ Call Center

ความเข้าใจของคนทั่วๆไป คิดว่า Call Center จะต้องมีกฎเกณฑ์ และค่าการวัดมาตรฐาน KPI ของ Call Center ที่จะต้องเหมือนกันทุกอย่างไป  แต่ในความเป็นจริงแล้ว Call Center แต่ละแห่ง จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ประเภทของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ จำนวน Agent ปริมาณ Call ที่ติดต่อเข้ามาในแต่ละวัน ซึ่งจากประสบการณ์จากผู้เขียนบทความที่ได้สัมผัสกับ Call Center ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศไทยเองนั้น แต่ละแห่งจะมีการบริหารจัดการ Call Center ปลีกย่อยแตกต่างกันออกไป ทั้งวิธีการปฏิบัติงานในการจัดการกับข้อร้องเรียน เป้าหมายการบริการลูกค้า การบริหารจัดการ Call Center การกำหนดมาตรฐานในรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน อาทิเช่น มาตรฐานการรับสาย ทักษะการใช้โทรศัพท์ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การแสดงออกถึงความเต็มใจในการบริการ ความรู้ในการให้บริการ มารยาทการใช้โทรศัพท์ ฯลฯทั้งนี้ Call Center ส่วนใหญ่ที่มีการบริการที่เป็นเลิศ จะมีการกำหนดมาตรฐาน KPI อยู่แล้ว และก็มีหลากหลายวิธี ในการปรับปรุงคุณภาพ Call Center ให้อยู่ในคุณภาพที่เป็นเลิศ แต่มีวิธีการอีก 1 วิธีที่ เราสามารถทำได้ โดยการทำ
Beachmarking กับธุรกิจประเภทต่างๆ แล้วนำสิ่งที่ดีขององค์กรเหล่านั้น  มาเป็นตัวกำหนดมาตรฐานต่อไป 
บทความ :
Thailand Call Center Academy
คู่มือ Contact Center & Management
อบรมเพิ่มเติมได้จากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :
- หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพมาตรฐานการบริการของ Call Center article
(Perfect Call Center Quality Control : Quality Measurement & Quality Assurance)

- หลักสูตร Quality Assurance มืออาชีพ article
(Professional Call Center Quality Assurance)

- หลักสูตร หลักการวัดประสิทธิภาพและเทคนิคการประเมินผลงาน การบริการของ Call Center  article
(Call Center’s Performance Appraisal)


Update : วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ Call Center
ตัวอย่าง การ ประเมิน พนักงาน call center
เกณฑ์ การ ประเมิน call center
ตัวอย่าง kpi call center
แบบประเมินพนักงานรับโทรศัพท์
หลักสูตร การ ควบคุม คุณภาพ เชิง ปฏิบัติ
อบรม quality control
หัวข้อ การ ฝึก อบรม พนักงาน qc
อบรม หลักสูตร การ ควบคุม คุณภาพ