SC-03 : หลักสูตร Growth Mindset จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ…สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Build Up..Inspiration for Life Success)

หลักสูตร Growth Mindset : จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Build Up..Inspiration for Life Success) หลักสูตรที่สามารถสร้างจิตสำนึก แรงบันดาลใจ ความรัก ความอบอุ่น Teamwork ความผูกพันและการทำงานร่วมกันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีพลังในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ความสุขในขณะการทำงาน ปรับเปลี่ยนความท้อแท้ให้กลายเป็นพลัง สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ อย่างเป็นรูปธรรม..นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
หลักสูตร : จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน
article
Build Up..Inspiration for Life Success

วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.00 น.)


วัตถุประสงค์
        1. ปรับ Mindset ให้พนักงานมองเห็นว่างานที่ทำ/งานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีความสำคัญในการขับเคลื่อนทีม/องค์กร
        2. กระตุ้น และสร้างแรงบรรดาลใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน
        3. ให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน
        4. มองเห็นคุณค่าของตนเอง และคุณค่างานที่ทำอยู่
        5. มองเห็นโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในงาน

รายละเอียดหลักสูตร :

เป้าหมายและความสำเร็จในชีวิต
       ปรับ Mindset ทัศนคติที่ดีในการทำงาน 360 องศา (Attitude)
       ฝึกทักษะการพัฒนาความคิด EQ
       กิจกรรม สร้างทัศนคติเชิงบวก  : ทั้งกับตัวเอง คนรอบข้างในที่ทำงาน งาน ลูกค้า ลูกน้อง หัวหน้า องค์กร
       รางวัลแห่งความสำเร็จในการทำงาน กับการถูกมอบหมายงาน ความทุ่มเท ความไว้วางใจ
       ปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และสร้างความประทับใจกับผู้รับบริการ
       การทำงานภายใต้สภาวะที่กดดัน
       วิธีสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสุขในการทำงาน
       ฝึกการระบายความเครียด

Motivation: เพิ่มพลังในการบริการ สร้างแรงบันดาลใจ ความรักในการบริการ
       กิจกรรมละลายพฤติกรรม : พลังแห่งการให้ พลังแห่งความรัก ความอบอุ่น และความเอาใจใส่
       การทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง และการสร้างความสุขในการทำงาน
       ปลูกฝังการจิตสำนึก การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในระหว่างการปฏิบัติงาน
       เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการที่ออกมาจากใจ
       Activity : Build-up Yourself
       เติมเต็ม...เพิ่มพลัง..สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในชิวิต
       Build Up : หัวใจของการบริการ และการส่งมอบความสุข

ผลที่ได้รับ:
        1. ผู้เข้าอบรม จะมีทัศนคติที่ดีเพิ่มมากขึ้นต่องานที่ทำ
        2. ผู้เข้าอบรม จะมีผลงาน หรือมี Value งานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
        3. สามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ในตัว มาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        4. ผู้เข้าอบรม จะมีความสุขกับงานที่ทำ

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

health_emergency-12_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สาธารณสุข อ.ขุขันธ์ ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ในหลักสูตร จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จในการทำงาน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึก แรงบันดาลใจ ความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีพลังในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ความสุขในขณะการทำงาน สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม..นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กร

facebook2Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Customer Services   รุ่นที่ 1  ณ ห้องฝึกอบรม Krungsri Learning Center พระราม 3 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึก แรงบันดาลใจ ความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีพลังในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ความสุขในขณะการทำงาน สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม..นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กร (วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560)
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ Customer Services รุ่นที่ 2  ณ ห้องฝึกอบรม Krungsri Learning Center พระราม 3 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึก แรงบันดาลใจ ความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีพลังในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ความสุขในขณะการทำงาน สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม..นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กร (วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560)

 

 

health_emergency-11

S__3809357
  


 

 

 

Update : 8 Febuary 2020 : หลักสูตร Build Up..Inspiration for Life Success
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2563-2564 : หลักสูตร สร้างแรงบันดาลใจ…สู่ความสำเร็จในการทำงาน
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ใหม่ล่าสุด เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 - วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
 

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : พี่ชัย พี่ตุ๊กตา พี่หนุ่ย น้องหญิง
น้องเมย์ น้องเซ้นส์ พี่มร พี่เต๋ พี่หมู พี่เปี๊ยก พี่เสน่ห์ พี่น้อง พี่วุฒิ
พี่หนิง พี่กุ้ง พี่จี้ พี่ยุ้ย น้องฝน น้องข้าวตัง น้องก้อย น้องแอน น้องจ๋า
พี่ไก่ น้องปอย น้องปุ๊ก น้องเปิ้ล น้องปู น้องแขก น้องมุก
น้องเจ น้องจู น้องแพม น้องนุ๊กนิ๊ก น้องเพนนี
น้องปุ๋ย น้องฝน น้องตาล น้องโอ
น้องมาร์ช น้องปริ๊นซ์ พี่เก๋ น้องเรย์
น้องตู่ น้องดา พี่เล็ก พี่คิม พี่แซ 
ต้องขอบคุณ สำหรับทุกๆ คำชื่นชม ที่บอกว่า  Class นี้เพิ่มพลังได้จริงๆ ได้กำลังใจไปเต็มๆ
เป็นสิ่งที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน สามารถนำไปใช้ได้เลย..ชื่นใจมากเลยครับ ขอบคุณสำหรับความตั้งใจจริงๆ