SV-02 : หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor (Effective Coaching for Call Center Supervisor)

 หลักสูตร : เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor (Effective Coaching for Call Center Supervisor) เพราะลูกน้องแต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกัน บางคนก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทำไมบางคนทำงานได้ผลงานไม่ดีเลย...หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้าทีมบริการ Supervisor, Team Leader เน้นหนักทางด้านวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานของ Agent เทคนิคในการสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยการใช้จิตวิทยา วิธีการพูดกับลูกน้องแต่ละประเภท พร้อมเสริมความรู้ทางด้านการดูแล และบริหารจัดการ Call Center ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่นำไปปรับใช้ได้ทันที  
หลักสูตร : เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor article
(Effective Coaching for Call Center Supervisor)
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
1 วัน (9.00-16.00 น.)
*** หลักสูตรดีๆ อีกหนึ่งหลักสูตร ที่ Thailand Call Center Academy ภาคภูมิใจในแนวการสอน
ด้วยเนื้อหา ความสมบูรณ์ ที่เน้นวิธีการสื่อสารกับทีมงาน รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงาน อย่างมีประสิทธิผล เข้าใจได้ง่าย
ชัดเจน ตรงจุด

รายละเอียดหลักสูตร :
บทบาทและพฤติกรรมของ Call Center Supervisor ที่เปิดเผยต่อลูกน้อง
        คุณสมบัติและลักษณะที่ดีของ Supervisor
        ความต้องการของลูกน้องที่มีต่อ Supervisor
        พฤติกรรมของ Supervisor ที่เปิดเผยต่อลูกน้อง
        ปัญหาของการสื่อสารที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไข
        การพัฒนาความคิด และการพัฒนา EQ ของ Supervisor

การสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน Agent ให้บรรลุเป้าหมาย
        การวิเคราะห์ลูกน้องแต่ละประเภท
        การตั้งคำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
        วิธีการสั่งการ การประสานงาน และเทคนิคการสื่อสารกับ Agent เพื่อให้ทำตามคำสั่งด้วยความเต็มใจ
        วิธีการ Coaching สอนงาน
        วิธีการมอบหมายและติดตามงาน
        วิธีการเอาชนะใจลูกน้อง
        การขจัดความขัดแย้งของ Call Center
        การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสุขในการทำงาน

การใช้จิตวิทยากับ Agent เพื่อการจูงใจและการควบคุมลูกน้อง
        ตัวอย่างของการใช้คำพูดเพื่อการจูงใจ
        สร้างแรงบันดาลใจ ให้กำลังใจ
        การให้ช่วยเหลือและการให้คำแนะนำ
        การชมเชย/ การกล่าวตักเตือน
        การติดตามงาน

สิ่งที่ Supervisor มืออาชีพ ต้องปฎิบัติใน Call Center
       ปัญหา สิ่งที่ต้องระวัง และวิธีการแก้ไข
       วิธีการสังเกตลูกน้อง
       การสร้างบรรยากาศการทำงานภายใน Call Center
       วิธีการ Monitor Agent ในขณะให้บริการทางโทรศัพท์
       การโห้ Feedback การปฎิบัติงานของ Call Center Agent


สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม  "ทคนิคการสอนงาน สั่งงาน สำหรับ Supervisor" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่หัวหน้าทีม Call Center ในหลักสูตร  :เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor รุ่นที่ 2  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารกับทีมงาน Call Center วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงาน พร้อม ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center  จากเรื่องที่เข้าใจยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล Case Study ที่สนุกสนาน และตัวอย่างที่ใช้งานจริง  มั่นใจได้ว่าเป็นผู้สอนงาน Call Center ได้อย่างมีคุณภาพ แบบมืออาชีพแน่นอน  

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่หัวหน้าทีม Call Center ในหลักสูตร  :เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor รุ่นที่ 1 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ด้านการสื่อสารกับทีมงาน Call Center วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงาน พร้อม ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center  จากเรื่องที่เข้าใจยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล Case Study ที่สนุกสนาน และตัวอย่างที่ใช้งานจริง  มั่นใจได้ว่าเป็นผู้สอนงาน Call Center ได้อย่างมีคุณภาพ แบบมืออาชีพแน่นอน  


 

 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้จำหน่ายเครื่องชั่งอ่านละเอียด อุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องแล็บ เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีม Supervisor ใน   หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการสื่อสารกับทีมงาน รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล พร้อม ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่เข้าใจยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study ที่สนุกสนาน และตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก ช่อง 7 สี  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีม Supervisor ใน   หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor ด้วยเนื้อหาที่เน้นวิธีการสื่อสารกับทีมงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล พร้อมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่เข้าใจยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  ที่เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที

 
 

 

 

 


 

Update : 8 Febuary 2020 : หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2563-2564 : หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารงาน Call Center Effective Coaching for Call Center Supervisor
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
 

 

หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center  กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตรการบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center หลักสูตรกลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center  หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center  กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตรการบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center หลักสูตรกลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center กลยุทธ์การบริหารงาน  Call Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน  Call Center การบริหารทีมงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ การบริหารงาน Call Center

 C ontact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy