AG-13 : หลักสูตร เสริมสร้างคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน Call Center (อบรม ต่อเนื่อง ระยะยาว 30 ชั่วโมง) เพื่อการพัฒนา Call Centerสู่การบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตร : เสริมสร้างคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน Call Center (Call Center Roadmap : Build up Call Center Agent Quality & Competency Development Program) เป็นหลักสูตรต่อเนื่องระยะยาว โดยการเข้าโปรแกรมTraining Development Program เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริการแบบ 360  ํ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร การบริการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่ และบทบาทการบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการ ได้ตามมาตรฐาน แก่พนักงานในตำแหน่ง Agent, CSR, TSR, Operator ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีเวลาในการฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพิ่ม Customer Satisfaction Rate การบริการ..ในอัตราที่สูงขึ้น


 

หลักสูตร : เสริมสร้างคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน Call Center article
(Call Center Roadmap : Build-up Quality & Competency Development for Agent)

วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
ระยะเวลาอบรม :
5 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
        1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการที่เป็นเลิศ
        2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการให้บริการที่ดีกับลูกค้า สามารถตอบสนองความพึงพอใจในงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3. เพื่อเพิ่มทักษะการบริการทางโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
         4. เพื่อสร้างคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

รายละเอียดเนื้อหาที่อบรม ประกอบด้วยหลักสูตร :
       CO-AG-02-หลักสูตร Effective Communication Technique & Positive Thinking
       CO-AG-03-หลักสูตร Professional Complaint Handling & Communication Technique
       CO-AG-06-หลักสูตร เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ
       CO-AG-07-หลักสูตร Build up Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation
       CO-AG-08-หลักสูตร เคล็ดลับ..การบริการลูกค้าผ่าน Call Center อย่างเป็นเลิศ "Service Excellence"

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ :
       • ได้เห็นตัวอย่างการให้บริการในมุมมองต่างๆ กว้างขึ้น
       • มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น
       • ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
       • มีพลังใจ  มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
       • มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น
       • มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
       • กล้าตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ


สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "เสริมสร้างคุณภาพ และการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน Call Center" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001  

Thailand Call Center Academy (TCCA) ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Customer Assistant  จาก บริษัท Tel2Tell จำกัด ผู้ให้บริการ 1318 Nok Air Call Center ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Nok Fan Club กด 8) ที่จบการอบรมหลักสูตรการบริการ Call Center แบบมืออาชีพ  Call Center Roadmap : เสริมสร้างคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน Call Center จำนวน 30 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรม เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริการ โดยการเข้าโปรแกรมTraining Development Program แบบต่อเนื่องใช้เวลา 4 เดือน โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร การบริการ ได้ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ ทัศนคติ ทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข ส่งมอบความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center พร้อมการบริการที่ยอดเยี่ยม และเป็นเลิศ 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรมให้แก่พนักงาน Customer Assistant TOA Call Service Center โดยการเข้าโปรแกรมTraining Development Program อบรมจำนวน 30 ชั่วโมง แบบต่อเนื่องใช้เระยะวลา 2 เดือน โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด ความรู้แบบเต็มๆ รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด การบริการด้วยความสุข ความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center การบริการที่ยอดเยี่ยม เน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Twelve Begin จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ  โดยการเข้าโปรแกรมTraining Development Program อบรมจำนวน 60 ชั่วโมง  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร ประสานงานทางโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค  การฝึกปฏิบัติ Workshop ทุกขณะของการอบรม วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมที่ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นคุณภาพ และเนื้อหา Hit to the Point ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจนภายหลังจากการอบรม

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร Call Center Training Call Center อบรม Call Center ฟรี แบบฟอร์ม ประเมิน Call Center ฝึก อบรม คอล เซ็นเตอร์ Soft Skill Call Center Call center skill Hard skill for customer service วิธีการ สื่อสาร กับลูกค้า การพูดให้ ข้อมูล กับลูกค้า การปฏิเสธลูกค้า เชิงบวก เทคนิคการพูดกับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ Customer service skills การสื่อสารเพื่อการบริการ วิธีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน การสื่อสารในการบริการ การ สื่อสาร ของนัก ขาย  ตัวอย่าง การสนทนากับลูกค้า เทคนิคการต้อนรับลูกค้า กลยุทธ์ การบริการลูกค้า การสื่อสารในงานบริการ
แบบฟอร์ม ประเมิน Call Center ฝึก อบรม คอลเซ็นเตอร์ Soft Skill Call CenterUpdate : 8 Febuary 2020 : หลักสูตรการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2563-2564 : หลักสูตรเพื่อการพัฒนาบริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

หลักสูตร call center เรามีหัวข้อ อบรม call center ทุกหลักสูตรอบรม การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ หลักสูตร พัฒนา call center
การ พัฒนา call center training call center ด้วยเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อการ พัฒนา call center
พร้อมทักษะ call center มีปฏิทิน การ อบรม เทคนิคการรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ
call center training อบรม มารยาท ใน การ รับ โทรศัพท์
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ทักษะ call center มีคู่มือ call center บทพูด call center
ตัวอย่าง script call center วิธี พูด แบบ call center
มาตรฐาน call center คอล เซ็นเตอร์ สวัสดี ค่ะ ขั้นตอนการรับสาย call center
ระบบ call center ที่ดี พร้อมหลักสูตร อบรมการบริการลูกค้า
หลักสูตร การ บริการ ด้วย ใจ พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
เทคนิค การ ให้ บริการ อย่าง มือ อาชีพ บุคลิกภาพ สำหรับ นัก บริการ มือ อาชีพ
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ training call center
หลักสูตร พัฒนา call center ด้วยการอบรม call center ที่มีคุณภาพ
คู่มือ call center หัวข้อ อบรม call center
ราย ชื่อ บริษัท call center thailand Academy
ต้องการ call center ชื่อ หลักสูตรการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ call center thailand.net
เช่าระบบ call center training call center
อบรม call center หัวข้อ อบรม call center
การ พัฒนา call center การ บริหาร งาน call center สร้างห้อง call center บทบาท ของ call center