SC-04 : หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance (หลักสูตรอบรมการสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน และการทำงานให้มีความสุข) เพื่อสร้าง EQ ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ

หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance : Stress Relief เป็นหลักสูตรที่เน้นกิจกรรม ที่สร้างความสุข สร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้เรียน สร้างจิตสำนึก สร้างแรงบันดาลใจ ความเข้าใจ ความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในขณะทำงาน เพิ่มพลังในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนความคิด ขจัดความเครียด ขจัดความขัดแย้ง ปรับความทุกข์ให้กลายเป็นความสุข พร้อมนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานทั้งองค์กรได้อย่างมีเป้าหมาย โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : เป็นวิทยากรส่งมอบความสุข รอยยิ้ม ความรู้ ซึ่งทุกกิจกรรม..สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในขณะทำงาน และ Workshop ที่สนุกสนานตลอดทั้ง Class สามารถสร้างคุณค่าให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม..เห็นผลทันทีหลังจบ Class

 หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance article
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน และการบริหารชีวิตให้มีความสมดุล ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน อย่างมีความสุข
วิทยากร : อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
                                            - Contacts Mind Education Training Center

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.00 น.)
 
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อพัฒนาแนวความคิด ทัศนคติ แรงบันดาลใจ ในการทำงานด้านบวก
       2. เพื่อกระตุ้น และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในการบริการและปฏิบัติงานแก่ทุกระดับ
       3. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการ และพัฒนาทักษะการให้บริการ
       4. เพื่อฝึกปฏิบัติ และร่วมทำกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
       5. เพื่อขจัดความขัดแย้ง สร้างความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่น ภายในองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ :
พนักงานในวัยทำงาน พนักงานใกล้เกษียณ / กำลังจะเกษียณอายุ

เนื้อหาหลักสูตร:
       • สนุกสนานกับ..วิธีการสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน (Happy Workplace)
       •
การมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในชีวิต
(Goal & Work Life Balance)
       • สบายๆกับ..การปรับทัศนคติที่ดีในการทำงานแบบ 360 องศา (Attitude)
       • เฮฮากับ..วิธีการสร้างทัศนคติเชิงบวก : ทั้
งกับตัวเอง คนรอบข้างในที่ทำงาน งานบริการ ลูกค้า (Positive Thinking)
       • วิธีสร้างความสัมพันธ์และความสุขในการทำงาน (Happy Work)
       • Practice ฝึกการระบายความเครียด ขจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขจัดความขัดแย้ง
และปรับจูนอารมณ์ (EQ)
       • Workshop เข้าใจเขา เข้าใจเรา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
       •
Activity สอดแทรกกิจกรรม ด้วยหลัก Happy Workplace ส ส ส. ทั้ง 8 ประการ อันได้แก่
                 1. Happy Heart
                 2. Happy Body
                 3. Happy Brain
                 4. Happy Soul
                 5. Happy Relax
                 6. Happy Money
                 7. Happy Society
                 8. Happy Family

       • Activity กิจกรรม Happy Thinking ปลูกฝังหัวใจของการบริการ และการส่งมอบความสุข
       • Activity เพิ่มพลังในการบริการ เติมเต็มส่งมอบความรัก และความอบอุ่นให้กับทุกๆคน


ประโยชน์ที่จะได้รับ
       1. ผู้อบรมได้แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเกิดเป็นพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นผล
       2. มีความสุขในการทำงาน มากยิ่งขึ้น
       3. ผู้เข้าอบรมได้รับมุมมองในการพัฒนาตนเอง และก่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข
       4. เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
       5. มีศักยภาพและความเชื่อมั่นในการทำงานสูงขึ้น
       6. มีพลังใจ  มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
       7. กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
       8. มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
       9. มีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ 
     10. มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน

สิ่งที่แตกต่างและโดดเด่นของหลักสูตร : คือ...
       • เน้นกิจกรรม ไม่เน้นทฤษฎี ..ไม่เน้นวิชาการจากตำราหนังสือ
       • กิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ในขณะทำงาน และ Workshop ที่สนุกสนานตลอดทั้ง Class
       • ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างคุณค่าให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างมีความสุข มีรอยยิ้ม...เห็นผลทันทีหลังจากจบ Class

ติดต่อขอรายละเอียดหลักสูตรอบรม "Happy Workplace & Work Life Balance" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 

AAPICO-01Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  บริษัท อาปิโก้   ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่  หลักสูตร Work Life Balance & Happy Work Place “การสร้างความสุข..ในการทำงาน และในสถานที่ทำงาน” เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2565 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรมแบ่งปันความสุข พร้อมเสริมสร้างพลังในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน เฮฮาสุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วีธีการสื่อสาร วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ด้วยความราบรื่น (Happy Money & Happy Family)

facebook2

pm2_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่  หลักสูตร Work Life Balance & Happy Work Place การสื่อสาร การสร้างสัมพันธ์และขจัดความขัดแย้งในการทำงาน เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2563 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรมแบ่งปันความสุข พร้อมเสริมสร้างพลังในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน เฮฮาสุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วีธีการสื่อสาร วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ด้วยความราบรื่น (Happy Money & Happy Family)

facebook2

 

 


pm1Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่  หลักสูตร Work Life Balance & Happy Work Place การบริหารสมดุลชีวิตในยุค Digital 4.0 เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2563 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรมแบ่งปันความสุข พร้อมเสริมสร้างพลังในการทำงาน การใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน เฮฮาสุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ด้วยความราบรื่น (Happy Money & Happy Family)
facebook2

 

 


social_sssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่  หลักสูตร Happy Work Life Balance & Happy Work Place  เมื่อวันที่  10-11 กันยายน 2563 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เสริมสร้างความสุขในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม  ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ การทำงานร่วมกัน และการสร้างสมดุล เพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

facebook2

 

 


_26Jun20__8-ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่  หลักสูตร Work Life Balance & Happy Work Place กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน และการบริหารชีวิตให้มีความสมดุล ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน อย่างมีความสุข เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2563 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรมแบ่งปันความสุขให้แก่ เจ้าหน้าที่ ที่ใกล้เกษียณ และกำลังจะเกษียณอายุ ด้วยการเสริมสร้างพลังในการทำงาน การใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน เฮฮาสุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ด้วยความราบรื่น (Happy Money & Happy Family)
facebook2


 

isuzu_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  Isuzu Tangpark Ubon Group  ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่  หลักสูตร Happy Work Life Balance & Happy Work Place รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่  12-13 พฤศจิกายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เสริมสร้างความสุขในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม  ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ การทำงานร่วมกัน และการสร้างสมดุล เพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

facebook2

 

 

 


Isuzu_ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  Isuzu Tangpark Ubon Group  ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่  หลักสูตร Happy Work Life Balance & Happy Work Place รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่  5-6 พฤศจิกายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เสริมสร้างความสุขในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม  ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ การทำงานร่วมกัน และการสร้างสมดุล เพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

facebook2

 

 

 

 

ISUZU__ssThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  Isuzu Tangpark Ubon Group  ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่  หลักสูตร Happy Work Life Balance & Happy Work Place เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เสริมสร้างความสุขในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม  ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ การทำงานร่วมกัน และการสร้างสมดุล เพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

facebook 100

 

 

 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด  ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่  หลักสูตร Work Life Balance & Happy Work Place ณ Balcony Hotel เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เสริมสร้างความสุขในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม  ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ การทำงานร่วมกัน และการสร้างสมดุล เพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

 


 


 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. (ภาคอีสานตอนบน) ดำเนินการอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ธกส (ภาคอีสานตอนบน) ใน หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน Happy Workplace  รุ่นที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น โดยมี  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดการอบรม และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ชลบุรี  ดำเนินการอบรมให้แก่ สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ พยาบาล ใน หลักสูตร การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ( Happy Life)  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ Royal Hills Golf Resort & Spa จ.นครนายก โดยมี   อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรอบรม Happy Life Happy Workplace เทคนิคการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และสร้างความสุขในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข  

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. (ภาคอีสานตอนบน) ดำเนินการอบรมให้แก่ ผู้จัดการสาขา ธกส (ภาคอีสานตอนบน) ใน หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน Happy Workplace  รุ่นที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยมี  คุณมงคล พรงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดการอบรม และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. (ภาคอีสานตอนบน) ดำเนินการอบรมให้แก่หัวหน้าฝ่ายการเงิน ธกส (ภาคอีสานตอนบน) ใน หลักสูตร การสร้างความสุขในการทำงาน Happy Workplace  รุ่นที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยมี  คุณมงคล พรงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานเปิดการอบรม และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจเติมคุณภาพและความประทับใจ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 1669 จำวน 5 รุ่น โดยเริ่มจาก คณาจารย์ประจำภาคกลาง หลักสูตร Happiness in Work Place: Relief Stress รุ่นที่ 1 โดยมี อ.นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน เป็นประธานเปิดการอบรม และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ผู้ประสบเหตุ เติมคุณภาพและความประทับใจ ด้วยการบริการจาก 1669 ศูนย์บริการฉุกเฉิน ที่ช่วยเหลือชีวิตประชาชน ในนาทีวิกฤติอย่างเร่งด่วน

  

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 1669 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร Happiness in Work Place: Relief Stress รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม ลายทอง จ.อุบลราชธานี  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace การสร้างความสุขในองค์กร พร้อมเทคนิคการบริการ ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน อิ่มเอม เป็นกันเอง
 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 1669 ประจำภาคใต้ หลักสูตร Happiness in Work Place: Relief Stress รุ่นที่ 3   ณ โรงแรม Royal Phuket City จังหวัดภูเก็ต โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace ทั้ง 8 ประการ อันได้แก่ Happy Heart, Happy Body, Happy Brain, Happy Soul, Happy Relax, Happy Money, Happy Society และ Happy Family นอกจากนั้นยังสร้างสรรค์ เพิ่มเติมความสุขด้วย Happy Energy + Happy Thinking เทคนิคการบริการที่สร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy Service) ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง


  Thailand Call Center Academy (TCCA)
ได้รับเกียรติจาก  สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 1669 ประจำภาคเหนือ หลักสูตร Happiness in Work Place: Relief Stress รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวันเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace การสร้างความสุขในองค์กร เทคนิคการบริการที่สร้างความสุขในสถานที่ทำงาน ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  โรงพยาบาล สมุทรปราการ ดำเนินการอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ และพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร Happy Iife @WorkPlace เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace ความรู้และวิธีทำงานกับคนรอบข้างที่สร้างความสุขในที่ทำงาน เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ เป็นกันเอง

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก  รพ.ทหารเรือกรุงเทพ  ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่วิชาการ หลักสูตร Happiness Work Place & Work Life Balance เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560  ห้องประชุม รพ.ทหารเรือกรุงเทพ บางนา โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรอบรม Happy Workplace วิธีคิดในการสร้างความสุข ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกที่สุด กับบรรยากาศที่เหนือความคาดหมาย ด้วยการอบรมที่เป็น Signature พร้อมด้วยความอบอุ่น สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ประชาชน ผู้ป่วย ผู้ที่ต้องการติดต่อ ขอความช่วยเหลือ และประสานงาน ด้วยการทำงานอย่างมีความสุข

 

 

 


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก  บริษัท BD AGRICULTURE (THAILAND) จำกัด ดำเนินการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ใน หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีคิดในการเพิ่มเติมความสุขในหน่วยงานแต่ละแผนก ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกที่สุด กับบรรยากาศที่เหนือความคาดหมาย ด้วยการอบรมที่เป็น Signature พร้อมด้วยความอบอุ่น สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด รวมถึงการบริการและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในที่ทำงาน มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ผู้ที่ต้องการติดต่อประสานงาน ทั้งกับลูกค้าและเพื่อนๆพนักงานที่ติดต่อกัน เติมคุณภาพและความประทับใจ ด้วยการทำงานในที่ทำงานอย่างมีความสุข

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก  บริษัท Aicello (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ ใน หลักสูตร Happiness in Work Place : Relief Stress   เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560   โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน ตามหลัก ส ส ส. 8 ประการ อันได้แก่ Happy Heart, Happy Body, Happy Brain, Happy Soul, Happy Relax, Happy Money, Happy Society และ Happy Family นอกจากนั้นยังสร้างสรรค์ เพิ่มเติมความสุขด้วย Happy Energy + Happy Thinking ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน พร้อมกิจกรรม และ Workshop ที่สนุกสนานตลอดทั้ง Class ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม...พร้อมนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรได้อย่างมีเป้า
 

 

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี ดำเนินการอบรมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ใน หลักสูตร Happiness in Work Place การสร้างความสุขในที่ทำงาน  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสร้างความสุข ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน  พร้อมกิจกรรม และ Workshop ที่สนุกสนานตลอดทั้ง Class ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม...พร้อมนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรอย่างมีความสุข
 

 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร Happy Work Place : Relief Stress โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสร้างความสุข ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ผู้ที่ต้องการติดต่อประสานงาน เพื่อพนักงาน ลูกศิษย์ ผู้ปกครอง อาจารย์ วิทยากร ที่มาใช้บริการ เติมคุณภาพและความประทับใจ ด้วยการทำงานอย่างมีความสุข

 

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก  คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการอบรมให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตร Happy Work Place : Relief Stress โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสร้างความสุข ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ผู้ที่ต้องการติดต่อประสานงาน เพื่อพนักงาน ลูกศิษย์ ผู้ปกครอง อาจารย์ ที่มาใช้บริการ เติมคุณภาพและความประทับใจ ด้วยการทำงานอย่างมีความสุข


 

  

1109632_200914_24

1109632_200914_13

_26Jun20__6

_26Jun20_

13Nov19_Izusu__0069

13Nov19_Izusu__0072

Isuzu6nov19__0150

Isuzu6nov19__0172

 

ISUZU_19__0096

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีที่ได้พบกันนะครับ รุ่นที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556

หลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน : อาจารย์ที อาจารย์แอ๊ว อาจารย์อุ้ม, น้องโอ๊ะโอ๋ น้องสา, อาจารย์มะห์ อาจารย์ปุ้ย, น้องชุ น้องสุ, น้องอุ๊ น้องกุ๊ก น้องตั๊กแตน , น้องไอซ์ น้องจีจี้, อาจารย์ลออง อาจารย์ปุ๊ก, น้องตุ๊ก น้องตุ๊, น้องป้อม น้องอ้อม  น้องเอมี่ อาจารย์หมวย อาจารย์บุษ อาจารย์ตุ้ม, อาจารย์ปู อาจารย์จุ๊บ อาจารย์ยุ, อาจารย์พัช, อาจารย์ป้อม, น้องโอ๋ น้องบี น้องมีนา น้องไบรท์ น้องกบ และ อาจารย์วิ

 

Update : 8 Febuary 2020 : หลักสูตรอบรมการสร้างความสุขในการทำงาน สร้างให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2563-2564 : หลักสูตร Happy Workplace & Work Life Balance หลักสูตร Happy Work
ปรับปรุง  หัวข้อการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างความสัมพันธ์ และความสุขในการทำงาน  ใหม่ล่าสุด เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 - วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

 


in-house training, หลักสูตร public training, หลักสูตร ฝึก อบรม call center, หลักสูตรอบรม call center, หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรม call center, อบรม in-house training, อบรม public training, อบรมการบริการ, อบรมการสื่อสาร, อบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรมการใช้โทรศัพท์ in-house training, หลักสูตร public training, หลักสูตร ฝึก อบรม call center, หลักสูตรอบรม call center, หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรม call center, อบรม in-house training, อบรม public training, อบรมการบริการ, อบรมการสื่อสาร, อบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรมการใช้โทรศัพท์ in-house training, หลักสูตร public training, หลักสูตร ฝึก อบรม call center, หลักสูตรอบรม call center, หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรม call center, อบรม in-house training, อบรม public training, อบรมการบริการ, อบรมการสื่อสาร, อบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรมการใช้โทรศัพท์ หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน หลักสูตร happy workplace โครงการ happy workplace happy workplace ตัวอย่างโครงการ happy workplace ตัวอย่างกิจกรรม happy workplace happy workplace วิทยากร happy workplace ตัวอย่าง โครงการ happy workplace สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Happy Workplace หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน