SV-01 : หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor)

หลักสูตร : Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor)  เป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor หัวหน้าทีมบริการ  ผู้นำทีม Team Leader และผู้ดูแล Call Center หรือ Agent ที่กำลังจะได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่ง Supervisor มือใหม่ ได้เรียนรู้วิธีการบริหารงานและการจัดการอย่างละเอียด เพิ่มทักษะในการเป็นหัวหน้างาน Call Center อย่างมืออาชีพ ทั้งการสอนงาน การควบคุมดูแล การแก้ไขปัญหา วิธีการปฏิบัติตนให้ได้ใจลูกน้อง รวมทั้งกลยุทธ์ทางด้าน Operations อื่นๆ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ เข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และดูแลพนักงาน Call Center ภายในทีมได้เป็นอย่างดีหลักสูตร : Call Center Supervisor มืออาชีพ article
(Professional Call Center Supervisor) 
วิทยากร :
อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.30 น.)

รายละเอียดหลักสูตร :
บทบาทภาระหน้าที่ของหัวหน้าทีมงาน, Call Center Supervisor
       เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน Call Center
       ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ Supervisor กับการดูแล Call Center
 
       ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และวิธีแก้ไข
 
       QA กับการควบคุม KPI ให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างราบรื่น

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
       วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
 
       การประเมินผลการปฏิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
 
       การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
 
       เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
 
       วิธีการขจัดความขัดแย้งของพนักงาน Call Center
 
       เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 
       ทักษะของทีมงาน และการพัฒนาศักยภาพของลูกทีม
       เทคนิคการกระตุ้นผลงาน (Drive/Motivation Technique)
       เทคนิคการบริหารเวลาปฏิบัติงานของลูกทีม
 
       วิธีการบริหารความเครียด ปรับอารมณ์ และการสร้างบรรยากาศความสุขในที่ทำงาน

กลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
       เปิดมุมมองใหม่ๆ กับการบริหารงานที่สร้างสรรค์ของ The Best Professional Supervisor
       การบริหารกฎ-ระเบียบ-ข้อบังคับ และข้อควรปฎิบัติ
       การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center

รูปแบบการอบรม
- เน้นเนื้อหาสาระและความสนุกสนานให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด
- เรียนรู้เทคนิค การปรับเปลี่ยน พัฒนารูปแบบการบริการ
   นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร และทำกิจกรรมร่วมกัน
- Brainstorming & Coaching & Practice
- Case Study
- VDO Analysis
- Role Playing & Workshop
- Simulation & Solve Problem

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "
Supervisor มืออาชีพ" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001ขอแสดงความยินดีกับ "TTRS" ลูกศิษย์ของสถาบัน Thailand Call Center Academy ที่ได้รับรางวัล The Best Supervisor of Thailand Call Center 2017 ด้วยนะครับ

Thailand Call Center Academy
(TCCA)
จัดฝึกอบรม Public Training  ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center แบบ 360', ภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท AXA Assistance จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่หัวหน้าทีม Call Center ในหลักสูตร Call Center Supervisor มือใหม่ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center, ภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center แบบ 360', การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ มั่นใจได้ว่าเป็นผู้สอนงาน Call Center ได้อย่างมีคุณภาพ แบบมืออาชีพแน่นอน..ทุกคนทำได้!!

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและ Supervisor ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center, ภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center แบบ 360', การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ และเทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study จากหลากหลายองค์กร เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผล  มั่นใจได้ว่าเป็นผู้สอนงาน Call Center ได้อย่างมีคุณภาพ แบบมืออาชีพThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Call Center  ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center แบบ 360', ภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 


Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะโดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center , ภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับพนักงาน Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองการควบคุมอารมณ์ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดฝึกอบรม Public ClassTraining หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมสร้างพร้อมเพิ่มพลังความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ และพัฒนาการสอนงานของ Supervisor ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center , ภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับพนักงานในตำแหน่ง Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองการควบคุมอารมณ์ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update : 8 Febuary 2020 : หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor)
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2563-2564 : หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารงาน Call Center
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 - วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2563
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2564 


Contact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy