SV-01 : หลักสูตร ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor & Leadership & Growth Mindset) (หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ)

หลักสูตร : ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor & Leadership & Growth Mindset)  เป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor หัวหน้าทีมบริการ  ผู้นำทีม Team Leader และผู้ดูแลทีม Call Center หรือ Agent ที่กำลังจะได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่ง Supervisor มือใหม่ ได้เรียนรู้วิธีการบริหารงานและการจัดการอย่างละเอียด เพิ่มภาวะผู้นำ พัฒนา Mindset ทักษะในการเป็นหัวหน้างาน Call Center อย่างมืออาชีพ ทั้งการสอนงาน การควบคุมดูแล การแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ วิธีการปฏิบัติตนให้ได้ใจลูกน้อง รวมทั้งกลยุทธ์ทางด้าน Operations อื่นๆ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ เข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และดูแลพนักงาน Call Center ภายในทีมได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ
หลักสูตร : ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ
article
(Professional Call Center Supervisor & Leadership & Growth Mindset) 
วิทยากร :
อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี - ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.30 น.)

รายละเอียดหลักสูตร :
บทบาทภาระหน้าที่ของ Call Center Supervisor ยุคใหม่
•    เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center ตาม Function งาน
•    บทบาท ภาวะผู้นำ และคุณสมบัติ Supervisor กับการดูแล Call Center
•    KPI กับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน
•    ความรับผิดชอบของ Supervisor กับทักษะการจัดการ Call Center สมัยใหม่

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent ให้บรรลุเป้าหมาย
•    การจัดการ และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
•    การบริหารเวลาปฏิบัติงาน
•    การสร้างและคัดเลือกทีมงาน Agent
•    การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
•    การบริหารวินัย กับการสร้างความร่วมมือ
•    วิธีการบริหารความเครียด และการสร้างบรรยากาศความสุขในที่ทำงาน

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน Call Center เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
•    การสั่งการ การมอบหมายงาน และติดตามงาน
•    การสอนงาน การให้คำแนะนำ
•    การกล่าวตักเตือน การชมเชย ให้กำลังใจ
•    การใช้คำพูดเพื่อการจูงใจ
•    การให้ช่วยเหลือ การติดตามงาน
•    การแจ้งผลการประเมิน การให้ Feedback
•    การสร้างแรงกระตุ้นให้ Active
•    เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
•    วิธีการขจัดความขัดแย้งของพนักงาน Call Center etc.

ภาวะผู้นำกับกลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
•    Hardware Software People Process Facility
•    การกระตุ้นผลการปฏิบัติงาน (Drive & Motivation Technique)
•    การบริหารกฎ-ระเบียบวินัย และบทลงโทษ
•    Best Practice & Case Study

รูปแบบการอบรม
-  เน้นเนื้อหาสาระและความสนุกสนานให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด
- เรียนรู้เทคนิค การปรับเปลี่ยน พัฒนารูปแบบการบริการ
   นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร และทำกิจกรรมร่วมกัน
- Brainstorming & Coaching & Practice
- Case Study
- VDO Analysis
- Role Playing & Workshop
- Simulation & Solve Problem

  
สอบถามรายละเอียดหลักสูตรอบรม "
Supervisor มืออาชีพ" เพิ่มเติม ได้ที่ : 02-589-3001

 

02Super_public_ssThailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training   ในหลักสูตร ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor & Leadership & Growth Mindset) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะ  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center แบบ 360', การพัฒนาภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

 


ขอแสดงความยินดีกับ "TTRS" ลูกศิษย์ของสถาบัน Thailand Call Center Academy ที่ได้รับรางวัล The Best Supervisor of Thailand Call Center 2017 ด้วยนะครับ

Thailand Call Center Academy
(TCCA)
จัดฝึกอบรม Public Training   ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor)  ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะ  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center แบบ 360', การพัฒนาภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมดูแล การแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท AXA Assistance จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่หัวหน้าทีม Call Center ในหลักสูตร Call Center Supervisor มือใหม่  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center, การพัฒนาภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center แบบ 360', การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมดูแล การแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ มั่นใจได้ว่าเป็นผู้สอนงาน Call Center ได้อย่างมีคุณภาพ แบบมืออาชีพแน่นอน..ทุกคนทำได้!!


Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและ Supervisor ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor)    โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center, การพัฒนาภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center แบบ 360', การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมดูแล การแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ และเทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study จากหลากหลายองค์กร เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผล  มั่นใจได้ว่าเป็นผู้สอนงาน Call Center ได้อย่างมีคุณภาพ แบบมืออาชีพThailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Call Center  ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center แบบ 360', การพัฒนาภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมดูแล การแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 


Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะโดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center , การพัฒนาภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมดูแล การแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับพนักงาน Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองการควบคุมอารมณ์ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

 

Thailand Call Center Academy (TCCA)    จัดฝึกอบรม Public ClassTraining  หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมสร้างพร้อมเพิ่มพลังความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ และพัฒนาการสอนงานของ Supervisor ให้มีประสิทธิภาพ    โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center , การพัฒนาภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมดูแล การแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับพนักงานในตำแหน่ง Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองการควบคุมอารมณ์ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้


        

01Super_public

03_supervisor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update : 8 Febuary 2020 : หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor)
หลักสูตร Call Center ประจำปี 2563-2564 : หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารงาน Call Center
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

 


 


C ontact Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Claenter Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thaind Cotact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Tnhailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy Outsourcing Call Center Outsourcing Contact Center Trained by Thailand Call Center Academy