training-course-63-b
ads_web__67s
thank-you-board63

Call Center Thailand

เยื่ยมชมศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (1356)
Thailand Call Center ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม 1356 โดยได้เข้าพบ ท่านนิรันดร์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
Read more...
 
Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Professional Contact Center ในหลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าและการทำตลาดทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center ซึ่งเป็นหลักสูตรการขายสินค้าอย่างมีประสิทธิผล เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า

Thailand Call Center Academy ร่วมกับ สถาบันวิชาการ ทีโอที จัดเปิดอบรมหลักสูตร Professional Contact Center ซึ่งเน้นเนื้อหาที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานด้านการบริการโดยเฉพาะ ในหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการขายสินค้าและการทำตลาดทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center อย่างมืออาชีพ เพื่อเน้นการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการถาม การค้นหาความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและนำเสนออย่างตรงใจ  การอ่านใจลูกค้า การโน้มน้าวใจลูกค้าให้เกิดความสนใจ รวมถึงเทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี ผู้อำนวยการหลักสูตร เป็นวิทยากรบรรยาย 

 


Read more...
 
สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร Professional Contact Center ในหัวข้อ “การจัดการและการบริหารงาน Call Center” ซึ่งเป็นหลักสูตรการบริหารงาน Call Center อย่างเป็นระบบ

Thailand Call Center Academy ได้รับเกียรติจาก สถาบันวิชาการ ทีโอที จัดเปิดอบรมหลักสูตร Professional Contact Center ในหลักสูตรการจัดการและการบริหารงาน Call Center ซึ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการและบริหารงานด้าน Call Center อย่างเป็นระบบ รวมถึงแนะนำ Solution พร้อมเสนอแนะ strategies กับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรของผู้เข้ารับการอบรม

Read more...
 
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการให้บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์ และเทคนิคการให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1300


 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการให้บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์ และเทคนิคการให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1300 จำนวน กว่า 300 ท่าน  ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ  โดยมีนายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน

Read more...
 
สถาบัน Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Call Center และการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ของลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรม Call Center การขาย งานบริการ สนทนาทางโทรศัพท์ หลักสูตรการบริการลูกค้าที่น่าประทับใจ

Thailand Call Center Academy (TCCA)  สถาบันอันดับหนึ่งแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดฝึกอบรมหลักสูตร Professional Contact Center (หลักสูตรอบรม Call Center & Social Media Management) ที่เน้นการอบรมที่เห็นผลอย่างชัดเจนที่สุด ด้วยการสอนที่เน้นคุณภาพ มาตรฐาน เนื้อหาที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานบริการทั้ง Call Center Skill ทางโทรศัพท์ และด้านหน้า Counter Service โดยเฉพาะ เพื่อยกระดับการบริการสู่ระดับมืออาชีพ โดย TCCA  มีหลักสูตรที่โดดเด่น ความรู้ใหม่ๆ ครบถ้วน อาทิเช่น หลักสูตรอบรม Call Center Agent, ทักษะการบริการลูกค้า Customer Service อย่างมืออาชีพ, เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  Effective Communication & Positive Thinking,เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ Professional Call Center Complaint Handling & Management, อบรมพนักงานขาย  Tele Sales, การโน้มน้าวจิตใจ, การทวงถามและติดตามหนี้, มารยาทในการสื่อสารทางโทรศัพท์, Service Mind, Service Excellence, อบรมเทคนิคการตอบข้อความผ่าน Social Media, อบรมการทำงานเป็นทีม, หลักสูตรอบรมกลยุทธ์การบริหารงาน Call Center, อบรมภาวะผู้นำ, กลยุทธ์การบริหารงานสำหรับ Manager, Supervisor & Team Leader ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, หัวหน้าทีมบริการลูกค้า, Quality Assurance อบรมการควบคุมคุณภาพการบริการ Call Center รวมถึงอบรมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Call Center Trainer  

ดำเนินการถ่ายทอดประสบการณ์โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี     วิทยากร Call Center และนายกสมาคม Contact Center คนแรกของประเทศไทย  Guru อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงาน การบริหาร Contact Center มากกว่า 600 Seats และเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม Call Center โดยตรงมากกว่า 29 ปี (2535-2566) เน้นประสิทธิผลของผู้เข้าอบรมให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ให้ทำการพัฒนาอบรมลูกศิษย์ให้มีคุณภาพมากกว่า 60,000 คน และเป็นมืออาชีพด้านงานบริการทั้ง Call Center และ Customer Service โดยตรง

Read more...
 


Training by Thailand Call Center Academy

ads-cme-02