News & Event

AG-05 : หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales & Tele-Marketing Upsales Skill)

หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales & Tele-Marketing Upsales Skill)  เป็นหลักสูตรเทคนิคการขายสินค้า ที่สร้างความมั่นใจในการขาย เพื่อสร้างยอดขายให้สูงขึ้น ดึงศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม Telesales - Tele-Marketing เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร การขายและการบริการในทุกๆครั้ง ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ พัฒนาทักษะและเทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่ไม่สร้างความรำคาญใจให้แก่ลูกค้า พร้อมเคล็ดลับนักขาย รางวัล "The Best Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales" โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เสริมเทคนิคและกลยุทธ์การขายให้ประสบความสำเร็จ วิธีการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ ที่โดนใจ วิธีการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การโน้มน้าวด้วย NLP การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ Script การตอบข้อโต้แย้ง ฝึกฝนทักษะต่างๆ ฝึกปฏิบัติ Workshop & Role Play โดยเน้นประสิทธิผลที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และเพิ่มยอดขายได้อย่างชัดเจน        

Read more...
 
AG-04 : หลักสูตร เพิ่มทักษะการรับเรื่อง ส่งต่อประสานงาน ลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Crisis Management with Difficult Situation & People) หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

หลักสูตร : เพิ่มทักษะการรับเรื่อง ส่งต่อประสานงาน ลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก (Crisis Management with Difficult Situation & People) เป็นหลักสูตร Customer Complaint Handling ขั้น Advance ที่เน้นการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและการรับมือกับลูกค้าที่มีความต้องการให้เร่งช่วยเหลือ ประสานงานในสภาวะวิกฤติ อันมีผลเสียต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร  ความมั่นคง หรือเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นความตาย ซึ่งไม่สามารถรอเวลาได้ หลักสูตรนี้จะเน้นวิธีการควบคุมอารมณ์ ความตื่นตระหนก หรือโกรธขั้นรุนแรง การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก (Difficult Situation) ได้อย่างถูกต้อง วิธีการปฏิบัติในขณะรับเรื่อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น เทคนิคการบริการผู้ใช้บริการ การรับฟัง เข้าใจ จับประเด็น วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การรับมือกับลูกค้าที่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกัน หลากหลายประเภท (Difficult Customer) แบบมืออาชีพ วิธีการชดเชย เพิ่มทักษะการพูด ครอบครองปัญหา หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง การบริหารเวลา ปรับเปลี่ยนเรื่องราวให้มีความประทับใจ พร้อมสาระความรู้ใหม่ๆ กิจกรรม Case Study ดีๆ มากมาย ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้เองเมื่อปฏิบัติงานจริง  

Read more...
 
AG-03 : หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling & Communication Technique)

02-Co-Complaint5หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Complaint Handling & Communication Technique) หลักสูตรการบริการและการสื่อสารสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่โดดเด่นอีกหนึ่งหลักสูตรของ Thailand Call Center Academy เน้นการบริการ และการรับมือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ปรับปรุงทักษะการพูด การสื่อสาร การประสานงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การระบายความเครียด พัฒนาศักยภาพเชิงจิตวิทยาการบริการด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming) และเน้น Case การปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการบริการได้ดียิ่งขึ้น โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร-นายกสมาคม Thai Contact Center Trade Association ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ พร้อมนำกลับไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ เน้นผลการอบรมที่เพิ่มศักยภาพ สามารถนำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ เห็นผลได้อย่างชัดเจน
 

Read more...
 
AG-02 : หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) หลักสูตร การรับโทรศัพท์ : มารยาทในการรับโทรศัพท์ SMART Communication

หลักสูตร : เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) เป็นหลักสูตร Growth Mindset Signature ที่เข้มข้นของ Thailand Call Center Academy ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีการสื่อสารของพนักงาน และ Agent ได้อย่างชัดเจน เพื่อมุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดมารยาทในการรับโทรศัพท์ เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พร้อมฝึกปฏิบัติ ที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด น้ำเสียง รอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทัศนคติ ทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด  การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า ด้วยคุณภาพ มาตรฐานงานบริการ Call Center โดยเน้นคุณภาพ และเนื้อหา Hit to the Point ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ เปลี่ยนแปลงเห็นผลได้อย่างชัดเจนภายหลังจากการอบรม 

Read more...
 
AG-07 : หลักสูตร จุดพลัง "การบริการด้วยใจ"..สู่การบริการอย่างเหนือความคาดหมาย (Build up Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation)

หลักสูตร : จุดพลัง "การบริการด้วยใจ"..สู่การบริการที่เหนือความคาดหมาย (Build up Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation) เป็นหลักสูตรเพื่อจุดพลัง กระตุ้น เสริมสร้าง "Service Mind" เติมเต็มการบริการด้วยหัวใจ ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ด้วยความเข้าใจ พร้อมเรื่องราวดีๆ วิธีการบริการดีๆ อย่างเหนือความคาดหมายและมีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้เทคนิคในการบริการใหม่ๆ เน้นการระดมสมอง ฝึกคิด วิเคราะห์ ทำกิจกรรมประยุกต์การให้บริการอย่างเป็นระบบ ที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างเป็นเลิศ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Page 5 of 138