News & Event

QA-01 : หลักสูตร หลักการวัดประสิทธิภาพ และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน Call Center (Call Center’s Performance Appraisal)

หลักสูตร :  หลักการวัดประสิทธิภาพ และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน Call Center (Principle and Technique to Evaluate Call Center's Performance)  เป็นหลักสูตรที่เน้นหลักการวัดประสิทธิภาพงานบริการ วิธีการตรวจสอบ และประเมินผลงานการบริการของทีม Call Center Agent เพื่อให้ได้ผลงานตรงตามนโยบาย มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ Case Study จากตัวอย่างที่ใช้งานจริง และที่เป็น Best Practice โดยผู้เข้ารับการอบรมจะมีความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการประเมินผลงานของทีมงาน Call Center ให้มีประสิทธิภาพได้ทันที   

Read more...
 
SV-01 : หลักสูตร : ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor & Leadership) (หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ)

หลักสูตร : ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor & Leadership)  เป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor หัวหน้าทีมบริการ  ผู้นำทีม Team Leader และผู้ดูแล Call Center หรือ Agent ที่กำลังจะได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่ง Supervisor มือใหม่ ได้เรียนรู้วิธการบริหารงานและการจัดการอย่างละเอียด เพิ่มภาวะผู้นำ ทักษะในการเป็นหัวหน้างาน Call Center อย่างมืออาชีพ ทั้งการสอนงาน การควบคุมดูแล การแก้ไขปัญหา วิธีการปฏิบัติตนให้ได้ใจลูกน้อง รวมทั้งกลยุทธ์ทางด้าน Operations อื่นๆ ที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ เข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และดูแลพนักงาน Call Center ภายในทีมได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
MG-02 : หลักสูตร การบริหารงาน Call Center “ยุคใหม่” อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Operation & Call Center Management) (การบริหารงาน Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ)

หลักสูตร : การบริหารงาน Call Center “ยุคใหม่” อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Operation Performance & Call Center Management for New Era) งาน Call Center / Contact Center เป็นงานที่ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมจะต้องเข้าใจหัวใจสำคัญของระบบ Call Center ในทุกๆด้าน หากผู้บริหารไม่ทราบอย่างลึกซึ้งว่าในศูนย์บริการ Call Center ทำงานอย่างไร จะทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จได้ยากมาก ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรด้านการบริหารงาน Customer Operations Performance Contact Center ตามมาตรฐานสมาคม Call Center ประเทศไทย   (TCCTA) โดยใช้ Case Study และเทคนิคการบริหารงาน จากผู้ที่ได้รับรางวัล  "Thailand The Best Contact Center Award" ดังนั้นผู้ที่เข้ารับการอบรม จะได้เห็นมุมมองการบริหารงานแบบใหม่ๆ  ด้วยเนื้อหาใหม่ๆ ที่ทันสมัย เปิดมุมมองใหม่ๆ สามารถนำกลับไปพัฒนา ยกระดับคุณภาพการบริการ Call Center ได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
SV-04 : หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Telesales Strategy & Management)

หลักสูตร : กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Tele-Sales Strategy & Management) *** หลักสูตรสำหรับ Supervisor หัวหน้าทีมขาย ที่เน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย วิธีการจัดการ การ Coach และสร้างทีมขาย การกระตุ้นยอดขายให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา สนุกกับการฝึกปฏิบัติ เสริมกลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว ความมุ่งมั่น เน้น Workshop & Role Play & ระดมสมอง เพิ่มพลังแบบเติมเต็มความมั่นใจในการดูแลทีมขายให้สำเร็จตามเป้า   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

 

Read more...
 
EG-02 : หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Telesales

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Telesales ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ที่เน้นเทคนิคการพูดเพื่อการบริการ การนำเสนอที่หลากหลาย เสริมด้วยการตอบข้อโต้แย้ง เทคนิคการโน้มน้าว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ทั้ง Up-selling and Cross-selling ให้ประสบผลสำเร็จ โดยมี Teacher Richel Teraza เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์พร้อมเสริมเทคนิคการในรูปแบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ฝึกปฎิบัติ  ฝึกพูด ฝึกการนำเสนอ & Case Study & Wokshop & Role Play แบบ Functional   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Page 2 of 138