News & Event

SV-05 : หลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement)

หลักสูตร : จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม (Powerful Leadership & Development to Improve Performance) เป็นหลักสูตรจุดประกาย เสริมสร้างพลังความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพแบบ 360 ํ  และ บริหารจัดการควบคุมงาน  กระตุ้นผลงาน Call Center ให้มีประสิทธิภาพ เติมเต็มการคิดวิเคราะห์ พัฒนาเรียนรู้ ปรับปรุงภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ   รวมทั้งการสร้างพลังเป้าหมายให้แข็งแกร่ง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน Call Center ต่อไป รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับทีมงานบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีคุณภาพ

Read more...
 
EG-03 : หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Customer Complaints Handling & Management

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Customer Complaints Handling & Management เป็นการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ การตอบปัญหา และแก้ไขเฉพาะหน้า พร้อมบทสนทนาภาษาอังกฤษ   สอนโดย Teacher Richel วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center อบรมแบบ tailor-made ด้วยสำเนียงการพูด และ การใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง สุภาพยิ่งขึ้นกับชาวต่างชาติ รวมถึงทำ Workshop แบบ Case ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน ฝึกทำ Case ต่างๆ โดยเฉพาะ สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเห็นผล

Read more...
 
SV-02 : หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor (Effective Coaching for Call Center Supervisor)

 หลักสูตร : เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor (Effective Coaching for Call Center Supervisor) เพราะลูกน้องแต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกัน บางคนก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทำไมบางคนทำงานได้ผลงานไม่ดีเลย...หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้าทีมบริการ Supervisor, Team Leader เน้นหนักทางด้านวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานของ Agent เทคนิคในการสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยการใช้จิตวิทยา วิธีการพูดกับลูกน้องแต่ละประเภท พร้อมเสริมความรู้ทางด้านการดูแล และบริหารจัดการ Call Center ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่นำไปปรับใช้ได้ทันที  

Read more...
 
AG-09 : หลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call)

หลักสูตร : ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) หลักสูตรที่เน้นการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์ ทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกหนี้แต่ละประเภท เพื่อการบริการและติดตามทวงหนี้ ในอัตราสำเร็จที่มากขึ้น วิธีการโน้มน้าว การให้คำปรึกษา เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงทัศนคติ บุคลิกภาพการสื่อสาร เทคนิคการพูดจา การเจรจาต่อรอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการใช้ภาษา การใช้คำพูดเชิงบวก การระงับอารมณ์  ปรับพฤติกรรม-ลดระดับความก้าวร้าว..แต่ได้ผลการติดตามหนี้อย่างเหนือความคาดหมาย  รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยความอบอุ่นใจ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบริการ การติดตาม ทวงถามหนี้ ที่ประสบผลสำเร็จมากขึ้น และรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทในการทวงหนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

Read more...
 
EG-04 : หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business English Email & Report Writing Workshop

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business English Email & Report Writing Workshop เป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail โดย Teacher Richel Tagawa Teraza วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาถ่ายทอด การเขียนและตอบ E-mail แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งฝึกการเขียน Report and Note (work shop) ที่ถูกต้องโดย Teacher จะกำกับดูแล แนะนำ จึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น 

Read more...
 
Page 3 of 138