News & Event

EG-03 : หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Customer Complaints Handling & Management

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Customer Complaints Handling & Management เป็นการสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ การตอบปัญหา และแก้ไขเฉพาะหน้า พร้อมบทสนทนาภาษาอังกฤษ   สอนโดย Teacher Richel วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center อบรมแบบ tailor-made ด้วยสำเนียงการพูด และ การใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง สุภาพยิ่งขึ้นกับชาวต่างชาติ รวมถึงทำ Workshop แบบ Case ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน ฝึกทำ Case ต่างๆ โดยเฉพาะ สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเห็นผล

Read more...
 
SV-02 : หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor (Effective Coaching for Call Center Supervisor)

 หลักสูตร : เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor (Effective Coaching for Call Center Supervisor) เพราะลูกน้องแต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกัน บางคนก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทำไมบางคนทำงานได้ผลงานไม่ดีเลย...หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้าทีมบริการ Supervisor, Team Leader เน้นหนักทางด้านวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานของ Agent เทคนิคในการสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยการใช้จิตวิทยา วิธีการพูดกับลูกน้องแต่ละประเภท พร้อมเสริมความรู้ทางด้านการดูแล และบริหารจัดการ Call Center ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่นำไปปรับใช้ได้ทันที  

Read more...
 
AG-09 : หลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call)

หลักสูตร : ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Collection Call) หลักสูตรที่เน้นการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์ ทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกหนี้แต่ละประเภท เพื่อการบริการและติดตามทวงหนี้ ในอัตราสำเร็จที่มากขึ้น วิธีการโน้มน้าว การให้คำปรึกษา เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงทัศนคติ บุคลิกภาพการสื่อสาร เทคนิคการพูดจา การเจรจาต่อรอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการใช้ภาษา การใช้คำพูดเชิงบวก การระงับอารมณ์  ปรับพฤติกรรม-ลดระดับความก้าวร้าว..แต่ได้ผลการติดตามหนี้อย่างเหนือความคาดหมาย  รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยความอบอุ่นใจ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบริการ การติดตาม ทวงถามหนี้ ที่ประสบผลสำเร็จมากขึ้น และรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทในการทวงหนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

Read more...
 
EG-04 : หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business English Email & Report Writing Workshop

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business English Email & Report Writing Workshop เป็นหลักสูตรอบรมการเขียนและตอบ E-mail โดย Teacher Richel Tagawa Teraza วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาถ่ายทอด การเขียนและตอบ E-mail แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนข้อควรระวังในการเขียน E-mail จาก Case ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งฝึกการเขียน Report and Note (work shop) ที่ถูกต้องโดย Teacher จะกำกับดูแล แนะนำ จึงมั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการบริการได้อย่างมั่นใจ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น 

Read more...
 
AG-11 : หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-Survey)

 หลักสูตร : เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-Survey) เป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการเปิดและปิดการสัมภาษณ์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคแบบใหม่ๆ ที่ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยินดีให้ข้อมูล มารยาทในการพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการสื่อสาร  ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การถามคำถาม เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม Survey Outbound Call โดยเฉพาะ  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

Read more...
 
Page 3 of 138