ลำดับ ตารางหลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน มิถุนายน
ตาราง Professional Contact Center Public Training
วิทยากร สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราอบรม สำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล 

(Effective Communication Technique & Positive Thinking)
สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- SMART Communication ทักษะการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการ โดยใช้ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรม
ที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Role Playing & Workshop

(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel

วันพุธที่
มิถุนายน

2567
9.00-16.30 น.

4,800

Call
02-589-3001


                           

2


เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Complaint Handling & Communication Technique) 
น้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และบริการด้วย Service Mind
ทักษะการบริการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ..ด้วยความเข้าใจ
• พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
• ปรับทัศนคติในการบริการรับเรื่องร้องเรียน & Service Mind
• ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานรับเรื่องร้องเรียน
• คุณสมบัติและทักษะของผู้ให้บริการ
• วิธีการวิเคราะห์ปัญหา และประเมินเรื่องร้องเรียน ด้วยความเข้าใจลูกค้า
• การวิเคราะห์ลูกค้า และระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
• ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรปฏิบัติในระหว่างการบริการรับเรื่องร้องเรียน

เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
• สาเหตุของข้อร้องเรียน
• ขั้นตอนและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียน
• วิธีการรับมือกับลูกค้าที่กำลังโกรธ อารมณ์ร้อน
• วิธีการฟังและจับประเด็น
• การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล
• การใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ
Case Analysis : วิเคราะห์ Case ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ วิธีการป้องกัน

40 เทคนิค..วิธีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
• วิธีการแก้ไขปัญหา..อย่างมีประสิทธิผล
• เทคนิคการระงับอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ของตนเอง
• เทคนิคการระบายความเครียด

เทคนิคการ
สื่อสารประสานงาน และการใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ (Magic Words)
• เทคนิค-วิธีการพูด การรับฟัง การถาม จับประเด็น การควบคุมการสนทนา
• การใช้คำพูดที่ช่วยลดความขัดแย้ง / และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
• การเจรจาต่อรอง..และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• การจัดการและพูดกับลูกค้าที่ไม่ยอมวางสาย /พูดแรง ให้เย็นลง
• การพูดเพื่อติดต่อประสานงาน และการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Collaboration)
• การบริการ เพื่อเปลี่ยนคำร้องเรียนเป็นความพอใจ
• การนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
• วิธีการรับเรื่อง การครอบครองปัญหา
• การปิดการสนทนา etc.
การตอบข้อร้องเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
Case Study & Practice : วิธีการพูดเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น..ให้ลูกค้าประทับใจ

Brainstorming & Coaching & Practice
VDO Analysis
Role Playing & Workshop
: Case Study
(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel วันจันทร์ที่
10 มิถุนายน

2567
9.00-16.30 น. 


4,800

Call
02-589-3001

3


เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)
หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร :
1.    ความสำเร็จของพนักงานขาย (Telesales & Social Media)
2.    เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
3.    บทบาทของ Telesales
4.    เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
5.    เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales" ที่ประสบความสำเร็จ
6.    การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย
7.    กลยุทธ์และเทคนิคการขายทางโทรศัพท์..ให้ได้ยอด
8.    เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
9.    เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
• การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
• โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
• การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
• วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
• Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
• เทคนิคการถามเพื่อค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
• วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
• การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
• Script มัดใจและปิดการขาย
11.    ฝึกปฏิบัติ "การเพิ่มยอดขายแบบมืออาชีพ"
ลูกค้าบน Social Media กับเทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยโทรศัพท์
• การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย
• การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
• การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
• การเพิ่มฐานลูกค้า

Workshop - Role Playing & Practice : ฝึกการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้เทคนิคในการเปิดการขาย การนำเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง
การโน้มน้าว-กระตุ้นการขาย และปิดการขาย
กิจกรรม “Build up Yourself”
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotel


วันอังคารที่
11 มิถุนายน

2567
9.00-16.30 น.

 
                        

5,500

Call
02-589-3001
รีบสมัครด่วน

 

4

ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ
(Professional Call Center Supervisor & Leadership)
บทบาทภาระหน้าที่ของ Call Center Supervisor ยุคใหม่
- เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน
- ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ..ในการดูแล Call Center
- KPI กับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน
- ความรับผิดชอบกับทักษะการควบคุมดูแล Agent  สมัยใหม่

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent ให้บรรลุเป้าหมาย
- การจัดการ และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
- การบริหารเวลา
- การสร้างและคัดเลือกทีมงาน Agent
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- การบริหารวินัย กับการสร้างความร่วมมือ
- วิธีการบริหารความเครียด และการสร้างบรรยากาศความสุขในที่ทำงาน

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
- วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center

ภาวะผู้นำกับกลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
- Hardware Software People Process Facility
- การกระตุ้นผลการปฏิบัติงาน (Drive & Motivation Technique)
- การบริหารกฎ-ระเบียบ และบทลงโทษ
- Best Practice & Case Study
** Workshop
** Case Study & Practice

อ.สรวิทย์ บัวศรี
Gold Orchid
Hotel

วันจันทร์ที่
17 มิถุนายน
2567
9.00-16.30 น
7,500
Call
02-589-3001

5

การบริหารงาน Call Center อย่างมืออาชีพ
(Professional Call Center Operation & Management)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารงาน Call Center โดยเฉพาะ
เนื้อหาใหม่ทันสมัย ครอบคลุมการบริหารการปฎิบัติงาน Call Center
มาตรฐานสมาคม Contact Center ประเทศไทย (TCCTA) ***
Call Center Management
• 7 Metrics แห่งความสำเร็จในการบริหารงาน Call Center/Contact Center
• ปัญหาและความล้มเหลวของ Call Center
• การแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพ Call Center
• การตั้งเป้า Target  และการพัฒนา Call Center จากประสบการณ์ลูกค้า (CEM)

Call Center Operation
• การวางโครงสร้างการบริหารงาน Call Center (Inbound/Outbound/Email/Social Media)
• การจัดสถานที่สำหรับการปฏิบัติงาน Call Center
• การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ Call Center (Standard Operating Procedure)
• การบริหารงานด้านบุคลากร และการอบรมพัฒนาทีมงาน
• การคัดเลือกพนักงาน ให้เหมาะสมกับงานแต่ละตำแหน่ง
• การบริหารจำนวน Agent ให้เหมาะสมกับปริมาณ Call (Workforce Management)
• การกระตุ้นผลงาน Call Center (Drive & Motivation)
• การบริหารกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของ Call Center
• Employee Engagement กับการลด Turn Over

Call Center Monitoring & Evaluate Performance
• การควบคุมคุณภาพของ Call Center ดูอะไรบ้าง..ทำได้อย่างไร
• การกำหนดดัชนีตัวชี้วัด KPI และวิธีการวัดประสิทธิภาพของ Call Center
• การตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ Call Center
• การบริหาร และการ Monitor การทำงาน

Call Center Service Innovation 2023
• วิธีการสร้างสรรค์งานบริการใหม่ๆ ใน Call Center จะทำอย่างไร
• วิธีการควบคุมต้นทุนและการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• VDO Analysis & Case Study
Best Practice ผู้ได้รับรางวัลการประกวด Call Center ในประเทศไทย
• ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารการทำงานของ Call Center

ton-b_150p
ะกรรมการสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก CC-APAC)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบริการ Call Center ประเทศไทย 2023 

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application

(Online Training)วันอังคาร-พุธที่
20-21 มิถุนายน
2567
9.00-16.00 น

(อบรม 2 วัน)

15,000

Call
02-589-3001
รีบสมัครด่วน

6

การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการบริหารมาตรฐานงานบริการของ Call Center 
(Quality Control : Measurement & Assurance)
หลักสูตรสำหรับพนักงานควบคุมคุณภาพ QA & Supervisor
เน้นการออกแบบแบบฟอร์ม และกำหนดมาตรฐาน KPI ทั้งหมดที่ใช้ในการประเมิน
• ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center
• ปัญหา และความล้มเหลวของการตรวจประเมินที่เกิดขึ้น
• การควบคุมคุณภาพของ Call Center จะต้องดูอะไรบ้าง
• การกำหนดมาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์ของ Call Center
• หลักเกณฑ์ในการวัดคุณภาพและประเมินผล (Measurement & Evaluation)
• การกำหนด KPI และ SLA สำหรับแต่ละ Call Center ที่ไม่เหมือนกัน
• การควบคุมคุณภาพและความถี่ในการตรวจสอบ
• การออกแบบฟอร์ม เพื่อวัดคุณภาพ และประสิทธิภาพของ Call Center
• วิธีวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
• เกณฑ์ในการให้คะแนน และสรุปประเมินคุณภาพการบริการ
• วิธีการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Outsourcing Call Center
• คุณสมบัติของ QA, ผู้ทำการตรวจประเมิน

*** Workshop ออกแบบฟอร์มสำหรับการ Monitor Call Center ทุกจุด
*** Case Study พร้อมตัวอย่างในการวัดคุณภาพการบริการ
ทั้งในประเทศไทย และ World Class Quality Assurance

คณะกรรมการสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก CC-APAC)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบริการ Call Center ประเทศไทย 202
3

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Gold Orchid
Hotelวันศุกร์ที่
28  มิถุนายน

2567

9.00-16.30 น

 

7,500

Call
02-589-3001


 


หลักสูคร In-House จองล่วงหน้า
 


 


6

หลักสูตร Service Mind "การบริการด้วยใจ"..สู่การบริการอย่างเหนือความคาดหมาย 
(Build up Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว
 

วันพุธ, ศุกร์ที่
12 & 14 มิถุนายน
2567

In-house
Training
(โรงพยาบาลพญาไท)

จองแล้ว
2 รุ่น

 

7

หลักสูตร Service Mind "การบริการด้วยใจ"..สู่การบริการอย่างเหนือความคาดหมาย 
(Build up Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation)

อ.สรวิทย์ บัวศรี

จองแล้ว

วันพุธที่
19 มิถุนายน
2567

In-house
Training
(สาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ) 


จองแล้ว

 

ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ  วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2562
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 25
63 อบรม เทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร ศิลปะ การ สื่อสาร เพื่อ การ จัดการ การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง สร้างสรรค์ workshop การสื่อสาร อบรม จิตวิทยาการสื่อสาร การ สื่อสาร อย่าง มือ อาชีพ เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร ทัศนคติ เชิง บวก หลักสูตรการคิดเชิงบวก หลักสูตร positive thinking หลักสูตร service mind หลักสูตร service excellence service mind training อบรมโครงการการบริการลูกค้า attitude service mind คือ เทคนิค service mind จิตสำนึก และ ทัศนคติ ต่อ งาน บริการ บริษัท จัด อบรม service mind service mind to service excellence หลักสูตร การรับสายโทรศัพท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปฏิทินการอบรม  In-House  รายชื่อหลักสูตร  Consulting  Facilities  สถานที่อบรม