ลำดับหลักสูตรอบรม Call Center ประจำเดือน พฤศจิกายน
Professional Contact Center Public Training
วิทยากรสถานที่จัดอบรมวันที่จัดอบรมอัตราอบรมสำรองที่นั่ง

1

เทคนิคการสื่อสาร และศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)  article
สอนเทคนิคการสื่อสาร ปรับวิธีการพูด-ทัศนคติ การเจรจา จับประเด็น เพื่อสร้างความประทับใจ
- ทักษะวิธีการใช้น้ำเสียงและคำพูดในงานบริการอย่างถูกต้อง โดยใช้ศิลปประยุกต์ Art & Feeling
- วิธีการแก้ไขปัญหาการพูด การสื่อสารที่เกิดขึ้น (Face-to-Face และทางโทรศัพท์)
- มารยาทการใช้โทรศัพท์ และการบริการให้ประทับใจ
- อุปสรรคและพฤติกรรม
ที่ควรหลีกเลี่ยงขณะให้บริการ
- ทักษะการใช้ภาษา การฟังแบบจับใจความ และการตั้งคำถาม ที่ถูกต้อง
- วิธีการแก้ไข เปลี่ยนข้อร้องเรียนลูกค้าในภาวะที่ยุ่งยากให้เป็นความประทับใจ
- การรับปาก การเจรจาต่อรอง การติดตามงาน ติดต่อประสานงาน การควบคุมเวลา
- 40 วิธีการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ...ทำอย่างไรให้ประทับใจ
- วิธีการระงับอารมณ์ จัดการกับสภาวะความกดดัน
- วิธีการระบายความเครียดในระหว่างทำงาน
- เทคนิคการใช้คำพูด พูดเพื่อชักชวน โน้มน้าวจิตใจ อย่างมีประสิทธิผล
- การอธิบาย และเทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนอ..ให้โดนใจ
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในการบริการ
- วิธีการสังเกตและเข้าถึงจิตใจลูกค้าแต่ละประเภท ด้วยจิตวิทยาเพื่อการบริการ
- เทคนิคการใช้คำพูดเชิงบวก Positive Thinking และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
- การใช้ Magic Words ด้วยทัศนคติและพลังคำพูดที่สร้างสรรค์..ที่ดีที่สุด
(ทั้งคำพูด และการเขียนตัวอักษรต่างๆ ผ่านทาง Social Media)
- ปลูกฝังความมั่นใจในการบริการ...ในการให้บริการทางโทรศัพท์ที่เป็นเลิศ

Case Study วิเคราะห์เชิงลึก
Practice & Activity
Roleplay & Workshop
(เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิค 65%)

 
นายกสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (2015-2017)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการบริการ Call Center ประเทศไทย

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application

(
Online
Virtual
Training)

                            

  วันพุธที่
3 พฤศจิกายน
2564
9.00-16.30 น.

                                  

4,500

Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training
ติดต่อ
ราคาพิเศษ
                             


 

2

เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Telesales on Inbound & Outbound Phone)

สำหรับสินค้าอุปโภค บริโภค,อาหารเสริม, สินค้า Online
หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายการขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดหลักสูตร :
1.    ความสำเร็จของพนักงานขาย (Telesales & Social Media)
2.    เหตุผลที่ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า
3.    บทบาทของ Telesales
4.    เหตุผลที่ทำให้การขายไม่ประสบความสำเร็จตามเป้า
5.    เคล็ดลับนักขาย รางวัลยอดเยี่ยม "Thailand Call Center Agent Award สาขา Telesales" ที่ประสบความสำเร็จ
6.    การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงาน ทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นยอดนักขาย
7.    กลยุทธ์และเทคนิคการขายทางโทรศัพท์..ให้ได้ยอด
8.    เทคนิคการสื่อสาร การพูด การใช้น้ำเสียง สำหรับงานขายและการบริการ ให้โดนใจอย่างมีประสิทธิผล
9.    เทคนิคการรับมือกับการบอกปัด และการจัดการกับข้อโต้แย้งหรือปฏิเสธ จากลูกค้า
• การสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจให้แก่ลูกค้า ถึงแม้ไม่เคยรู้จักกัน
• โทรอย่างไร...ไม่ให้เสีย Brand
• การโน้มน้าวและการเปลี่ยนข้อโต้แย้ง ให้เป็นยอดขาย
• วิธีสังเกต วิเคราะห์พฤติกรรม-คำพูดลูกค้า แต่ละประเภท
10.    เทคนิคการสร้างแนวทางในการสนทนาและการปรับ Script  ให้น่าสนใจ
• Script เปิดการขาย เพื่อเปิดใจลูกค้า ด้วย Magic Word
• เทคนิคการถามเพื่อค้นหา-วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
• วิธีการนำเสนอขายสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดใจในเวลาที่จำกัด
• การสร้างคำพูดและ วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าว ให้ประสบความสำเร็จ
• Script มัดใจและปิดการขาย
11.    ฝึกปฏิบัติ "การเพิ่มยอดขายแบบมืออาชีพ"
ลูกค้าบน Social Media กับเทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วยโทรศัพท์
• การเปิดการขาย การนำเสนอ การโน้มน้าว การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย
• การฟัง การตั้งคำถาม การให้ข้อมูล การขายเชิงที่ปรึกษา
• การสร้างสัมพันธ์หลังการขาย
• การเพิ่มฐานลูกค้า

Workshop - Role Playing & Practice : ฝึกการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้เทคนิคในการเปิดการขาย การนำเสนอ การตอบข้อโต้แย้ง
การโน้มน้าว-กระตุ้นการขาย และปิดการขาย

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application

(
Online
Virtual
Training)

วันอาทิตย์ที่
7 พฤศจิกายน
2564
9.00-16.30 น.

5,500

Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training
ติดต่อ
ราคาพิเศษ

 

3

เทคนิคการสื่อสารประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชี
(Professional Complaint Handling & Communication Technique)

หลักสูตรเข้มข้น ที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และทัศนคติ ด้วย Service Mind
ทักษะการบริการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
• พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อเรื่องร้องเรียน
• ปรับทัศนคติในการบริการรับเรื่องร้องเรียน & Service Mind
• ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานรับเรื่องร้องเรียน
• ทักษะและคุณสมบัติของผู้ให้บริการ อาทิ การฟัง การพูด การพิมพ์ การรับรู้จากน้ำเสียง และการกระทำ
• วิธีการวิเคราะห์ปัญหา และประเมินเรื่องร้องเรียน ด้วยความเข้าใจลูกค้า
• การวิเคราะห์ลูกค้า และระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน
• ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรปฏิบัติในระหว่างการบริการรับเรื่องร้องเรียน
สรุป : ความคาดหวังของลูกค้าและการบริการที่สร้างความประทับใจ

เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
• สาเหตุต่างๆ ของข้อร้องเรียน
• ขั้นตอนและเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียน
• วิธีการรับมือกับลูกค้าที่กำลังโกรธ อารมณ์ร้อน ให่ใจเย็นลง
• วิธีการฟังและจับประเด็น อย่างลึกซึ้ง
• การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล
• การควบคุมการสนทนา และการใช้จิตวิทยาเพื่อการบริการ
Case Analysis : วิเคราะห์ Case ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ วิธีการป้องกัน

40 เทคนิค..วิธีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
• วิธีการแก้ไขปัญหา..อย่างมีประสิทธิผล
• เทคนิคการระงับอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ของตนเอง
• เทคนิคการระบายความเครียด

เทคนิคการ
สื่อสารประสานงาน และการใช้คำพูดเชิงบวกในงานบริการ (Magic Words)
• เทคนิค-วิธีการพูด การรับฟัง การถาม จับประเด็น
• การใช้คำพูดที่ช่วยลดความขัดแย้ง / และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
• การเจรจาต่อรอง..และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• การจัดการและพูดกับลูกค้าที่ไม่ยอมวางสาย /พูดแรง ให้เย็นลง
• การพูดเพื่อติดต่อประสานงาน และการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การบริการ เพื่อเปลี่ยนคำร้องเรียนเป็นความพอใจ
• การนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
• วิธีการรับเรื่อง การครอบครองปัญหา
• การปิดการสนทนา ทีี่สสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่ร้องเรียน etc.

การตอบข้อร้องเรียน และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
Case Study & Practice : วิธีการพูดเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น..ให้ลูกค้าประทับใจ

Brainstorming & Coaching & Practice
VDO Analysis
Role Playing & Workshop
: Case Study
(เน้นการฝึกปฏิบัติ 65%)คณะกรรมการตัดสินรางวัล
การประกวดการบริการยอดเยี่ยมประเทศไทย 2021
สาขา Telesales & Teleservices

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application

(
Online
Virtual
Training)

วันพฤหัสบดีที่
11
พฤศจิกายน
2564
9.00-16.30 น

4,500

Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training
ติดต่อ
ราคาพิเศษ

 

4

ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ
(Professional Call Center Supervisor & Leadership)
บทบาทภาระหน้าที่ของผู้นำทีมงาน, Call Center Supervisor
- เป้าหมายที่ท้าทายของ Call Center และทีมงาน
- ภาวะผู้นำและคุณสมบัติ..ในการดูแล Call Center
- ปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center และวิธีแก้ไข
- Supervisor กับการควบคุมดูแล Agent ให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายอย่างราบรื่น

จิตวิทยาในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
- วิธีการสอนงาน, มอบหมายงาน และสั่งงาน
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center และการให้ Feedback
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้อง
- เทคนิคการสื่อสาร กับลูกน้องที่ขยัน กับลูกน้องที่ไม่เชื่อฟัง
- วิธีการขจัดความขัดแย้งของ Call Center
- เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้ราบรื่น .... ฯลฯ

การควบคุมดูแล Call Center และ Agent เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ทักษะของทีมงาน และการพัฒนาศักยภาพของลูกทีม
- เทคนิคการกระตุ้นผลงาน (Drive/Motivation Technique)
- เทคนิคการบริหารเวลาปฏิบัติงานของลูกทีม
- วิธีการบริหารความเครียด ปรับอารมณ์ และการสร้างความสุขในที่ทำงาน

กลยุทธ์การบริหารงาน Call Center สู่ความสำเร็จ
- เปิดมุมมองใหม่ๆ กับการบริหารงานที่สร้างสรรค์ของ The Best Professional Supervisor
- การบริหารกฎ-ระเบียบ-ข้อบังคับ และข้อควรปฎิบัติ
- การประเมินผลการปฎิบัติงานของ Call Center

** Workshop
** Case Study & Practice

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application

(
Online
Virtual
Training)

วันพฤหัสบดีที่
18 พฤศจิกายน
2564
9.00-16.30 น.

7,500

Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training
ติดต่อ
ราคาพิเศษ


5


ทักษะการเป็น Quality Assurance มืออาชีพ
(Professional Call Center Quality Assurance)

หลักสูตรสำหรับ พนักงานควบคุมคุณภาพ QA & Supervisor
ฝึกทักษะการเป็น QA มืออาชีพ เน้นการสื่อสาร และการประเมินผล
ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center
•    บทบาท - คุณสมบัติ และความสามารถของ QA
•    ปัญหาของ QA ที่เกิดขึ้นใน Call Center
•   KUSHA กับความพร้อมในการทำหน้าที่ QA

การวางแผนตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการบริการ
•    วัตถุประสงค์ในการวัดและตรวจสอบคุณภาพ
•    การวางแผนตรวจสอบ
•    กระบวนการตรวจสอบ และประเมินทักษะผู้ให้บริการ
•    การประเมินผลการปฏิบัติงานของ Agent
•    วิธีการลดข้อผิดพลาดในการประเมิน
•    สิ่งที่ QA ต้องทำหลังประเมิน

เทคนิคการสื่อสาร และการ Motivate
•    วิธีการสื่อสาร เพื่อแจ้งผลการประเมิน
•    การรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหาร
•    การให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน 

การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการ Call Center
•    การปรับปรุงหัวข้อในการประเมิน
•    การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
•   KPI ดัชนีชี้วัดการให้บริการของทีมงาน Call Center ที่ท้าทาย
•    เครื่องมือในการกระตุ้นผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ (Drive & Motivate)

Case Study & Best Practice
Workshop

Practice
ฝึกทักษะเพื่อเพิ่มความสามารถในการเป็น QA ระดับมืออาชีพ

อ.สรวิทย์ บัวศรี
                          

Zoom
Application

(
Online
Virtual
Training)

วันจันทร์ที่
22
พฤศจิกายน

2564
9.00-16.30 น 

7,500

Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training
ติดต่อ
ราคาพิเศษ

 


6

การบริหารงาน Call Center "ยุคใหม่" อย่างมืออาชีพ
(Professional Call Center Operation & Management New Era)


หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารงาน Call Center โดยเฉพาะ
เนื้อหาใหม่ทันสมัย ครอบคลุมการบริหารการปฎิบัติงาน Call Center
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสมาคม Contact Center ประเทศไทย (TCCTA) ***
Call Center Management
• How to be The Best Call Center
• การตั้งเป้าหมาย Target  และภารกิจในการพัฒนา Call Center
• 7 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงาน Call Center/Contact Center
• มาตรฐานการปฏิบัติงานของ Call Center ที่เป็นเลิศ (Standard Operating Procedure)
• ปัญหาของ Call Center และวิธีการแก้ไข

Call Center Operation
• โครงสร้างการบริหารงาน Call Center (Voice & Non Voice)
(Inbound/Outbound/Telesales-Teleservice/Online & Social Media)
• การสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน และสร้างผลงานที่เป็นเลิศ (Office & WFH)
• เทคนิคการสรรหา และคัดเลือกพนักงาน Call Center ให้มีคุณภาพ
• การบริหารงานด้านบุคลากร และการอบรมพัฒนาทีมงาน
• การบริหารการทำงานร่วมกันเป็นทีม
• Employee Engagement กับการลด Turn Over
• การบริหารอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ Agent (Workforce Management)
• การบริหารกฎระเบียบ และบทลงโทษในการปฏิบัติงาน

Call Center Monitoring & Evaluate Performance
• การควบคุมคุณภาพของ Call Center เมื่อต้องทำงานแบบ Work From Home
• การกำหนดดัชนีตัวชี้วัด KPI ของ Call Center
• เครื่องมือและหลักเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของ Call Center (Quality Assurance Performance Tools)
• การตรวจสอบคุณภาพ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Call Center (Monitoring & Evaluate Performance)
- Real-time Monitoring
- Silent Monitoring
- Mystery Call
• การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของ Agent และภาพรวม Call Center
• การกระตุ้นผลงานให้แก่ Call Center (Drive/Motivation)

Call Center Service Innovation
• วิธีการสร้างสรรค์งานบริการใหม่ๆ ใน Call Center

Case Study & Best Practice: (WFH)
• เรียนรู้การบริหารงานจาก The Best Contact Center Award 2021
• เคล็ดลับการบริหารงาน Call Center
• VDO Analysis & Case Study
Best Practice ผู้ได้รับรางวัลการประกวด Call Center ในประเทศไทย
• ความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารการทำงานของ Call Center

ton-b_150p
อบรมโดย : ที่ปรึกษาสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA)
(สมาคม Call Center แห่งประเทศไทย : สมาชิก APCCAL)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการบริการ Call Center ประเทศไทย 2021

อ.สรวิทย์ บัวศรี

Zoom
Application

(Online
Virtual
Training)

วันพฤหัสบดี
และวันศุกร์ที่

25-26 พฤศจิกายน
2564
9.00-16.30 น

13,000

Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training
ติดต่อ
ราคาพิเศษ

7

ทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication on Social Media
 พัฒนาความคิด พัฒนา EQ และการปรับเปลี่ยนคำพูด
•  ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าที่แสดงออกผ่านทางโซเชี่ยล
•  เทคนิคการใช้ภาษา-ข้อความในการสื่อสารเพื่อการบริการ และคำพูดเชิงบวก (Magic Words)
- การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า (Complaint) เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
- งานขาย (Sales) เพื่ออธิบายให้ตรงจุด โดนใจ ตอบข้อโต้แย้ง และเพิ่มยอดขาย
- งานบริการข้อมูล (Service) เพื่ออธิบายอย่างชัดเจน
- การประสานงาน ติดตามงาน ด้วยความใส่ใจ etc.

ความรู้ด้านงานสื่อสารและการเขียน-ตอบผ่านทาง Social Media
• คุณสมบัติของ Admin Page
• ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละประเภท
• ปัญหาและผลเสียที่เกิดขึ้น ในโลก Social Media
• เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารจัดการ Case ในรูปแบบต่างๆ

การตอบข้อความผ่านทาง Page Facebook - Social Media
•  การวิเคราะห์คำพูดที่แสดงออกถึงความไม่พอใจ, Comment เชิงลบต่างๆ
•  การจับใจความ..การอ่านอารมณ์ จากตัวอักษร (Reading)
•  การใช้ข้อความ Wording และคำพูดใน กรณีต่างๆ (Writing)
•  เทคนิคและวิธีการเขียนตอบ Comment แบบต่างๆ ใน Social Media
•  การใช้ภาษา เพื่อความเข้าใจ กระจ่างชัด โน้มน้าวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง
•  เทคนิคการปรับเปลี่ยนข้อความ ภาษาและคำพูด (Magic Words)
•  ตัวอย่าง Case ที่เกิดขึ้นจริง
ข้อควรระวัง ในการตอบ Online การใช้คำพูด และภาษาที่ไม่เหมาะสม

Workshop & Practice
• ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการตอบข้อความ ในกรณีต่างๆ (Line & Facebook)
• ข้อเสนอแนะ & สรุปเทคนิคที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

พร้อมรายละเอียดเทคนิคในการจัดการและควบคุมต่างๆ
Case Study
Practice & Activity
Workshop

อ.ขวัญเรือน กมลกลาง

Zoom
Application

(
Online
Virtual
Training)

วันเสาร์ที่
27
พฤศจิกายน
2564
9.00-16.30 น

5,500

 Call
02-589-3001

สนใจเรียน
Online
Virtual Training
ติดต่อ
ราคาพิเศษ


หลักสูคร In-House ที่จอง


8


 หลักสูตร Happy Workplace (การสร้างความสุขในที่ทำงาน)
(Happy Work & Work life Balance)

อ.สรวิทย์ บัวศรี 

-

-

In-house
Training

-

9
ทักษะการรับมือ และจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก
(Crisis Complaint Handling with Difficult Situation & People)
อ.สรวิทย์ บัวศรี-
-

In-house
Training

-

 

หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online หลักสูตร Call Center Training Call Center อบรม Call Center ฟรี แบบฟอร์ม ประเมิน Call Center ฝึก อบรม คอล เซ็นเตอร์ Soft Skill Call Center Call center skill Hard skill for customer service วิธีการ สื่อสาร กับลูกค้า การพูดให้ ข้อมูล กับลูกค้า การปฏิเสธลูกค้า เชิงบวก เทคนิคการพูดกับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ Customer service skills การสื่อสารเพื่อการบริการ วิธีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน การสื่อสารในการบริการ การ สื่อสาร ของนัก ขาย  ตัวอย่าง การสนทนากับลูกค้า เทคนิคการต้อนรับลูกค้า กลยุทธ์ การบริการลูกค้า การสื่อสารในงานบริการ แบบฟอร์ม ประเมิน Call Center ฝึก อบรม คอลเซ็นเตอร์ Soft Skill Call Center

ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด

 

 

 

 

 

 

 ปฏิทินการอบรม In-House รายชื่อหลักสูตร Consulting Facilities สถานที่อบรม
 

Product B


ซีเมนส์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 160 ปี