training-course-63-b
ads_web__67s
thank-you-board63

Call Center Thailand

Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร Telesales ซึ่งเป็นหลักสูตรการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล พร้อมจุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..ทำให้สามารถปิดการขายได้รวดเร็วขึ้นไวขึ้น (In-house ประเภทอสังหาริมทรัพย์ บริษัท Knight Frank จำกัด) วันที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Knight Frank จำกัด ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล ณ อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ ชั้น 24 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันที่ 2 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย เทคนิคการเปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
หลักสูตร อบรม Call Center ในหัวข้อ การบริหารงาน Call Center ระดับสูง (Call Center Top Management) (อบรม Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ผู้บริหารจาก บริษัท PTG Energy Public Company Limited, บริษัท The Black Tie Service, Sammitr Motors Manufacturing Public Company Limited ในหลักสูตร การบริหาร Call Center ระดับสูงอย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Top Management) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Call Center โดยเฉพาะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารการทำงานของ Call Center, Positioning, การบริหารระบบ Call Center ที่ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ทั้ง Hardware Software Human Resource Process Facilities Management และมุ่งเน้นการบริการที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center และ Case Study จาก The Best Call Center in Thailand ด้านการบริหารที่เป็นเลิศ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร Telesales ซึ่งเป็นหลักสูตรการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (In-house Training บริษัท Knight Frank จำกัด) วันที่ 1

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Knight Frank จำกัด ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล ณ อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ ชั้น 24 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 1 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย เทคนิคการเปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Communication Skill เทคนิคการสื่อสารที่ทรงประสิทธิผล การโน้มน้าวจูงใจ การบริการทางโทรศัพท์ บทพูดใน Call Center ทักษะการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การประสานงาน การทำงานร่วมกัน (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ SCBAM, Progress Service Support และ บริษัท NTT Communication จำกัด ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด Call Center กับรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2016" ประเภท Individual เพื่อคัดเลือกพนักงาน Call Center ที่ดีที่สุด..ที่ได้เข้าร่วมประกวดในปีนี้

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย  (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) สัมภาษณ์บริษัทและผู้เข้าประกวดรางวัล "The Best Thailand Contact Center Awards 2016" ทั้งประเภท Organization  และ ประเภท Individual ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 และวันพุธ-วันศุกร์ที่  26 - 28  ตุลาคม  2559 ณ  โรงแรม Gold Orchid โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จาก สมาคม TCCTA, สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สัมภาษณ์ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการฯ จะเข้าไปดำเนินการตรวจเยี่ยมชมศูนย์บริการ Call Center ของผู้เข้าประกวดแต่ละท่านในเดือนพฤศจิกายน..เพื่อให้คะแนนต่อไป 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Powerful Telesales Management- Outbound Call กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ให้ดำเนินการอบรม  หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย (Tele-Sales Management) *** หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหารทีมขาย ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย วิธีการจัดการ การ Coach และสร้างทีมขาย ให้ทะลุเป้า แก่ทีมหัวหน้า Telesales  ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นการสอนงาน Agent ให้ประสบผลสำเร็จ  มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 แจ้งวัฒนะ เมื่อวันพฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา สนุกกับการฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบการสื่อสารในการสอนงาน สั่งงาน ติดตามงาน อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว ความมุ่งมั่น เน้น Wokshop & Activity & ระดมสมอง เพิ่มพลังแบบเติมเต็มความมั่นใจในการดูแลทีมขายให้สำเร็จตามเป้า  ท่ามกลางเสียงหัวเราะ ความสุข ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

 

xxxxddddd
Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Effective Communication Technique & Positive Thinking) ที่พร้อมไปด้วยคุณสมบัติ call center ที่ดี และเทคนิคการรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ (In-House Training GMM CJ O Shopping)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด (GMM CJ O Shopping) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Call Center & Telesales อีกครั้ง ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องอบรม อาคาร CJO Shopping โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์ การขายและตอบข้อโต้แย้ง โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน : ยินดีกับอีกหนึ่งศูนย์บริการ Contact Center ที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy ฝึกทักษะการพูดกับลูกค้า ในหลักสูตรเทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล พร้อมตัวอย่าง บทสนทนา Call Center หลักการพูดกับลูกค้า การใช้สคริปโทรหาลูกค้าที่ถูกต้อง (Professional Advance Telesales) (In-House Training TOT)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวิชาการทีโอที ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล ณ เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 รุ่นที่ 10 โดยมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 คุณประยุตต์ บุญญาศิริ เป็นประธานเปิดการอบรม  และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขาย Technology แบบใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words และมี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales ) (In-House Training TOA Paint)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจาก บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales) แก่เจ้าหน้าที่ Call Center และ ฝ่ายบริการลูกค้า ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้ในตำรา พร้อมฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างเทคนิคการขายแบบ ในรูปแบบการสื่อสารการใช้ Script ที่โดนใจ ด้วยเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการและผลสำเร็จ  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร การประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Call Center Public Training ให้แก่  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFCFund) และ บริษัท Siam Kubota Leasing จำกัด ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฎิบัติในขณะรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เทคนิคการบริการที่คาดไม่ถึง ฝึกเพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด การฟัง การจับประเด็น มารยาทต่างๆ วิธีการครอบครองปัญหา การควบคุมอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมสาระ Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น  เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้ คำพูดเชิงบวกต่างๆ ที่นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ แน่นและเต็มอิ่มกับความรู้ที่แสนพิเศษ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมทุกขั้นตอนของการรับโทรศัพท์ การรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ เทคนิคการพูดกับลูกค้า กับหลักสูตร Communication เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ ในการเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่ดี (Inhouse Training บ.Supreme Distribution (Thailand) จำกัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  บริษัท Supreme Distribution (Thailand) จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ทีมบริการลูกค้า และ Information ด้านหน้า Counter  ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ ห้องอบรม Supreme โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน และขอยินดีต้อนรับ Call Center ระดับมืออาชีพอีก 1 รุ่นนะครับ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (Professional Telesales ) พร้อมตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ ตัวอย่างการพูดเพื่อเสนอขายสินค้า วิธีคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์ (In-House Training LH Bank)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจาก ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาท์ส จำกัด (มหาชน) LH Bank ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales) แก่เจ้าหน้าที่ Call Center และ Branch ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า Q House ลุมพินี เมื่อวันศุกร์ 7 ตุลาคม 2559  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้ในตำรา พร้อมฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างเทคนิคการขายแบบ ในรูปแบบการสื่อสารการใช้ Script ที่โดนใจ ด้วยเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการและผลสำเร็จ  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy จัดหลักสูตรการสื่อสารและการบริการทางโทรศัพท์ สู่การเป็นพนักงาน Call Center ที่มีประสิทธิภาพ (หลักสูตร Communication & Positive Thinking) พร้อมตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ วิธีการพูดคุยกับลูกค้า (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ โรงพยาบาลลำพูน, บริษัท  ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอท โฟน จำกัด ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรมหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ สู่บทบาทหน้าที่ของ Call Center ระดับสูง (In-house Training บริษัท MSIG ประกันภัย)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท MSIG ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ณ อาคาร  MSIG โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
อบรมหลักสูตร Professional Call Center Supervisor (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ NTT Brother และ Siam Kubota Leasing ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน  2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center แบบ 360', ภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ยินดีด้วยกับ Call Center Supervisor ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล พร้อมบทพูด Call Center (In-house Training บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)) รุ่นที่ 9

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวิชาการทีโอที ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและติดตามหนี้ ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายระเบิดยอดขายให้ทะลุเป้าอย่างมีประสิทธิผล ณ โรงแรม เจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 รุ่นที่ 9 โดยมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 คุณประยุตต์ บุญญาศิริ เป็นประธานเปิดการอบรม  และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขาย Technology แบบใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึงในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words และมี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการปรับปรุงคําพูดคอลเซ็นเตอร์ ในระดับ Advance (Professional Advance Telesales ) (In-House Training TMBAM)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด TMBAM ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Advance Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales) แก่เจ้าหน้าที่ Inbound Call ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า The Aetas Lumpini  Hotel  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้ในตำรา พร้อมฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - โดยเน้น Outbound Call) (In-House Training TISCO Insure) รุ่นที่ 4

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจาก TISCO Insure ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Advance Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call และ Collection ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม Tisco อาคารภคินทร์  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 รุ่นที่ 4 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้ในตำรา พร้อมฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA)อบรมหลักสูตร Service Excellence & Customer Experience Management ซึ่งเป็นการบริการแบบ Face to Face : จุดพลังการบริการที่เป็นเลิศ และการบริการลูกค้ามากประสบการณ์ (Inhouse Training : Easy Buy บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส Umay+)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก  บริษัท Prosper88 จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ Customer Service ของ Easy Buy Umay+   ในหลักสูตร  Service Excellence & Customer Experience Management ซึ่งเป็นการบริการทั้งแบบ Face to Face และแบบ Call Center : จุดพลังการบริการที่เป็นเลิศ และการบริการลูกค้ามากประสบการณ์    เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องอบรม Easy Buy โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการบริการที่ออกมาจากหัวใจ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร และการบริการลูกค้าแบบเห็นหน้ากัน ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการบริการใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ ง่ายๆ แต่มีประสิทธิผลอย่างรวดเร็ว พร้อมคำพูดดีๆ เล็กๆ น้อยๆ ด้วยความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมเทคนิคการทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้าด้วยรอยยิ้มของที่ออกมาจากใจ เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Class ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFCFund) และบริษัท AtPhone จำกัด ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรม Gold Orchid โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับการทำงานของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่ Service Excellence การบริการที่เป็นเลิศ (Inhouse Training Lyreco)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  บริษัท Lyreco (Thailand) จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Call Center ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ณ ห้องจัดเลี้ยงสนามกอล์ฟ Lakewood Country Club โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล พร้อมตัวอย่างบทสนทนา Call Center ที่ทรงประสิทธิผล (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท เดอะ เดลี่เฮ้าส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด, บริษัท บางกอก เปเปอร์ พริ้นท์ จำกัด   และ บริษัท แอทโฟน จำกัด หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่เน้นเทคนิคการขายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ โรงแรม Gold Orchid  เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการบริการในรูปแบบรับสายเข้า และโทรออก (Inbound & Outbound) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการขายที่เน้นการสื่อสารเพื่อเปิดการขาย และปิดการขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผล โน้มน้าว สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การปรับเปลี่ยน Script ที่มีประสิทธิผล   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - โดยเน้น Outbound Call) (In-House Training TISCO Insure) รุ่นที่ 3

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจาก TISCO Insure ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Advance Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call และ Collection ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม Tisco อาคารภคินทร์  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 รุ่นที่ 3 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้ในตำรา พร้อมฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์ เพื่อมุ่งสู่ Service Excellence การบริการที่เป็นเลิศ (Inhouse Training สวทช.)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center /  Customer Service ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอบรม 405 อาคาร CC สวทช. โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร Happy Workplace กรมสุขภาพจิต (ภาคตะวันออก 8 จังหวัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก กรมสุขภาพจิต (ภาคตะวันออก 8 จังหวัด)  ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่วิชาการ หลักสูตร Happiness in Work Placeเมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมนิวทราเวิล หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีคิดในการสร้างความสุข ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข สนุกที่สุด กับบรรยากาศที่เหนือความคาดหมาย ด้วยการอบรมที่เป็น Signature พร้อมด้วยความอบอุ่น สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ประชาชน ผู้ป่วย ผู้ที่ต้องการติดต่อ ขอความช่วยเหลือ และประสานงาน ด้วยการทำงานอย่างมีความสุข

Read more...
 
Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ พร้อมรับมือกับตัวอย่างประโยค Complaint ที่รุนแรง (อบรม In-house Training Honda Leasing)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก Honda Leasing (Thailand)  ให้กลับมาอีกครั้ง ในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Customer Service ใน หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ และการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอบรม  Honda Leasing โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา การระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมกิจกรรม สาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดและการประกันคุณภาพการบริการ Call Center (Perfect Call Center Quality Assurance)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท .ฺBrother (Thailand) จำกัด และ SCB ในหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพการบริการ Call Center  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center, การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Center การออกแบบ Tools และการกำหนดเกณฑ์ที่ง่ายต่อการวัดคุณภาพการบริการ วิธีการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของ Call Centerฝึกปฏิบัติ พร้อมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่ประเมินยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study ที่สนุกสนาน และตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ที่เป็น Best Practice เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที

Read more...
 
เก็บตกบรรยากาศงาน Let's Talk about Thailand's Call Center ครั้งที่ 8 จัดโดย Thailand Call Center Academy (TCCA) ร่วมกับ สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ณ สถาบันวิชาการ TOT

Thailand Call Center Academy (TCCA) ร่วมกับ สมาคม การค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), AVAYA (Thailand), Dimension Data (Thailand), INN Outsource Call Center,  Plantronics by Systems2000 และ T.Man Phrama  จัดสัมมนา " Let's Talk about Thailand's Call Center ครั้งที่  8 " Topic : Call Center Management & Service Innovation กลยุทธ์การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ และชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกวด The Best Contact Center Awards 2016 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ TOT ถนนงามวงศ์วาน  เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น. โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี ผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy และ นายกสมาคมการค้า ธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association - TCCTA) เป็นประธานการจัดงาน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยการเลือกใช้คำพูดเมื่อต้องให้บริการลูกค้าเจ้าปัญหาหลากหลายประเภท (อบรม In-house Training Easy Buy)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท Prosper88 จำกัด จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Customer Service ของ Easy Buy Umay+ อีกครั้งใน หลักสูตรเทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอบรม Easy Buy โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา การระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมกิจกรรม สาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - โดยเน้น Outbound Call) (In-House Training TISCO Insure) รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจาก TISCO Insure ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม Tisco เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 รุ่นที่ 2 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ  โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร : เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ อย่างมืออาชีพ พร้อมบทสนทนา Complaints (Inhouse Training บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด อบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling Technique) เน้นการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าที่ร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาอย่างถูกต้อง พร้อมปรับทัศนคติให้ดีขึ้น เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559  โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรและเป็น Coach ในการปรับแก้ไขจุดบกพร่อง ถ่ายทอดเทคนิคการบริการ การพูดจา  วิธีการปฎิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ แก้ปัญหาได้อย่างอยู่หมัด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน เพิ่มทักษะเทคนิคการพูด มารยาทการบริการ วิธีการครอบครองปัญหา สามารถปรับเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ พร้อมสาระ Case Study ดีๆ มากมายเกินคุ้ม  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ เพื่อมุ่งสู่ Service Excellence การบริการที่เป็นเลิศ (Inhouse Training Solvay Asia Pacific Ltd.)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  บริษัท  Solvay Asia Pacific Ltd.  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices) เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร Wave Place โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์ (Inhouse Training บ.เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด) AJ เติมสบาย และ AJ DVD รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก   บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center AJ เติมสบาย และ AJ Call Center ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking รุ่นที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอบรม AJ บ.เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด.  โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน และขอยินดีต้อนรับ Call Center ระดับมืออาชีพอีก 1 รุ่นนะครับ

 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์ (Inhouse Training บ.เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด) AJ เติมสบาย และ AJ DVD รุ่นที่ 1

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก  บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ Call Center AJ เติมสบาย และ AJ Call Center ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking รุ่นที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอบรม AJ บ.เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด. โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 


Training by Thailand Call Center Academy

ads-cme-02