training-course-63-b
ads_web__67s
thank-you-board63

Call Center Thailand

สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตรเทคนิคการเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล (Professional Sales & Telesales) Wilson Land & Property ซึ่งเป็นหลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ สำหรับธุรกิจประเภท Condominium & Resort จำนวน 2 วัน

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก Blue Sky Groups และ Wilson Land & Property Pattaya ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและดูแลลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจประเภท Condominium & Resort ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม ตึก LCD พัทยาใต้ เมื่อวันจันทร์-วันอังคาร ที่ 10-11 สิงหาคม 2558 จำนวน 2 วัน โดยมี คุณโม Owner เป็นประธานเปิดการอบรม และมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ กลยุทธ์ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

Read more...
 
สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล (อบรม ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย TTRS) รุ่นที่ 1 ปีที่ 3

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการล่ามภาษามือ ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องอบรม Call Center โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูดด้วยคำพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์ การระงับอารมณ์ คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน : ยินดีกับ TTRS ศูนย์บริการที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร Effective Communication Technique & Positive Thinking (อบรม In-house Training A-Life) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการบริการที่เป็นเลิศ สำหรับธุรกิจประเภทประกันชีวิต

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด (มหาชน) (Advance Life Assurance) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม CS-A-Life  ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ห้องอบรม ชั้น G อาคารสยามกิตต์ โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูดด้วยคำพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์ การระงับอารมณ์ คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน : ยินดีกับ A-Life อีกหนึ่งศูนย์บริการที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (อบรม Public Training) หลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ

Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท GMM CJ O Shopping จำกัด, บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด และ บริษัท At Phone จำกัด ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ ที่แท้จริง เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา การระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมกิจกรรม สาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม Public Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยคำพูดเชิงบวก Positive Thinking พร้อมศิลปะการใช้โทรศัพท์และมารยาทการใช้โทรศัพท์อย่างถูกวิธี Print

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท  NTT Communications จำกัด, บริษัท  Net one จำกัด และ บริษัท At Phone จำกัด ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล การสื่อสารและการประสานงาน พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 

Read more...
 
หลักสูตรเทคนิคการ Outbound Call และ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์-สำรวจความพึงพอใจลูกค้า ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique Outbound Call for Tele-Marketing & Tele-Survey)

หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call และ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์-สำรวจความพึงพอใจลูกค้า ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique Outbound Call for Tele-Marketing & Tele-Survey) เป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการสัมภาษณ์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่ทำให้การติดต่อขอข้อมูลลูกค้าประสบผลสำเร็จมากขึ้น โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนวิธี พร้อมเสริมเทคนิคในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ มารยาทในการพูดคุย และการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play  เติมเต็มความมั่นใจในการสื่อสาร ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การถามคำถาม เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม Outbound Call โดยเฉพาะ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique for Debt Collection (Special Class)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรมให้แก่ บริษัท Belfore (Thailand) จำกัด ในหลักสูตร เทคนิคการเจรจา สำหรับการทวงถามและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Debt Collection) เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเจรจาสื่อสารทางโทรศัพท์เพื่อการบริการและติดตามทวงหนี้ เน้นการแก้ไข-ปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด ความรู้ใหม่ๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น สบายๆและ เป็นกันเอง ปรับปรุงทักษะทางด้านภาษา การพูดเชิงบวก การโน้มน้าว การระงับอารมณ์ คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการและการติดตาม ทวงถามหนี้ที่เป็นเลิศ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-survey) (In-house Training Tokio Marine Insurance)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก Tokio Marine Insurance  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call และกลยุทธ์การสำรวจความพึงพอใจ ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique for Outbound Call & Tele-survey ) แก่เจ้าหน้าที่ Inbound-Outbound Call ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการสัมภาษณ์ พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ  ณ Tokio Marine Insurance สำนักงานใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการสื่อสาร ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - โดยเน้น Inbound Call) (In-House Training 1577 Home Shopping) รุ่นที่ 4

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก 1577 Home Shopping ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Inbound Call  ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 รุ่นที่ 4 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - โดยเน้น Outbound Call) (In-House Training โรงพยาบาลยันฮี)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลยันฮี  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Inbound-Outbound Call และ Operator ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอินเตอร์ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy จัดอบรมหลักสูตรการบริหารงาน Call Center สำหรับ Supervisor ในหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายเครื่องชั่งอ่านละเอียด อุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องแล็บ เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ  ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีม Supervisor ใน หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการสื่อสารกับทีมงาน รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล พร้อม ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่เข้าใจยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study ที่สนุกสนาน และตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ที่เป็น Best Practice ที่เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมการบริการทางโทรศัพท์ : หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center อย่างมีประสิทธิผล ( บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)) รุ่นที่ 2

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวิชาการทีโอที  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภูมิภาคที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณโรงแรมคุ้มภูคำ ห้องศรีนคร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 รุ่นที่ 2 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมการบริการทางโทรศัพท์ : หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (อบรม Inhouse Training บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)) รุ่นที่ 1

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวิชาการทีโอที  ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภูมิภาคที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณโรงแรมคุ้มภูคำ ห้องศรีนคร จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ การพูดคุย ตอบข้อโต้แย้ง และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม Call Center หลักสูตร Telesales Outbound & Inbound เทคนิคการขายและการทำตลาดทางโทรศัพท์ (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่  บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์  จำกัด, บริษัท เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์  จำกัด  หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่เน้นเทคนิคการขายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ โรงแรม Gold Orchid  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการบริการในรูปแบบรับสายเข้า และโทรออก (Inbound & Outbound) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการขายที่เน้นการสื่อสารเพื่อเปิดการขาย และปิดการขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผล โน้มน้าว สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม Public Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยคำพูดเชิงบวก Positive Thinking พร้อมศิลปะการใช้โทรศัพท์และมารยาทการใช้โทรศัพท์อย่างถูกวิธี

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท  เนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด และ   และ บริษัท J.F.Advance Med จำกัด ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล การสื่อสารและการประสานงาน พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน Happy Workplace (หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงาน) (อบรม In-house Training คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการอบรมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร Happiness in Work Place เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสร้างความสุข ที่เปี่ยมสุขไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น สนุกสนาน สุขใจ อิ่มเอม เป็นกันเอง ได้วิธีการระงับอารมณ์ วิธีการระบายความเครียด การบริการอย่างมีความสุข มอบความเต็มใจ จริงใจไปสู่ผู้ที่ต้องการติดต่อประสานงาน เพื่อพนักงาน ลูกศิษย์ ผู้ปกครอง อาจารย์ วิทยากร ที่มาใช้บริการ เติมคุณภาพและความประทับใจ ด้วยการทำงานอย่างมีความสุข 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - โดยเน้น Outbound Call) (In-House Training บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)) สำหรับธุรกิจประเภทเครื่องกรองน้ำ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายเครื่องกรองน้ำ SAFE และเครื่องปรับอากาศ ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call  ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - โดยเน้น Inbound Call) (In-House Training 1577 Home Shopping) รุ่นที่ 3

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก 1577 Home Shopping ให้ดำเนินการอบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Inbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Inbound Call  ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่รวดเร็ว พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่หลากหลายให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะไม่เกิน 25 คนต่อรุ่นจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ ห้องอบรม เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 รุ่นที่ 3 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรมหลักสูตร English Communication for Telephone/Call Center (Public Training)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โอสถสภา จำกัด, บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด ในหลักสูตร English Communication for Telephone/Call Center เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี Teacher Ricci  วิทยากรคุณภาพ ระดับรางวัล Customer Satisfaction Award ชาวฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Call Center มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้อง และสุภาพยิ่งขึ้นกับชาวต่างชาติ รวมถึงทำ Workshop แก้ไขปรับปรุงทักษะการพูด การใช้ภาษา  ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคการใช้คำพูด ความรู้เรื่องการบริการ รอยยิ้ม ความสุข อิ่มเอม อบอุ่น และเป็นกันเอง สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การพัฒนาปรับใช้ เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น

Read more...
 
Thailand Call Center Academy จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (อบรม Public Training) หลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ

Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท เนสเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท At Phone จำกัด อย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ ที่แท้จริง เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา การระบายความเครียด การรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ การสังเกตลูกค้า การประสานงาน พร้อมกิจกรรม สาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดและการประกันคุณภาพการบริการ Call Center (Perfect Call Center Quality Assurance) หลักสูตรมุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท At Phone จำกัด อย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดและการประกันคุณภาพการบริการ Call Center  เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ  Gold Orchid Bangkok Hotel โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการควบคุมคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center, การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Center การออกแบบ Tools และการกำหนดเกณฑ์ที่ง่ายต่อการวัดคุณภาพการบริการ วิธีการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของ Call Centerฝึกปฏิบัติ พร้อมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ Call Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่ประเมินยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study ที่สนุกสนาน และตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ที่เป็น Best Practice เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที

Read more...
 
อบรมการบริหารงาน Call Center :หลักสูตร Professional Call Center Supervisor มืออาชีพ (อบรม Public Training )

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้แก่  มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ บริษัท J.F.Advance Med จำกัด ในหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ (Professional Call Center Supervisor) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับ Supervisor Call Center โดยเฉพาะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center แบบ 360', ภาวะผู้นำ การบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ยินดีด้วยกับ Call Center Supervisor ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ที่เกิดขึ้นอีก 2 องค์กร

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรมหลักสูตร Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement (In-house Training : บริษัท Teleinfo Media จำกัด (มหาชน))

Thailand Call Center Academy (TCCA)  ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Teleinfo Media จำกัด (มหาชน) ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม QA, Supervisor Call Center ในหลักสูตร หลักสูตร Powerful Leadership & Coaching for Performance Improvement ซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมสร้างพร้อมเพิ่มพลังความมั่นใจ ในการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ และพัฒนาการสอนงานของ Supervisor ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอบรมบริษัท โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการดูแล Call Center , ภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ, การจัดการ Call Center, การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การบริหารงาน Call Center อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง เทคนิคการสื่อสารกับ Agent และเทคนิควิธีการจัดการกับตัวเองการควบคุมอารมณ์ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center พร้อม Case Study ที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เชิงวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  ยินดีด้วยกับ QA, Supervisor Call Center ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ที่เกิดขึ้นอีก 1 องค์กร

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Wellness Mark สำหรับธุรกิจประเภท Homeshopping

Telesale-Call-Center-13sThailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Wellness Mark จำกัด ให้ดำเนินการอบรม  หลักสูตร Telesales เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Professional Telesales - Outbound Call) แก่เจ้าหน้าที่ Outbound Call   ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมที่เน้นเทคนิคเปิดและปิดการขายที่หลากหลาย พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า  ณ ห้องอบรม เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จริงที่ไม่มีในตำรา ฝึกปฏิบัติ พร้อมเสริมเทคนิคการขายแบบใหม่ๆ ในรูปแบบการสื่อสารที่โดนใจ และเทคนิคการปิดการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเทคนิคการโน้มน้าว การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เน้น Wokshop & Role Play & ระดมสมอง เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ให้สำเร็จตามเป้า ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words ตลอดการอบรม มี Case Study ที่ดีมากๆ โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

 

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรมหลักสูตร Professional Customer Complaint Handling (Inhouse Training บริษัท Philip Morris International) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ และการจัดการ Customer Complaint

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) จำกัด ที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพการบริการ ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Call Center , Supply Chain, Customer Service และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เพื่อเน้นการบริการที่เป็นเลิศและป้องกันข้อร้องเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ  ห้องอบรม เชียงใหม่ เชียงราย ชั้น 22 โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ ที่แท้จริง เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เพิ่มทักษะ เทคนิคการพูด มารยาท วิธีการครอบครองปัญหา พร้อมสาระ Case Study ดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม ความอบอุ่น บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง เติมเต็มความสุขใจ อิ่มใจ พร้อมได้รับความรู้นำกลับไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Public Training Team Leader True Select)

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดฝึกอบรม Public Training ให้กับ บริษัท True GS จำกัด True Select ผู้ให้บริการ Outsourcing ขายสินค้าคุณภาพเยี่ยมผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อต่างๆ ในหลักสูตร การบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ (Professional Call Center Agent & Best Practices) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม Gold Orchid โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริการ Call Center & Contact Center แบบมืออาชีพ และเทคนิคการบริการ ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งแชร์ ประสบการณ์ พร้อม Case Study ดีๆ ในการบริการแบบมืออาชีพ สื่อการสอนที่เปิดมุมมองใหม่ๆ เข้าใจง่ายๆ ชัดเจน เป็นหลักสูตรอบรมการบริการสู่อีกระดับของความเป็นมืออาชีพด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ซึ่งสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม Public Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยคำพูดเชิงบวก Positive Thinking พร้อมศิลปะการใช้โทรศัพท์และมารยาทการใช้โทรศัพท์อย่างถูกวิธี

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), NTT Communications (Thailand) และ   บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้จำหน่ายเครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล การสื่อสารและการประสานงาน พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

 

Read more...
 
อบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (อบรม In-house training 1337 Call Center เมืองพัทยา) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการบริการที่เป็นเลิศ และเป็นหลักสูตรการบริการทางโทรศัพท์

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท Cloud Computing จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ 1337 Call Center เมืองพัทยา ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Positive Thinking) จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ห้อง 313 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ฝึกทักษะทางด้านการรับโทรศัพท์ การระงับอารมณ์ คลายเครียด คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน : ยินดีกับลูกศิษย์อีกหนึ่งรุ่น ที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมการบริหารงาน Call Center หลักสูตร Quality Assurance มืออาชีพ (Special Class)

Thailand Call Center Academy (TCCA)  จัดฝึกอบรม Special ClassTraining ให้แก่  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ ทีมควบคุมคุณภาพ Call Center ในหลักสูตร Quality Assurance มืออาชีพ เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม Gold Orchid โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการประเมินผลการบริการทางโทรศัพท์ของ Call Center, การเป็น QA ที่ดี การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ Call Centerด้วยการใช้เกณฑ์ที่ง่ายต่อการวัดคุณภาพการบริการ, การทำ Call Calibration, ฝึกการวิเคราะห์คุณภาพของ Agent และมาตรฐาน Call Center จากเรื่องที่ประเมินยากๆ ทำให้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลด Bias อย่างมีประสิทธิผล พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆ  Case Study และตัวอย่างที่ใช้งานจริง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ที่เป็น Best Practice เห็นชัดเจนและนำไปปรับใช้ได้ทันที

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรม Call Center หลักสูตร Telesales Outbound & Inbound เทคนิคการขายและการทำตลาดทางโทรศัพท์ (Public Training) และเป็นหลักสูตรการบริการทางโทรศัพท์

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่  บริษัท  iTopPlus จำกัด, บริษัท แอสแสบสตีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Assab), บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (ICBC Leasing)  หลักสูตร Telesales เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center (Professional Telesales on Inbound & Outbound Phone) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ ที่เน้นเทคนิคการขายให้ประสบผลสำเร็จ มุ่งสูงยอดขายให้ทะลุเป้า ณ โรงแรม Gold Orchid  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคการบริการในรูปแบบรับสาย และโทรออก (Inbound & Outbound) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการขายที่เน้นการสื่อสารเพื่อเปิดการขาย และปิดการขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผล โน้มน้าว สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เติมเต็มความมั่นใจในการขาย ท่ามกลางรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดที่เป็น Magic Words   โดยเน้นผลการอบรมที่สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 

Read more...
 
สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร Effective Communication Technique & Positive Thinking (อบรม In-house Training : International SOS (Thailand)) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท International SOS (Thailand) จำกัด ให้กลับมาดำเนินการฝึกอบรมแก่พนักงาน Medical Team & Concierge Team อีกครั้ง ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Positive Thinking) เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 ห้องอบรมบริษัท ชั้น 14 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูดดีๆ คำพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ฝึกทักษะทางด้านการรับโทรศัพท์ การระงับอารมณ์ คลายเครียด คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน : ยินดีกับลูกศิษย์อีกหนึ่งรุ่น ที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
Thailand Call Center Academy (TCCA) อบรมหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม Public Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยคำพูดเชิงบวก Positive Thinking พร้อมศิลปะการใช้โทรศัพท์และมารยาทการใช้โทรศัพท์อย่างถูกวิธี

Thailand Call Center Academy (TCCA) จัดอบรม Public Training ให้แก่  บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท At Phone จำกัด  ในหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Technique & Power of Positive Thinking) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมการบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ Gold Orchid Bangkok Hotel เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล การสื่อสารและการประสานงาน พัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้า ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิค วิธีการพูด รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความสนุกสนาน อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูดเชิงบวก มารยาทการใช้โทรศัพท์ เปิดความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการโน้มน้าว การระงับอารมณ์ การระบายความเครียด การบริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

Read more...
 
สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร Effective Communication Technique & Positive Thinking (อบรม In-house Training Toyota Leasing) ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีม Call Center - CIS  ในหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมีประสิทธิผล Effective Communication Technique & Positive Thinking เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 ห้องอบรม ชั้น 7 อาคารอับดุลราฮิม โดยมี คุณเพียง เป็นประธานเปิดการอบรม และ อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เสริมสร้างและปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร ที่เปี่ยมสุขไปด้วยเทคนิคฝึกปฏิบัติ วิธีการพูดด้วยคำพูดดีๆ รอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน อิ่มเอม อบอุ่น เป็นกันเอง ปรับปรุง แก้ไข ทักษะทางด้านต่างๆ ทางด้านการรับโทรศัพท์ การระงับอารมณ์ คิดบวก คิดดี บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจไปสู่ลูกค้า เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน : ยินดีกับ Toyota Leasing อีกหนึ่งศูนย์บริการที่มีบริการคุณภาพระดับมืออาชีพ

Read more...
 
อบรมการบริการหน้า Counter แบบ Face-to-Face หลักสูตร เทคนิคการประสานงานและการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ Professional Customer Complaint Handling (อบรม In-house training พาราวินเซอร์) รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรการสื่อสารและการประสานงานที่เป็นเลิศ

Thailand Call Center Academy (TCCA) ได้รับเกียรติจาก บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในเครือพาราวินเซอร์ ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ของเครื่องมือวิเคราะห์และ ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของ SHIMADZU ประเทศญี่ปุ่น ให้ดำเนินการฝึกอบรมแก่ทีมบริการ ฝ่ายขาย และ Customer Service ทั้งแบบ Face-to-Face และทางโทรศัพท์ ในหลักสูตร เทคนิคการประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Customer Complaint Handling) เพื่อเน้นการบริการที่เป็นเลิศและป้องกันข้อร้องเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ  ห้องอบรม USC 03 ชั้น 9 โดยมี  อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี  เป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีการปฏิบัติในการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ ที่แท้จริง  โดยเน้นผลการอบรมที่มีคุณภาพ ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ อย่างเห็นผลชัดเจน

Read more...
 


Training by Thailand Call Center Academy

ads-cme-02