สถาบันฝึกอบรม Thailand Call Center Academy เปิดอบรมหลักสูตร Call Center การสื่อสารทางโทรศัพท์ - Social Media, การรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ, Telesales การขาย การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ที่สร้างความประทับใจด้วย Service Mind

TCCTA-1
Thailand Call Center Academy
(
TCCA)  สถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดฝึกอบรมหลักสูตร Call Center 4.0 (Professional Contact Center & Social Media Management)   ด้วยหลักสูตรดีๆ เน้นคุณภาพ Style การสอนเน้นภาคปฏิบัติ ที่เป็น Signature ด้วยการถ่ายทอดที่โดดเด่น ประสบการณ์ด้านงาน Call Center  ที่แท้จริงของวิทยากร เข้มข้น ด้วยความรู้ใหม่ๆ เจาะลึกทางด้านงานบริการทางโทรศัพท์ / Call Center / Contact Center ระดับสูงโดยเฉพาะ
เราเน้นการอบรมที่เห็นผลอย่างชัดเจนที่สุด ด้วยการสอนที่เน้นคุณภาพ มาตรฐาน
เนื้อหาที่ทันสมัย เกี่ยวกับงานบริการทั้ง Call Center - ทางโทรศัพท์ และด้านหน้า Counter Service โดยเฉพาะ และให้ประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด เพื่อยกระดับการบริการสู่ระดับมืออาชีพ โดย TCCA มีหลักสูตรที่โดดเด่น ความรู้ใหม่ๆ ครบถ้วน สำหรับ พนักงานรับสายโทรศัพท์ Call Agent, Operator, Customer Service, Telesales, Manager, Supervisor,Team Leader, Quality Assurance, Admin Page, Trainer ดำเนินการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์โดย อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากร Call Center, นายกสมาคม Contact Center คนแรกของประเทศไทย (2015-2017), คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลการบริการ Thailand Contact Center Award 2023, อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทั้งด้านการบริหารและการบริการ Call Center และ Customer Service มากกว่า 600 Seats และสอนงาน Call Center มากกว่า 29 ปี เน้นประสิทธิผลของผู้เข้าอบรมให้อยู่ในระดับที่เป็นเลิศ ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพลูกศิษย์ให้มีคุณภาพระดับมืออาชีพ มากขึ้นกว่า 50,000 คน  เนื้อหาแต่ละวิชา สามารถจบได้ภายใน 1 วัน เรียนสนุก เข้าใจง่าย ตรงประเด็น โดยใช้ Tools เครื่องมือสื่อการสอนที่เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเอง สามารถเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนภายหลังการอบรมได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงได้ทันที***
  

 
สถาบันพัฒนาทักษะการบริการ Call Center หรือ Thailand Call Center Academy หรือชื่อย่อ TCCA เป็นสถาบันอันดับหนึ่งแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านงานบริการ Call Center / Contact Center  ที่โดดเด่นโดยเฉพาะ ด้วยคุณภาพของวิทยากร ประสบการณ์ องค์ความรู้ใหม่ๆ และการเป็นผู้นำด้านการอบรม Call Center ที่มีการพัฒนาหลักสูตรด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสอนอย่างตรงจุด-ตรงประเด็น จนได้รับความเชื่อมั่น ยอมรับและไว้วางใจจากผู้ประกอบการ Call Center กว่า 500 องค์กร (กว่า 1,000 รุ่น) ให้ดำเนินการฝึกอบรมพนักงาน Call Center และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการบริการ Call Center ครบวงจร  ก่อตั้งโดย อ.สรวิทย์ บัวศรี Guru ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบและการบริการ Call Center โดยตรงมากว่า 27 ปี (2535-2564) คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลการบริการ Thailand Contact Center Award 2023, และ ปัจจุบันยังคงเป็นที่ปรึกษาด้านการบริการ Call Center ให้แก่บริษัทที่ทำธุรกิจ Call Center และ Contact Center อย่างต่อเนื่อง


Thailand Call Center Academy มีวัตถุประสงค์ในการเปิดสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ปลูกฝังพนักงาน Call Center & Counter Service ให้เป็นคนมีคุณภาพ รักการบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเน้นคุณภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA) มี หลักสูตรเกี่ยวกับ Call Center โดยเฉพาะ และมีหลักสูตรต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของ Call Center แต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกัน โดยใช้ Tools เครื่องมือสื่อการสอนที่ออกแบบเและเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเอง ดำเนิน การสอนโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงาน Call Center และเป็นมืออาชีพด้าน Call Center โดยตรง ซึ่งวิทยากรจะต้องผ่านหลักสูตร Teacher Training Course และการสอบสอน เพื่อให้ได้วิทยากรที่มีคุณภาพรับรองโดยสถาบัน  Thailand Call Center Academy นอกจากนี้ สถาบันยังได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องไปถึงงานบริการในส่วนของจุดบริการ ที่ต้องสัมผัส-เผชิญหน้ากับลูกค้าแบบ Counter Service / Customer Service (Face to Face), Social Media Marketing  และ Online Training อีกด้วย

จุดเด่นของ Thailand Call Center Academy (TCCA) คือ ความใส่ใจในผู้เรียน-ตลอดจนเนื้อหาใหม่ๆ ที่พิเศษตลอดการอบรม การให้ Solution ที่เข้าใจง่าย / เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น / ปรับปรุงพัฒนาด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming เพิ่มทักษะ และเน้นวิธีการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี พร้อม Case Study ดีๆ ที่หลากหลาย-น่าสนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอย่างสนุกสนาน เป็นกันเองในขณะอบรม จนผู้เข้ารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงเห็นผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งทุกหลักสูตรที่อบรม สามารถนำกลับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ทันที

Course ID


More Information

AG-01 หลักสูตร เตรียมความพร้อม..เพื่อก้าวสู่อาชีพงานบริการ Call Center article
(Build up for The New Call Center Service)
เหมาะสำหรับพนักงานใหม่ และหน่วยงาน ที่กำลังเริ่มก้าวสู่อาชีพงานบริการ Call Center เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นขั้นตอน
พร้อมให้คำปรึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ Call Center ต่อเนื่องระยะยาว หลังการอบรม ..Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-02 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)
*** เน้นพัฒนา Growth Mindset ทักษะการใช้น้ำเสียง คำพูดและมารยาทการใช้โทรศัพท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าระดับมืออาชีพ (SMART Communication)
หลักสูตรการสนทนาทางโทรศัพท์ที่
พนักงานรับสายโทรศัพท์ Call Agent, พนักงาน Call Center ทุกคนต้องเรียน...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001

AG-03

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
(Professional Complaint Handling & Communication Technique)
*** หลักสูตรที่เน้นการสื่อสาร-ประสานงาน การใช้คำพูด
พัฒนาทัศนคติ การควบคุมอารมณ์ และวิธีการรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ..Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-04 หลักสูตร เพิ่มทักษะการรับมือ และจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก article
(Crisis Management with Difficult Situation & People)
*** หลักสูตร Upskill ขั้น Advance เน้นทักษะการบริการรับเรื่องร้องเรียน ประสานงาน แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซับซ้อนฉุกเฉิน รับมือลูกค้าอารมณ์รุนแรง ภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยากและกดดัน..Recommended !!
Please Call:
02-589-3001

AG-05

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Professional Telesales & Upsales Skill)  (รุ่นละ 25 คน)
ลงทุนโฆษณาไปแล้ว..ลูกค้าให้ความสนใจมากมาย ทั้งทาง TV, Facebook, Line โทรเข้า โทรออก แต่พนักงานขายคุยกับลูกค้าทีไร ก็ยังปิดการขายไม่สำเร็จสักที
หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้า ที่เน้นการนำเสนอ การโน้มน้าว การเพิ่มยอดขาย จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ขจัดความท้อแท้ และกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า..Recommended!!

Please Call:
02-589-3001

AG-06

หลักสูตร เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ article
(Advance Professional Call Center 4.0 Skills)
(รุ่นละ 25 คน)
*** หลักสูตร Growth Mindset เพื่อ Upskill-Reskill เพิ่มทักษะทางด้านการบริการลูกค้า ยกระดับความสามารถและคุณภาพพนักงาน Agent ให้สูงขึ้นในยุค Digital Disruption ..Recommended !! 

Please Call:
02-589-3001

AG-07 หลักสูตร Service Mind จุดพลัง "การบริการด้วยใจ"..สู่การบริการอย่างเหนือความคาดหมาย article
(Build up Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation)
*** หลักสูตรเสริมสร้างการบริการอย่างเป็นเลิศด้วย "Service Mind" การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่พนักงานทุกคนต้องเรียน...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-08 หลักสูตร เคล็ดลับ..การบริการลูกค้าผ่าน Call Center อย่างเป็นเลิศ "Service Excellence" article
(The Secret of Professional Call Center & Best Practice)
***
 หลักสูตรที่เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม Mindset กระบวนการทำงาน เพื่อก้าวสู่ระดับงานบริการที่เป็นเลิศ...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-09 หลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Collection Calls)

*** หลักสูตรที่ปรับทัศนคติและวิธีการพูด วิธีโน้มน้าว การเจรจาต่อรอง ที่พนักงานทวงหนี้ต้องเรียน..เพื่อรักษาความสัมพันธ์ลูกค้า ทำให้ภาพลักษณ์การทวงหนี้ของบริษัทดีขึ้น...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-10 หลักสูตร เทคนิคการโน้มน้าวจิตใจ เพื่อสร้างลูกค้าใหม่-รักษาลูกค้าเก่า
(Customer Retention by Enhancing Persuasive Communication)
หลักสูตรที่เน้นการรักษาลูกค้าเก่า ดึงลูกค้า ที่กำลังยกเลิกการใช้บริการ และสร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการสื่อสารโน้มน้าวที่มีประสิทธิผล...Recommended !! 
Please Call:
02-589-3001

AG-11

หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call และ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์-สำรวจความพึงพอใจลูกค้า ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique Outbound Call for Tele-Marketing & Tele-Survey) article
เทคนิคการสร้างและใช้ Script อย่างเป็นธรรมชาติ, ทำอย่างไร...จึงจะให้ได้ยอด Outbound และผลสำรวจที่มีคุณภาพ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

AG-12 หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อขอนัดหมายเข้าพบลูกค้าทางโทรศัพท์ อย่างทรงประสิทธิผล article
(Effective Outbound Call Technique for Appointment Setting)
หลักสูตรที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เป็นที่จดจำ และขออนุญาตนัดหมายเข้าพบตัวลูกค้า  เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
Please Call:
02-589-3001

AG-13

หลักสูตร ทักษะการสื่อสาร รับเรื่องและประสานงาน อย่างมืออาชีพ article
(Communication & Professional Coordination Skill)  ประสานอย่างไร ได้ทั้งใจ..ได้ทั้งงาน
หลักสูตรเน้นการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ขจัดความขัดแย้ง เพื่อการประสานงาน ส่งต่อและติดตามงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

AG-14

หลักสูตร การเสริมสร้างคุณภาพ และการยกระดับประสิทธิภาพพนักงาน Call Center article
(Call Center Roadmap : Build up Call Center Agent Quality & Development)
*** หลักสูตร Functional Training Development Program ระยะยาวต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง
หลักสูตรต่อเนื่อง ที่ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการบริการ ยกระดับคุณภาพการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพของ Agent ได้อย่างชัดเจน..
Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

AG-15

Workshop : มารยาทและทักษะการสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ประทับใจ 
หลักสูตรการรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ, มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ มาตรฐานการรับโทรศัพท์
ปรับ Mindset ฝึกเรื่องการรับสาย การให้ข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียน และการบริการลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ให้ประทับใจ
...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

AG-16
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร..อย่างมีประสิทธิผล  article
(Effective Internal Coordination Technique) ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ..ได้ทั้งงาน
หลักสูตรเน้นการพูดจาสื่อสาร กับผู้ร่วมงาน ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างแผนก ภายในองค์กร ได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิผล 
ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือกันในการทำงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
และกระตุ้นพลังในการปฏิบัติงานทุก ๆ Case ด้วย Teamwork  
Please Call:
02-589-3001

Course ID

More Information

SM-01

หลักสูตร Social Media Marketing : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication On Social Media) 

หลักสูตร Non-Voice ที่เน้นการสื่อสารด้วยตัวอักษร (Text) เทคนิคการตอบข้อความ ผ่าน Social Media  เพื่อชี้แจง-แก้ปัญหา-ติดตาม-ติดต่อ-ตอบกลับอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

SM-02

หลักสูตร Social Media Marketing : การบริหารจัดการ และการตอบ Comment ข้อร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ ผ่านทาง Social Media
(Crisis Complaint Management & Writing on Social Media) 

หลักสูตร Non-Voice ที่เน้นการสื่อสาร เทคนิคการตอบ Comment ผ่าน Social Media  เพื่อชี้แจง-แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนขั้นรุนแรงอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

SM-03

หลักสูตร Social Media Marketing : เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media
(Effective Sales Communication & Writing Social Media Technique) 

หลักสูตร Non-Voice ที่เน้นการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบ Comment ผ่าน Facebook & Line เพื่องานขาย-ตอบข้อโต้แย้ง-ติดตาม-ตอบกลับอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

SM-04

หลักสูตร Social Media Management : กลยุทธ์การบริหารและจัดการคำถามบนสื่อ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ
(
 Social Media Management Strategy) 
หลักสูตรที่เน้นการบริหารทีมงาน การควบคุมคุณภาพของทีม Social Media, KPI  และวิธีการจัดการ การสื่อสาร-การเขียน-ตอบ Comment อย่างมีประสิทธิภาพ..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

SM-05

หลักสูตร Social Media Marketing : เทคนิคการเขียนตอบ เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line
(Line Chat Sales & Service Technique) 

หลักสูตร Non-Voice ที่เน้นการสื่อสารด้วยตัวอักษร (Text) เทคนิคการตอบข้อความ ผ่าน Line  เพื่อ
ตอบกลับอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

EG-01

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Telephone / Call Center article
(การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ เพื่อการบริการ-ประสานงานอย่างมีประสิทธิผล)
ฝึกสนทนา ฝึกให้กล้าพูดภาษาอังกฤษ พัฒนาการใช้คำพูดที่ถูกต้อง ในการสื่อสารทางโทรศัพท์ และการเขียน พร้อมเรียนรู้เทคนิคการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ
** สอนโดย Teacher สายงาน Contact Center ประสบการณ์ตรง รางวัล Customer Service Satisfaction Awards ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

EG-02

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Telesales article
(การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ เพื่อการนำเสนอขายสินค้า และบริการอย่างมีประสิทธิผล)

ฝึกสนทนา พัฒนาการใช้คำพูดที่ถูกต้อง ในการเปิดและปิดการขายอย่างมีประสิทธิผล มุ่งสู่ยอดขาย ด้วยการนำเสนออย่างมืออาชีพ
** สอนโดย Teacher สายงาน Contact Center ประสบการณ์ตรง รางวัล Customer Service Satisfaction Awards ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

EG-03
หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Complaint Handling  article
(การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ เพื่อการรับเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล)

ฝึกสนทนา พัฒนาการใช้คำพูดที่ถูกต้อง ในการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมเรียนรู้เทคนิคการให้บริการ
** สอนโดย Teacher สายงาน Contact Center ประสบการณ์ตรง รางวัล Customer Service Satisfaction Awards ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

EG-04

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business E-mail and Report Writing Workshop article
(การเขียน E-mail และรายงานภาษาอังกฤษ)
ฝึกการเขียนจดหมาย E-Mail พัฒนาการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
** สอนโดย Teacher สายงาน Contact Center ประสบการณ์ตรง รางวัล Customer Service Satisfaction Awards ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

SV-01 หลักสูตร ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ  article
(Professional Call Center Supervisor & Leadership)

(How to be a Great Call Center Supervisor) ... Recommended !!
*** หลักสูตรเข้มข้น รวมทุกเรื่องที่ Supervisor และหัวหน้าทีมบริการลูกค้าต้องรู้และต้องทำ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center
Please Call:
02-589-3001
SV-02 หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor article
(Effective Coaching for Call Center Supervisor) .. Recommended !!
*** หลักสูตรสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้า ที่เน้นวิธีการสื่อสารกับทีมงาน และวิธีแก้ไขปัญหาในการสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน-ติดตามงาน
และการให้ Feedback
Please Call:
02-589-3001
SV-03 หลักสูตร การบริหารเวลา สำหรับ Supervisor 
(Time Management for Call Center Supervisor)
*** เทคนิคการบริหารเวลา จัดสรรเวลา ในการควบคุมงาน บริหารงานเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จของ Call Center ... Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
SV-04 หลักสูตร Coaching : กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย article
(Tele-Sales Strategy & Management) (หลักสูตร 2 วัน)
*** หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย การ Coach  การ Motivate และสร้างทีมขาย ให้ทะลุเป้า..Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
SV-05

หลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม article
(Powerful Leadership & Development to Improve Performance) (หลักสูตร 2 วัน)
*** หลักสูตรรวมการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน สำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้า..ที่กำลังก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำ
และต้องการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยม
..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

MG-01

 หลักสูตร การ Set และการบริหารระบบการขายสินค้าทางโทรศัพท์ สำหรับนักธุรกิจ Online
Setting-up Telesales & Call  Center
article
(Technology, Data, Human Resource, Process & Operation, Facilities) ..... Recommended !!
หลักสูตรสำหรับ นักธุรกิจบนโลก Online ที่ต้องการมีระบบ Telesales เพื่อการใช้งานขายสินค้า เมื่ออัตราค่าโฆษณาบน Facebook แพงขึ้น
และต้องการเพิ่มยอดขายจากช่องทางโทรศัพท์
เจ้าของธุรกิจขายสินค้าบน Online จะต้องทำอย่างไร เมื่อ...
- Facebook ปิดกั้นการมองเห็นของลูกค้า
- ราคาค่าโฆษณาบน Facebook แพงขึ้น
- มีฐานข้อมูลมีเยอะมาก... หลักหมื่น - หลักแสนราย
- เก็บบน Excel, Google Sheet
- เป็นฐานข้อมูลเก่ามาก...2-3 ปีที่แล้ว
- ไม่ค่อยได้ติดต่อกลับหาลูกค้าเลย
- เคยติดต่อแล้ว แต่นานมาแล้ว
- ติดต่อไปแล้ว แต่ลูกค้าไม่ซื้อต่อ
- Admin โทรไม่เป็น นำเสนอไม่ได้ เพราะเคยแต่เน้นการขายผ่านตัวอักษร อย่างเดียว
- โทรไปหาลูกค้า แต่ได้อัตรา Success Rate ต่ำมาก

Please Call:
02-589-3001

MG-02

หลักสูตร หลักสูตร การบริหารงาน Call Center “ยุคใหม่” อย่างมืออาชีพ article
(Professional Call Center Operation Performance & Management for New Era)
หลักการบริหารงาน Customer Operations Performance Contact Center ตามมาตรฐาน สมาคม Call Center ประเทศไทย (TCCTA)
พร้อม Case Study และ 7 Best Practices จากองค์กรที่ได้รับรางวัล The Best Thailand Contact Center Award เน้นการวิเคราะห์งานในแต่ละ Metric..Recommended !!
 

Please Call:
02-589-3001

MG-03

หลักสูตร การบริหารพนักงาน Call Center ยุคใหม่ อย่างมืประสิทธิภาพ
(How to Manage Call Center Agent)

หลักสูตรที่เน้นการบริหารพนักงาน และบุคลากรทีมงาน Call Center ทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาคุณภาพทีมงาน..สู่การบริการที่เป็นเลิศ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

MG-04

หลักสูตร การบริหารจัดการข้อร้องเรียน และกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่าน Call Center  article
(Customer Complaint Management & CRM Call Center Strategic)
หลักสูตรพัฒนา Call Center สำหรับผู้บริหาร เน้นวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและการรักษาลูกค้า สาเหตุของปัญหาและการแก้ไขทั้งระบบ
การนำปัญหามาต่อยอดปรับปรุงคุณภาพการบริการ และบริหารทีมงาน Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ .. Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

MG-05 หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์ และการคัดเลือกบุคลากร Call Center อย่างมีคุณภาพ
หลักสูตรสำหรับ HRD, Supervisor, ผู้บริหารงานบุคลากร
เน้นเครื่องมือ และเทคนิค-วิธีการสัมภาษณ์ การใช้คำถาม - เทคนิคในการวิเคราะห์ สรรหาคัดเลือกพนักงาน Call Center ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
พร้อมเทคนิคการบริหารทีม Call Center และวิธีการรักษาบุคลากร Call Center อย่างยั่งยืน (Employee Engagement)..Recommended !!
Please Call:
02-589-3001

MG-06

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงาน Contact Center...สู่ความสำเร็จ
(Contact Center Management
Strategies & Innovation)
หลักสูตรเน้นกลยุทธ์การบริหารศูนย์บริการ เพื่อพัฒนาการบริการ Call Center..สู่การบริการที่เป็นเลิศ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

MG-07 หลักสูตร การบริหารงานธุรกิจ Outsourcing Call Center ในยุค New Normal 
(How to Set up & Manage Outsourcing Call Center Business) ..... Recommended !!
หลักสูตร Step-By-Step สำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบ-พัฒนาระบบ Call Center เพื่อดำเนินงานธุรกิจ Outsource ให้แก่ลูกค้า
(รองรับงานขายและงานบริการ รวมถึง Online & Social Media)
Please Call:
02-589-3001
Course ID
More Information

IT-01

หลักสูตร Helpdesk มืออาชีพ article
(Professional Communication & Service Technique for Helpdesk)
(Professional Co-ordinating & Problem Solving Technique for Helpdesk)

หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ Helpdesk และ IT Support ที่ต้องการพัฒนาการบริการ การสื่อสาร ปฏิบัติงานการรับเรื่อง Take Action และประสานงาน ให้มีประสิทธิภาพ

Please Call:
02-589-3001

IT-02

หลักสูตร เทคนิคการออกแบบ-บริหารจัดการข้อมูล และบันทึกเสียงระบบ IVR article
(Content Management & IVR Recording)

หลักสูตรการออกแบบ-เคล็ดลับในการจัดทำเนื้อหา Content  เพื่อให้ Agent สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย

เทคนิคการคัดเลือกผู้ประกาศ IVR การใช้เสียง และการสร้าง Charactor ให้กับ Call Center
เทคนิคการบันทึกเสียง Edit  Compress ผสมเสียง การจัดทำ Voice File เพื่อใช้กับระบบ IVR ให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

SC-01 หลักสูตร Perfect Voice for Service article
(หลักสูตร 3 ชั่วโมง) ..... Recommended !!
หลักสูตรที่ออกแบบมา เพื่อปรับเปลี่ยนน้ำเสียงสำหรับ Operator, Agent และผู้ให้บริการ ที่มีปัญหาเรื่องน้ำเสียง การควบคุมอารมณ์ และทัศนคติในการให้บริการลูกค้า
Please Call:
02-589-3001

SC-02

หลักสูตร Build up Teamwork for Success article
(จุดพลังการทำงานเป็นทีม..เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ) (Teamwork)
(Activities : เน้นกิจกรรมละลายพฤติกรรม ขจัดความขัดแย้ง ปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ภายในองค์กร)  .... Recommended !!
อบรมนอกสถานที่ เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์  การช่วยเหลือกัน การทำงานร่วมกัน เสริมความรู้ด้านงานบริการ พร้อมเติมเต็มความสุข ความสนุกสนานเต็มที่

Please Call:
02-589-3001

SC-03

หลักสูตร Build Up Inspiration for Life Success article
(จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน) (Change Management)
หลักสูตร Growth Mindset ที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มพลังการทำงาน พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ปฏิบัติงาน ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สู่ความสำเร็จในการทำงาน
ทำให้ผลงานสูงขึ้น มีแรงกระตุ้นในการทำงาน มีความสุข เบิกบานใจ สดชื่น แจ่มใสในที่ทำงาน
เหมาะสำหรับ Call Center ที่ต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติพนักงาน..Positive Thinking สู่การบริการที่เป็นเลิศ และความสำเร็จในชีวิต
 ..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

SC-04

หลักสูตร Happy Workplace (การสร้างความสุขในที่ทำงาน) article
(Happy Work & Work life Balance) เพื่อสร้าง EQ ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน
และการบริหารชีวิตให้มีความสมดุล ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน อย่างมีความสุข

หลักสูตรที่สามารถสร้างความสุข สนุกในที่ทำงาน สร้างจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีในขณะทำงาน ขจัดความขัดแย้ง สร้างแรงบันดาลใจ ความคิดเชิงบวก การทำงานเป็น Teamwork ด้วยความรัก ความอบอุ่น
การระบายความเครียด ละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร การมีมนุษย์สัมพันธ์ จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
สร้างพลังในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขพร้อมกระตุ้นพลัง เติมเต็มความสุข ความสนุกสนานในชีวิตอย่างเต็มที่ ....
Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

หลักสูตร 2 วัน

SC-05

หลักสูตร Growth Mindset & Positive Thinking Positive Communication article
(การพัฒนาความคิดและการสื่อสารเชิงบวกในการทำงาน)
หลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างจิตสำนึกในขณะทำงาน ด้วยความคิดเชิงบวก
ทั้งจากพฤติกรรม การกระทำ และคำพูด พร้อมละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ ให้เกิดขึ้นในองค์กร
สร้างพลังในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขอย่างเต็มที่ .... Recommended !!

Please Call:
02-589-3001


Course ID


More Information

QA-01

หลักสูตร หลักการควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการบริหารมาตรฐานงานบริการของ Call Center article
(Quality Control : Measurement & Assurance)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ พนักงานควบคุมคุณภาพ QA & Supervisor
เน้น
วิธีการดูแล ควบคุมคุณภาพ Call Center การออกแบบ แบบฟอร์ม (Monitoring Form)
การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เพื่อควบคุมการบริการทางโทรศัพท์แบบ 360 ํ ครบถ้วนทุกจุด
เน้นหลักการในการวัดผล และวิธีการประเมินผลงานของพนักงานบริการ Call Center ที่ถูกต้อง-ขจัดข้อผิดพลาดจากการประเมินของ QA

เพื่อให้การบริการทางโทรศัพท์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พร้อมหลักเกณฑ์ หัวข้อที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานการบริการ..Recommended !! 

Please Call:
02-589-3001

 

QA-02

หลักสูตร ทักษะการเป็น Quality Assurance มืออาชีพ article
(Professional Call Center Quality Assurance)
Role Model Of QA
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาบทบาท ทักษะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ พนักงานควบคุมคุณภาพ QA & Supervisor
พัฒนาเสริมสร้างทักษะในการฟังเพื่อวิเคราะห์ วิธีการให้คะแนน วิธีการสื่อสาร การให้ Feedback การควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ Call Center อย่างมืออาชีพ... Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

QA-03

Quality Monitoring Evaluation Standard Program  
โปรแกรมพิเศษ พร้อม Mystery Shopper : เพื่อร่วมตรวจสอบ Audit  พิจารณา และประเมินผลการปฏิบัติงานของ Call Center
รวมถึงกระตุ้นการบริการของพนักงาน ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมยกระดับมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ
รับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพ
โดยวัดผลตามมาตรฐาน สมาคม Call Center ประเทศไทย (TCCTA) เท่าระดับมาตรฐาน Call Center Asia Pacific (CC-APAC)

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

TTC-01

หลักสูตร "Train Like A Pro"
3 Days "Call Center...Teacher Training Course"
(ก้าวสู่การเป็นวิทยากร Call Center มืออาชีพ) (หลักสูตร 3 วัน) (รุ่นละ 5 คน) 
article
Call Center / Contact Center เป็นศิลปะการบริการเฉพาะทาง ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าการรับสายโทรศัพท์โดยทั่วไป
ดังนั้นผู้ที่สามารถเป็น Trainer ผู้สอนงาน Call Center ที่ดีได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ทักษะ พร้อมความรู้ในทุกๆ ด้านของ Call Center
ทั้ง Hardware Software People Process Operation รวมถึงเทคนิคกระบวนการสอน และมีวิธีการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีด้วย

*** หลักสูตร Train the Trainer นี้ เหมาะสำหรับ Trainer ที่ต้องการเป็น
Call Center Trainer ระดับมืออาชีพ
เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อม, เครื่องมืออุปกรณ์,
การใช้ Application ในการสร้างสรรค์สื่อ, PowerPoint,  ACID Pro..etc.
การออกแบบเนื้อหาหลักสูตร Call Center,วิธีการนำเสนอ, การสอนใน Style ของตัวเอง,
Games & Activity ประกอบการสอนที่ตรงจุด, การเลือกใช้สื่อ,การใช้ Tools, วิธีการออกแบบ Pre-test / Post-test และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมฝึกและทดสอบการสอน... Recommended !!
เทคนิคการสอนในรูปแบบบ Online (การใช้ Zoom, Google Meet, Microsoft Team, WebEx).. Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

CS-01

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมืออาชีพ (Effective Communication)
หลักสูตรสุดยอดการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสาร ด้วยวิธีการพูด และการแสดงออกอย่าง SMART .. Recommended !!
เหมาะสำหรับ พนักงานหน้า Counter, พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม บุคลากรทางด้านการแพทย์ ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-02

หลักสูตร Face to Face :หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ แบบมืออาชีพ (Service Excellence)
หลักสูตรสุดยอดการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!
เหมาะสำหรับ
พนักงานหน้า Counter, พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม บุคลากรทางด้านการแพทย์ ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-03

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร จุดพลังการบริการลูกค้าด้วยใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
หลักสูตรสุดยอดการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!
เหมาะสำหรับ ผู้จัดการร้านค้า, หัวหน้าสาขา Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,ทีมงานบริการลูกค้า, Hospitality, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม บุคลากรทางด้านการแพทย์ ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-04

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร เทคนิคการบริการและการนำเสนอขายสินค้า..เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า
(Sales Technique & SMART Presentation Workshop)
.. Recommended !!
หลักสูตรที่มีกลยุทธ์การบริการและเทคนิคดีๆ พร้อมวิธีการนำเสนอขายที่หลากหลาย...ที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการและซื้อเพิ่ม ..Recommended !!

เหมาะสำหรับ ผู้จัดการร้านค้า, หัวหน้าสาขา,
ทีมขาย, พนักงานหน้า Counter,ทีมงานบริการลูกค้า, พนักงานแนะนำสินค้า Product Consultant, พนักงานทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-05

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียน และประสานงานอย่างมืออาชีพ
(Complaint Management & HandlingTechnique)
หลักสูตรที่สามารถรับมือและจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหา ได้เป็นอย่างดี.. Recommended !!

เหมาะสำหรับ พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงานหน้า Counter, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม บุคลากรทางด้านการแพทย์ ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-06


หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศระดับ Premium และการบริการเหนือความคาดหมาย
(Premium Services & Service Beyond Expectation)

หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการบริการพร้อม Workshop ที่สามารถสร้างความประทับใจได้อย่างโดดเด่น และโดนใจ..Recommended !!
เหมาะสำหรับ พนักงานหน้า Counter, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล, Hospitality
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม บุคลากรทางด้านการแพทย์ ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-07

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร เทคนิครักษาลูกค้า และสร้างลูกค้าใหม่ ด้วยการโน้มน้าวจิตใจลูกค้า
(Customer Retention by Enhancing Effective Persuasion)
หลักสูตรที่เน้นวิธีการบริการ เพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ การรักษาลูกค้า และดึงดูดลูกค้าที่กำลังยกเลิกการใช้บริการ..ให้กลับมาเหมือนเดิม..Recommended !!

เหมาะสำหรับ พนักงานหน้า Counter, พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-08

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการบริการ
(Personality for Customer Service)
หลักสูตรที่เน้นวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การบริการให้โดดเด่นขึ้น ..Recommended !!
เหมาะสำหรับ
พนักงานหน้า Counter, พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม บุคลากรทางด้านการแพทย์ ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

  

ความสำเร็จ ของ..ผู้จัดการ..ผู้ดูแลจัดการฝึกอบรมพนักงาน..ฝ่าย HR..ฝ่ายบุคคล..ผู้ที่ติดต่อประสานงานการฝึกอบรม :

ภายหลังจากการอบรมในทุกๆ Class ... นอกจากความประทับในในความรู้ เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติที่เห็นผลอย่างชัดเจน
ความประทับใจในเทคนิคการสอนการถ่ายทอด ประสบการณ์ ความรู้ของวิทยากรจากสถาบัน Thailand Call Center Academy  แล้ว...
สิ่งหนึ่ง..ที่น้องๆ ผู้เข้ารับการอบรม..จะกล่าวถึง..และชื่นชมเป็นอย่างมาก..ก็คือ.. ความประทับใจเป็นอย่างมากกับ...ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ..
ผู้ที่ได้คัดสรร สรรหา สิ่งดีๆ ความรู้ใหม่ๆ มาให้แก่พวกเขา ..สรรหาหลักสูตร Call Center ทั้งการบริการทางโทรศัพท์ และการบริการประเภท Face to Face
จากสถาบัน Thailand Call Center Academy..ทำให้พวกเขาได้รับในสิ่งดีๆ..ที่เขาไม่เคยรับมาก่อน ได้มีความรู้ใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ เข้ามา ได้รับความสุข สนุกสนาน เฮฮา รอยยิ้ม
โดยไม่ใช้เกมส์..หรือกิจกรรมสันทนาการแบบ Outdoor มาใช้เลย แต่ใช้เทคนิคการอบรมพิเศษ..ซึ่งเป็น Signature ที่แตกต่างจากที่เคยได้รับการอบรมมา...
ด้วยเนื้อหาสาระที่ตรงจุด ตรงประเด็นจริงๆ..ฝึกกันแบบจริงๆ สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ ชัดเจน เข้าใจง่าย ตลอดการฝึกอบรม..
ทำให้ภายหลังจากการฝึกอบรมทุกครั้ง สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลอย่างชัดเจน..

ต้องกราบขอขอบพระคุณ..ผู้จัดการ..ผู้ดูแลจัดการฝึกอบรมพนักงาน..ฝ่าย HR..ฝ่ายบุคคล..ผู้ที่ติดต่อประสานงานการฝึกอบรม..ทุกๆ ท่านที่น่ารัก
มา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ...ที่ได้เลือกสิ่งดีๆ หลักสูตรดีๆ..ให้แก่น้องๆ พนักงานในองค์กรของท่าน
และให้โอกาสสถาบัน Thailand Call Center Academy ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน..


  
 
   
 
 
   
 
 

หลักสูตร การบริหารงาน contact center อย่างมืออาชีพ Professional contact center หลักสูตร การบริหารงาน call center อย่างมืออาชีพ Professional Call Center
หัวข้อ อบรม call center การ พัฒนา call center training call center เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ ทักษะ call center การ ทำ call center
ปรับปรุง หลักสูตร  การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ  หัวข้อการอบรม  การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ  ใหม่ล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565
อบรม การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ  ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
อบรม การบริการ Call Center อย่างมืออาชีพ  ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565    
หลักสูตรอบรมพนักงานรับสายโทรศัพท์ Call Agent, Operator, Customer Service

      - มารยาทในการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
      - เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Communication Skills)
      - เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Complaint Handling)
       - อบรมพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales), พนักงานทวงถามหนี้ (Collection)
       - Service Mind & Service Excellence
       - เทคนิคการตอบข้อความผ่าน Social Media
       - ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร, หัวหน้าทีมบริการ (Manager, Supervisor-Team Leader)
       - กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารงาน Call Center
      - Happy Workplace, Inspiration for Success, Teamwork
       - อบรมทีม Quality Assurance, การควบคุมคุณภาพการบริการ Call Center
       - อบรมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Call Center Trainer

หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
หลักสูตร Call Center Training Call Center อบรม Call Center ฟรี แบบฟอร์ม ประเมิน Call Center ฝึก อบรม คอลเซ็นเตอร์ Soft Skill Call Center Call center skill Hard skill for customer service วิธีการ สื่อสาร กับลูกค้า การพูดให้ ข้อมูล กับลูกค้า การปฏิเสธลูกค้า เชิงบวก เทคนิคการพูดกับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ Customer service skills การสื่อสารเพื่อการบริการ วิธีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน การสื่อสารในการบริการ การ สื่อสาร ของนัก ขาย  ตัวอย่าง การสนทนากับลูกค้า เทคนิคการต้อนรับลูกค้า กลยุทธ์ การบริการลูกค้า การสื่อสารในงานบริการ
แบบฟอร์ม ประเมิน Call Center ฝึก อบรม คอลเซ็นเตอร์ Soft Skill Call Center
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา : เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การบริการ Call Center Social Media
Update : 24 พฤศจิกายน 2564 : หลักสูตร Telesales หลักสูตรการขายทางโทรศัพท์ เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียน
การบริหารงาน Call Center การควบคุมคุณภาพ Call Center Happy Work Happy Workplace Service Mind to Service Excellence
SMART Communication , หลักสูตรออนไลน์ call center online Training


Helpdesk Call Center อบรมหลักสูตร Helpdesk Call Center หลักสูตรอบรม Call Center Helpdesk อบรมหลักสูตร Call Center Helpdesk หลักสูตรอบรมการจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการรับข้อร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการรับข้อร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการบริหารเรื่องร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการบริหารเรื่องร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรม Manager Call Center อบรมหลักสูตร Manager Call Center หลักสูตรอบรม Call Center Manager อบรมหลักสูตร Call Center Manager หลักสูตรอบรม Complaint Management อบรมหลักสูตร Complaint Management หลักสูตร Happy Workplace  หลักสูตร Happiness in a Workplace  หลักสูตร ฝึก อบรม call center หลักสูตร การ อบรม call center การ บริหาร งาน call center การ พัฒนา call center หลักสูตร อบรม call center หลักสูตร อบรม การ บริการ หลักสูตร อบรม training course training อบรม การ ให้ บริการ หลักสูตร อบรม การ บริการ การ ให้ บริการ อย่าง มือ อาชีพ การ สัมมนา หลักสูตร อบรม การ ขาย หลักสูตร การ อบรม call center การ บริการ แบบ มือ อาชีพ หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในงานบริการ Call Center (Service Mind & Service Excellence) เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ เน้นปฏิบัติการ Call Center Skills Call Center Skill เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ  หลักสูตร อบรม training
รายชื่อหลัก สูตรอบรม Call Center : หลักสูตรอบรม Helpdesk Call Center อบรมหลักสูตร Helpdesk Call Center หลักสูตรอบรม Call Center Helpdesk อบรมหลักสูตร Call Center Helpdesk หลักสูตรอบรมการจัดการเรื่อง ร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้า อย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการรับข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการรับข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการบริหารเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการบริหารเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรม Manager Call Center อบรมหลักสูตร Manager Call Center หลักสูตรอบรม Call Center Manager อบรมหลักสูตร Call Center Manager หลักสูตรอบรม Complaint Handling Management อบรมหลักสูตร Complaint Handling Management หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรมมารยาทการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมวิธีการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมการพูดจามารยาทการใช้โทรศัพท์พื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรมมารยาทการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมวิธีการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมการพูดจามารยาทการใช้โทรศัพท์พื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรมมารยาทการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมวิธีการใช้โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมการพูดจามารยาทการใช้โทรศัพท์พื่อการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลักสูตรอบรม Contact Center หลัก สูตรอบรม Contact Center หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพมาตรฐานการบริการของ Call Center(Call Center Quality Control, Quality Measurement & Quality Assurance ) หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพมาตรฐานการบริการของ Call Center(Call Center Quality Control, Quality Measurement & Quality Assurance)หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพมาตรฐานการบริการของ Call Center(Call Center Quality Control, Quality Measurement & Quality Assurance) หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพมาตรฐานการบริการของ Call Center(Call Center Quality Control, Quality Measurement & Quality Assurance ) หลักสูตรการควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพมาตรฐานการบริการของ Call Center(Call Center Quality Control, Quality Measurement & Quality Assurance)หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพมาตรฐานการบริการของ Call Center(Call Center Quality Control, Quality Measurement & Quality Assurance)หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพมาตรฐานการบริการของ Call Center (Call Center Quality Control, Quality Measurement & Quality Assurance) หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการประกันคุณภาพมาตรฐานการบริการของ Call Center(Call Center Quality Control, Quality Measurement & Quality Assurance) in-house training, หลักสูตร public training, หลักสูตร ฝึก อบรม call center, หลักสูตรอบรม call center, หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรม call center, อบรม in-house training, อบรม public training, อบรมการบริการ, อบรมการสื่อสาร, อบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรมการใช้โทรศัพท์ in-house training, หลักสูตร public training, หลักสูตร ฝึก อบรม call center, หลักสูตรอบรม call center, หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรม call center, อบรม in-house training, อบรม public training, อบรมการบริการ, อบรมการสื่อสาร, อบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรมการใช้โทรศัพท์ in-house training, หลักสูตร public training, หลักสูตร ฝึก อบรม call center, หลักสูตรอบรม call center, หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรม call center, อบรม in-house training, อบรม public training, อบรมการบริการ, อบรมการสื่อสาร, อบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรมการใช้โทรศัพท์ in-house training, หลักสูตร public training, หลักสูตร ฝึก อบรม call center, หลักสูตรอบรม call center, หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรม call center, อบรม in-house training, อบรม public training, อบรมการบริการ, อบรมการสื่อสาร, อบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์, อบรมการใช้โทรศัพท์ หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า
หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า หลักสูตรการขายสินค้า
หลัก สูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketingหลักสูตร telesales หลักสูตร telesale หลักสูตร telemarketing หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)หลักสูตร เทคนิคในการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales Techniques)เทคนิค การ ขาย ที่ ดี เทคนิค การ เสนอ ขาย สินค้า กลยุทธ์ การ ขาย สินค้า เคล็ด ลับ เทคนิค การ ขาย เทคนิค การ ขาย สินค้า และ บริการ เทคนิค การ ขาย สินค้า คือ ทักษะ การ ขาย สินค้า เทคนิค การ ขาย สินค้าทางโทรศัพท์  Contact Center Call Center Thailand Contact Center Thailand Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand Contact Center Call Center Thailand Call Center Academy Thailand Contact Center Thailand หลักสูตร การ รับ โทรศัพท์ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ อบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ หลักสูตร การ รับ โทรศัพท์ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ อบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ หลักสูตร การ รับ โทรศัพท์ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ อบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ หลักสูตร การ รับ โทรศัพท์ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ อบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ หลักสูตร การ รับ โทรศัพท์ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ อบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ หลัก สูตร การ รับ โทรศัพท์ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ อบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ อบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน หลักสูตร การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ อบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน หลักสูตร การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ อบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงาน หลักสูตร การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม ทักษะ การ สื่อสาร อบรม ทักษะ การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม ทักษะ การ สื่อสาร อบรม ทักษะ การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม การ สื่อสาร ฝึก อบรม ทักษะ การ สื่อสาร อบรม ทักษะ การ สื่อสาร เทคนิค การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง มี ประสิทธิภาพ การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ คือ การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย สื่อสาร ให้ มี ประสิทธิภาพ อบรม การ สื่อสาร ภายใน องค์กร อบรม เทคนิค การ สื่อสาร เทคนิค การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง มี ประสิทธิภาพ การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ คือ การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย สื่อสาร ให้ มี ประสิทธิภาพ อบรม การ สื่อสาร ภายใน องค์กร อบรม เทคนิค การ สื่อสาร กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน Call Center เทคนิคในการพัฒนาคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center เทคนิคการบริหารทีมบริการ Call Center หรือ Contact Center กลยุทธ์ในการบริหารทีมงาน Call Center เทคนิคในการพัฒนาคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center เทคนิคการบริหารทีมบริการ Call Center หรือ Contact Center
หลัก สูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตร การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Communication Skill อบรมการสื่อสารภายในองค์กร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรการสื่อสาร และการประสานงานหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตร การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Communication Skill อบรมการสื่อสารภายในองค์กร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรการสื่อสาร และการประสานงานหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตร การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Communication Skill อบรมการสื่อสารภายในองค์กร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรการสื่อสาร และการประสานงานหลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตร การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Communication Skill อบรมการสื่อสารภายในองค์กร หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร หลักสูตรการสื่อสาร และการประสานงาน แบบฟอร์ม ประเมิน Call Center ฝึก อบรม คอลเซ็นเตอร์ Soft Skill Call Center Call center skill Hard skill for customer service วิธีการ สื่อสาร กับลูกค้า การพูดให้ ข้อมูล กับลูกค้า การปฏิเสธลูกค้า เชิงบวก เทคนิคการพูดกับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ Customer service skills การสื่อสารเพื่อการบริการ วิธีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน การสื่อสารในการบริการ การ สื่อสาร ของนัก ขาย  ตัวอย่าง การสนทนากับลูกค้า เทคนิคการต้อนรับลูกค้า กลยุทธ์ การบริการลูกค้า การสื่อสารในงานบริการ