***** สถาบัน Thailand Call Center Academy อบรมหลักสูตร Service Mind to Service Excellence ซึ่งเป็นหลักสูตรการบริการลูกค้าด้วยใจอย่างมืออาชีพ และการบริการที่เหนือความคาดหมาย หลักสูตร Service Excellence การบริการอย่างเป็นเลิศ

Thailand Call Center Academy เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ  Service Excellence & Management for Leader (Service Mind & Beyond Expectation) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่โดดเด่น ทันสมัย เน้นการบริการด้วยใจและการบริการที่เหนือความคาดหมาย โดยมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี : วิทยากรด้าน Service Mind เป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคการสื่อสาร เทคนิคการบริการอย่างมืออาชีพ การพัฒนา เทคนิคการปรับปรุง เพิ่มเติมและการบริการที่มีประสิทธิผล เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ใหม่ๆ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ เฮฮา สนุกสนาน มิตรภาพ ความรัก ความอบอุ่น อิ่มเอมและเป็นกันเอง โดยใช้ Tools เครื่องมือสื่อการสอนที่ออกแบบเและเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การบริการและพลังแห่งการคิดบวก Positive Thinking  ให้เกิดความอบอุ่นที่สัมผัสได้ สมเป็นสุดยอดทีมงานบริการลูกค้าที่แท้จริงๆ  โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปปฏิบัติได้จริง..สู่การเป็น The Best Contact Center Service อย่างเห็นผลหลักสูตร : Build up Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation
(หลักสูตรการบริการด้วยใจ..สู่การบริการอย่างเหนือความคาดหมาย)

เป็นหลักสูตรการบริการ ที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพเชิงจิตวิทยาด้วย NLP (Neuro - Linguistic Programming)
และเน้นการปฎิบัติมากกว่าทฤษฎี ในขณะอบรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ Call Center และ Customer Service
แบบ Face to Face อย่างเห็นผลชัดเจน
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ คิดดี พูดดี ทำดี ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะการบริการอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
2. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการ พัฒนาทักษะการให้บริการ ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การสนทนา มารยาทการใช้โทรศัพท์
3. เพื่อนำเอาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวพนักงาน Agent ใน Call Center ออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
4. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ ไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. เพื่อพัฒนาและปรับระดับคุณภาพการให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• จะได้เห็นตัวอย่างการให้บริการในมุมมองต่างๆ กว้างขึ้น
• มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น
• ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
• มีพลังใจ มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
• มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น
• กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
• มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
• กล้าตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ
• มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน  

Course ID


More Information

AG-01 หลักสูตร เตรียมความพร้อม..เพื่อก้าวสู่อาชีพงานบริการ Call Center article
(Build up for The New Call Center Service)
เหมาะสำหรับพนักงานใหม่ และหน่วยงาน ที่กำลังเริ่มก้าวสู่อาชีพงานบริการ Call Center เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นขั้นตอน
พร้อมให้คำปรึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ Call Center ต่อเนื่องระยะยาว หลังการอบรม ..Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-02 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Communication Technique & Positive Thinking)
*** เน้นพัฒนา Growth Mindset ทักษะการใช้น้ำเสียง คำพูดและมารยาทการใช้โทรศัพท์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าระดับมืออาชีพ (SMART Communication)
หลักสูตรการสนทนาทางโทรศัพท์ที่
พนักงานรับสายโทรศัพท์ Call Agent, พนักงาน Call Center ทุกคนต้องเรียน...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001

AG-03

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียนลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
(Professional Complaint Handling & Communication Technique)
*** หลักสูตรที่เน้นการสื่อสาร-ประสานงาน การใช้คำพูด
พัฒนาทัศนคติ การควบคุมอารมณ์ และวิธีการรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ..Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-04 หลักสูตร เพิ่มทักษะการรับมือ และจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าขั้นวิกฤติ..ในสภาวการณ์ที่ยุ่งยาก article
(Crisis Management with Difficult Situation & People)
*** หลักสูตร Upskill ขั้น Advance เน้นทักษะการบริการ การประสานงาน การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซับซ้อนฉุกเฉิน การรับมือลูกค้าอารมณ์รุนแรง ภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก..!!Recommended !!
Please Call:
02-589-3001

AG-05

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล article
(Professional Telesales & Upsales Skill)  (รุ่นละ 25 คน)
ลงทุนโฆษณาไปแล้ว..ลูกค้าให้ความสนใจมากมาย ทั้งทาง TV, Facebook, Line โทรเข้า โทรออก แต่พนักงานขายคุยกับลูกค้าทีไร ก็ยังปิดการขายไม่สำเร็จสักที
หลักสูตรเทคนิคการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่เน้นการนำเสนอ การโน้มน้าว การเพิ่มยอดขาย จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ขจัดความท้อแท้ และกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า..Recommended!!

Please Call:
02-589-3001

AG-06

หลักสูตร เพิ่มทักษะการบริการ Call Center ระดับ Advance อย่างมืออาชีพ article
(Advance Professional Call Center 4.0 Skills)
(รุ่นละ 25 คน)
*** หลักสูตร Growth Mindset เพื่อ Upskill-Reskill เพิ่มทักษะทางด้านการบริการลูกค้า ยกระดับความสามารถและคุณภาพพนักงาน Agent ให้สูงขึ้นในยุค Digital Disruption..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001
AG-07 หลักสูตร Service Mind จุดพลัง "การบริการด้วยใจ"..สู่การบริการอย่างเหนือความคาดหมาย article
(Build up Service Mind to Service Excellence Beyond Expectation)
*** หลักสูตรเสริมสร้างการบริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศด้วย "Service Mind" การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่พนักงานทุกคนต้องเรียน...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-08 หลักสูตร เคล็ดลับ..การบริการลูกค้าผ่าน Call Center อย่างเป็นเลิศ "Service Excellence" article
(The Secret of Professional Call Center & Best Practice)
***
 หลักสูตรที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม Mindset กระบวนการทำงาน เพื่อก้าวสู่ระดับงานบริการที่เป็นเลิศ...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-09 หลักสูตร ทัศนคติและเทคนิคการเจรจา-ทวงถาม เพื่อเร่งรัดหนี้..อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Collection Calls)

*** หลักสูตรที่ปรับทัศนคติ วิธีการพูด วิธีโน้มน้าว การเจรจาต่อรอง ที่พนักงานทวงหนี้ต้องเรียน..เพื่อทำให้ภาพลักษณ์การทวงหนี้ของบริษัทดีขึ้น...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
AG-10 หลักสูตร เทคนิคการโน้มน้าวจิตใจ สร้างความผูกพัน เพื่อรักษาลูกค้าเก่า-สร้างลูกค้าใหม่ 
(Customer Retention by Enhancing Persuasive Communication)
หลักสูตรที่เน้นการรักษาลูกค้าเก่า ดึงลูกค้า ที่กำลังยกเลิกการใช้บริการ และสร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการสื่อสารโน้มน้าวที่มีประสิทธิผล...Recommended !! 
Please Call:
02-589-3001

AG-11

หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call และ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์-สำรวจความพึงพอใจลูกค้า ทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
(Effective Communication Technique Outbound Call for Tele-Marketing & Tele-Survey) article
เทคนิคการสร้างและใช้ Script อย่างเป็นธรรมชาติ, ทำอย่างไร...จึงจะให้ได้ยอด Outbound และผลสำรวจที่มีคุณภาพ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

AG-12 หลักสูตร เทคนิคการ Outbound Call เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และขอนัดหมายเข้าพบลูกค้า อย่างทรงประสิทธิผล 
(Effective Outbound Call Technique for Appointment Setting)

หลักสูตรที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เป็นที่จดจำ และขออนุญาตนัดหมายเข้าพบตัวลูกค้า  เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
Please Call:
02-589-3001

AG-13

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารรับเรื่องและประสานงาน อย่างมืออาชีพ article
(Communication & Professional Coordination Skill) ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ..ได้ทั้งงาน
หลักสูตรเน้นการสร้างความสัมพันธ์ ขจัดความขัดแย้ง ระหว่างหน่วยงาน เพื่อการประสานงาน ส่งต่อและติดตามงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

AG-14

หลักสูตร การเสริมสร้างคุณภาพ และการยกระดับประสิทธิภาพพนักงาน Call Center article
(Call Center Roadmap : Build up Call Center Agent Quality & Development)
*** หลักสูตร Functional Training Development Program ระยะยาวต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง
หลักสูตรต่อเนื่อง ที่ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการบริการ ยกระดับคุณภาพการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพของ Agent ได้อย่างชัดเจน..
Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

AG-15

Workshop : มารยาทและทักษะการสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์ให้ประทับใจ 
หลักสูตรการรับโทรศัพท์ให้ประทับใจ, มารยาทการใช้โทรศัพท์ที่ดี, ตัวอย่างการพูดสนทนาทางโทรศัพท์ มาตรฐานการรับโทรศัพท์
ปรับ Mindset ฝึกเรื่องการรับสาย การให้ข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียน และการบริการลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ให้ประทับใจ
...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

AG-15 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร..อย่างมีประสิทธิผล article
(Effective Internal Coordination Technique) ประสานงานอย่างไร ได้ทั้งใจ..ได้ทั้งงาน ..Recommended !!

หลักสูตรเน้นการพูดจาสื่อสาร กับผู้ร่วมงาน ระหว่างหน่วยงาน /  ระหว่างแผน ภายในองค์กร ได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิผล
ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือกันในการทำงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
และกระตุ้นพลังในการปฏิบัติงานทุก ๆ Case ด้วย Teamwork

Please Call:
02-589-3001

Course ID

More Information

SM-01

หลักสูตร Social Media Marketing : เทคนิคการสื่อสารและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media (Facebook & Line)
(Professional Communication On Social Media) 

หลักสูตร Non-Voice ที่เน้นการสื่อสารด้วยตัวอักษร (Text) เทคนิคการตอบข้อความ ผ่าน Social Media  เพื่อชี้แจง-แก้ปัญหา-ติดตาม-ติดต่อ-ตอบกลับอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

SM-02

หลักสูตร Social Media Marketing : การบริหารจัดการ และการตอบ Comment ข้อร้องเรียนลูกค้าขั้นวิกฤติ ผ่านทาง Social Media
(Crisis Complaint Management & Writing on Social Media) 

หลักสูตร Non-Voice ที่เน้นการสื่อสาร เทคนิคการตอบ Comment ผ่าน Social Media  เพื่อชี้แจง-แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนขั้นรุนแรงอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

SM-03

หลักสูตร Social Media Marketing : เทคนิคการขายและการเขียน-ตอบ Comment ผ่านทาง Social Media
(Effective Sales Communication & Writing Social Media Technique) 

หลักสูตร Non-Voice ที่เน้นการสื่อสารด้วยการเขียน-ตอบ Comment ผ่าน Facebook & Line เพื่องานขาย-ตอบข้อโต้แย้ง-ติดตาม-ตอบกลับอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

SM-04

หลักสูตร Social Media Management : กลยุทธ์การบริหารและจัดการคำถามบนสื่อ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ
(
 Social Media Management Strategy) 
หลักสูตรที่เน้นการบริหารทีมงาน การควบคุมคุณภาพของทีม Social Media, KPI  และวิธีการจัดการ การสื่อสาร-การเขียน-ตอบ Comment อย่างมีประสิทธิภาพ..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

SM-05

หลักสูตร Social Media Marketing : เทคนิคการเขียนตอบ เพื่อการขาย และการบริการ ผ่านทาง Line
(Line Chat Sales & Service Technique) 

หลักสูตร Non-Voice ที่เน้นการสื่อสารด้วยตัวอักษร (Text) เทคนิคการตอบข้อความ ผ่าน Line  เพื่อ
ตอบกลับอย่างมีประสิทธิผล..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

EG-01

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Telephone / Call Center article
(การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ เพื่อการบริการ-ประสานงานอย่างมีประสิทธิผล)
ฝึกสนทนา ฝึกให้กล้าพูดภาษาอังกฤษ พัฒนาการใช้คำพูดที่ถูกต้อง ในการสื่อสารทางโทรศัพท์ และการเขียน พร้อมเรียนรู้เทคนิคการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ
** สอนโดย Teacher สายงาน Contact Center ประสบการณ์โดยตรง รางวัล Customer Service Satisfaction Awards ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

EG-02

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Telesales article
(การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ เพื่อการนำเสนอขายสินค้า และบริการอย่างมีประสิทธิผล)

ฝึกสนทนา พัฒนาการใช้คำพูดที่ถูกต้อง ในการเปิดและปิดการขายอย่างมีประสิทธิผล มุ่งสู่ยอดขาย ด้วยการนำเสนออย่างมืออาชีพ
** สอนโดย Teacher สายงาน Contact Center ประสบการณ์โดยตรง รางวัล Customer Service Satisfaction Awards ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

EG-03
หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Communication for Complaint Handling  article
(การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ เพื่อการรับเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล)

ฝึกสนทนา พัฒนาการใช้คำพูดที่ถูกต้อง ในการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมเรียนรู้เทคนิคการให้บริการ
** สอนโดย Teacher สายงาน Contact Center ประสบการณ์โดยตรง รางวัล Customer Service Satisfaction Awards ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

EG-04

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Professional Business E-mail and Report Writing Workshop article
(การเขียน E-mail และรายงานภาษาอังกฤษ)
ฝึกการเขียนจดหมาย E-Mail พัฒนาการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
** สอนโดย Teacher สายงาน Contact Center ประสบการณ์โดยตรง รางวัล Customer Service Satisfaction Awards ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

SV-01 หลักสูตร ภาวะผู้นำ และการเป็น Call Center Supervisor มืออาชีพ  article
(Professional Call Center Supervisor& Leadership)

(How to be a Great Call Center Supervisor) ... Recommended !!
*** หลักสูตรเข้มข้น รวมทุกเรื่องที่ Supervisor และหัวหน้าทีมบริการลูกค้าต้องรู้และต้องทำ พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Call Center
Please Call:
02-589-3001
SV-02 หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานสำหรับ Supervisor article
(Effective Coaching for Call Center Supervisor) .. Recommended !!
*** หลักสูตรสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้า ที่เน้นวิธีการสื่อสารกับทีมงาน และวิธีแก้ไขปัญหาในการสอนงาน-สั่งงาน-มอบหมายงาน-ติดตามงาน
และการให้ Feedback
Please Call:
02-589-3001
SV-03 หลักสูตร การบริหารเวลา สำหรับ Supervisor 
(Time Management for Call Center Supervisor)
*** เทคนิคการบริหารเวลา จัดสรรเวลา ในการควบคุมงาน บริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน อย่างสูงสุด...Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
SV-04 หลักสูตร Coaching : กลยุทธ์การบริหารทีม Tele-Sales ให้ได้ยอดขาย article
(Tele-Sales Strategy & Management) (หลักสูตร 2 วัน)
*** หลักสูตรที่เน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการทีมงานขาย ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย การ Coach การ Motivate และสร้างทีมขาย ให้ทะลุเป้า..Recommended !!
Please Call:
02-589-3001
SV-05

หลักสูตร จุดพลังภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีผลงานยอดเยี่ยม article
(Powerful Leadership & Development to Improve Performance) (หลักสูตร 2 วัน)
*** หลักสูตรรวมการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน สำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้า..ที่กำลังก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำ
และต้องการพัฒนาทีมงาน Call Center ให้ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยม..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

MG-01

หลักสูตร การ Set และการบริหารระบบการขายสินค้าทางโทรศัพท์ สำหรับนักธุรกิจ Online
Setting-up Telesales & Call  Center
article
(Technology, Data, Human Resource, Process & Operation, Facilities) ..... Recommended !!
หลักสูตรสำหรับ นักธุรกิจบนโลก Online ที่ต้องการมีระบบ Telesales เพื่อการใช้งานขายสินค้า เมื่ออัตราค่าโฆษณาบน Facebook แพงขึ้น
และต้องการเพิ่มยอดขายจากช่องทางโทรศัพท์

เจ้าของธุรกิจขายสินค้าบน Online จะต้องทำอย่างไร เมื่อ...
- Facebook ปิดกั้นการมองเห็นของลูกค้า
- ราคาค่าโฆษณาบน Facebook แพงขึ้น
- มีฐานข้อมูลมีเยอะมาก... หลักหมื่น - หลักแสนราย
- เก็บบน Excel, Google Sheet
- เป็นฐานข้อมูลเก่ามาก...2-3 ปีที่แล้ว
- ไม่ค่อยได้ติดต่อกลับหาลูกค้าเลย
- เคยติดต่อแล้ว แต่นานมาแล้ว
- ติดต่อไปแล้ว แต่ลูกค้าไม่ซื้อต่อ
- Admin โทรไม่เป็น นำเสนอไม่ได้ เพราะเน้นการขายผ่านตัวอักษรอย่างเดียว
- โทรไปหาลูกค้า แต่ได้อัตรา Success Rate ต่ำมาก

 

Please Call:
02-589-3001

MG-02

หลักสูตร หลักสูตร การบริหารงาน Call Center “ยุคใหม่” อย่างมืออาชีพ article
(Professional Call Center Operation Performance & Management for New Era)
หลักการบริหารงาน Customer Operations Performance Contact Center ตามมาตรฐาน สมาคม Call Center ประเทศไทย (TCCTA)
พร้อม Case Study และ 7 Best Practices จากองค์กรที่ได้รับรางวัล The Best Thailand Contact Center Award เน้นการวิเคราะห์งานในแต่ละ Metric..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

MG-03

หลักสูตร การบริหารพนักงาน Call Center ยุคใหม่ อย่างมืประสิทธิภาพ
(How to Manage Call Center Agent)
หลักสูตรที่เน้นการบริหารพนักงาน และทีมงานบุคลากร Call Center ทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาคุณภาพทีมงาน..สู่การบริการที่เป็นเลิศ...Recommended !! 
 

Please Call:
02-589-3001

MG-04

หลักสูตร การบริหารจัดการข้อร้องเรียน และกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่าน Call Center  article
(Customer Complaint Management & CRM Call Center Strategic)
หลักสูตรพัฒนา Call Center สำหรับผู้บริหาร เน้นวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและการรักษาลูกค้า สาเหตุของปัญหาและการแก้ไขทั้งระบบ
การนำปัญหามาต่อยอดปรับปรุงคุณภาพการบริการ และบริหารทีมงาน Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ .. Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

MG-05 หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์ และการคัดเลือกบุคลากร Call Center อย่างมีคุณภาพ
หลักสูตรสำหรับ HRD ผู้บริหารงานบุคลากร, Supervisor
เน้นเครื่องมือ และเทคนิค-วิธีการสัมภาษณ์ การใช้ชุดคำถาม - เทคนิคในการวิเคราะห์ สรรหาคัดเลือกพนักงาน Call Center ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
การจัดทีม Call Center และและวิธีการรักษาบุคลากรใน Call Center ให้ยั่งยืน (Employee Engagement)..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

MG-06 หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงาน Contact Center...สู่ความสำเร็จ
(Contact Center Management Strategies & Innovation)

หลักสูตรการใช้กลยุทธ์ SWOT และกลยุทธ์อื่นๆ ในการพัฒนา และบริหารศูนย์บริการ Call Center..สู่การบริการที่เป็นเลิศ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

MG-07  หลักสูตร การบริหารงานธุรกิจ Outsourcing Call Center ในยุค New Normal
(How to Set up & Manage Outsourcing Call Center Business) ..... Recommended !!
หลักสูตร Step-By-Step สำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบ-พัฒนาระบบ Call Center เพื่อดำเนินงานธุรกิจ Outsource ให้แก่ลูกค้า
(รองรับงานขายและงานบริการ รวมถึง Online & Social Media)
Please Call:
02-589-3001
Course ID
More Information

IT-01

หลักสูตร Helpdesk มืออาชีพ article
(Professional Communication & Service Technique for Helpdesk)
(Professional Co-ordinating & Problem Solving Technique for Helpdesk)

หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ Helpdesk และ IT Support ที่ต้องการพัฒนาการบริการ การสื่อสาร ปฏิบัติงานการรับเรื่อง Take Action และประสานงาน ให้มีประสิทธิภาพ

Please Call:
02-589-3001

IT-02

หลักสูตร เทคนิคการออกแบบ-บริหารจัดการข้อมูล และบันทึกเสียงระบบ IVR article
(Content Management & IVR Recording)

หลักสูตรการออกแบบ-เคล็ดลับในการจัดทำเนื้อหา Content  เพื่อให้ Agent สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย

เทคนิคการคัดเลือกผู้ประกาศ IVR การใช้เสียง และการสร้าง Charactor ให้กับ Call Center
เทคนิคการบันทึกเสียง Edit  Compress ผสมเสียง การจัดทำ Voice File เพื่อใช้กับระบบ IVR ให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

SC-01 หลักสูตร Perfect Voice for Service article
(หลักสูตร 3 ชั่วโมง) ..... Recommended !!
หลักสูตรที่ออกแบบมา เพื่อปรับเปลี่ยนน้ำเสียงสำหรับ Operator, Agent และผู้ให้บริการ ที่มีปัญหาเรื่องน้ำเสียง การควบคุมอารมณ์ และทัศนคติในการให้บริการลูกค้า
Please Call:
02-589-3001

SC-02

หลักสูตร Build up Teamwork for Success article
(จุดพลังการทำงานเป็นทีม..เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ) (Teamwork)
(Activities :
เน้นกิจกรรมละลายพฤติกรรม ขจัดความขัดแย้ง ปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ภายในองค์กร)
 .... Recommended !!
อบรมนอกสถานที่ เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์  การช่วยเหลือกัน การทำงานร่วมกัน เสริมความรู้ด้านงานบริการ พร้อมเติมเต็มความสุข ความสนุกสนานเต็มที่

Please Call:
02-589-3001

SC-03

หลักสูตร Build Up Inspiration for Life Success article
(จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน) (Change Management)
หลักสูตร Growth Mindset ที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มพลังการทำงาน พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ปฏิบัติงาน ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สู่ความสำเร็จในการทำงาน
ทำให้ผลงานสูงขึ้น มีแรงกระตุ้นในการทำงาน มีความสุข เบิกบานใจ สดชื่น แจ่มใสในที่ทำงาน
เหมาะสำหรับ Call Center ที่ต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติพนักงาน..Positive Thinking สู่การบริการที่เป็นเลิศ และความสำเร็จในชีวิต
 ..Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

SC-04

หลักสูตร Happy Workplace (การสร้างความสุขในที่ทำงาน) article
(Happy Work & Work life Balance) เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน
และการบริหารชีวิตให้มีความสมดุล ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน อย่างมีความสุข

หลักสูตรที่สามารถสร้างความสุข สนุกในที่ทำงาน สร้างจิตสำนึก
ทัศนคติที่ดีในขณะทำงาน แรงบันดาลใจ ความคิดเชิงบวก การทำงานเป็น Teamwork ด้วยความรัก ความอบอุ่น
การระบายความเครียด ละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ และความผูกพันของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กร การมีมนุษย์สัมพันธ์ จุดประกายให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน
สร้างพลังในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขพร้อมกระตุ้นพลัง เติมเต็มความสุข ความสนุกสนานในชีวิตอย่างเต็มที่ .... Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

หลักสูตร 1-2 วัน

SC-05

หลักสูตร Growth Mindset & Positive Thinking Positive Communication article
(การพัฒนาความคิดและการสื่อสารเชิงบวกในการทำงาน)
หลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างจิตสำนึกในขณะทำงาน ด้วยความคิดเชิงบวก
ทั้งจากพฤติกรรม การกระทำ และคำพูด พร้อมละลายพฤติกรรม เสริมความรู้ด้านการบริการ ให้เกิดขึ้นในองค์กร
สร้างพลังในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล รวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุขอย่างเต็มที่ .... Recommended !!

Please Call:
02-589-3001


Course ID


More Information

QA-01

หลักสูตร หลักการควบคุมคุณภาพ การวัดผล และการบริหารมาตรฐานงานบริการของ Call Center article
(Quality Control : Measurement & Assurance)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ พนักงานควบคุมคุณภาพ (QA & Supervisor)
เน้นหลักการ วิธีการดูแล ควบคุมคุณภาพ Call Center การออกแบบ แบบฟอร์ม (Monitoring Form)
การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เพื่อควบคุมการบริการทางโทรศัพท์แบบ 360 ํ ครบถ้วนทุกจุด
เน้นหลักการในการวัดผล และวิธีการประเมินผลงานของพนักงานบริการ Call Center ที่ถูกต้อง-ขจัดข้อผิดพลาดจากการประเมินของ QA
เพื่อให้การบริการทางโทรศัพท์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมหลักเกณฑ์ หัวข้อที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานการบริการ ...Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

 

QA-02

หลักสูตร ทักษะการเป็น Quality Assurance มืออาชีพ article
(How to Be The Best Professional Call Center Quality Assurance) (Role Model Of QA)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาบทบาท Skill ทักษะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ พนักงานควบคุมคุณภาพ (QA & Supervisor)
พัฒนาเสริมสร้างทักษะในการฟังเพื่อวิเคราะห์ วิธีการให้คะแนน วิธีการสื่อสาร การให้ Feedback การควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ Call Center อย่างมืออาชีพ... Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

QA-03

Quality Monitoring Evaluation Standard Program 
โปรแกรมพิเศษ พร้อม Mystery Shopper :  เพื่อร่วมตรวจสอบ Audit  พิจารณา และประเมินผลการปฏิบัติงานของ Call Center
รวมถึงกระตุ้นการบริการของพนักงาน ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมยกระดับมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ
รับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพ
โดยวัดผลตามมาตรฐาน สมาคม Call Center ประเทศไทย (TCCTA) เท่าระดับมาตรฐาน Call Center Asia Pacific (CC-APAC)

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

TTC-01

หลักสูตร "Train Like A Pro"
3 Days "Call Center...Teacher Training Course"
(ก้าวสู่การเป็นวิทยากร Call Center มืออาชีพ) (หลักสูตร 3 วัน)
article
Call Center / Contact Center เป็นศิลปะการบริการเฉพาะทาง ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าการรับสายโทรศัพท์โดยทั่วไป
ดังนั้นผู้ที่สามารถเป็น Trainer ผู้สอนงาน Call Center ที่ดีได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ทักษะ พร้อมความรู้ในทุกๆ ด้านของ Call Center
ทั้ง Hardware Software People Process Operation รวมถึงเทคนิคกระบวนการสอน และมีวิธีการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีด้วย

*** หลักสูตร Train the Trainer นี้ เหมาะสำหรับ Trainer ที่ต้องการเป็น
Call Center Trainer ระดับมืออาชีพ
เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อม, เครื่องมืออุปกรณ์,
การใช้ Application ในการสร้างสรรค์สื่อ, PowerPoint,  ACID Pro..etc.
การออกแบบเนื้อหาหลักสูตร Call Center,วิธีการนำเสนอ, การสอนใน Style ของตัวเอง,
Games & Activity ประกอบการสอนที่ตรงจุด, การเลือกใช้สื่อ,การใช้ Tools, วิธีการออกแบบ Pre-test / Post-test และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมฝึกและทดสอบการสอน... Recommended !!
เทคนิคการสอนในรูปแบบบ Online ให้สนุก (การใช้ Zoom, Google Meet, Microsoft Team, WebEx).. Recommended !!

Please Call:
02-589-3001

Course ID


More Information

CS-01

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการอย่างมืออาชีพ (Effective Communication)
หลักสูตรสุดยอดการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสาร ด้วยวิธีการพูด และการแสดงออกอย่าง SMART .. Recommended !!
เหมาะสำหรับ พนักงานหน้า Counter, พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-02

หลักสูตร Face to Face :หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้า..สู่ความเป็นเลิศ แบบมืออาชีพ (Service Excellence)
หลักสูตรสุดยอดการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!
เหมาะสำหรับ
พนักงานหน้า Counter, พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-03

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร จุดพลังการบริการลูกค้าด้วยใจ...สู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
หลักสูตรสุดยอดการบริการ ที่สร้างความประทับใจลูกค้าด้วยการสื่อสารและบริการลูกค้าที่ออกมาจากใจ .. Recommended !!
เหมาะสำหรับ ผู้จัดการร้านค้า, หัวหน้าสาขา Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,ทีมงานบริการลูกค้า, Hospitality, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-04

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร เทคนิคการบริการและการนำเสนอขายสินค้า..เพื่อเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า
(Sales Technique & SMART Presentation Workshop)
.. Recommended !!
หลักสูตรที่มีกลยุทธ์การบริการและเทคนิคดีๆ พร้อมวิธีการนำเสนอขายที่หลากหลาย...ที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการและซื้อเพิ่ม ..Recommended !!

เหมาะสำหรับ ผู้จัดการร้านค้า, หัวหน้าสาขา,
ทีมขาย, พนักงานหน้า Counter,ทีมงานบริการลูกค้า, พนักงานแนะนำสินค้า Product Consultant, พนักงานทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-05

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียน และประสานงานอย่างมืออาชีพ
(Complaint Management & HandlingTechnique)
หลักสูตรที่สามารถรับมือและจัดการกับลูกค้าที่มีปัญหา ได้เป็นอย่างดี.. Recommended !!

เหมาะสำหรับ พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงานหน้า Counter, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-06


หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศระดับ Premium และการบริการเหนือความคาดหมาย
(Premium Services & Service Beyond Expectation)

หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการบริการพร้อม Workshop ที่สามารถสร้างความประทับใจได้อย่างโดดเด่น และโดนใจ..Recommended !!
เหมาะสำหรับ พนักงานหน้า Counter, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล, Hospitality
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-07

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร เทคนิครักษาลูกค้า และสร้างลูกค้าใหม่ ด้วยการโน้มน้าวจิตใจลูกค้า
(Customer Retention by Enhancing Effective Persuasion)
หลักสูตรที่เน้นวิธีการบริการ เพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ การรักษาลูกค้า และดึงดูดลูกค้าที่กำลังยกเลิกการใช้บริการ..ให้กลับมาเหมือนเดิม..Recommended !!

เหมาะสำหรับ พนักงานหน้า Counter, พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001

CS-08

หลักสูตร Face to Face : หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการบริการ
(Personality for Customer Service)
หลักสูตรที่เน้นวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การบริการให้โดดเด่นขึ้น ..Recommended !!
เหมาะสำหรับ
พนักงานหน้า Counter, พนักงานทุกระดับ, Direct Sales, พนักงาน PC, พนักงานขาย, Department Store, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล,
ทีมงานบริการลูกค้า, คลินิคเวชกรรมเสริมความงาม ทุกตำแหน่ง

Please Call:
02-589-3001Thailand Call Center Academy ได้รับเกียรติและไว้วางใจจาก บริษัท ราชสีมาเทพนคร จำกัด (เทพนครคาร์) ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Hyundai, KIA, Chevrolet, HINO ให้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกๆ คน ทุกๆ ส่วนงานทั้งบริษัท ในหลักสูตร Service Excellence & Management for Leader (Service Mind & Beyond Expectation) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการบริการด้วยใจและการบริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อเป็น Best Contact Center in Town ณ ห้องอบรมบริษัทฯ สำนักงานใหญ่เทพนครคาร์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 3-4 อบรมในวันอาทิตย์ที่ 10 และ 24 มิถุนายน 2555 โดยมีคุณชัยโรจน์ เตชะเกสรี กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานเปิดการอบรม และมี อ.ต้น สรวิทย์ บัวศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดหลักสูตรการบริการอย่างมืออาชีพ เทคนิคการสื่อสาร  การพัฒนา เทคนิคการปรับปรุง เพิ่มเติมและการบริการที่มีประสิทธิผล ที่เปี่ยมสุขไปด้วยความรู้ใหม่ๆ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน มิตรภาพ ความรัก ความอบอุ่น อิ่มเอมและเป็นกันเอง ได้ปรับปรุงทักษะทางด้านการพูด การบริการและพลังแห่งการคิดบวก Positive Thinking ด้วยความจริงใจไปสู่ลูกค้า ให้เกิดความอบอุ่นที่สัมผัสได้ สมเป็นสุดยอดทีมงานบริการลูกค้าจริงๆ โดยเน้นผลการอบรม ที่นำไปสู่การเป็น The Best Contact Center in Nakornrajsima อย่างเห็นผล (รุ่นที่ 1-2 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 และ 20 พฤษภาคม)
 


ยินดีที่ได้พบกันนะครับ : รุ่นที่ 1 คุณชัยโรจน์ เตชะเกสรี กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารที่มีความรัก ความอบอุ่น ดูแลและใส่ใจในลูกน้องและลูกค้า ดูแลเหมือนคนในครอบครัว , พี่ตุ๊กตา, คุณจู, น้องอ้อย, น้องอึ่ง, น้องเปิ้ล, น้องก้อย, น้องอี๊ด, น้องติ๊ก1, น้องติ๊ก 2, พี่ณรงค์, พี่อ่ำ, น้องแต, พี่สุ, น้องหลิง, น้องปุ้ย, น้องลูกน้ำ, น้องอ๋อย, น้องหนึ่ง, น้องเอ๋, น้องปลิว, น้องเล็ก, น้องเชียง, น้องแจ็ดซี่, น้องจุก, น้องณุ, น้องแก้ว, น้องโอ๊บ, น้องนก, พี่ษร, น้องลูกเงาะ, น้องหมู, น้องโอ็ต, น้องอาร์ต, คุณเป็ด, น้าสมหวัง (P.36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลักสูตร Call Center ประจำปี 2562-2563 : หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ
 Update : 29 March 2019 : หลักสูตร Service Mind to Service Excellence หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ  
หลักสูตร ออนไลน์ call center online training , หลักสูตรออนไลน์ call center online
รายชื่อหลักสูตร Call Center และปฏิทินการอบรม ประจำปี 2565-2566 ที่ได้ปรับปรุงเนื้อหา
ปรับปรุง หลักสูตร Call Center, หัวข้อการอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565
ปฏิทินอบรม Call Center ใหม่ล่าสุด ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565

สถาบันพัฒนาทักษะการบริการ Call Center Thailand Call Center Academy is The Best Call Center Academy in Thailand Call Center คือ The Best Call Center Training in Thailand สถาบันอบรม Call Center Training ศูนย์ฝึกอบรม Call Center Training ศูนย์อบรม Call Center Training สถาบันอบรม Contact Center Training at Call Center Studio การบริการ call center มืออาชีพ สัมมนา Call Center Training at Call Center 2012 Seminar Call Center Seminar 2012 Call Center Seminar 2013 สัมมนา Contact Center 2013 Seminar Contact Center Seminar 2013 The Best Contact Center Academy in Thailand The Best Contact Center Training in Thailand By Call Center Guru Professional Call Center Professional Contact Center Professional High Potential Hipo Training high professional training Center Thailand Call Center Academy is Top Service training Academy about Call Center Contact Center topservicetraining Call Center best Practices benchmarking Contact Center Call Center Best in Class สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย call center institute contact center institute call center Training Road Map contact center Training Road Map call center Road Map call center RoadMap  call center training RoadMap contact center RoadMap contact center training RoadMap Best Telesales Contact Center Best Telesales Call Center best Practices Training Contact Center สถาบัน Call Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Call Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Contact Center ที่ดีที่สุดในประเทศไทย สถาบัน Thailand Call Center Training professional call center Training Telemarketing Call Center Operation Effectiveness Tele-Sales & Call Center PC Development Coaching Call Center training road map for call center staff by competency Training Road Map for Contact Center staff by competency Call Center Consultants Call Center Consulting Service training Academy about Call Center Training Road Map Call Center Training Roadmap Contact Center Training Road Map Contact Center Training Roadmap Call Center Academy The best training Center Academy in Thailand the best training Academy the best training institute the best training Call Center Institute Call Center Technology Call Center Software Call Center Facilities Call Center Facility The Best Call Center The Best Contact Center The Best Call Center in Town The Best Contact Center in Town Call Center Best in Class Contact Center Best in Class Service Mind Positive Thinking Complaint Handling Call Center Communication บริการเหนือความคาดหมาย อาชีพ Contact Center อาชีพ call center Service Mind อบรมพนักงาน Call Center อบรมพนักงาน Counter Service Training Counter Services Training Contact Center Call Center best Practices benchmarking Contact Center Call Center Best in Class Contact Center Call Center best Practices Training Contact Center Call Center best Practices Report TeleSales Call Center Consulting Service Telemarketing Call Center Foundation The best training Center Academy in Thailand the best training Academy the best training institute the best training Call Center Institute Contact Center Institute วิทยากร Call Center วิทยากร Contact Center วิทยากร Customer Services วิทยากร Counter Service วิทยากร Smart of Service วิทยากร Supervisor Call Center วิทยากร Customer Centric วิทยากร Positive Thinking วิทยากร Service Mind วิทยากร Team Building วิทยากร Service Excellence วิทยากร Complaint Management วิทยากร telesales วิทยากร Communication Skills หลักสูตรอบรม Call Center อบรมหลักสูตร Call Center หลักสูตรอบรม Contact center อบรมหลักสูตร Contact Center หลักสูตรอบรม Counter Services อบรมหลักสูตร Counter Services หลักสูตรอบรม Customer Service อบรมหลักสูตร Customer Service หลักสูตรอบรมการให้บริการ Call Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Call Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Contact Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Contact Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Counter Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Counter Service หลักสูตรอบรมการให้บริการ Customer Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Customer Service หลักสูตรอบรม Communication Skills อบรมหลักสูตร Communication Skills หลักสูตร training หลักสูตร train the trainer หลักสูตร crm หลักสูตร tele-sales หลักสูตรอบรม telesales อบรมหลักสูตร telesales หลักสูตร tele-sales อบรม tele-sales หลักสูตรอบรม telemarketing อบรมหลักสูตร telemarketing หลักสูตรอบรม Complaint Handling Skills อบรมหลักสูตร Complaint Handling Skills หลักสูตรอบรม Complaint Management อบรมหลักสูตร Complaint Management หลักสูตรอบรม Service Excellence อบรมหลักสูตร Service Excellence หลักสูตรอบรม Effective Communication Skills อบรมหลักสูตร Effective Communication Skills หลักสูตรอบรมทักษะการสื่อสาร อบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสาร หลักสูตรอบรมการสื่อสารทางโทรศัพท์ อบรมหลักสูตรการสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักสูตรอบรมคอลล์เซ็นเตอร์  หลักสูตรอบรมคอล์ลเซ็นเตอร์ หลักสูตรอบรมคอลเซ็นเตอร์ อบรมหลักสูตรคอลล์เซ็นเตอร์  อบรมหลักสูตรคอล์ลเซ็นเตอร์ อบรมหลักสูตรคอลเซ็นเตอร์ หลักสูตรอบรมการให้บริการ Call Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Call Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Contact Center อบรมหลักสูตรการให้บริการ Contact Center หลักสูตรอบรมการให้บริการ Counter Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Counter Service หลักสูตรอบรม Customer Services อบรมหลักสูตร Customer Services หลักสูตรอบรมการให้บริการ Customer Service อบรมหลักสูตรการให้บริการ Customer Service หลักสูตรอบรม Service Mind Training อบรมหลักสูตร Service Mind Training หลักสูตรอบรม Positive Thinking อบรมหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตรอบรม Smart of Service อบรมหลักสูตร Smart of Service หลักสูตรอบรม Supervisor Call Center ชั้นสูง อบรมหลักสูตร Supervisor Call Center ชั้นสูง หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor Skill ชั้นสูง อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor ชั้นสูง หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor Skill อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ หลักสูตรอบรม Call Center Supervisor ขั้นเทพ อบรมหลักสูตร Call Center Supervisor ขั้นเทพ หลักสูตรอบรม Supervisor Contact Center อบรมหลักสูตร Supervisor Contact Center หลักสูตรอบรมการบริการที่เป็นเลิศ Customer Centric อบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Customer Centric หลักสูตรอบรมการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence การบริการ Call Center อย่างเหนือชั้น อบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ Service Excellence การบริการ Call Center อย่างเหนือชั้น หลักสูตรอบรม Teamwork หลักสูตรอบรม Team Building อบรมหลักสูตร Teamwork อบรมหลักสูตร Team Building 

หลักสูตรอบรม Helpdesk Call Center อบรมหลักสูตร Helpdesk Call Center หลักสูตรอบรม Call Center Helpdesk อบรมหลักสูตร Call Center Helpdesk หลักสูตรอบรมการจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการจัดการเรื่องร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการรับข้อร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการรับข้อร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรมการบริหารเรื่องร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ อบรมหลักสูตรการบริหารเรื่องร้องเรียนลูกค้าออย่างมืออาชีพ หลักสูตรอบรม Manager Call Center อบรมหลักสูตร Manager Call Center หลักสูตรอบรม Call Center Manager อบรมหลักสูตร Call Center Manager หลักสูตรอบรม Complaint Management อบรมหลักสูตร Complaint Management หลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesales หลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesalesหลักสูตร การขายสินค้าทางโทรศัพท์ Professional Telesales เทคนิค การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ หลักสูตร การ สื่อสาร อย่าง มี ประสิทธิภาพ การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ คือ การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย สื่อสาร ให้ มี ประสิทธิภาพ อบรม การ สื่อสาร ภายใน องค์กร อบรม เทคนิค การ สื่อสาร
หลัก สูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint หลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaintหลักสูตร Positive Thinking หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ หลักสูตร การบริการที่ดี หลักสูตร service mind หลักสูตร service management หลักสูตร service excellence อบรม service excellence หลักสูตร complaint handling หลักสูตร complaint management หลักสูตร Customer complaint Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Contact Center Thailand Contact Center Academy Training Center Academy Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence Customer Service Excellence Service Excellence by Thailand Call Center Academy

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง การบริการที่เป็นเลิศ service excellence ppt หลักสูตร Service Mindset service excellence หมายถึง หลักสูตร อบรม การบริการลูกค้า
โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการลูกค้า service excellence กระทรวงสาธารณสุข การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ หลักสูตร อบรม พนักงาน บริการ